Michał Zembrzuski

 

Dr  Michał Zembrzuski

 

 

    ur. 30 września 1982 roku

   mizem@tlen.pl

 

ADIUNKT
Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

W Y K S Z T A Ł C E N I E

 

Studia

 

2001-2006 – studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (specjalność historia filozofii)

2001-2006 – studia teologiczne na Wydziale Teologii UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

2004-2006 – Studium Pedagogizacji UKSW

2006-2010 – Studia Doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 

 

Magisterium

 

23 marca 2006 – magister filozofii, na podstawie pracy pt. „Pamięć jako zmysłowa władza poznawcza w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Artur Andrzejuk

19 czerwca 2006 – magister teologii, na podstawie pracy pt. Summa contra gentiles św. Tomasza z Akwinu jako demonstratio veritatis christianae”. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

 

Doktorat

 

23 czerwca 2010, doktor nauk humanistycznych, na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu”.

Promotorem pracy był prof. dr hab. Artur Andrzejuk. Recenzentami pracy byli: Prof. zw. dr hab. Antoni B. Stępień (KUL) i Prof. UKSW dr hab. Tadeusz Klimski.

 

Habilitacja


2 lipca 2020, doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Recenzenci przewodu habilitacyjnego: ks. prof. dr hab. Jan Krokos, prof. dr hab. Mikołaj Olszewski, dr hab. Monika Michałowska

 

Nagrody i wyróżnienia

 

17. 11. 2007 – otrzymał „Złotą nagrodę im. prof. M. Gogacza”, przyznaną za pracę magisterską

14.01.2015 – otrzymał stypendium w ramach grantu przyznanego przez Centre for Philosophy of Religion z Uniwersytetu Notre Dame z USA oraz przez Fundację Templetona.

 

K A R I E R A   Z A W O D O W A

 

Praca zawodowa

 

- od 2008 – wykładowca filozofii UKSW

- od 1 października 2008 asystent

- od 1 października 2010 adiunkt

- od 1 października 2018 – asystent

- od 9 listopada 2020 – profesor uczelni

- od 2008 do 2012 – wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium w Warszawie

- od 2010 - 2011 – przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej WFCh

- od 2011 – członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WFCh

- od 2011 – profesor filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Łomżyńskiej

- od 2012 – kierownik Studiów Podyplomowych z Filozofii i Etyki WFCH UKSW

- od 2012 – sekretarz „Rocznika Tomistycznego” wydawanego przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne

- od 2013 – sekretarz Kapituły Nagrody im. Prof. Mieczysława Gogacza 

- od 2018 – dyrektor serii „Biblioteka Rocznika Tomistycznego”

 

 

Badania

 

Historia filozofii i antropologia filozoficzna

Starożytna i średniowieczna metafizyka i teoria poznania

Średniowieczne – łacińskie ujęcie dorobku filozofii arabskiej

 

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE I GRANTY

 

1. Złożenie projektu badawczego do NCN na wyjazd naukowy w programie MINIATURA 4 (nr. 493977). Tytuł projektu: „Problematyka filozoficzna w komentarzu do traktatu O pamięci i przypominaniu Alberta Wielkiego”.

2. Kierowanie grantem badawczym finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu LITERATURA 2020. Projekt złożony w ramach Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Tytuł projektu: „Tomasz z Akwinu – Komentarz do De hebdomadibus Boecjusza. Przełożył i opracował Michał Zembrzuski”. Okres kierowania projektem: 01.01.2020-31.12.2021 (numer umowy: 07216/20/FPK/IK).

3. Udział jako wykonawca w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”. Grant realizowany w Akademii Ignatianum w Krakowie (umowa nr 0033/FIL/2016/20).

4. Udział jako wykonawca w grancie przyznanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i NCK w ramach programu „Kultura w sieci”. Tytuł projektu: „Tomizm w czasie zarazy”. Okres realizacji zadania: 01.05.2020-30.10.2020 (numer umowy: 18754/20).

 

 

P U B L I K A C J E

 

KSIĄŻKI (AUTORSKIE)

 

 1. Tomasz z Akwinu – Komentarz „O pamięci i przypominaniu”, przekład i opracowanie Michał Zembrzuski, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 13, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss. 293.

 2. Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo „Campidoglio”, Warszawa 2015, ss. 324.

 3. Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 404 (do pobrania w formacie PDF na stronie Wydawnictwa LiberiLibri: http://liberilibri.pl/ksiazki).

