85. urodziny Profesora Mieczysława Gogacza

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

w 88 rocznicę urodzin Profesora

 

 29 listopada 2014 roku

 

Prof. Mieczysław Gogacz podczas uroczystości 29 listopada 2014 roku

 

 

Sympozjum odbyło się w dniu 29 listopada 2014 roku w auli budynku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

1. Na początku prof. A. Andrzejuk przywitał Prof. Mieczysława Gogacza oraz laureatów Nagrody i gości sympozjum. Przywitał Gościa Honorowego, ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przywitał obecnych uczniów Prof. M. Gogacza, a szczególnie dr Janusza Kapustę oraz dr. Marka Prokopa. Następnie przywitał Kapitułę Nagrody Profesora Mieczysława Gogacza: dra Pawła Bromskiego, rektora Wyższej Szkoły Amerykanistyki i Stosunków Międzynarodowych, płk. dra Jerzego Niepsuja, dr Izabellę Andrzejuk i sekretarza kapituły – dra Michała Zembrzuskiego, który prowadził pozostałe części sympozjum. Prof. A. Andrzejuk następnie wymienił nieobecnych na uroczystości patronów honorowych Nagrody – ks. bpa Wiesława A. Meringa, oraz prezesa Fundacji „Veritas”, Wojciecha Płazaka. Przywitał obecne na uroczystości władze Wydziału, Panią Dziekan Wydziału Filozofii, prof. A. Latawiec oraz Panią prof. A. Lemańską. Na koniec powitani zostali wszyscy goście, sponsorzy Nagrody oraz uczestnicy Sympozjum. Prof. A. Andrzejuk przedstawił również plan całej Uroczystości.

2. Następnie dr Michał Zembrzuski poprowadził część Sympozjum związaną z wręczaniem tegorocznych nagród. Przypomniał najważniejsze zasady Regulaminu Nagrody i przedstawił tegorocznych laureatów. Nagrodę w postaci specjalnego dyplomu otrzymał obecny na spotkaniu dr Marek Prokop, zawsze wspierający inicjatywę dorocznych sympozjów. Nagrody wręczali dr Paweł Bromski a także płk. dr Jerzy Niepsuj. Patrz: Sprawozdanie

3. Potem odbyło się Sympozjum zatytułowane „Tomizm konsekwentny”, które prowadziła Pani dr Magdalena Płotka. Jako pierwszy, referat wygłosił Gość Honorowy, ks. prof. Andrzej Maryniarczyk. Referat nosił tytuł: „Cóż po metafizyku w czasach trudnych?”.

4. Później tegoroczni laureaci Nagrody przedstawili następujące referaty:

Mgr Natalia Kunat: "Specyfika języka metafizyki w ujęciu Stanisława Kamińskiego i Mieczysława Alberta Krąpca";

Mgr Konrad Lampart: "Koncepcja duszy ludzkiej jako substancji niezupełnej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu oraz współczesnych wybranych komentatorów (K. Kłósak, J. Pastuszka, M. A. Krąpiec)";

Ks. mgr Korneliusz Pełka: "Bałwochwalstwo w świetle traktatu o religijności z „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu".

5. Po referatach, prof. A. Andrzejuk zaprosił dwóch uczniów Profesora Gogacza do wyrażenia wspomnień o seminariach i wykładach prowadzonych przez niego. Najpierw wystąpił dr M. Prokop a następnie dr Janusz Kapusta.

6. Dr M. Zembrzuski podsumował Sympozjum, zaprezentował najnowsze publikacje, które ukazały się w ramach prac Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Wspomniał o trzecim numerze „Rocznika Tomistycznego”, o książce zatytułowanej „Filozofia i służba. Wokół myśli Tadeusza Klimskiego” poświęconej zmarłemu profesorowi Tadeuszowi Klimskiemu. Wspomniał również o książce zatytułowanej „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”, zredagowanej przez dr M. Płotkę, J. Pyłat i prof. A. Andrzejuka, a także o „Tomizmie Polskim 1879-1918. Słowniku filozofów”, zredagowanym przez dr Bożenę Listkowską i prof. A. Andrzejuka.

7. Na koniec dr M. Zembrzuski zamknął część oficjalną Sympozjum i zaprosił uczestników na spotkanie z prof. Gogaczem przy kawie, herbacie i ciastku.
 

