badania

 

 

Prof. dr hab. Artur ANDRZEJUK

profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

 

 

    ur. 3 lipca 1965 r. w Warszawie
    artur-andrzejuk@wp.pl

 

kierownik
Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

 

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 Studia

 

1984-1989 - studia historyczne, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, magisterium;

1984-1992 - studia filozoficzne, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, doktorat;

 

 Magisterium

 

30 czerwca 1989 - magister historii, na podstawie pracy pt.Obraz kultury religijnej w modlitewniku Gertrudy Mieszkówny z XI w. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Eugeniusz H. Wyczawski, a recenzentem pan prof. dr hab. Mieczysław Gogacz

 

 Doktorat

 

11 czerwca 1992 - uchwałą Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK, po obronie pracy pt. Związek uczuć i sprawności w "Summa Theologiae" św. Tomasza z Akwinu, nadano stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Promotorem pracy był prof. M. Gogacz, a recenzentami ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus (KUL) i ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański (ATK).

 

 Habilitacja

 

27 marca 2001 - odbyło się kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW po opublikowaniu rozprawy habilitacyjnej, zatytułowanej Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej. Recenzentami rozprawy i dorobku naukowego byli: ks. bp prof. dr hab. Stanisław Wielgus, prof. zw. dr hab. Antoni B. Stępień oraz prof. zw. dr hab. Mieczysław Gogacz.

 

W czerwcu 2001 - Centralna Komisja d\s Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

 

 Profesura

 

7 stycznia 2014 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadał dr. hab. Arturowi Andrzejukowi tytuł profesora nauk humanistycznych.

Wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wpłynął do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 8 listopada 2013 r.,

Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW poparła wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr. hab. Arturowi Andrzejukowi 27 czerwca 2013 roku.

Recenzentami w przewodzie o nadanie tytułu profesora byli: ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, prof. dr hab. Marian Grabowski (opinia negatywna), prof. zwycz. dr hab. Antoni B. Stępień i prof. zwycz. dr hab. Edward Nieznański.

 

 Staże i stypendia zagraniczne

 

1987-1992 - stypendium Veritas Foundation;

1993 - zagraniczne stypendium naukowe Fundacji Pomocy Niezależnej Literaturze i Kulturze Polskiej w Paryżu

1998 - zagraniczne stypendium naukowe Instytutu Katolickiego w Paryżu

 

 KARIERA  ZAWODOWA

 

 Praca  zawodowa

 

1989/90 - wykładowca filozofii w Studium Nauczycielskim nr 3 w Warszawie

1989/90 - wykładowca antropologii filozoficznej i teodycei w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Łodzi

1990/91 - 1992/93 - nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Komorowie;

1992/93 - wykładowca filozofii kultury na Uniwersytecie Warszawskim

1992/93-1998/99 - wykładowca etyki i nauk politycznych w Instytucie Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

1998/99- wykładowca etyki biznesu w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im.B.Jańskiego w Warszawie

1997/98-2003/04 - wykładowca filozofii w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach.

Od 1992/93 – wykładowca filozofii ATK (od 1999 - UKSW)

-        1992/93-1994/95 - wykładowca historii Kościoła i filozofii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych  (1992/93 – asystent, potem adiunkt w Katedrze Historii Kościoła w średniowieczu)

-        1995/96 - wykładowca filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (adiunkt w Katedrze  Historii Filozofii Starożytnej i średniowiecznej)

-        od 1 listopada 2001 - kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i średniowiecznej UKSW

-        od 1 października 2003 – profesor nadzwyczajny UKSW

-        od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2008 – członek Senatu UKSW

-        od 1 października 2005 do 30 września 2012 – kierownik Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych Filozofii

-        od 3 marca 2010 profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO)

-       od 1 kwietnia 2015 - profesor zwyczajny UKSW

 

 Działalność  społeczna

 

1996 - 2001 - dyrektor Oficyny Wydawniczej NAVO, specjalizującej się w publikowaniu prac za kresu filozofii chrześcijańskiej i religii katolickiej

1996 - 2006 - członek Rady Programowej Polskiego Radia S.A - I, II, III kadencji (W II kadencji - od 1998  do 2002 - wiceprzewodniczący)

Od 2001 - rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu do wydawania opinii wychowawczych kwalifikujących programy do użytku szkolnego (z rekomendacji MEN)

Od 2003 - przewodniczący Zespołu d.s. Filozofii Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Od 2006 - ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Od 2006 - recenzent systemu Obsługi Strumieni Finansowania (OSF), obsługiwanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji

 

DOROBEK  NAUKOWY

 

Badania

 

-Historia filozofii; arystotelizm, neoplatonizm, tomizm, filozofia arabska, filozofia polska

-Etyka; etyka zawodowa żołnierza, przedsiębiorcy, pracownika naukowego, dziennikarza

-Klasyczna teoria człowieka; zagadnienie uczuć, problematyka sprawności i cnót moralnych; problem sumienia i podejmowania decyzji

 

 Książki

 

 1. Niepełnosprawność (Aspekty teologiczne), Warszawa Pallottinum 1991 ss. 135, [współautor: M. Gogacz].

 2. Człowiek i decyzja, Warszawa Navo 1996 ss. 80.[wyd. II Warszawa Navo 1998, ss. 75].

 3. Słownik terminów, Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t. 35, Warszawa-Londyn Veritas/Navo1998.

 4. Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa Navo 1999 ss. 206.

 5. Małe Vademecum Tomizmu. Wypisy z ksiąg filozoficznych Tomasza z Akwinu,Warszawa-Londyn Veritas/Navo1999 ss. 128.

 6. Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej, Warszawa Wydawnictwo UKSW 2000 ss. 367.

