91. urodziny Profesora Mieczysława Gogacza

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

w 91. rocznicę urodzin Profesora

 

 18 listopada 2017 roku

 

Prof. Mieczysław Gogacz podczas uroczystości 18 listopada 2017 roku

 

 

W dniu 18 listopada 2017 roku w gmachu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 odbyło się naukowe sympozjum, zatytułowane „Tomizm konsekwentny”. Sympozjum było połączone z XI. edycją wręczania Nagród im Profesora Mieczysława Gogacza za najlepsze prace, poświęcone myśli tomistycznej.

Sympozjum otworzył prof. Artur Andrzejuk, witając wszystkich zebranych z prof. Janiną Gajdą-Krynicką z Uniwersytetu Wrocławskiego i z prof. Mieczysławem Gogaczem na czele.

M. Gogacz otrzymał z okazji urodzin bukiet kwiatów. Prof. Andrzejuk poinformował również, że dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, prof. Anna Latawiec przesłała M. Gogaczowi urodzinowe życzenia i pozdrowienia. Odczytał także listy, jakie nadeszły z Rypina, rodzinnego miasta prof. Gogacza. Nadawcą pierwszego z nich był burmistrz Rypina Paweł Grzybowski, list drugi zaś wystosowało Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana - Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej im. Jerzego Pietrkiewicza.

Następnie prof. Andrzejuk poprosił dra Michała Zembrzuskiego o prowadzenie kolejnej części sympozjum, w ramach której zostały wręczone nagrody. Po tej części prowadzenie sympozjum przejęła dr hab. Magdalena Płotka, prosząc prof. Gajdę-Krynicką o wygłoszenie referatu, zatytułowanego: „Arystotelesowa koncepcja „filozofii pierwszej” jako teologii”.

Prelegentka zaprezentowała temat swego wystąpienia w porządku historycznym, zaczynając od krótkiego przedstawienia stanowisk filozofów przedplatońskich, samego Platona i na końcu Arystotelesa.

Na początku swojego wystąpienia prof. J. Gajda-Krynicka zaznaczyła, iż można mówić o trzech różnych postaciach teologii: teologii politycznej, teologii poetów i teologii filozoficznej. Rozwijając temat tych rozróżnień, prelegentka zwróciła uwagę, że w starożytności można dostrzec pewien rozdźwięk między oficjalną teologią greckiej polis a teologią poetów, która często pod postacią mitów skrywała treści filozoficzne. Rozwijając problem owego rozdźwięku J. Gajda-Krynicka dodała także, iż oficjalna (państwowa) religia Greków choć  była potrzebna, to nie zawsze spełniała wymogi ludzkiej racjonalności. Na potwierdzenie tego faktu posłużyć może zacytowana przez prelegentkę opinia Cycerona, który stwierdza, iż greckie wykształcenie odebrało mu wiarę w bogów, lecz mimo braku wiary spełnia on czynności religijne, gdyż religia stanowi spoiwo państwa.

Wracając do problemu teologii filozoficznej, Gajda-Krynicka zwróciła uwagę, iż tu mieściłyby się pierwsze pytania filozofów o arche. Według prelegentki odpowiedzi na te pytania jednoznacznie wskazują, że zasadzie-arche przypisywano boskie miano, jako tego, co tworzy i generuje rzeczywistość. Z kolei u Platona – jak zaznaczyła prelegentka – znajdujemy pełną kosmologię, lecz przedstawioną w formie mitu, a nie wywodu naukowego.

Natomiast podstawy Arystotelesowskiej teologii filozoficznej znajdujemy w jego Metafizyce. Jak zauważyła prof. Gajda-Krynicka, dla Arystotelesa punktem wyjścia jest zasada niesprzeczności i wyłączonego środka oraz zasada, że łańcuch przyczyn i skutków (w ramach zależności: poruszający – poruszany) nie może ciągnąć się w nieskończoność. W ten sposób Arystoteles wprowadził do filozofii temat pierwszego poruszyciela (protos kineus), jako specyficznej postaci bytu, który nie podlega zniszczeniu , nie może być zrodzony i nie podlega żadnemu z rodzajów ruchu, które wymienia Stagiryta. Ów pierwszy poruszyciel jest też nazywany przez Arystotelesa dobrem i jest pierwszy w porządku bytowania, a ostatni w porządku poznawania. Uzupełniając jeszcze charakterystykę Arystotelesowego pierwszego poruszyciela, prelegentka dodała, iż nie posiada on u Stagiryty funkcji światotwórczej, jest myślą myślącą siebie samą (czystym aktem), a jeżeli coś porusza, to przez fakt swojej doskonałości, podobnie jako przedmiot miłości przyciąga do siebie kochających.

