badania

 

 BIBLIOGRAFIA PRAC ANTONIEGO B. STĘPNIA

 


 

W bibliografii wykorzystano następujące skróty:

 

ATK                Akademia Teologii Katolickiej

PTF                Polskie Towarzystwo Filozoficzne

RF                  „Roczniki Filozoficzne”

RuF                „Ruch Filozoficzny”

RW KUL        Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

SPhCh                       „Studia Philosophiae Christianae”

STN KUL       „Sprawozdania [...] TN KUL”

TN KUL          Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

ZN KUL          „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

 

 

 

 

1956

 

 1. Filozofia Arystydesa, w: Streszczenia rozpraw doktorskich, magisterskich i seminaryjnych pisanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem prof. Stefana Swieżawskiego (historia filozofii) i prof. Alberta Krąpca (metafizyka), Poznań, s. 19 - 20.

 

1957

 

 2.  Zadania i perspektywy rozwoju filozofii w Polsce, Znak 9, s. 260 - 263.

 

1958

 

 3.  Filozofia jest nauką, Znak 10, s. 140 – 147.

 4.  Fenomenologia, tamże, s. 637 - 649.

5.  Czy wiedza ogólna zawsze jest tylko prawdopodobna?, tamże, s. 1281 – 1287.

6.  Charakterystyka metodologiczna teorii poznania, ZN KUL 1, nr 2, s. 43 – 55.

 7.  Konwersatorium Metafilozoficzne, ZN KUL 1, nr 3, s. 132 - 136.

 

1959

 

 8.   Poznanie filozoficzne a poznanie w innych naukach, Znak 11, s. 551 – 562.                 

 9. W sprawie stosunku między teorią poznania a metafizyką, RF 7, z. 1, s. 89 -                    100.   

10.  Teoria poznania w „Odczytach filozoficznych" Tadeusza Czeżowskiego, RF 7,

  z. 1, s. 154 - 157.

 

1960

 

 11.  Ośrodki filozoficzne w Polsce, Więź 3, nr 5, s. 71 - 78.

 12.  W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego, RF 8, z. 1, s. 173 - 183.

                                                                                                                 

        Są to rozważania dotyczące głównie „Realizmu ludzkiego poznania” (1959) M. A. Krąpca.

        Por. J. Kalinowski, Essai sur le caractere ontique du droit, Ottawa, Kanada 1964.

 

 13.   Zagadnienie genezy duszy ludzkiej z materii, ZN KUL 3, nr 1, s.108 - 117.

 14.   Próba oceny fenomenologicznej koncepcji teorii poznania, RuF 19 (1959/60), s. 193 - 195.

 15.   Racjonalny irracjonalizm?, Znak 12, s. 1240 - 1243.                                       

 16. Racjonalność katolicyzmu, [rec.] J. Kuczyński, Chrześcijaństwo a sens życia                   (1959), Więź 3, nr 7 – 8, s. 175 - 181.    

 17.   Kryminał - idealna rozrywka (wartości kulturowe powieści kryminalnej), Tygodnik  Powszechny, Rocznik 14, nr 2.

 

1961

 

 18.  Co to jest metafilozofia?, RF 9, z. 1, s. 137 - 140.

 19.  Metafizyka a istnienie Boga, Znak 13, s. 638 - 645.

 20.  Metafizyka a ontologia, RF 9, z. 1, s. 85 - 98.

 21.  Nieco o racjonalizmie i racjonalnej koncepcji nauki, Więź 4, nr 9, s. 28 - 36.

 22.  Środowisko filozoficzne KUL, Znak 13, s. 574 - 579.

 23.  Kłopoty z „Kłopotami", [rec.] W. Mejbaum, Kłopoty z początkiem świata (1961),

        Znak 13, s. 889 - 891.

 24. Klasyk neopozytywizmu po polsku, [rec.] H. Reichenbach, Powstanie filozofii naukowej (1960), ZN KUL 4, nr 3, s. 133 - 135.

 

1962

 

 25.  Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania, RF 10, z. 1, s. 135 - 159.

 26.  [Rec. wspólnie z S. Kamińskim] S. Adamczyk, Krytyka ludzkiego poznania (1962),  RF 10, z. 1, s. 203 - 221.

 27.  [Rec.] L. Gumański, Elementy sądu a istnienie (1961), RuF 21, s. 261 - 265.

 

1963

 

 28.  O sposobie istnienia dzieła sztuki, ZN KUL 6, nr 3, s. 55 - 64.

 29.  Jeszcze w związku z książką Gumańskiego o istnieniu, RuF, 22, s. 44 - 46.

 30.  Ocena metodologiczna analizy istnienia u R. Ingardena, STN KUL 13, s. 37 - 39.

 31.  [wspólnie z S. Kamińskim] Wyjaśnienia recenzentów, ZN KUL 6, nr 2, s. 87 - 90.

