91. urodziny Profesora Mieczysława Gogacza

Sprawozdanie Konferencji Naukowej pt. TOMIZM KONSEKWENTNY

oraz uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

w 92. rocznicę urodzin Profesora

 

 17 listopada 2018 roku

 

Prof. Mieczysław Gogacz podczas uroczystości 17 listopada 2018 roku

 

 

W dniu 17 listopada 2018 roku w gmachu UKSW przy ul Wóycickiego 1/3 w Warszawie, odbyła się już XII edycja wręczenia Nagród im. Prof. Mieczysława Gogacza za najlepsze prace magisterskie z tomizmu. Wręczenie nagród było połączone z konferencją „Tomizm konsekwentny, w 92. rocznicę urodzin prof. Gogacza.

Konferencję otworzył prof. Artur Andrzejuk, witając najpierw prof. Mieczysława Gogacza, który poprzez Nagrodę swego imienia dostarcza okazji do tego spotkania. Następnie przywitał zaproszonych gości w osobach: prof. Marii Janik-Czachor (prof. Instytutu Chemii Fizycznej PAN); prof. Anny Latawiec (Dziekana WFCh UKSW); prof., Anny Lemańskiej, Laureatów Nagrody; członków Kapituły Nagrody (w tym dr hab. Magdalenę Płotkę, nowego członka Kapituły Nagrody).

Ponadto prof. Andrzejuk przekazał szczególne pozdrowienia i urodzinowe życzenia dla prof. Gogacza oraz życzenia udanej konferencji, dla wszystkich jej uczestników od biskupa Wiesława Meringa z Włocławka i prezesa Wojciecha Płazaka z Londynu – patronów honorowych Nagrody. Poinformował również o reaktywowaniu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, które stało się Patronem Honorowym Nagrody.

Poinformował także o fakcie objęcia patronatem medialnym konferencji przez dwumiesięcznik i portal internetowy pt. „Filozofuj!” oraz przez „Rocznik Tomistyczny”

Ostatnim akcentem otwarcia konferencji była krótka prezentacja świeżo wydanych książek: tłumaczenia traktatu Tomasza Suttona, „De ente et essentia”, w przekładzie Piotra Korduli ze wstępem dra Dawida Lipskiego (Tomasz Sutton, „De ente et essentia”, przekł. P. Kordula, wstęp D. Lipski) oraz własnej A. Andrzejuka, „Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu”, dedykowanej prof. Gogaczowi.

Kolejną część konferencji stanowiło rozdanie nagród. Przewodniczący Kapitułu Nagrody, A. Andrzejuk wraz z jej członkiem, płk. drem Jerzym Niepsujem wręczali kolejno nagrody laureatom. Nagrodę złotą otrzymał mgr Remigiusz Sokalski za pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem ks. prof. Mirosława Mroza z UMK,  zatytułowaną:  „Napełnisz mnie weselem przy obliczu Twoim” (Ps 16,11). Kształtowanie ludzkich uczuć w świetle Summa Theologiae I-II, qq. 22 – 48 św. Tomasza z Akwinu. Nagrodę srebrną otrzymał  ks. mgr Patricius Neonnub, za pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka i ks. dr hab. Tomasza Dumy z KUL, zatytułowaną: The First Truth As The Source Of All Truth: Analysis Of I Quaestio De Veritate St. Thomas Aquinas. Trzecią, również srebrną nagrodę, odebrał mgr Marcin Mateusz Worek za pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem ks. prof. Maryniarczyka i zatytułowaną:Wyznaczniki realizmu filozoficznego w ujęciu Étienne Gilsona i Mieczysława A. Krąpca.