Prof. Gajda-Krynicka zaznaczyła, że Arystoteles zaproponował definicję teologii filozoficznej jako wiedzy o transcendencji, wprowadzając tym samym rozważania o transcendencji na teren metafizyki. Kończąc swoje wystąpienie prelegentka zaznaczyła, iż gdyby nie powstała Arystotelesowa koncepcja teologii filozoficznej, to także nie powstałaby filozofia stoicka.

Kolejnym prelegentem była laureatka nagrody, mgr. Bożena Zawada. W swoim wystąpieniu zaprezentowała najważniejsze tezy swojej rozprawy, zatytułowanej: „Koncepcja duszy ludzkiej w „De spiritualibus creaturis” św. Tomasza z Akwinu”. B. Zawada, zwróciła uwagę, iż przedmiotem jej badań był zarówno człowiek jak i aniołowie, gdyż to także było przedmiotem badań Akwinaty w opracowywanym przez nią dziełku. Laureatka zaznaczyła również, że trudno jest określić jednoznacznie, czy Tomaszowe rozważania w „De spiritualibus creaturis” należą bardziej do antropologii, czy bardziej do angelologii.

Z kolei drugi laureat nagrody, mgr David Newcomen swoją prezentację rozprawy zatytułowanej: „The Truth of Human Sexuality According To Karol Wojtyła: the Study from Philosophical Anthropology”, rozpoczął od przedstawienia własnej sylwetki oraz okoliczności, w jakich zainteresował się filozoficzną myślą Karola Wojtyły. Prelegent zaznaczył, że punktem wyjścia dla jego badań stała się encyklika Leona XIII Aeterni Patris. To właśnie za przyczyną jej treści doszedł do wniosku, iż współczesne dylematy jak na przykład ideologia gender, warto rozwiązywać przy pomocy filozofii tomistycznej, której źródła sięgają XIII wieku i filozofii św. Tomasza z Akwinu. Zdaniem prelegenta, to pochodząca od Kartezjusza koncepcja res extensa leży u podstaw ideologii gender i tej ideologii może się przeciwstawić skutecznie tylko rzetelna filozofia bytu.

Po części naukowej A. Andrzejuk zaprosił wszystkich uczestników sympozjum na poczęstunek, przygotowany w sali obok. Ta część sympozjum – już mniej oficjalna – dała szansę na swobodne dyskusje i wymianę zdań między uczestnikami, z czego wszyscy ochoczo skorzystali.

 

Natalia Herold wrecza kwiaty prof. Mieczysławowi Gogaczowi

Prof. Artur Andrzejuk

Prof. Artur Andrzejuk prezentuje dyplom Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza

Prof. Artur Andrzejuk pokazuje nowy numer Rocznika Tomistycznego

Prof. Mieczysław Gogacz

Dr Michał Zembrzuski

Dr Paweł Bromski (patron honorowy Nagrody - z lewej) i płk. dr Jerzy Niepsuj (członek Kapituły Nagrody)