 7. Człowiek i dobro, Warszawa Navo 2002, ss. 100.

 8. Istnienie i istota, Warszawa Navo 2003, ss. 90

 9. Gertruda Mieszkówna i jej Modlitewnik, Warszawa 2006, ss. 460.

 10. Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, Warszawa Navo 2006, ss. 191.

 11. Elementarz filozofii, Warszawa Navo 2007, ss. 96.

 12. Człowiek i decyzja, wyd. III zmienione, Warszawa Navo 2007, ss. 112.

 

 Artykuły

 

1.   Współczesny  sens  mistyki.  "Wiara  i odpowiedzialność" R. 2: 1987 nr (6) 3  s. 5 - 15.

2.   Uczucia w życiu religijnym, "Kierunki" R. 34: 1611  s. 3.

3.   Czym jest mistyka ?. "Myśl społeczna" R. 1987 nr 26  s. 4.

4.   Kontemplacja i działanie. "Głos katolicki" R. 1987 nr 132 s. 5.    

5.   Czym jest modlitwa. "Głos katolicki" R. 1987 nr 146  s. 7; "Wiadomości katolickie" R. 1990 nr 1 s.  7 - 15.

6.    Wierzę..., "Młodzież katolicka" R. 16:1988 nr 1,2/137-138 s.  18 - 21.

7.   Dyskusja "Królowa Apostołów" R. 52: 1988 nr 7 - 8 s. 30 - 32, [współautor: M. Gogacz].

8.    Wiara, wiedza, poznanie. "Młodzież katolicka" R. 16: 1988 nr 3/139  s. 15 - 17.

9.    Filozofia  uniwersytetu  "Młodzież katolicka" R. 16: 1988 nr 3/139  s. 29 - 31.

10.   Tryptyk   ascetyczny:   Modlitwa.   Medytacja.   Rozpacz, "Odpowiedzialność i czyn" R. 1: 1988 nr 1  s. 77 - 81.

11.Teoria uczuć w Summie Teologii św. Tomasza "Odpowiedzialność i czyn" R. 1: 1988 nr 1  s. 114 - 117.

12. Miłość  według  Tomasza z Akwinu "Sprawozdania" R. 1986 nr. 104.  Poznań,  Wydział  Nauk  o  Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1988  s. 49 - 58.

13. Jakiej  filozofii potrzebuje polityka ? "Nowe Horyzonty" R.1988 nr 23  s. 24 - 27.

14. Mariologia  Tomasza  z Akwinu." Odpowiedzialność i czyn" R. 1989 nr 3  s. 125 - 131.

15.Religioznastwo."Jestem Polakiem" R. 1988 nr 11  s. 27 - 30.

16. Dlaczego  należy uprawiać tomizm ? "Nowe Horyzonty" R. 1989 nr 24  s. 30 - 33; Studia Pelplińskie t. XXV (1996), s. 195 - 199; , w: M. Gogacz, Filozofia. Wprowadzenie do etyki chronienia osób [skrypt WAT], Warszawa 1993 s. 124 - 130.

17. Dlaczego tomizm ? "Nowe Horyzonty" R. 1989 nr  ???

18. Ks. Stanisław Bełch - tłumacz Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu. "Kierunki" R. 1989 nr 42 (1723)  s. 3.

19. Czym  jest byt. Seria: A B C Filozofii."Nowe Horyzonty" R. 1990 nr 25  s. 9.

20. Czym  jest wytwór. Seria: A B C Filozofii." Nowe Horyzonty" R. 1990 nr 26  s. 8 - 9.

21. Antropologiczne   podstawy   wychowania   władzy   według św.Tomasza."Pro  fide,  rege  et lege" R.1992 nr 2 (13)  s. 31 - 33.

22.Czym jest etyka katolicka, Gazeta Lokalna, (Bemowo, Boernerowo, Groty, Górce) nr 5/6 (81-82) marzec 1994 s. 12; "Nasza służba" R. 3: 1994 nr 8 (50) s. 6.

23.Wartości chrześcijańskie a Objawienie, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 1993 R. II. NR 1 s. 149 - 156.

24.Klasyczny podział ustrojów państw, MDD - Mieszkania, Domy, Działki nr 4 (24) s. 10.

25.Miłość i uczucia, w: M. Gogacz, Filozofia. Wprowadzenie do etyki chronienia osób [skrypt WAT], Warszawa 1993 s. 76 - 85; w: M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995 s. 85 - 92.

26.Czym jest męstwo, w: M. Gogacz, Filozofia. Wprowadzenie do etyki chronienia osób [skrypt WAT], Warszawa 1993 s. 108 - 110; "Nasza służba"

27.Czym jest odwaga, w: M. Gogacz, Filozofia. Wprowadzenie do etyki chronienia osób [skrypt WAT], Warszawa 1993 s. 110 - 111.

28.Czym jest strach, w: M. Gogacz, Filozofia. Wprowadzenie do etyki chronienia osób [skrypt WAT], Warszawa 1993 s. 111 - 113.

29.Czy etyka likwiduje armię, w: M. Gogacz, Filozofia. Wprowadzenie do etyki chronienia osób [skrypt WAT], Warszawa 1993 s. 113 - 115; "Nasza służba"

30.Po co żołnierzowi etyka, w: M. Gogacz, Filozofia. Wprowadzenie do etyki chronienia osób [skrypt WAT], Warszawa 1993 s. 115 -117; "Nasza służba" R.1: 1992 nr 15 s.  4 - 5.

31.Zagadnienie pokoju, w: M. Gogacz, Filozofia. Wprowadzenie do etyki chronienia osób [skrypt WAT], Warszawa 1993 s. 117 - 119.

32.Jakiej filozofii i etyki potrzebuje polityka, w: M. Gogacz, Filozofia. Wprowadzenie do etyki chronienia osób [skrypt WAT], Warszawa 1993 s. 119 - 125.