Po uroczystości rozdania nagród prowadzenie konferencji przejął dr hab. Witold Płotka, prof. UKSW zapowiadając wystąpienie prof. Marii Janik-Czachor, zatytułowane: Relacja Nauczający – Uczeń. Specyfika w dziedzinie nauk ścisłych. Pani Profesor na początku swojego wystąpienia zwróciła uwagę na wyjątkowość relacji nawiązywanych między mistrzem i jego uczniem, wskazując, że z tej wyjątkowej funkcji ludzie zdawali sobie sprawę już w starożytności. Przykładem na ową świadomość może być przekazanie płaszcza proroka przez Eliasza Elizeuszowi. Prelegentka odwołała się również do bardziej współczesnych przykładów: prof. Krzysztofa Maurin (wybitnego matematyka i filozofa) i Jacka Woronieckiego (znanego tomisty). Prof. Janik-Czachor, korzystając z przytoczonych autorytetów, zwróciła szczególną uwagę na cnotę długomyślności, łagodności i łaskawości, jako na te najbardziej potrzebne mistrzowi. Jak stwierdziła, długomyślność jest potrzebna, aby umieć cierpliwie czekać na efekty pracy, nie ulegając smutkowi czy zniechęceniu. Z kolei łaskawość i łagodność powstrzymuje mistrza przed wyciąganiem konsekwencji z błędnego i wadliwego postępowania ucznia tak, by ten nie czuł się zbyt surowo ukarany czy oceniony niesprawiedliwie.

Choć – jak zauważyła prelegentka – uczeń jest „kowalem swego losu”, to jednak przejawiane przez niego posłuszeństwo wobec mistrza ukazuje, iż przyjął on jako swoje cele ukazywane mu przez nauczyciela.

Prelegentka, przechodząc do egzemplifikacji relacji między mistrzem i uczniem na terenie nauk ścisłych, rozpoczęła swoje rozważania od Galileusza, jako tej osoby, która należała do pierwszych, stosujących metodę doświadczalną. Najbardziej ewidentnym tego przykładem może być tzw. „eksperyment krzyżowy” jego autorstwa. Ów eksperyment w swojej istocie stanowi doświadczenie rozstrzygające prawdziwość bądź fałszywość jakieś hipotezy. Jak prelegentka zaznaczyła, w naukach (również naukach ścisłych) samo nagromadzenie faktów nie stanowi jeszcze nauki. Właściwym zadaniem nauki bowiem jest ustalanie prawidłowości następstwa i współwystępowania zjawisk. Jak konkretnie dzieje się to w naukach szczegółowych, prof. Janik-Czachor, pokazała na przykładzie nanomateriałów, a konkretnie nanorurek (specyficznych struktur wielocząsteczkowych, o budowie w kształcie rurki), wykorzystywanych w analizach chemicznych, w biologii a także w medycynie.

Kończąc swoje wystąpienie, prelegentka wyraziła niepokój, czy aby intensywny rozwój nauki i techniki nie spowoduje zarazem utraty tradycji, a w dalszej konsekwencji oderwania się ludzi od ożywczych sił duchowych przez nią generowanych, co w dalszej konsekwencji prowadzi do obumierania życia „tu i teraz”.

Ostatnią częścią naukową konferencji były referaty Laureatów Nagrody. Wszyscy laureaci na początku swoich wystąpień, dziękowali swoim promotorom, a także Kapitule Nagrody za wyróżnienie ich prac dyplomowych.

Jako pierwszy wystąpił mgr R. Sokalski, laureat złotej nagrody. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym: „Kształtowanie ludzkich uczuć w świetle Summa Theologiae I-II, qq. 22 – 48 św. Tomasza z Akwinu”, scharakteryzował rolę i znaczenie uczuć w strukturze człowieka. Zwrócił też uwagę na to, że są one naszym naturalnym wyposażeniem, jednakże domagają się wychowania, tak, aby podlegały rozumowi oraz woli i by służyły ludzkiemu rozwojowi. Problematyka uczuć w wystąpieniu mgra Sokalskiego umieszczona była w perspektywie teologicznej. Dlatego też prelegent zaprezentował również, jak wyglądało funkcjonowanie uczuciowości w Chrystusie.

Następnie ks. mgr P. Neonnub rozpoczął swoje wystąpienie od krótkiej informacji o sobie i o okolicznościach podjęcia studiów na KUL (gdzie trafił aż z Indonezji). W swoim wystąpieniu krótko scharakteryzował najbardziej kluczowe kwestie swojej pracy dyplomowej, takie jak: problem prawdy w ujęciu św. Tomasza, pojęcie prawdy, relacje między intelektem a poznawanymi rzeczami, czy prawdy w intelekcie Bożym i ludzkim. Swoje analizy umieścił w szerszym kontekście intelektualnych poprzedników Akwinaty.