 32.  [Rec.] W. Granat, Teodycea, RF 11, z. 1, s. 150 - 151.

 33.  [Rec.] S. Swieżawski i M. Jaworski, Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, tamże,      s. 151 - 153.

 

                                                                 1964

 

 34.  Wprowadzenie do metafizyki, Kraków, Wyd. „Znak", ss. 251.   

    

         Zawartość: Przedmowa, I. Poznanie, nauka, filozofia, II. Byty i „byt", III. Analiza bytu jako bytu:  racjonalność, IV. Analiza bytu jako bytu: złożoność i zmienność, V. Analiza bytu jako bytu: przygodność, VI. Racja ostateczna bytu, VII. Z metafizyki człowieka, VIII. Byt a wartość, Zakończenie, Dodatek: Uwagi wstępne, Przewodnik bibliograficzny, Słownik, Indeks nazwisk.

           Recenzje:  J. Kalinowski, w: Bulletin Thomiste, Tome XI, s. 544 – 549.

           S. Majdański, RF 14 (1966), z. 1, s. 162 - 174      

           Por. J. Kalinowski, Znak 18 (1966), s. 452 – 467.

           Por. tenże, Studia z filozofii Boga, t. III (1977), red. bp. B. Bejze,  s. 70 - 77.

 

 35.  Ingardenowska koncepcja teorii poznania. Próba oceny, RF 12, z.1, s. 77 - 91.

 36.  O filozofii Romana Ingardena (w siedemdziesięciolecie urodzin), RuF 22, s. 153 - 159.

 37.  [Rec.] K. Bakradze, Z dziejów filozofii współczesnej, ZN KUL 7, nr 4, s. 54 - 55.

 

1965

 

 38.  Style rozważań etycznych, Znak 17, s. 1083 - 1089.

 39.  Średniowieczny obraz świata a „Boska komedia" Dantego, ZN KUL 8, nr 4, s. 37 - 46.

 40.  W kierunku metasystemu teorii poznania, RF 13, z. 1, s. 105 - 111.

 41.  W sprawie możliwości teorii poznania, tamże, s. 73 - 87.

 42.  Zagadnienie punktu wyjścia teorii poznania, tamże, s. 89 - 104.

 43.  [Rec.] B. Evans, Naturalna historia intelektu, ZN KUL 8, nr 1, s. 79 - 80.

 44.  [Rec.] J. Makota, O klasyfikacji sztuk pięknych, tamże, s. 78 - 79.

 45.  O rozmaitych rozumieniach metody fenomenologicznej, STN KUL 14, s. 63 - 64.

 46.  W sprawie charakterystyki istnienia realnego, tamże, s. 64 - 65.

 

1966

 

 47.  O metodzie teorii poznania, Rozważania wstępne, Lublin, TN KUL, ss. 150.

    

         Zawartość: Przedmowa, Wstęp, I. Charakter sporu o metodę teorii poznania, II. Koncepcja poznania  naukowego, III. Koncepcja teorii poznania, IV. Zagadnienie punktu wyjścia teorii poznania, V. Sprawa metasystemu teorii poznania, VI. Teoria poznania a inne działy wiedzy, Zakończenie, Bibliografia, Indeks nazwisk, Summary, Index of Contents.

           Recenzja: J. Kalinowski, w: Extrait de la Revue Philosophique de Louvain, Aout 1967, s. 391 - 393.

 

 48. Fenomenologia w Polsce (w powojennym dziesięcioleciu), SPhCh 2, nr 1, s. 29 -          47.

 49.  Kilka uwag w sprawie metafizyki, Znak 18, s. 478 - 481.

 50.  [Rec.] M. A. Krąpiec, Struktura bytu, RF 14, z. 1, s. 158 - 161.

 51.  [Rec. wspólnie z S. Majdańskim] S. Kamiński i M. A. Krąpiec, Z teorii i metodologii metafizyki, tamże, s. 154 - 158.

 52.  [Rec.] H. Stonert, Język a nauka, tamże, s. 152 - 153.

 

1967

 

 53.  Filozofia jako ostateczna płaszczyzna dyskusji światopoglądowych, Znak 19, s. 897 - 904.

 54.  Społeczna rola filozofii, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. I,  red. bp. B. Bejze,    Warszawa, s. 15 -  28.

 55.  [Rec.] M. A. Krąpiec, Metafizyka, ZN KUL 10, nr 4, s. 82 - 86.

 56.  [Rec.] A. Półtawski, Rzeczy i dane zmysłowe, RF 15, z. 1, s. 164 - 165.

 57.  [Rec.] Słownik filozofów, t. I, ZN KUL 10, nr 2, s. 69 - 71.

 

1968

 

 58.  Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918 - 1968), Znak 20, s. 1195 - 1213 i 1619.

