badania

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 17 listopada 2007 r.

 

Prof. Mieczysław Gogacz

podczas uroczystości 17 listopada 2007


Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w ramach Sympozjum naukowego pt. Polski tomizm egzystencjalny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 17 listopada 2007r. w gmachu nr 12 przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

Sympozjum składało się z 3 części:

1) uroczystego wręczenia dyplomów Nagrody im. Profesora Mieczysława Gogacza przyznawanych za najlepsze prace magisterskie dotyczące filozofii tomistycznej,

2) części merytorycznej, składającej się z 12 referatów (przedzielonej przerwą)

oraz 3) części towarzyskiej, stanowiącej spotkanie laureatów, referentów i gości z Prof. Mieczysławem Gogaczem.

 

 


1) Sympozjum otworzył Artur Andrzejuk witając prof. Mieczysława Gogacza, dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ks. prof. Jana Krokosa, członków kapituły Nagrody, laureatów, sponsorów i uczestników Sympozjum. Odczytał także specjalne listy, które do uczestników Sympozjum wystosowali jego patroni honorowi w osobach ks. bpa dra Wiesława Meringa – Ordynariusza Włocławskiego i prof. dra hab. Tadeusza Klimskiego – prorektora UKSW.

 

 

Następnie ks. dr hab. Tomasz Stępień (członek Kapituły) dokonał wręczenia złotych nagród następującym osobom:

1. Mgr Weronika Szczepkowska, za pracę magisterską pt: Rola przyczynowania celowego w strukturze bytu u Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława Gogacza (Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk)
2. Mgr Bożena Listkowska, za pracę magisterską pt: Stosunek metafizyki do epistemologii w ujęciu prof. M. Gogacza i prof. A. B. Stępnia. Studium porównawcze (Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk)
3. Mgr Michał Zembrzuski, za pracę magisterską pt: Pamięć jako zmysłowa władza poznawcza w ujęciu św. Tomasza z Akwinu (Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk)
4. Mgr Wojciech Klimski, za pracę magisterską pt: Chrystus jako Niebianin i Pielgrzym (Comprehensor et Viator) w chrystologii św. Tomasza z Akwinu (Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk)
5. Mgr Lesya Savytska, za pracę magisterską pt: Metafizyczne i antropologiczne podstawy w etyce M.Gogacza i K.Wojtyły. Studium porównawcze (Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk)

 

 

Z kolei, płk dr Jerzy Niepsuj (członek Kapituły) dokonał wręczenia srebrnych nagród następującym osobom:
1. Mgr Bogusława Kozioł, za pracę magisterską pt: Słowo serca jako intelektualny sposób ujęcia prawdy bytu (Promotor: dr Paweł Milcarek)
2. Mgr Elżbieta Małgorzata Luks (d d. Fulek),za pracę magisterską pt: Teologiczne a filozoficzne poznanie Boga na podstawie Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu (Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk)
3. Mgr Aleksander Popończyk, za pracę magisterską pt: Etyka pracownika najemnego w myśli Tomasza z Akwinu i Mieczysława Gogacza (Promotor: dr Paweł Milcarek)
4. Mgr Wojciech Jankowski, za pracę magisterską pt: Antropologiczne podstawy patriotyzmu w wybranych tekstach tomistów współczesnych (Promotor: dr Paweł Milcarek)
5. Mgr Piotr Kaznowski, za pracę magisterską pt: Rozwój doktryny transcendentaliów w wybranych tekstach św. Tomasza z Akwinu (Promotor: dr Paweł Milcarek)
6. Mgr Monika Śliwińska, (z d. Gaweł-Suwińska), za pracę magisterską pt: Rola rodziny w wychowaniu. Propozycja tomistyczna na podstawie ujęć F.W.Bednarskiego, J.Woronieckiego i M.Gogacza (Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk)
7. Mgr Jan Zatorowski, za pracę magisterską pt: Koncepcja sumienia i jego funkcji w ujęciu współczesnych tomistów polskich (Promotor: prof. dr hab. Artur Andrzejuk)
 

 

   Prof. Artur Andrzejuk wręczył dyplomy honorowe „za wsparcie nagrody”. Otrzymały je następujące osoby i instytucje:

 


1. Fundacja Veritas z Londynu
2. Dr Paweł Bromski, rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie
3. Dr Izabella Andrzejuk, dyrektor-redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej „Navo”, wykładowca filozofii w UKSW i WSSMiA.
4. Prof. Tadeusz Klimski, prorektor UKSW
5. mgr Ryszard Borowski – Kancelaria Budowlana w Warszawie
6. mgr Ryszard Zan z Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy)
7. dr Marek Prokop z Biblioteki Polskiej w Paryżu
8. prof. Krzysztof Kalka, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
9. dr Krzysztof Wojcieszek, wykładowca filozofii i profilaktyki UKSW, redaktor naczelny miesięcznika profilaktycznego „Świat Problemów”
10. ks prałat mgr Piotr Kordula, dyrektor generalny Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.
11. mgr Mariusz Malinowski, dyrektor w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
12. mgr Tomasz Glanz, dyrektor generalny w Kancelarii Sejmu PR
13. mgr Bożena Kowalewska i mgr Janusz Kowalewski, Firma Poligraficzna i Wydawnictwo, Milanówek
14. płk dr Jerzy Niepsuj, wykładowca filozofii UKSW, b. Prezes Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, emerytowany dyrektor departamentu w Ministerstwie Obrony Narodowej

 


2) Pierwszą merytoryczną część Sympozjum prowadził prof. Paweł Bromski – rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Wygłosili na niej laureacie złotych nagród.

 


Po przerwie, dr Paweł Milcarek poprowadził drugą cześć referatową Sympozjum. Wystąpili w niej laureaci srebrnych nagród.


Na koniec zabrał głos Prof. Mieczysław Gogacz, który pogratulował laureatom i podziękował organizatorom i fundatorom nagrody. W swoim przemówieniu Profesor wysoko ocenił zaprezentowane referaty.

 

 


3) Po części oficjalnej Sympozjum odbyło się na spotkanie jego uczestników z prof. Mieczysławem Gogaczem przy ciastkach, kawie i herbacie. Profesor podpisywał swoje książki, które laureatom ufundowali dr Paweł Milcarek, redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas” oraz dr Izabella Andrzejuk, dyrektor Oficyny Wydawniczej „Navo”.