33.Zagadnienie cnót wojskowych, w: Wartości i postawy moralne w procesie wychowania wojskowego. Materiały z konferencji naukowej, Koszalin 1995 s. 127 - 151.

34.Sport w ujęciu tomistycznym, w: Kościół a sport, praca zbior. po red. M. Barlak i Z. Dziubińskiego, Warszawa 1995 s. 47 - 61.

35.Współczesne zastosowania klasycznej teorii człowieka [abstrakt], VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5 - 9 września 1995, Abstrakty, s. 6 - 7.

36.Etyka chronienia osób jako konsekwencja prawa naturalnego [abstrakt], VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5 - 9 września 1995, Abstrakty, s. 7.

37.Współczesne zastosowania klasycznej teorii człowieka,  Res Hunana R. 6: 1996 nr 4(23), s. 17 - 21.

38.Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki, Studia Philosophiae Christianae 32:1996 nr 2, s. 77 - 104; w: M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, s. 183 - 208.

39.Osobowa perspektywa dla uczuć w Traktacie Mieczysława Gogacza o rozpaczy i nadziei,  Studia Philosophiae Christianae 32:1996 nr 2, s. 204 - 211.

40.Zagadnienie oceny moralnej czynów ludzkich w "Summa Theologiae" św. Tomasza z Akwinu, Edukacja Filozoficzna 22:1996, s. 217 - 224.

41.Konieczność władzy (cykl: Władza według św. Tomasza z Akwinu /1/), Pielgrzym R. 7: 1996 nr 12 (170), s. 9.

42.Moralny podział ustrojów państw,  (cykl: Władza według św. Tomasza z Akwinu /2/), Pielgrzym R. 7: 1996 nr 13 (171), s. 7.

43.Zadania władzy,  (cykl: Władza według  sw. Tomasza z Akwinu /3/), Pielgrzym R. 7: 1996 nr 14 (172), s. 12.

44.Moralność sprawujących władzę,  (cykl: Władza według św. Tomasza z Akwinu /4/), Pielgrzym R. 7: 1996 nr 15 (173), s. 7.

45.Uniwersytet wspólnotą osób poszukujących prawdy i dobra, w: Uniwersytet w Bydgoszczy - idea i konkrety, praca zbior., Bydgoszcz 1996, s. 11 – 16; skrót: Promocje Pomorskie 10 (82) 1999, s. 5-6.

46.Funkcjonowanie uczuć i sprawności w podejmowaniu decyzji, Studia Philosophiae Christianae 1(1997) ), s. 118 - 123.

47.Cnoty wojskowe jako zasady kształtowania moralności żołnierza i oficera, w: Tradycje i współczesność etosu oficera wojska polskiego, praca zbiorowa pod red. Marka Adamkiewicza, WAT, Warszawa 1997.

48.Pedagogika Profesora Mieczysława Gogacza, Edukacja Filozoficzna 32:1997, s. 135 - 143.

49.Sposoby bytowania jako wyznaczniki odniesień do osoby, w: M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, s. 167 - 174.

50. Sylwetka naukowa Profesora Mieczysława Gogacza, w: M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, s. 211 - 217.

51. Posłowie, w: M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, s. 209 - 210 [współautor Krzystof Kalka].

51. Sport i modlitwa w: Teologia i filozofia sportu, praca zbior. pod red. Z. Dziubińskiego, Warszawa 1997, s. 237 - 246.

52. Etyka wojskowa Józefa Marii Bocheńskiego w recepcji słuchaczy Wojskowej Akademii Technicznej, w: Edukacja obywatelska i działalność informacyjna w wojsku wobec perspektywy integracji z NATO, Materiały z seminarium 16 - 17 VI 1996, MON DSW, Warszawa 1997, s. 212 - 216.

53. Konieczność woli a dobrowolność czynu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, w: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, KUL - Lublin 20 - 25 sierpnia 1996, Lublin 1997, s. 389 - 398.

54. Nauczanie etyki w wyższej szkole technicznej, w: Problem humanizacji techniki w programach nauczania Polskich wyższych Uczelni Technicznych, materiały konferencji naukowej, pod red. R. Sroczyńskiego, Duszniki Zdrój 5 - 6 grudnia 1997 r., s. 59 - 68.

55. Komplementarność pokory i wielkoduszności w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Edukacja Filozoficzna 24 (1997), s. 345 - 349.

56. Etyka żołnierza polskiego jako żołnierza NATO, w: NATO a Europa Wschodnia. Rozszerzenie NATO na Wschód - ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Warszawa 27 - 28 czerwca 1997 r., red. K. A. Wojtaszczyk, J. Niepsuj, Warszawa 1998, s. 219 - 221.

57. Społeczeństwo i armia w Polsce, w: NATO a Europa Wschodnia. Rozszerzenie NATO na Wschód - ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Warszawa 27 - 28 czerwca 1997 r., red. K. A. Wojtaszczyk, J. Niepsuj, Warszawa 1998,  s. 327 - 331; Nasz Dziennik nr 81 z 6 maja 1988, s. 9.

58. Chrześcijańska demokracja, w: Nauka o polityce, oprac. zbior. pod red. J. Tymanowskiego, Warszawa 1998, s. 175 - 191.

59. Męstwo i honor żołnierza, w: Etyka zawodu wojskowego, oprac. zbior. pod red. M. Adamkiewicza, Warszawa 1998, s. 167 - 180.

60. Uwagi na marginesie “dobrych obyczajów w nauce”, w: Zagadnienie etyki zawodowej, praca zbior. pod red. A. Andrzejuka, Warszawa 1998, s. 109 – 116.

61. Uwagi o wykładaniu nauki o moralności w Komentarzu św. Tomasza do Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa, Edukacja Filozoficzna 25 (1998), s. 95-104.