 59.  Filozofia poznania a filozofia Boga, w: Studia z filozofii Boga, red. bp. B. Bejze, Warszawa, s. 404 - 418.

 60.   La filosofia tomistica nella Polonia contemporanea, Sapienza (Napoli) 21, s. 509 - 528.

 61.  O stanie filozofii tomistycznej w Polsce, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. II,  red. bp B. Bejze, Warszawa, s. 97 - 126.

 62.   Spór o istotę filmu, ZN KUL 11, nr 2, s. 33 - 42.

 63.  [Rec.] M. A. Krąpiec - T. Żeleźnik, Arystotelesowska koncepcja substancji, ZN KUL 11, nr 2, s. 72 - 23.

 64.   XI Tydzień Filozoficzny - Filozofia człowieka, tamże nr 3-4, s. 145- 147.

 65.  XI Tydzień Filozoficzny - Dziesięć lat „Tygodni Filozoficznych", Znak 20, s. 818 -   882.

 

1969

 

66. Filozofia chrześcijańska w Polsce po Soborze, w: Posoborowe publikacje teologiczne w  Polsce, Warszawa, s. 7 – 16.

 67.  XII Tydzień Filozoficzny  - Z filozofii człowieka, Znak 21, nr 180, s. 781 – 785.

 68. O wartościach i o malarstwie abstrakcyjnym, [rec.] R. Ingarden, Przeżycie - dzieło -          wartość, ZN KUL 12, nr 4, s. 58 - 59.

 69.  [Rec.] K. T. Toeplitz, Sekrety filmu, tamże, s. 66 - 67.

 

1970

 

 70. La philosophie chrétienne en Pologne après le Concile, w: Publications theologiques   postconciliares en Pologne, Warszawa, s. 7 - 17.

 71.  Przedwczesne podzwonne tomizmowi?, Znak 22, s. 999 - 1001.

 72.  [Rec.] M. Hempoliński, Problemy percepcji, ZN KUL 13, nr 2, s. 75 - 76.

 73.  [Rec.] S. Mazierski, Prolegomena do filozofii przyrody..., tamże, nr 3, s. 72 - 73.

 74.  Pogrzeb Prof. Romana Ingardena, tamże, nr 4, s. 85.

       

         Podpisane : J.R.

 

1971

 

 75.  Teoria poznania. Zarys kursu uniwersyteckiego, Lublin, KUL, ss. 111, (skrypt).

        

         Zawartość: Przedmowa, I. Z metateorii poznania, II. Źródła poznania, III. Spór o przedmiot  poznania, IV. Spór o podmiot poznania, V. Poznanie, język, logika, VI. Prawdziwość poznania, Zakończenie, Informacje bibliograficzne, Przypisy.

           Recenzje: J.Chalcarz, SPhCh 9 (1973) nr 2, s. 219 – 222.

           J. Kalinowski, w: Exstrait de la Revue Philosophique de Louvain, Aout 1974, s. 598 – 599.

 

 76.  Rodzaje bezpośredniego poznania, RF 19, z. 1, s. 95 - 126.

 77.  Uwagi o „strukturze" i pojęciach pokrewnych, Znak 23, s. 571 - 578.

 78.  Kilka uwag o świadomości [w związku z książką K. Wojtyły „Osoba i czyn"], RF 19, z. 1, s. 129 - 130.

 79.  Uwagi w związku z Kraszewskiego teorią znaku, tamże, s. 131 - 132.

 80.  Roman Ingarden, STN KUL 19, s. 161 – 162.

 

1972

 

 81.  Uwagi o Ingardenowej koncepcji ontologii, RF 20, z. 1, s. 5 - 14.

 82.  J. Tischner a klasyczna filozofia Boga, Znak 24, s. 1226 - 1227.

 83. Utwór filmowy a Ingardenowa teoria warstw (w związku z książką A. Helman „O   dziele filmowym”), RF 20, z. 1, s. 119 - 121.

 84.  Uwagi o dorobku i potrzebach filozofii na KUL-u, RF 20, z. 1, s. 160 - 162.

 85.  [Rec.] Logos i ethos, ZN KUL 19, nr 4, s. 69 - 70.

 86.  [Rec.] Filozofia w Polsce, Słownik pisarzy, RF 20, z. 1, s. 145 - 146.

 

1973

 

 87.  Istnienie czegoś a pojęcie i sąd, SPhCh 9, nr 1, s. 235 - 261.

 88.  Czy metafizyka człowieka jest możliwa? (Kilka uwag dyskusyjnych), ZN KUL 16, nr 2,    s. 55 - 60.

 89.  Fenomenologia tomizująca w książce „Osoba i czyn", Analecta Cracoviensia V - VI (1973 - 1974), s. 153 - 157.

 90.  J. Tischnera ejdetyka świadomości i jaźni, RF 21, z. 1, s. 69 - 70.

 91.  O filozofii Boga, tomizmie i Kartezjuszu - raz jeszcze, Znak 25, s. 267 - 268.

 92.  O intencjonalnym sposobie istnienia - ponownie, RF 21, z. 1, s. 70 - 71.

 93.  [Rec.] Logos i ethos, tamże, s. 87 - 90.