Prof. Mieczysław Gogacz z Natalią Herold

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, powyżej: mgr Natalia Kunat, magistratka ks. prof. Maryniarczyka i tegoroczna laureata oraz

Dr Paweł Bromski z płk. drem Jerzym Niepsujem

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk z ks. drem Kazimierzem Gryżenią

Prof. Mieczysław Gogacz oraz mgr Lesya Savytska z prof. Arturem Andrzejukiem

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska z drem Michałem Zembrzuskim

Mgr Karolina Ćwik z lic. Natalią Herold przy stoliku z książkami Katedry

Dr Magdalena Płotka, dr Dawid Lipski i dr Witold Płotka

Mgr Alicja Cykowska z mgr Lesyą Savytską

Prof. Mieczysław Gogacz wita się z drem hab. Grzegorzem Pyszczkiem

Dr hab. Grzegorz Pyszczek przeekazuje prof. Gogaczowi swoją książkę

Przybywają na konfrencję (od prawej) prof. Anna Lemańska, dr Janusz Kapusta i mgr Mariusz Malinowski

Prof. Artur Andrzejuk z dr Markiem Prokopem

Dr Marek Prokop wita się z prof. Mieczysławem Gogaczem

Prof. Mieczysław Gogacz wita się z Piotrem Rodowiczem

Natalia Herold, prof. Mieczysław Gogacz, dr Anna Kazimierczak-Kucharska

Dr Jakub Wójcik z prof. Mieczysławem Gogaczem

Prof. Artur Andrzejuk, dr Magdalena Płotka i dr Witold Płotka (Produktionberatung)

Ks. mgr Korneliusz Pełka z drem Michałem Zembrzuskim

Marzena Zajączkowska i Karolina Ćwik

Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk i ks. dr Kazimierz Gryżenia

Prof. Artur Andrzejuk z ks. mgrem Korneliuszem Pełką

Słynna Zośka Zapisek

Prof. Artur Andrzejuk z prof. Anną Latawiec, dziekanem Wydziału Filzoofii Chrześcijańskiej UKSW

Mgr Mariusz Malinowski

Dr Jakub Wójcik i prof. Mieczysław Gogacz

Ks. mgr Korneliusz Pełka - laureat tegorocznej Nagrody

Basia Zapisek ze słynną Zośką (z prawej)

Dr Michał Zembrzuski

Dr Michał Zembrzuski i prof. Artur Andrzejuk

Dr Michał Zembrzuski i prof. Artur Andrzejuk

Monika Deja z I roku filozofii UKSW wręcza kwiaty prof. Mieczysławowi Gogaczowi z okazji urodzin

Dr Janusz Kapusta

Dr Izabella Andrzejuk

Dr Michał Zembrzuski

Ks. dr Adam Filipowicz

Dr Michał Zembrzuski

Prof. Artur Andrzejuk

Red. Marek Kulczycki (w centrum kadru) - redaktor naczelny Legionu św. Ekspedyta (www.ekspedyt.org)

Kwiaty dla pani dziekan, prof. Anny Latawiec od Jakuba Kiersikowskiego

Mgr Karolina Ćwik - współorganizatorka sympozjum

Płk. dr Jerzy Niepsuj (członek Kapituły) z drem Pawłem Bromskim (patron honorowy Nagrody)

Płk. dr Jerzy Niepsuj (członek Kapituły) z drem Pawłem Bromskim (patron honorowy Nagrody) wręczali tegoroczne Nagrody

Mgr Natalia Kulnat odbiera nagrodę z rąk Pawła Bromskiego i dyplom z rąk Jerzego Niepsuja

Mgr Natalia Kunat odbiera nagrodę

Mgr Konrad Lampart odbiera nagrodę z rąk Pawła Bromskiego i dyplom z rąk Jerzego Niepsuja

Mgr Konrad Lampart odbiera dyplom

Ks. mgr Korneliusz Pełka odbiera nagrodę z rąk Pawła Bromskiego i dyplom z rąk Jerzego Niepsuja

Dyplom odbiera ks. mgr Korneliusz Pełka

Prof. Mieczysław Gogacz (w kwiatach)

Płk. dr Jerzy Niepsuj z drem Pawłem Bromskim. Wyzej: dr Michał Zembrzuski z mgr Karoliną Ćwik