62. Mieczysław Gogacz, Edukacja Filozoficzna 26 (1998), s. 221 – 242.

63. Z czym do NATO ?, Gazeta Niedzielna 15\2645 z 11 kwietnia 1999, s. 5.

64. Wolność “constitutivum” osoby ?, w: Wolność jako wartość i problem edukacyjny, pr. zbior. pod red A. M. de Tchorzewskiego, Bydgoszcz 1999, s. 47 – 52.

65. Etyka żołnierzy III Rzeczypospolitej, Gazeta Niedzielna 16\2646 z kwietnia 1999.

66. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu (na przykładzie Jego teorii władzy), część 1,  Gazeta Niedzielna 30\2660 z 25 lipca 1999.

67. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu (na przykładzie Jego teorii władzy), część 2,  Gazeta Niedzielna 31\2661 z 1 sierpnia 1999, s. 4.

68. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu (na przykładzie Jego teorii władzy), dokończenie,  Gazeta Niedzielna 32\2662 z 8  sierpnia 1999, s. 3

69. Etyczne aspekty pracy naukowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego 1 (05) 1999, s. 135- 145.

70. Tomizm o wolności, Christianitas 1\2(1999), s. 197-204.

71. Czy potrzebna jest nam jeszcze filozofia? Gazeta Niedzielna 3\2685 z 16 stycznia 2000, s. 4.

72. Osoba jako szczególne zadanie pedagogiki w ujęciu Prof. Mieczysława Gogacza, Laski R VI, NR 4-5(32-33) 1999, s. 34 - 44.

73. Prasumienie (synderesis) i sumienie (conscientia) w ujęciu świętego Tomasza z Akwinu, Roczniki Filozoficzne 45(1997)1, s. 61- 73.

74. Etyka w ujęciu Karola Wojtyły, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, 1 (07) 2000, s. 348-353; [przedruk] Episteme 50 (2005), s. 547-553.

75. Replika na recenzje, Studia Philosophiae Christianae 37: 2001 nr 1, s. 183 - 194.

76. Historia Filozofii, w: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej, pr. zbior, red. J. Bielecki i J. Krokos, Warszawa 2001, s. 19 - 45. [Współautor: T. Klimski].

77. Zaoczne Studium Filozofii, w: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej, pr. zbior, red. J. Bielecki i J. Krokos, Warszawa 2001, s. 311 - 312. [Współautor: T. Klimski].

78. Edukacja i wychowanie w środkach masowego przekazu, w: Człowiek i media. Materiały z konferencji pt. “Stan i perspektywy mediów elektronicznych w Polsce” pod redakcją Pawła Bromskiego, Warszawa 2001, s. 33 - 39. Mieczysław Gogacz, w: Polska filozofia powojenna, t. 1, red. W.Mackiewicz, Warszawa 2001, s. 298 - 315.

79. Mieczysław Gogacz, w: Polska filozofia powojenna, t. 1, red. W.Mackiewicz, Warszawa 2001, s. 298 - 315.

80. “Profesora Mieczysława Gogacza...” (wspomnie o prof. M. Gogaczu), w: Ocalić od zapomnienia. Profesorowie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie we wspomnieniach wychowanków, red. J.M.Dołęga i J.Mandziuk, Warszawa 2002, s. 44-47.

81.  Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny – najwcześniejszy zabytek pośmiennictwa polskiego, Gazeta Niedzielna 8/2847 R.55 z 23 lutego 2003, s. 5.

82. Czy wojna z Irakiem może być sprawiedliwa? Świętego Tomasza z Akwinu koncepcja wojny obronnej drogowskazem dla współczesnych, Gazeta Niedzielna 11/2850 R.55 z 16 marca 2003, s. 1 i 5.

83. Pierwsza polska edycja “Sumy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu, w: Archiwum Emigracji, t. 16, Katolicka Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie – nie zamknięty rozdział, red. Z.Wałaszewski i R.Moczkodan, Toruń-Londyn 2003, s. 35 – 39

84. “Wszystko urządzić w Chrystusie”. św. Pius X (1835-1914) – patron kościoła w Komorowie, Gazeta Niedzielna 36/2874 R.55 z 7 września 2003, s. 4.

85. Avicenne et Thomas d`Aquin. Les sources arabes de la conception existentielle de l`être, Studia Philosophiae Christianae 39:2003 nr 1, s. 209-219.

86. Mariologia Tomasza z Akwinu, Gazeta Niedzielna 49/2888 R.55 z 7 grudnia 2003, s. 1 i 5.

87. Gertruda Mieszkówna i jej rękopis (Wstęp do przekładu), “Ogród” VIII: 2003, nr 1-2 (21-22), s. 19-39.

88. Elementy kultury religijnej w modlitewniku Gertrudy Mieszkówny, “Ogród” VIII: 2003, nr 1-2 (21-22), s. 77-108.

89. Od historii filozofii do filozofii człowieka (przedmowa) w: T.Stępień, Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka, Warszawa 2003, s. 5-7.

90. Modlitewnik Gertrudy -  najstarszy polski tekst, Christianitas 17/19 (2004), s. 245-257.

91. Człowiek i dobro. Antropologiczne podstawy etyki, w: Medycyno dokąd zmierzasz?!..., Sympozjum dla pracowników służby zdrowia i studentów medycyny “Przysięga Hipokratesa dziś... Naglące zagadnienia etyczne medycyny”, Warszawa, 21-22 lutego 2003 r., red. M.Szumowski, Warszawa 2004, s. 19-28.

92. Główne antropologiczne tezy tomizmu konsekwentnego [abstrakt], VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18 września 2004, Abstarkty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 54.

93. Filozoficzne treści w modlitewniku Gertrudy Mieszkówny z XI w. [abstrakt], VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18 września 2004, Abstarkty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 208.