 94.  [Rec.] M. Gogacz, Istnieć i poznawać, tamże, s. 82 - 84.

 95.  [Rec.] Z. J. Zdybicka, Partycypacja bytu, tamże, s. 84 - 87.

 96.  Akt ludzki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin, TN KUL, kol. 263 - 264. 

 97.  Analogia w logice, tamże, kol. 492.

98.  Antynomia, tamże, kol. 722 - 724.

 99.  Aporia, tamże, kol. 795 - 796.

100. Aspekt, tamże, kol. 1004.                                              

101. [wspólnie z I. Sławińską] Balet, tamże, kol. 1280 - 1281.

 

1974

 

102.  Tomizm a fenomenologia, Znak 26, s. 790 – 798.

103.  Rola doświadczenia w punkcie wyjścia metafizyki, ZN KUL 17, nr 4, s. 29 – 37.

104.  W poszukiwaniu istoty człowieka (Z fenomenologii i metafizyki bytu ludzkiego), w: Aby poznać Boga i człowieka, cz. II: O człowieku dziś, red. bp. B. Bejze, Warszawa, s. 61 – 94.

105. Zagadnienie Boga w fenomenologii, w: Aby poznać Boga i człowieka, cz. I: O Bogu   dziś, red. bp. B. Bejze, Warszawa, s. 85 – 94.

 

1975

 

106.  Propedeutyka estetyki, Warszawa, ATK, ss.159.

    

           Zawartość: Przedmowa, I. Z metaestetyki, II. Teoria wartości estetycznych, III. Teoria dzieł sztuki, IV.    Teoria przeżycia estetycznego i oceny estetycznej, Zakończenie, Bibliografia, Indeks nazwisk.

         Odnośnie do tej pozycji por. Studia o współczesnej estetyce polskiej, pod red. S. Krzemienia - Ojaka,     Warszawa 1977, s. 21.

 

107.  La filosofia nella Polonia contemporanea, Rivista di Filosofia Neo - scolastica 67, s.       288 – 299.

108.  Doświadczenie w filozofii - XVIII Tydzień Filozoficzny, ZN KUL 18, nr 4, s. 69 -    71.                

109.  Z dyskusji nad „Doświadczeniem i materialną jednością świata", SF nr 7, s. 59 – 60.

 

                                                                    1976

 

110.  Wstęp do filozofii, Lublin, TN KUL, ss. 302.

        

         Zawartość: Przedmowa, I. Wprowadzenie - filozofia jako typ poznania, II. Działy filozofii,

           III. Poznanie: jego  rodzaje i wartość, IV. Znaki i systemy znaków, V. Byt: jego rodzaje , struktura,     uwarunkowania, VI. Człowiek: jego struktura i działanie, VII. Dobro i powinność, VIII. Współczesne kierunki filozoficzne, Dodatek I: S. Kamiński, Elementy logiki formalnej, Dodatek II: Poradnik dla    samouków i kandydatów na studia, Bibliografia, Indeks osób.

         Recenzje: B. Bakies, w: „Studia Philosophiae Christianae"13, 1977, nr 2, s. 224 - 226 ;  ks. J. Herbut, w:   Zeszyty Naukowe KUL 20 (1977); Jerzy Gułkowski, w: „Novum" 9 (wrzesień 1977), s.109 - 118; T. Żeleźnik, w: „Życie i Myśl" 4 (1977); J.S. Włodowski, w: RuF 1- 2, 1982/1983.

 

111. Bemerkungen zu Ingardens Konzeption der Ontologie, w: W 700 - lecie śmierci św.   Tomasza z Akwinu, Lublin, s. 129 – 139.

 

   Zob. też poz. 82.

 

112.  Filozofia polska w wiekach XIX i XX, w: Wkład Polaków do kultury świata, Lublin, s.  179 – 191.

113.  O doświadczeniu - ponownie, RF 24, z. 1, s. 143 – 147.

114.  Berkeley, w: Encyklopedia Katolicka, t. II, Lublin, TN KUL, kol. 290 - 291. 

115.  Biegański Władysław, tamże, kol. 525 - 526.

116.  Błąd - w logice, tamże, kol. 676 - 677.

117.  Błędne koło, tamże, kol. 679.

 

1977

 

118.  Czym  jest filozofia, którą uprawiam?, Znak 29, s. 1344 – 1348.

119.  Stan i potrzeby filozofii w Polsce, tamże, s. 473 – 479.

120.  Kilka uwag o filozofii klasycznej i relacji: metafizyka - teoria poznania, RF 25, nr 1, s.  141 – 142.

121.  O metafizyce ogólnej - parę uwag z powodu dyskusji, w: Studia z filozofii Boga, t. III,  red. bp. B. Bejze, Warszawa, s. 101 – 102.