Dr Marek Prokop odbiera dyplom honorowy

Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk wygłasza wykład honorowy tegorocznego sympozjum; za stołem - dr Magdalena Płotka

Mgr Mariusz Malinowski

Ks. mgr Korneliusz Pełka

Uczestnicy sympozjum

Mgr Natalia Kunat wygłasza referat

Dr Magdalena Płotka -"chairmen" referatowej części sympozjum

Mgr Konrad Lampart wygłasza referat

Mgr Konrad Lampart podczas referatu

Ks. mgr Korneliusz Pełka wygłasz referat

Ks. mgr Korneliusz Pełka wygłasza referat

Dr Marek Prokop wspomina studia arabistyczne na ATK

Dr Marek Prokop opowiada o studiach arabistycznych, zorganizowanych przez prof. Gogacza z ATK w latach siedemdziesiatych ubiegłego wieku

Dr Marek Prokop i prof. Artur Andrzejuk

Dr Janusz Kapusta opowiada o swojej "przygodzie z filozofią" na ATK

Prof. Artur Andrzejuk

Dr Janusz Kapusta opowiada o swoich studia filozoficzny u prof. Gogacza w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia

Prof. Mieczysław Gogacz z drem Januszem Kapustą

Mgr Bożena Kowalewska, prof. Mieczysław Gogacz i dr Janusz Kapusta

Mgr Mariusz Malinowski i dr Janusz Kapusta

Dr Marcin Klimski z ks. drem Adamem Filipowiczem

Dr Paweł Bromski z dr Izabellą Andrzejuk

Dr hab. Maria Baużyk z prof. Arturem Andrzejukiem

Profesor Mieczysałwa Gogacz wpisuje dedykcję

Artur Andrzejuk, Marek Prokop i Marek Kulczycki

Prof. Gogacz z Natalią Herold i Agnieszką Klimską, z tyłu - Anna Kazimierczak-Kucharska i Marcin Klimski

Prof. Mieczysław Gogacz i dr Anna Kazimierczak-Kucharska

Stoją (od lewej): Jan Chojnacki, dr Janusz Kapusta, dr hab. Grzegorz Pyszczek, Mariusz Malinowski, Adam Ostrowski, Tomasz Mitraszewski

 

Profesor Gogacz z Agnieszką Gondek

Izabella Andrzejuk z Markiem Prokopem

Prof. Mieczysław Gogacz, mgr Karolina Ćwik, dr Marek Prokop

Prof. Mieczysław Gogacz, dr Anna Kazimierczak-Kucharska, dr Marek Prokop

Prof. Gogacz, ks. prof. Tomasz Stępień, dr Agnieszka Klimska, mgr Martyna Waśniewska, Antek Klimski i mgr Agnieszka Gondek

Prof. Gogacz i Tomasz Mitraszewski. W głębi - dr hab. Maria Boużyk i Maciej Słęcki

Prof. Gogacz wpisuje decykację Piotrowi Rodowiczowi

Od lewej: mgr Martyna Waśniewska, mgr Michał Krajski, mgr Anna Krajska, ks. mgr Korneliusz Pełka i mgr Agnieszka Gondek

Tegoroczni laureaci: mgr Konrad Lampart, mgr Natalia Kunat i ks. mgr Korneliusz Pełka

Płk. dr Jerzy Niesuj z mgr Lesyą Savitską

Ks. dr Adam Filipowicz w rozmowie z mgr Marzeną Zajączkowską

Prof. Artur Andrzejuk, dr Marek Prokop oraz red. Marek Kulczycki

Dr Dawid Lipski i mgr Maciej Słęcki

Prof. Gogacz w rozmowie z Natalią Herold

Od lewej stoją: Jan Chojnacki, Janusz Kapusta, Grzegorz Pyszczek, Adam Ostrowski, Tomasz Mitraszewski

Prof. Mieczysław Gogacz, ks. dr Kazimierz Gryżenia i dr Anna Kazimierczak-Kucharska

Prof. Mieczysław Gogacz i dr Dawid Lipski

Prof. Gogacz w rozmowie z mgrem Maciejem Słęckim

Dr Witold Płotka, dr Magdalena Płotka, dr Michał Zembrzuski

Płk. dr Jerzy Niepsuj w rozmowie z ks. prof. Tomaszem Stępniem

Przygotował: Dr Michał Zembrzuski

 

Fotografowała: Dr Anna Kazimierczak-Kucharska