94. Tomistyczna teoria relacji osobowych, Studia Philosophiae Christianae 40:2004 nr 1, s. 213-226.

95. Anima et corpus (przedmowa), w: M.Krasnodębski, Dusza i ciało. Zagadnienie zjednoczenia duszy i ciała w wybranych tekstach Tomasza z z Akwinu oraz w filozofii tomistycznej, Warszawa 2004, s. 9-14.

96. Uniwersytet wspólnotą osób poszukujących prawdy i dobra [nieco zmieniony tekst z poz. 45], Gazeta Niedzielna 40/2931 R.56 z 3 października  2004, s. 5.

97. „Polski Londyn” – linia EKD na przełomie 1944 i 45 roku, Gazeta Niedzielna 49/2940 R.56 z 5 grudnia  2004, s. 6.

98. 80 lat Polskiego Radia, Gazeta Niedzielna 10/2953 R.57 z 6 marca 2005, s. 5.

99. „Bliski wielu ludziom” Gazeta Niedzielna 16/2958 R.57 z 17 kwietnia 2005, s. 1 i 9. [Przedruk] Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 54 czerwiec 2005, s. 2 i 4.

100. Gertruda Mieszkówna i jej Modlitewnik. Uwagi na marginesie: Teresa Michałowska, Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, stron 292 oraz Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta w Cividale, przełożyła i opracowała Brygida Kürbis, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1998, stron 232, „Człowiek i teologia” 4 (2004), 27-49.

101. Eucharystia pierwszych chrześcijan, Gazeta Niedzielna 23/2965 R.57 z 5 czerwca  2005, s. 1-2.

102. Eucharystia św.Augustyna, Gazeta Niedzielna 27/2969 R.57 z 3 lipca  2005, s. 1 i 7.

103. Eucharystia św.Tomasza, Gazeta Niedzielna 32/2974 R.57 z 7 sierpnia  2005, s. 1 i 3.

104. Filozoficzne treści w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny, Kwartalnik Filozoficzny, T.XXXIII. Z.2, 2005, s 73-86.

105. „Protoeucharystia” Starego Testamentu, Gazeta Niedzielna 39/2981 R.57 z 25 września  2005, s. 1 i 3.

 1. Maryja w nauczaniu św. Tomasza z Akwinu, Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 55-56, sierpień-wrzesień 2005, s.4-5.

 2. Filozoficzne treści w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny, Kwartalnik Filozoficzny, T.XXXIII. Z.2, 2005, s 73-86.

 3. Ustanowienie Eucharystii, Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 58, listopad 2005, s, 4-7.

 4. Eucharystia pierwszych chrześcijan, Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 59, grudzień 2005, s. 4-5.

 5. Chrześcijaństwo syryjskie najstarszą „córą” Kościoła, cz. 1, Gazeta Niedzielna 51/52/2994/95 R.57 z 18-25 grudnia 2005

 6. Mały podręcznik tomizmu konsekwentnego, cz. 1, „Pro Fide, Rege et Lege” 4 (53) 2005, s. 73-76.

 7. Chrześcijaństwo syryjskie najstarszą „córą” Kościoła, cz. 2, Gazeta Niedzielna 1/2996 R.58 z 1 stycznia 2006, s.8.

 8. Eucharystia syryjskich Ojców Kościoła, Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 1 (60) luty 2006, s. 4-6.

 9. Eucharystia greckich Ojców Kościoła (cz. 1), Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 2 (61), marzec 2006, s. 4-5.

 10. Immanencja i transcendencja Boga w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny, w: Afektywne poznanie Boga, praca zbior. Red. P. Moskal, Lublin 2006, s.117-128.

 11. ABC filozoficznej nauki o moralności w ujęciu Karola Wojtyły, w: Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, prac. zbior. red. J. Czartoszewski, Warszawa 2006, s. 33 - 40.

 12. Bóg i etyka (glossa do encyklik Veritatis splendor i Fides et ratio) , w: Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, prac. zbior. red. J. Czartoszewski, Warszawa 2006, s. 135 – 142.

 13. Norma personalistyczna jako sposób ochrony osób w książce „Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły, w: Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, prac. zbior. red. J. Czartoszewski, Warszawa 2006, s. 185 – 191.

 14. Eucharystia greckich Ojców Kościoła (cz. 2), Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 3 (62), kwiecień 2006, s. 4-6.

 15. Eucharystia w liturgii Bożego Ciała, Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 4-5 (63 -64), maj - czerwiec 2006, s. 4 – 7.

 16. Zatrzymane w pamięci. Przez świadomośc do dumy, Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 4-5 (63 -64), maj - czerwiec 2006, s. 38 – 39.

 17. Dyscypliny filozoficzne, Pro Fide, Rege el Lege 2 (55) 2006, s. 57-60.
  123. Eucharystia łacińskich Ojców Kościoła, Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 6-8 (65 -67), lipiec - wrzesień 2006, s. 4 – 7.

 18. [List do Redakcji], Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 6-8 (65 -67), lipiec - wrzesień 2006, s. 29.

 19. Profesor Mieczysław Gogacz – biografia wyznaczona ogłaszaniem książek, Episteme 59 (2006), s. 107-126.

 20. Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza, Episteme 59 (2006), s. 127-190. [wspólnie z T. Klimskim].

 21. Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza za lata 1996-2006, Studia Philosophiae Christianae 2(2006 ), s. 13 - 21. [wspólnie z T. Klimskim].

 22. Etyka „zadekretowana”? Dylematy moralne pracownika nauki, w: Etyka wobec współczesnych dylematów, red. K.Kalka i A.Papuziński, Bydgoszcz 2006, s. 255-268.

 23. Etyka w ujęciu J.M.Bocheńskiego, Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne 1/2006, s. 133-138.
  130. Eucharystia św. Tomasza, , Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 11 (70), grudzień 2006, s. 4 – 5.

 24. Awiceniańskie źródła egzystencjalnej koncepcji bytu Tomasza z Akwinu, w: Arabowie. Islam. Świat, red. M.M.Dziekan, I. Kończak, Łódź 2007, s.525-533.