122.  On „Experience and the Material Unity of the World", Dialectics and Humanism, nr 2,   s. 117n, s. 122n.

123. Po Zjeździe Filozoficznym w Lublinie (Kilka uwag i impresji), Znak 29, s. 1459 –  1461.

 

1978

 

124.  Wstęp do filozofii, Lublin, TN KUL, ss. 302.

 

            Wznowienie. Por. poz. 110.

 

125.  Aktualne spory o naturę i rolę poznania, ZN KUL 21, nr 1, s. 34 – 39.

        

           Nieco uzupełniony tekst odczytu  na IV Zjeździe Filozofów Polskich (Lublin).

 

126.  O doświadczeniu - tylko nieporozumienia?, RF 26, z. 1, s. 255 – 258.

 

1979

 

127.  Aktualne spory o naturę i rolę poznania, w: Społeczny kontekst poznania, Wrocław, s.  201 – 208.

128.  Cogito, ergo sum, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin, TN KUL, kol. 534 - 535.

129.  Conrad – Martius Hedwig, tamże, kol. 578.

130.  Człowiek - bytowa struktura, tamże, kol. 905 - 908.

 

 

1980

 

131.  Elementy filozofii, Lublin, RW KUL, ss. 168.

 

    Zawartość: I. Poznanie ludzkie, II. Znaki i język, III. Poznanie naukowe, IV. Poznanie filozoficzne,

    V. Koncepcje filozofii, VI. Działy filozofii, VII. Z dziejów filozofii, VIII. Współczesne kierunki   filozoficzne, Ludwik Borkowski, „Wiadomości z logiki formalnej", Przewodnik bibliograficzny, Indeks terminów, Indeks nazwisk.

 

132. Concerning the Relationship between Theory of Cognition and Methaphysics, w:   Theory of Being. To Understand Reality, Lublin, s. 119 – 128.

   

           Por. Marc F. Griesbach, Antoni Stepien and Epistemological Realism, w: Existential Personalism vol.  LX,  Proceedings of American Catholic Philosophical Association Washington, s. 105 – 109.

 

133.  Towards the Metasystem of Theory of Cognition, tamże, s. 129 – 147.

134.  Z problematyki doświadczenia wartości, ZN KUL 23, z. 1, s. 33 – 41.

135. Wspomnienia o ks. prof. Karolu Wojtyle: Spotkania filozoficzne, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. XII, red: bp B. Bejze, Warszawa, s. 22n.

           

           To samo również w innych miejscach.

 

1981

 

136.  Metody w filozofii, ZN KUL,  nr 1, s. 3 – 19.

 

1982

 

137.  Elementy filozofii, Lublin, RW KUL, ss. 168, wyd. II.

138.  Relacja czynność - wytwór a przedmiot teorii poznania, Analecta Cracoviensia 14, s.   17 – 19.

139. The problem of the Philosophical Dialogue with Marxism (in the Light of Polish  Experiences), w: The Common Christian Roots of the European Nations, II, Florence, s. 134 – 139.

140.  List do Redakcji, Znak 34, s. 1640n.

 

1983

 

141.  Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistycznej, SF, nr 1- 2, s. 49 –   83.

142.  Doświadczenie, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin, TN KUL, kol. 153 - 154.

143.  Ejdetyczny ogląd, tamże, kol. 765.

144.  Epistemologia, tamże, kol. 1044 - 1045.

  

1984

 

145. Przypomnienie jako źródło poznania, Roczniki Filozoficzne 32, z. 1, s. 115 – 126.

 

1985

 

146. Current Controversy Concerning the Nature of Cognition, w: Studies in Logic and      Theory of Knowledge, Lublin, vol. I, s. 121 – 127.

147.  On the Experience of Values, tamże, s. 129 – 138.

 

1986

 

148.  Elementy filozofii, Lublin RW KUL, ss. 168.

      

         Wydanie zostało nieznacznie poszerzone o niewielkie poprawki.

 

149.  Propedeutyka estetyki, Lublin, TN KUL, ss.179, wyd. II.

  

           Wydanie poszerzone m.in. o nowy paragraf „Funkcje poznawcze i tzw. prawdziwość dzieła sztuki”,  Indeks przedmiotowy oraz Dodatek: Henryk Kiereś „Anglosaska estetyka analityczna".

 

150.  Działalność naukowa i organizacyjna ks. prof. Stanisława Kamińskiego (1919 - 1986),    ZN KUL 29, nr 1, s. 17 – 23.

