85. urodziny Profesora Mieczysława Gogacza

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

w 89. rocznicę urodzin Profesora

 

 21 listopada 2015 roku

 

Prof. Mieczysław Gogacz podczas uroczystości 21 listopada 2015 roku

 

 

Sympozjum odbyło się w dniu 21 listopada 2015 roku w auli budynku Auditorium Maximum UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

1. Na początku prof. A. Andrzejuk przywitał Prof. Mieczysława Gogacza oraz laureatów Nagrody i gości sympozjum. Szczególnie serdeczne powitanie zgotowano uczniom Profesora, którzy przybyli z niespokojnych stron świata - mgr Lesyę Savytską z Ukrainy oraz dr Marka Prokopa i Mikołaja Mościckiego z Paryża. Prof. A. Andrzejuk powitał Gościa Honorowego, w osobie dr hab. Grzegorza Pyszczka, profesora  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Następnie przywitał Kapitułę Nagrody Profesora Mieczysława Gogacza: dra Pawła Bromskiego, rektora Wyższej Szkoły Amerykanistyki i Stosunków Międzynarodowych, ks. prof. Tomasza Stępnia, płk. dra Jerzego Niepsuja, dr Izabellę Andrzejuk i sekretarza kapituły – dra Michała Zembrzuskiego, który prowadził pozostałe części sympozjum. Prof. A. Andrzejuk następnie wymienił nieobecnych na uroczystości patronów honorowych Nagrody – ks. bpa Wiesława A. Meringa, oraz prezesa Fundacji „Veritas”, Wojciecha Płazaka.

 

2. Następnie zabrał głos lic. Paweł Manelski, który przybył na uroczystość jako przedstawiciel władz Rypina, rodzinnego miasta prof. Mieczysława Gogacza. Odczytał on specjalne posłanie od burmistrza miasta oraz list od Stowarzyszenia Civitas Christiana. Wręczył Profesorowi, który jest honorowym obywatelem Rypina, okolicznościowy medal, wybity z okazji 950-lecia Rypina oraz pamiątkową płaskorzeźbę.

3. Następnie dr Michał Zembrzuski poprowadził część Sympozjum związaną z wręczaniem tegorocznych nagród. Przypomniał najważniejsze zasady Regulaminu Nagrody i przedstawił tegorocznych laureatów. Nagrody wręczali ks. prof. Tomasz Stępień, dr Paweł Bromski oraz płk dr Jerzy Niepsuj.

4. Potem odbyło się Sympozjum zatytułowane „Tomizm konsekwentny”, które także prowadził
dr Michał Zembrzuski.

Jako pierwszy, referat wygłosił Gość Honorowy, dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS:  Jacquesa Maritaina myśl o kulturze.

Także w tej części referat wygłosiła laureatka pierwszej edycji Nagrody (2007 r. ) mgr Lesya Savytska: Metafizyczne i antropologiczne podstawy w etyce M. Gogacza i K. Wojtyły. Studium porównawcze

 

5. Później tegoroczni laureaci Nagrody przedstawili następujące referaty:
 

Ks. Mgr Paweł Śliwiński (UMK): Non resistere Malo (Mt 5,39). Cierpliwość jako przejaw cnoty męstwa w świetle „Sumy teologii”  św. Tomasza z Akwinu.

 

Mgr Mieszko Pawlak (UJ): Państwo i Kościół w myśli Marsyliusza z Padwy

 

Mgr Filip Rogowski (KUL): Problem transcendencji ludzkiego bytu w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca i Lynne Rudder Baker. Analiza porównawcza

 
6. Na koniec dr M. Zembrzuski zamknął część oficjalną Sympozjum i zaprosił uczestników na spotkanie z prof. Gogaczem przy kawie, herbacie i ciastku.
Zapowiedział także przyszłoroczne sympozjum pt. „Tomizm Konsekwentny” na 19  listopada 2016 roku.