Dr Paweł Bromski wręcza nagrodę mgr Bożenie Zawadzie

Prof. Janina Gajda-Krynicka i dr Michał Zembrzuski

Nieco spóźniony David Newcomen odbiera nagrodę

Prof. Janina Gajda-Krynicka

Bożena Zawada na chwilę przed swoim referatem

Hania Płotka kibicuje swojej mamie

Mgr Bożena Zawada

Mgr David Newcomen

Dr Andrzej Mazan ( z lewej) i dr Kazimierz Szałata

Edytka i Hania Płotkówny

Mgr David Newcomen

Dr Michał Zembrzuski

Dr hab. Magdalena Płotka

Dr hab. Magdalena Płotka i prof. Artur Andrzejuk

Prof. Mieczysław Gogacz i mgr Natalia Herold

Prof. Gogacz z laureatami nagrody swego imienia za rok akademicki 2016/2017

Prof. Mieczysław Gogacz z mgr Bożeną Zawadą

Prof. Mieczysław Gogacz z w rozmowie z prof. Janiną Gajdą-Krynicką

Prof. Mieczysław Gogacz z dr. Andrzejem Bernhardem

Prof. Mieczysław Gogacz z dr Justyną Smoleń-Starowieyską i jej córką

Dr Kazimierz Szałata i prof. Mieczysław Gogacz

Prof. Mieczysław Gogacz z w rozmowie z prof. Janiną Gajdą-Krynicką i dr Anną Kazimierczak-Kucharską

Prof. Mieczysław Gogacz i mgr Karolina Ćwik

Prof. Mieczysław Gogacz i mgr Agnieszka Gondek

Prof. Mieczysław Gogacz, Natalia Herold i Bogna Haftka

Prof. Mieczysław Gogacz z mgr Natalią Herold

Prof. Mieczysław Gogacz i prof. Tomasz Pawlikowski

Prof. Mieczysław Gogacz z mgr Iwoną Osuch, absolwentką filozofii na ATK

Bożena Zawada, David Newcomen i Grzegorz Sadrak

Prof. Janina Gajda-Krynicka w rozmowie z dr. Andrzejem Mazanem

Prof. Janina Gajda-Krynicka z dr. Dawidem Lipskim

Mgr Bożena Zawada z mężem i synem

Prof. Janina Gajda-Krynicka w rozmowie z dr Izabellą Andrzejuk

Hania i Edytka Płotkówny z Aleksandrą Głombik

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska i prof. Mieczysław Gogacz

Prof. Mieczysław Gogacz z dr. Andrzejem Bernhardem i dr Mikołajem Mościckim

Prof. Artur Andrzejuk i ppłk.dr Dawid Pełka

Dr Janusz Kapusta, mgr Mariusz Malinowski, prof. Mieczysław Gogacz, mgr Jan Chojnacki i mgr Adam Ostrowski

Prof. Mieczysław Gogacz i mgr Łukasz Mażewski

Łukasz Mażewski i Bogusława Kozioł (absolwenci filozofii UKSW)

Prof. Krzysztof Wojcieszek i mgr Mariusz Malinowski

Dr hab. Magdalena Płotka i mgr Karolina Ćwik

Prof. Janina Gajda-Krynicka i prof. Artur Andrzejuk

Dr Lech Szyndler i mgr Karolina Ćwik

Studenci II roku filozofii UKSW (od prawej): Zofia Mazan, Mateusz Ustaszewski i Bartłomiej Kaniewski

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska i dr Maciej Słęcki

Bożena Zawada, David Newcomen i Grzegorz Sadrak

Dr Janusz Kapusta i prof. Mieczysław Knut

Dr Jerzy Mańkowski

Dr hab. Witold Płotka w rozmowie z ...

Mgr Jakub Kiersikowski w roli baristy

Dr Paulina Kiersikowska

Dr Janusz Kapusta i mgr Mariusz Malinowski

Dr Andrzej Bernhard i dr Mikołaj Mościcki

Prof. Artur Andrzejuk i dr Urszula Wolska

Prof. Artrur Andrzejuk i dr Michał Zembrzuski z mgr Bożeną Zawadą i jej rodziną

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska, prof. Artur Andrzejuk, ppłk. dr Dawid Pełka, mgr Marcin Andrusieczko i mgr Bogusława Kozioł

Dr Jerzy Mańkowski z Bogną Haftką

Prof. Krzysztof Wojcieszek (z prawej), dr Michał Zembrzuski i mgr Bożena Zawada

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska w rozmowie z dr. Maciejem Słęckim

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska i dr hab. Magdalena Płotka z Edytką i Hanią Płotkównymi

Dr hab. Magdalena Płotka i dr hab. Witold Płotka

Prof. Mieczysław Knut (z lewej), prof. Artur Andrzejuk i prof. Witold Płotka

Prof. Janina Gajda-Krynicka i dr Izabella Andrzejuk

Dr Izabella Andrzejuk

 

Tekst: Izabella Andrzejuk

Foto: Paweł Mierzejewski, Izabella Andrzejuk