151. Pierwsza monografia o szkole lwowsko - warszawskiej, [rec.] J. Woleński,     Filozoficzna szkoła lwowsko - warszawska, tamże, s. 54 – 56.

152. Szkoła analityczna główną nadzieją filozofii?, [rec.] A. Gawroński, Dlaczego Platon      wykluczył poetów z państwa?, tamże, s. 49 – 54.

153.  Romana Ingardena ontologia egzystencjalna. Kilka uwag, ZN KUL 29, nr 2, s. 5 – 11.

154.  Uwagi o marksistowskim materializmie, RF 34, z. 1, s. 145 – 166.

 

1987

 

155.  Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, redakcja całości, Fundacja Jana Pawła II Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym, ss. 240.

 

.    Recenzje: M. Gogacz, w: „Młodzież Katolicka" 16, (1988) 1 - 2, s. 30 -32; Tenże, Polskie zakwestionowania marksizmu, „Głos Katolicki" (Paryż) 31, 1989, 19 (z 11 VI).

                                                                                                                                       

156.  Wstęp, tamże, s. 5 – 7.

157.  Rys rozwoju filozofii marksistowskiej i problem dialogu filozoficznego z marksizmem  od roku 1945, tamże, s. 21 – 37.

158.  Materializm dialektyczny – filozofia marksizmu, tamże, s. 37 – 61.

159.  Wobec marksistowskiej teorii człowieka, tamże, s. 61 –89.

160.  Dodatek: Racjonalność bytu (fragment metafizyki), tamże, s. 203 – 209.

161.  Autobiogram, RuF 44, nr 3- 4, s. 344 – 348.

162.  Charakterystyka dorobku naukowego i działalności naukowej ks. prof. S. Kamińskiego, RF 35, z. 1, s. 5 – 8.

163.  V Zjazd Filozofii Polskiej, ZN KUL 30, nr 3 - 4, s. 119 – 122.

1988

 

164.  Filozof klasyczny wobec kultury współczesnej, Ethos 2 - 3, s. 112 – 116.

165.  Wprowadzenie do problematyki relacji: metodologia nauk a sfera wartości, RF 36, z. 1,  s. 111 – 116.

166.  Zagadnienie poznawczej roli sfery emocjonalnej, ZN KUL 31, nr 3, s. 77 – 81.

 

1989

 

167.  Wstęp do filozofii, Lublin, TN KUL, ss.343, wyd. II.

       

         Wydanie rozszerzone m. in. o cztery paragrafy.

       

168.  Główne trudności teorii człowieka, SF, nr 1, s. 77 – 81.

169.  Modele kształcenia filozoficznego, Życie Katolickie 8, nr 7/8, s. 65 – 70.

170.  Problem dialogu filozoficznego z marksizmem, Znaki Czasu, Rzym – Warszawa,

         nr 14, s.144 – 149.

171.  Fenomenologia, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin, TN KUL, kol. 124 - 126.

172.  Gnozeologia, tamże, kol. 1215.

173.  Epigoński okres filozofii? Rozmowa z prof. A. B. Stępniem [rozmawiał G. Nowak], Życie Katolickie 8, nr 7/8, s. 58 – 65.

 

1990

 

174.  Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, Lublin TN KUL, ss. 243.

       

         Wznowienie poszerzone o erratę. Por. poz. 156 – 160.

 

1991

 

175.  Methods in Philosophy, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, Lublin, vol.   II, s. 87 – 104.

176.  The Existence (of Something) - Concept and Judgment, tamże, s. 135 – 155.

 

        Tłumaczenie poz. 87.

 

177.  The Scientific Work of Fr. Prof. S. Kamiński (1919 - 1986), tamże, s. 189 – 193.

 

          Tłumaczenie poz. 150.

 

 

1992

 

178. Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie – marksiści w Polsce, redakcja całości wspólnie z T. Szubką, Lublin RW KUL, ss. 229.

179.  Uwagi o strukturze i typach światopoglądów, tamże, s. 7 – 12.

180.  Tomizm wobec marksizmu w Polsce, tamże, s. 113 – 118.

181. [Wypowiedzi w dyskusji: „Wokół dialogu chrześcijańsko – marksistowskiego w Polsce], tamże, s. 179 – 226.

182.  Posłowie, tamże, s. 227 – 228.

183. Rola ks. prof. S. Kamińskiego (1919 - 1986) w rozwoju środowiska filozoficznego KUL, w: Zadania filozofii we współczesnej kulturze, red. Z. J. Zdybicka, Lublin RW KUL, s. 81 – 89.

184.  Kilka uwag (w związku z dyskusją), tamże, s. 169 – 170.

185.  Leszka Kołakowkiego horror filozoficzny, Edukacja Filozoficzna 13, s. 57 – 58.

 

1993

 

186.  Studia metafilozoficzne, t. 1: Dyscypliny i metody filozofii, redakcja całości wspólnie z T. Szubką, Lublin TN KUL, ss. 365.         