 25. Koncepcja filozofii średniowiecznej jako filozofii chrześcijańskiej i niektóre jej konsekwencje w ujęciu Etienne Gilsona, w: Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, praca zbior. Pod red. T. Klimskiego, Warszawa 2007, s.49-56.

 26. Etyka tomistyczna i moralność chrześcijańska w ujęciu Etienne Gilsona, w: Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, praca zbior. Pod red. T. Klimskiego, Warszawa 2007, s. 77-88.

 27. Abelard i Heloiza. Najsłynniejszy romans średniowiecza w ujęciu E.Gilsona, w: Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, praca zbior. Pod red. T. Klimskiego, Warszawa 2007, s. 109 – 115.

 28. Sylwetka naukowa Profesora Mieczysława Gogacza, Pro Fide, Rege et Lege, 1(58)2007, s. 10 – 16.

 29. Nauczyciel i Mistrz, Pro Fide, Rege et Lege, 1(58)2007, s. 17 – 19.

 30. Duchowość w Modlitewniku Gertrudy, w: Gertruda Mieszkówna i jej manuskrypt, red. A.Andrzejuk, Warszawa 2007, s. 91 – 101.

 31. Ufam, czyli wierzę, Magazyn Parafialny. Parafia Narodzenia NMP w Komorowie nr 2 (80), marzec 2008, s. 4 – 5.

 32. Człowiek i dobro. Antropologiczne podstawy etyki, Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 1 (8) 2008, s. 4-7.

 33. Problem pogranicza w historii filozofii, w: VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga Streszczeń, red. A.Brożek, J.Jadacki, Warszwa 2008, s. 528.

 34. Problem istnienia Boga w filozofii Tomasza z Akwinu a „drogi” dochodzenia do Boga w „Summa Theologie”,w: Człowiek i świat wokół niego. Studia z filozofii średniowiecznej, red. M.Manikowski, Wrocław 2008, s. 73-83.

 35. Świety Efrem Syryjski i jego szkoły jako ogniwo pomiędzy antyczną kultura grecką a arabskim i łacińskim średniowieczem, w: Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia-kultura-problemy przetrwania, red. M.Abdalla, Poznań 2008, s. 199-208.

 36. Nieporozumienia w wystąpieniu A.J.Kwaśniaka przeciwko A.Gałajowi. Studia Loviciensia 3 (2001), s. 331-335.

 37. [współautor: Jerzy Niepsuj] Aspekty społeczno-ekonomiczne cyfryzacji mediów elektronicznych, w: Digitalizacja a rynek mediów elektronicznych w Polsce, red. T.Klimski, J. Niepsuj, Warszawa 2008, s. 176 – 188.

 38. Recenzja wydawnicza, w: L. Mycielski, Jak mi przyszło być żołnierzem, Biskupów 2009, s. 7-9.

 39. 144. [współautor: Jerzy Niepsuj] Aspekty społeczno-ekonomiczne cyfryzacji mediów elektronicznych, w: Digitalizacja a rynek mediów elektronicznych w Polsce, red. T.Klimski, J. Niepsuj, Warszawa 2008, s. 176 – 188.

 40. Sytuacja tomistycznej filozofii moralnej w Polsce (1946 – 2000), „Lumen Poloniae. Studia z Filozofii Polskiej” 1 (2007), s. 55- 66.

 41. Angelologia w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny z XI wieku, w: Angelológia a jej súčasné interpretácie. Zborn…k medzinárodnej vedeckiej konferencie, Badin 2009, s.28-38.

 42. Etos i morale wojska III Rzeczypospolitej, w: Od autorytaryzmu do demokracji. Wojsko Polskie 1989 – 2009, materiały z konferencji naukowej pod red. M.Cieniucha i J. Niepsuja, Warszawa 2009, s. 55-61.

 43. Problem pogranicza w historii filozofii, w: Średniowieczna wizja świata. Jednośc czy róznorodność. Idee i teksty, red. T. Wolińska i M.J.Leszko, Łódź 2009, s.27 – 37.

 44. Jaki personalizm? Szerokie i wąskie rozumienie personalizmu, w: Personalizmus a súčasnosť. Zborn…k pr…spevkov z medzinárodnej vedeckiej konferencie, red. zbior., Prešov 2010, s. 19 – 25.

 45. Syndereza i sumienie w tekstach św. Tomasza z Akwinu, w: Św. Tomasz z Akwinu, De conscientia. O sumieniu, tł. A. Białek, Lublin 2010, s. 111- 128.

 46. Tomistyczna reforma neoplatonizmu w Komentarzu do Księgi o przyczynach Tomasza z Akwinu, w: Tomasz z Akwinu, Komentarz do „Księgi o przyczynach”, tł. A.Rosłan, Warszawa 2010, s. IX-L.

 47. Filozofia przyjaźni w ujęciu Marka Tuliusza Cycerona, w: Nauki humanistyczne i sozologia, red. J. Czartoszewski, s. 13-33.

 48. Przyjaźń jako relacja społeczna w filozofii Platona i Arystotelesa, „Episteme” 100, Warszawa-Łomża 2010, s. 61-70.

 49. Wzajemne relacje pomiędzy filozofią i teologią w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Pro fide, rege et lege” 2(66)2010, s. 140-145.

 50. Moralny aspekt powszechnego obowiazku obrony Ojczyzny, w: Profesjonalizacja obrony narodowej, red. J. Figurski, J. Niepsuj, Warszawa 2010, s. 73-77.

 51. Filozofia w modlitwach Gertrudy Mieszkówny, w: Gertruda Mieszkówna i jej modlitwy, red. B.Listkowska, A.Andrzejuk, Warszawa 2010, s. 11-24.