Z kolei trzeci laureat, mgr M. Worek swoje wystąpienie podzielił na dwie części. W pierwszej skupił się – jak sam to określił – na kulisach powstawania realizmu filozoficznego. Z kolei w drugiej części zaprezentował wnioski swojej pracy magisterskiej. Ponadto prelegent podjął także kwestię (skądinąd znaną już w tomizmie lowańskim) uwspółcześnienia tomizmu tak, aby mógł on sprostać rodzącym się wyzwaniom w rozwijających się niezwykle intensywnie naukach szczegółowych.  

Po zakończeniu konferencji prowadzący, Witold Płotka, zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek i już mniej oficjalne z prof. Mieczysławem Gogaczem.

Kolejną konferencję oraz edycję nagród zaplanowano na dzień 16 listopada 2019 roku.

 

Prof. Mieczysław Gogacz i jego goście

Prof. Mieczysław Gogacz, płk dr Jerzy Niepsuj, prof. Artur Andrzejuk, dr Michał Zembrzuski

Prof. Witold Płotka i dr Michał Zembrzuski

Prof. Maria Janik-Czachor

Mgr Remigiusz Sokalski - laureat tegorocznej Nagrody

Mgr Remigiusz Sokalski wygłasza referat. Za stołem dr Michał Zembrzuski i prof. Witold Płotka

Oktawia Sokalska i Iwona Sokalska - córka i żona Remigiusza Sokalskiego podczas jego wystąpienia

Prof. Marcin Bukała i ks. mgr Patricius Neonnub - laureat tegorocznej Nagrody

Ks. mgr Patricius Neonnub wygłasza referat

Referat wygłasza kolejny laureat tegorocznej Nagrody - mgr Marcin Mateusz Worek

Prof. Maria Janik-Czachor

Prof. Maria Janik-Czachor i prof. Mieczysław Gogacz

Prof. Grzegorz Pyszczek i prof. Mieczysław Gogacz

Prof. Witold Płotka i prof. Mieczysław Gogacz

Prof. Mieczysław Gogacz z Mikołajem Ciszewskim, filozofem i rzeźbiarzem, autorem m.in. rzeźby prof. Gogacza

Prof. Anna Latawiec, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, w rozmowie z mgrem Janem Popończykiem, absolwentem filozofii UKSW

Dyskusje nad wykładem pani prof. Janik-Czachor przeniosły się na przerwę i kuluary

Mgr Aleksander Popończyk, laureat Nagrody z 2007 roku, z prof. Arturem Andrzejukiem

Ks. prof. Tomasz Paweł Stępień i dr Michał Zembrzuski

Dr Michał Zembrzuski i Mateusz Ustaszewski, prezes Naukowego Koła Studentów Filozofii

Mgr Mariusz Malinowski i mgr Łukasz Mażewski

Mgr Remigiusz Sokalski

Przygotowanie do "rodzinnej fotografii". Za prof. Gogaczem Remigiusz Sokalski z żoną Iwoną i córką Oktawią oraz Marcin Mateusz Worek

Z prof. Gogaczem prof. Marcin Bukała, dr hab. Magdalena Płotka oraz dr Justyna Smoleń-Starowieyska z córką

Dr Izabella Andrzejuk jako OCM (Office Coffee Manager)

Jakub Lipski z tatą, drem Dawidem Lipskim, laureatem Nagrody w 2008 roku

Ks. prof. Tomasz Paweł Stępień i prof. Marcin Bukała z prof. Gogaczem

Prof. Mieczysław Gogacz i prof. Artur Andrzejuk, obok dr Dawid Lipski z córką Kasią

Mgr Ewa Agnieszka Pichola w rozmowie z mgr Marzeną Zajączkowską. Za nimi dr hab. Magdalena Płotka

Prof. Maria Janik-Czachor w rozmowie z prof. Marcinem Bukałą. Za nimi prof. Artur Andrzejuk rozmawia z ks. drem Kazimierzem Gryżenią

Prof. Maria Janik-Czachor rozmawia z prof. Marcinem Bukałą

Prof. Mieczysław Gogacz w rozmowie z prof. Marcinem Bukałą

Prof. Maria Janik-Czachor z prof. Arturem Andrzejukiem

Prof. Maria Janik-Czachor, prof. Artur Andrzejuk i dr Michał Zembrzuski

Zamiast książek: Hania i Edytka Płotkówny

Absolutnie najmłodszy uczestnik uroczystości - Beniamin Kiersikowski z tatą, mgrem Jakubem Kiersikowskim

 

Tekst: Izabella Andrzejuk

Foto: Paweł Mierzejewski