187.  Ontologia: typy i status poznawczy. Ontologia a metafizyka, tamże, s. 9 – 37.

188.  Ontologiczne ujęcie metafizyki (uwagi polemiczne), tamże, s. 93 – 100.       

189.  Co to jest metafilozofia?, tamże, s. 343 - 347

 

         Przedruk z roku 1961, por. poz. 18.

 

190.  Konwersatorium Metafilozoficzne, tamże, s. 335 – 341.

   

         Przedruk poz. 7.

 

191.  [wspólnie z T. Szubką] Przedmowa, tamże, s. 5 – 6.

192. Minimum programowe dla filozoficznych studiów magisterskich, Edukacja Filozoficzna 15, s. 85 - 86.

 

          Przedruk z „Przeglądu Akademickiego” nr 7.

 

193.  The Role of Experience at the Point of Departure of Metaphysics, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. III, Lublin, s. 99 – 110.

194.  W sprawie istoty religii - słów kilka, Edukacja Filozoficzna 15, s. 39 – 40.

       

         Jest to polemika z artykułem B. Wolniewicza.

 

195.  Idea, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin, TN KUL,  kol. 1389 - 1392.

196.  Idealizm: aspekt teoriopoznawczo-ontologiczny, tamże, kol. 1394 - 1397.

197.  Życie udane i piękne nie jest życiem na luzie - rozmowa z prof. Antonim B. Stępniem, Scriptores Scholarum, nr 1, s. 7 – 11.

 

 

1994

 

198. Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?, w: Jak dzisiejszemu człowiekowi   mówić o Bogu, red. bp B. Bejze, Warszawa, 250 – 251, (pierwsze wydanie W-wa 1993).

199.  O dorobku badawczym Wydziału Filozofii, Przegląd Uniwersytecki 6, nr 3, s. 10 n.

 

    Jest to tekst odczytu na sesji z okazji 75-lecia KUL (grudzień 1993). Ma rysy tekstu okolicznościowego.

 

200. Uwagi o Ingardenowej koncepcji ontologii, w: Spór o Ingardena, W setną rocznicę     urodzin, Lublin, s. 17 – 26.

 

          Przedruk poz. 81.

 

1995

 

201.  Wstęp do filozofii, Lublin TN KUL, ss. 477, wyd. III.

        

            Wydanie poszerzone i uzupełnione m. in. o: Przedmowa do trzeciego wydania, Dodatek III. Jacek    Wojtysiak: Słownik wybranych terminów filozoficznych, Indeks osobowy, Indeks głównych terminów.

 

202. Byt - człowiek - świadomość. Lubelskie badania fenomenologiczne, w: Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, red. A. Węgrzecki, PTF Kraków, s. 311 – 318.

203.  O wątpieniu i powodach błędów poznawczych. Kilka uwag wstępnych, w: Między logiką a etyką... Prace ofiarowane prof. Leonowi Kojowi, Lublin, s. 185 – 189.

204.  Stan filozofii we współczesnej Polsce, w: Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin TN KUL, s. 313 – 326.

205.  Romana Ingardena ontologia egzystenjalna. Kilka uwag, w: W kręgu filozofii Romana  Ingardena, [Materiały z konferencji naukowej Kraków 1985], red. S. Stróżewski, A. Węgrzecki, Warszawa – Kraków PWN, s. 57 – 61.

 

         Ten sam tekst zob. poz. 153.

.

206.  W sprawie stosunku między teorią bytu a teorią poznania, RF 43, z. 1, s. 237. Zeszyt  ukazał się w 1996 r.

         

         Jest to polemika z artykułem G. Besler.

 

207.  VI Polski Zjazd Filozoficzny - Zjazd niezrealizowanych szans. Toruń 5 - 9 września, w: ZN KUL 38, nr 3 - 4, s. 139 – 143.

 

1996

 

208.  Film as a Work of Art, w: Aesthetics in Poland, Cracow, s. 69 – 72.

209.  Iluzja, w: Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin, TN KUL, kol. 44.

210.  Ingarden, tamże, kol. 200 - 203.

211.  Introspekcja - ekstraspekcja, tamże, kol. 399 - 400.

212.  Irracjonalizm, tamże, kol. 491 - 493.

213. Należy unikać kategorializacji problematyki metafizycznej - rozmowa z prof. A. B. Stępniem, w: Rozmowy o filozofii, red. A. Zieliński, M. Bagiński, J. Wojtysiak, Lublin RW KUL, s. 89 – 109.

 

1997

 

214.  Filozofia klasyczna w obecnej sytuacji, ZN KUL 40, nr 3 - 4, s. 57 – 59.

215. Kilka uwag uzupełniających w dyskusji; Perspektywy filozofii we współczesnej        kulturze, RF 45, z. 1, s. 193 - 194 oraz 211 – 212.