 52. Uniwersytet jako wspólnota nauczających i nauczanych, w: Przemiany moralności i wychowania. Historia – współczesnośc – perspektywy, red. M. Gluchmanowá, S. Ciupka, M. Rembierz, Bielsko-Biała – Prešov 2010, s. 95-99.

 53. Naturalistyczna koncepcja powstania państwa w ujęciu Tomasza z Akwinu, w: O źródłach państwa i władzy politycznej, red. A. Wielomski, C. Kalita, Warszawa 2011, s.35-52.

 54. Chrystocentryczny charakter Eucharystii w teologii św. Tomasza z Akwinu, w: Osoba a dielo Ježiša z Nazareta z aspektu teológie a religionistiky, red. A. Slodička, M. Slodičková, Prešov 2012, s. 23-47.

 55. Filozofia przyrody niepożywionej w De mixtione elementorum (wstep do przekładu), w: Opera philosophorum medii aevi. Textus et studia, t. 9, fasc. 1, Warszawa 2011, s. 101 – 106.

 56. Juxta elóqium tuum da mihi intéllectum (przedmowa do dziewiątego tomu), w. Opera philosophorum medii aevi. Textus et studia, t. 9, fasc. 1, Warszawa 2011, s.9-14.

 57. Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi intéllectum (przedmowa do drugiego zeszytu tomu dziewiątego), w: Opera philosophorum medii aevi. Textus et studia, t. 9, fasc. 2, Warszawa 2011, s. 7.

 58. Święty Tomasz z Akwinu, O zmieszaniu pierwiastków (elementów), w: Opera philosophorum medii aevi. Textus et studia, t. 9, fasc. 1, Warszawa 2011, s. 107 – 111.

 59. Święty Tomasz z Akwinu, List o sposobie studiowania, w: Opera philosophorum medii aevi. Textus et studia, t. 9, fasc. 1, Warszawa 2011, s. 15.

 60. Mieczysław Gogacz i sredniowieczna filozofia arabska, w: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, praca zbior. po red. T. Klimskiego i I. Andrzejuk, Warszeawa 2012, s. 79-89.

 61. Mieczysława Gogacza koncepcja nuaczania uniwersyteckiego, w: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, praca zbior. po red. T. Klimskiego i I. Andrzejuk, Warszawa 2012, s. 201-209.
   

 

 Konferencje

 

24-25 października 1986 - Miłość  według  Tomasza z Akwinu - VII Seminarium Mediewistyczne pt. Miłość ziemska i miłość niebieska w Kulturze średniowiecznej Europy-Wydział  Nauk  o  Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

5 - 9 września 1995 - Współczesne zastosowania klasycznej teorii człowieka-VI Polski Zjazd Filozoficzny-PTF i UMK

5 - 9 września 1995 - Etyka chronienia osób jako konsekwencja prawa naturalnego. -VI Polski Zjazd Filozoficzny-PTF i UMK

23-24 października 1995-Zagadnienie cnót wojskowych-Konferencja księży kapelanów wyższych szkół wojskowych-Kuria Polową WP - Cnoty wojskowe jako zasady kształtowania moralności żołnierza i oficera -Etos oficerski w okresie  przemian ustrojowych-WAT

11 grudnia 1995-Zagadnienia etyczne w "Summa Theologiae" św. Tomasza.-Filozofii w tekstach św. Tomasza z Akwinu - Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej ATK

8 i 9 czerwca 1995-Zagadnienie cnót wojskowych-Wartości i postawy moralne w procesie wychowania wojskowego-Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

27 - 28 czerwca - Etyka żołnierza polskiego jako żołnierza NATO-międzynarodowej konferencji naukowej NATO a Europa Wschodnia. Rozszerzenie NATO na Wschód - ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku.-K. A. Wojtaszczyk, J. Niepsuj

27 - 28 czerwca.-Społeczeństwo i armia w Polsce-międzynarodowej konferencji naukowej NATO a Europa Wschodnia. Rozszerzenie NATO na Wschód - ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku.-K. A. Wojtaszczyk, J. Niepsuj

14 maja 1996 - Refleksje pozjazdowe-Temat sesji:VI Polski Zjazd Filozoficzny w Toruniu-Konwersatorium Filozoficzne Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK (kier. ks. dr Jan Krokos, organizator sesji - Katedra Logiki i ks. mgr Roman Tomanek)

17 maja 1996 - Prasumienie (synderesis) i sumienie (conscientia) w ujęciu św. Tomasza z Akwinu-Sesji pt. "Człowiek" z serii "Główne problemy filozofii"-Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej ATK - organizator: dr Paweł Milcarek

15 czerwca 1996 - wykład pt. Sylwetka naukowa Profesora Mieczysława Gogacza-Uroczysta sesja naukowa z okazji nadania prof. M. Gogaczowi tytułu Honorowego Obywatela Rypina.-organizowana przez Radę Miasta Rypina

9 czerwca 1996.-odczyt pt. Aktualność nauki św. Tomasza (na przykładzie Jego teorii władzy).-Sesja zorganizowana przez Akcję katolicką parafii w Komorowie-Akcję katolicką parafii w Komorowie

4-9 lipca 1996 - seria 5 odczytów nt. relacji osobowych-Szkolenie realizatorów programu profilaktycznego NOE-Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

23-24 października 1996 -ref. Komplementarność pokory i wielkoduszności w ujęiu św. Tomasza z Akwinu.-Konferencja naukowa pt. Doświadczenie wartości samego siebie w procesach edukacyjnych-Katedrę Teorii Wychowania i Deontologii NauczycielskiejWSP w Bydgoszczy – prof. Michał Andrzej de Tchorzewski

20 listopada 1996 -wykład pt. Uniwersytet wspólnotą osób poszukujących prawdy i dobra-Sesja naukowa "Uniwersytet dobrem wspólnym i ponadczasowym"-władze Bydgoszczy