 

 

Prof. Mieczysław Gogacz i dr Jerzy Mańkowski (UW)

Dr Paweł Bromski i płk dr Jerzy Niepsuj

Prof. Mieczysław Gogacz i ks. prof. Tomasz Stępień

Ks. mgr Jakub Kośka, powyżej mgr Piotr Hilczer i lic. Paweł Manelski

Prof. Mieczysław Gogacz i dr Urszula Wolska

Prof. Mieczysław Gogacz i ks. mgr Jakub Kośka

Prof. Mieczysław Gogacz i dr Anna Kazimierczak-Kucharska

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk

Dr Marek Prokop w rozmowie z dr Izabellą Andrzejuk

Dr Marek Prokop i dr Dawid Lipski

Prof. Artur Andrzejuk

Mgr Karolina Ćwik i dr Magdalena Płotka

Prof. Mieczysław Gogacz i lic. Natalia Herold

Mgr Filip Rogowski - laureat Nagrody (KUL)

Mgr Mieszko Pawlak - laureat Nagrody (UJ)

Dr Paweł Bromski, rektor WSSMiA oraz patron honorowy Nagrody

Dr Michał Zembrzuski - sekretarz Kapituły Nagrody

Dr Izabella Andrzejuk - członek Kapituły Nagrody

Dr Michał Zembrzuski

Lic. Paweł Manelski czyta przesłanie od władz Rypina - rodzinnego maista prof. Gogacza

Lic. Paweł Manelski prezentuje medal pamiątkowy z okazji 950-lecia Rypina, przyznany prof. Gogaczowi oraz specjalna płaskorzeźbę od Civitas Christiana

Prof. Gogacz z nowym medalem

Dr Paweł Bromski, płk dr Jerzy Niepsuj, ks. prof. Tomasz Stępień

Mgr Filip Rogowski odbiera nagrodę

Mgr Mieszko Pawlak odbiera nagrodę

Ks. mgr Paweł Śliwiński (UMK) odbiera nagrodę

Prof. Grzegorz Pyszczek (APS) podczas wykładu honorowego

Prof. Grzegorz Pyszczek

Mgr Lesya Savytska

Ks. mgr Paweł Śliwiński poczas wygłaszania referatu

Mgr Mieszko Pawlak poczas wygłaszania referatu

Prof. Artur Andrzejuk, dr Dawid Lipski, dr Marek Prokop

Mgr Filip Rogowski poczas wygłaszania referatu

Prof. Mieczysław Gogacz

Mgr Mieszko Pawlak, lic. Anna-Maria Szczepaniak, ks. mgr Paweł Śliwiński i mgr Filip Rogowski

Dr Iwona Solecka-Karczewska i dr Justyna Smoleń-Starowieyska z płk. drem Jerzym Niepsujem

Mgr Filip Rohowski, mgr Mikołaj Mościcki i mgr Lesya Savytska

Prof. Grzegorz Pyszczek

Mgr Mariusz Malinowski

Mgr Jan Chojnacki

Bartłomiej Krzych - student Uniwersytetu Rzeszowskiego w romowie z drem Michałem Zembrzuskim

Dr Izabella Andrzejuk z lic. Natalią Herold

Dr Jerzy Mańkowski w rozmowie z dr Magdaleną Płotką i prof. Arturem Andrzejukiem

Prof. Mieczysałw Gogacz z lic. Pawłem Manelskim

Prof. Mieczysław Gogacz z Bartłomiejem Krzychem - studentem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Mgr Alicja Cykowska, prof. Artur Andrzejuk (z pingwinkiem dla Marco Savytskiego) i Lesya Savytska

Alicja Cykowska, prof. Mieczysław Gogacz, Lesya Savytska, płk Jerzy Niepsuj

Alicja Cykowska z prpof. Gogaczem

Dr Jerzy Mańkowski w rozmowei z Natalią Herold i prof. Andrzejukiem

Dr Michał Zembrzuski z drem Marcinem Bukałą

Dr Izabella Andrzejuk w rozmowie z prof. Tomaszem Pawlikowskim

Prof. Artur Andrzejuk z mgr Lesyą Savytską

Prof. Mieczysław Gogacz z Mikołajem Mościckim

Dr Marcin Bukała, prof. Gogacz, dr Michał Zembrzuski i mgr Mikołaj Mościcki

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska z prof. Mieczysławem Gogaczem

Mikołaj Mościcki, Karolina Ćwik i Artur Andrzejuk

Dr Michał Zembrzuski, dr Izabella Andrzejuk i dr Marcin Bukała

Dr Marek Prokop, prof. Mieczysław Gogacz, mgr karolina Ćwik i prof. Artur Andrzejuk

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska, prof. Mieczysław Gogacz, lic. Natalia Herold

Natalia Herold i Izabella Andrzejuk

 

Fotografowała: Dr Anna Kazimierczak-Kucharska