        

         Wypowiedzi podczas obchodów 50-lecia Wydziału Filozofii KUL. Zeszyt ukazał się w 1999 r.

 

216.  O dorobku badawczym Wydziału Filozofii, Przegląd Uniwersytecki, 3, nr 3 (29), s. 10 -11.

217. Uwagi metafilozoficzne o rozważaniach o wolności, w: Wolność we współczesnej   kulturze, Lublin, 775 – 777.

 

1998

 

218.  Co jest najważniejsze w filozofii?, w: Filozofia - wzloty i upadki, XXXIX Tydzień Filozoficzny KUL, Lublin, s. 101 – 105.

 

1999

 

219.  Studia i szkice filozoficzne, t. I, TN KUL, Lublin, ss. 340, przygotował do wydania A.   Gut.

        

         Książka zawiera wybór rozpraw, artykułów i polemik zgrupowanych w 3 działach: I. Filozofia - nauka     - światopogląd, II. Z teorii poznania, III. Z teorii bytu.

            W książce znajdują się przedruki następujących pozycji: 3, 6, 8, 12, 18, 19, 20, 21, 25, 53, 59, 76, 77, 87, 103, 125, 138, 141, 164, 165, 166, 169, 179, 187, 188 oraz dwa teksty nie drukowane wcześniej.

 

220.  Metafizyka i ontologia. Dwa oblicza teorii bytu?, w: Zadania współczesnej metafizyki. Poznanie bytów czy ustalanie sensów?, red. A. Maryniarczyk SDB, M.J. Gondek, Polskie  Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, s. 101 – 106.

221. Rememberance as a Source of Knowledge, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 4, s. 127 – 140.

222. Roman Ingarden, w: Routledge Encyclopedia of Philosophy, red. E. Craig, vol. 4, Routledge, London and New York, s. 789 – 793.

223.  [wspólnie z J. Czerkawskim i S. Wielgusem] Philosophy in Poland, w: jw., vol. 7, s. 483 – 489.

224.  Filozofia w Lublinie, red. J. Mizak, J. Pycka, W. Rych, Wyd. UMCS.

        

         Są to wypowiedzi związane z postawionymi  pytaniami.

 

 

2000

 

225.  Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, redakcja całości wspólnie z J. Wojtysiakiem, Lublin, RW KUL, ss. 544.

226.  Sekcja Filozofii Teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL, tamże, s. 81 – 88.

227.  [wspólnie z J. Wojtysiakiem] Katedra Teorii Poznania, tamże, s. 275 – 302.

228.  [wspólnie z J .Wojtysiakiem] Posłowie, tamże, s. 533 – 538.

229.  Bezpośredniość poznania i sposoby istnienia. Dwie polemiki, RF 48, z. 1, s. 247 - 250.

230. [wspólnie z A. Bronkiem i S. Majdańskim] Kamiński Stanisław, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin, TN KUL, kol. 508 - 511.

 

2001

 

231. Studia i szkice filozoficzne, t. II, RW KUL, Lublin, ss. 462, przygotował do wydania A. Gut.

       

         Jest to wybór rozpraw, artykułów i polemik zebranych w 5 działach: I. Z filozofii człowieka i jego działania, II. Z dziejów filozofii. Tomizm. Marksizm, III. Dyskusje z fenomenologią, IV. Z polemik i recenzji, V. Autoprezentacje i wywiady. Posłowie.

            W książce znajdują się przedruki następujących pozycji: 1, 13, 16, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 48, 50, 51, 58, 61, 62, 67, 72, 82, 84, 89, 90, 95, 103, 105, 106, 114, 119, 121, 127, 135, 154, 155, 158, 169, 170, 174, 181, 184, 186, 194, 196, 198, 200, 203, 205, 207, 214, 220 oraz dwa teksty uprzednio nie drukowane.

 

232. Studia metafilozoficzne, t. II: Wybrane kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd. Redakcja całości wspólnie z J. Wojtysiakiem, Lublin, TN KUL, w druku.

233.  [wspólnie z J. Wojtysiakiem] Przedmowa, tamże.

234.  Zagadnienie kryterium istnienia, tamże.

235.  Wstęp do filozofii, Lublin, TN KUL.

         

         Wydanie IV poprawione i uzupełnione, w druku.

 

 

         W bibliografii pominięto około 20 mniejszych tekstów, w tym kilka recenzji oraz teksty drukowane w „Filozofii" - czasopiśmie studenckim (od roku 1954), a także hasła w „Leksykonie filozofii klasycznej” (red. J. Herbut), Lublin 1997 (33 hasła).

 

 

 

Monika Dadia

Składam podziękowania p. dr Jackowi Wojtysiakowi za okazaną pomoc w opracowaniu niniejszej bibliografii