20 - 25 sierpnia 1996-Konieczność woli a dobrowolność czynu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu-V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej pt. "Wolność w kulturze współczesnej",-Wydział Filozofii KUL-Zofia Zdybicka

22 listopada 1996 -ref. Etyka chronienia osób w pracach Profesora Mieczysława Gogacza-Konferencji naukowej ku czci Pana prof. Mieczysława Gogacza) w ramach cyklu "Filozofia w tekstach św. Tomasza z Akwinu"-zorganizowana przez Sekcję Historii Filozofii ATK (Organizatorzy dr hab. Tadeusz Klimski i dr A. Andrzejuk

26 listopada 1996-Etyka wobec idei postępu-Sympozjum pt."Etyczne aspekty inżynierii genetycznej"-Sekcję Teologii Moralnej ATK, kierowaną przez ks. prof. dr. hab. Pawła Góralczyka.

20 kwietnia 1997 - Uwagi na marginesie "Dobrych obyczajów w nauce"-Antropologiczne podstawy etyki zawodowej-Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej – A.Andrzejuk

5 - 6 grudnia 1997-Nauczanie etyki w wyższej szkole technicznej-Problem humanizacji techniki w programach nauczania Polskich wyższych Uczelni Technicznych-konferencji naukowej, R. Sroczyńskiego,

02 października 2000 - “Bóg i etyka (glossa do encyklik Veritatis splendor i Fides et ratio)”.-wykład inaugurujący rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Sercanów w Stadnikach pod Krakowem-Wyższym Seminarium Duchownym Księży Sercanów

17 lutego 2001-Edukacja i wychowanie w środkach masowego przekazu.-Stan i perspektywy mediów elektronicznych w Polsce-Wojewoda Mazowiecki Antoni Pietkiewicz i Paweł Bromski oraz UKSW

14 marca 2001-Sytuacja tomistycznej filozofii moralnej w Polsce. [w dwugłosie z Tadeuszem Biesagą]-Tydzień Filozoficzny na KUL-Koło Filozoficzne KUL

12 listopada 1998-Wartości chrześcijańskie w kulturze-XVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej -Kuria Metropolitalna Gnieźnieńska

4 kwietnia 2001-wykład otwarty pt. Czy potrzebna jest etyka zawodowa?-w ramach współpracy Wydziału z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego-Tadeusz Klimski

19 stycznia 2002-Stan i perspektywy radiofonii publicznej w Polsce - Stan i perspektywy mediów publicznych w Polsce-Klub Parlamentarny PiS, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW – Paweł Bromski

28 stycznia 2002-Rola intelektu w życiu duchowym w nauczaniu św. Tomasza z Akwinu-Doroczny panel w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie-Koło Filozoficzne prowadzone przez ks. Dra Tomasza Stępnia

21 – 22 lutego 2003-Człowiek i dobro. Antropologiczne podstawy etyki - Sympozjum dla pracowników służby zdrowia i studentów medycyny: „Przysięga Hipokratesa dziś...” (naglące zagadnienia etyczne medycyny)-Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Warszawskiej - ks. dr Marek Szumowski, duszpasterz akademickiej służby zdrowia

14 -18 września 2004-Główne antropologiczne tezy tomizmu konsekwentnego-VIII Polski Zjazd Filozoficzny-PTF i Uniw. Szczeciński

5 grudnia 2003-Filozoficzne podstawy sufizmu w tekstach ibn-Arabiego.-średniowieczna filozofia arabska i jej wpływ na kulturę filozoficzną Europy-Katedra Historii Filozofii Starożytnej i średniowiecznej

27 maja 2004-Antropologia i etyka w „Modlitewniku” Gertrudy Mieszkówny z XI wieku-XIII posiedzenie Katedr historii filozofii UKSW-Katedry historii filozofii

14-18 września 2004-Filozoficzne treści w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny-VIII Polski Zjazd Filozoficzny-PTF i Uniw. Szczeciński

11 stycznia 2005-Koncepcja filozofii średniowiecznej jako filozofii chrześcijańskiej i niektóre jej konsekwencje w ujęciu E.Gilsona-Sesja ku czci Etienne Gilsona-Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UKSW – Tadeusz Klimski

11 kwietnia 2005-Problematyka istnienia w metafizyce Stefana Swieżawskiego-Sympozjum ku czci Swieżawskiego-Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UKSW – Tadeusz Klimski

22 kwietnia 2005-Etyka w ujeciu J.M. Bocheńskiego-Międzynarodowe Sympozjum: Ojciec Jóżef Maria Innocenty Bocheński – w 10 rocznicę śmierci -Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – Katedra Filozofii – kier. Prof. Dr hab. Wojciech Słomski

9 maja 2005-Immanencja i transcendencja Boga w „Modlitewniku” Gertrudy Mieszkówny -Filozofować w kontekście teologii: Afektywne poznanie Boga-Katedra Filozofii Religii KUL – kier. Ks. Prof. Dr hab. Piotr Moskal

10-12 maja 2005-Awiceniańskie źródła egzystencjalnej koncepcji bytu Tomasza z Akwinu-VII Ogólnopolski Kongres Arabistyczny,-UŁ

12 maja 2005-Sumienie i prasumienie w związku z książką Jana Krokosa Sumienie jako poznanie.Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu-Konwersatorium Filozoficzne pracowników naukowych UKSW-Konwersatorium Filozoficzne pracowników naukowych UKSW

19-20 maja 2005-Sytuacja tomistycznej filozofii moralnej w Polsce-Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Filozofia polska i jej konteksty międzynarodowe-Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – Katedra Filozofii – kier. Prof. Dr hab. Wojciech Słomski

 

INNE

 

Hobby

Turystyka górska i samochodowa

Uprawa kaktusów

 Ulubione miejsca - podróże

Paryż