 4. Mieczysław Gogacz, „Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku”, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 236 (ISBN: 978-83-7614-426-9), (współautorzy: Artur Andrzejuk, Dawid Lipski, Magdalena Płotka, Michał Zembrzuski).

 5. Mieczysław Gogacz, „The Polish Christian Philosophy In The 20th Century”, t. 1, Ignatianum University Press, Krakow 2019, ss. 245 (ISBN: 978-83-7614-429-0), (współautorzy: Artur Andrzejuk, Dawid Lipski, Magdalena Płotka, Michał Zembrzuski).
   

KSIĄŻKI (REDAKCJA)

 

 1. Tomasz z Akwinu – Opuscula, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 1, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 261 (red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski).

 2. Tomasz z Akwinu – Opuscula, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 2, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 253 (red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski).

 3. M. Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 10, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 264 (red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski).

 4. M. Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss. 279 (red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski). 

 5. J. Zatorowski, Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu – jej źródła i kontynuacje, Warszawa 2013, ss.238 (red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski).

 6. Tomasz z Akwinu – Opuscula, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 3, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 154 (red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski).

 7. Tomasz z Akwinu – Listy, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 4, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 142 (red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski).

 8. Z metodologii historii filozofii, „Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et Studia”, t. 14, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 160 (red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski).
   

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 

 1. (rec.) Książka warta polecenia – Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 2/05 (12), s. 6.

 2. (rec.) Książka warta polecenia – G.K. Chesterton „Heretycy”, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 1/2005 (11), s. 6.

 3. (rec.) Książka warta polecenia – Encyklika „Deus caritas est” Benedykta XVI, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 1/06 (15), s. 6.

 4. (rec.) M. Krasnodębski, Ciało i dusza. Zagadnienie zjednoczenia duszy i ciała w wybranych tekstach Tomasza z Akwinu oraz filozofii tomistycznej, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 1, s. 297-301.

 5. (rec.) Glossa do tematu realizmu wychowania. Na marginesie książki M. Krasnodębskiego Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa 2009, „Dziennik Związkowy”, Chicago („Polish Daily News”) z dn. 1-3.10.2010, nr 190, rok CIII, s. 18 i 25.

 6. (rec.) M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych, „Rocznik Tomistyczny” 1 (2012), s. 261-265.

 7. Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Jak uprawiać i pisać historię filozofii; jak jej nauczać?”, „Rocznik Tomistyczny” 1 (2012), s. 271-276 (współautor: M. Płotka).

 8. (rec.) A. Andrzejuk, Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych, „Nowa Paideia” 3-4/2013, s. 110-113.

 9. (rec.) M. Trepczyński, Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, „Campidoglio”, Warszawa 2013, ss. 232, „Rocznik Tomistyczny” 2 (2013), s. 263-268.

 10. Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza i sympozjum pt. „Tomizm konsekwentny”, „Rocznik Tomistyczny” 2 (2013), s. 251-255.

 11. Tomizm na Konferencji Naukowej „Etyka i polityka”, „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 289-291 (współautor I. Andrzejuk).

 12. Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza i sympozjum pt. „Tomizm konsekwentny”, „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 303-305.

 13. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Towards Biblical Thomism. The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance”, „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 319-321.

 14. (rec.) Tomasz Bartel, Prawda i byt. Ujęcie prawdy ontycznej w „Quaestio disputata de veritate” świętego Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Rolewski, Złotoryia 2008, s. 325-327.

 15. Sprawozdanie z sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego śmierci – 9 marca 2016 roku, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2016), s. 389-391.

 16. (rec.) Aleksander Lisowski, Transcendentalia jako przejawy aktu istnienia bytu w metafizyce św. Tomasza z Akwinu, Iota Unum, Warszawa 2015, stron 136, „Rocznik Tomistyczny” 6 (2017), s. 303-309.

 17. (rec.) Edmund Morawiec, Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalność, Wydawnictwo Liber Libri, Warszawa 2014, stron 195, „Rocznik Tomistyczny” 6 (2017), s. 311-314.

 18. (rec.) Piotr Roszak, Jörgen Vijgen, Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Quaestiones And New Perspectives, Brepols 2015, pp. 608, „Rocznik Tomistyczny” 6 (2017), s. 315-320.

 19. Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Tomizm konsekwentny” ku czci Profesora Mieczysława Gogacza w dziewięćdziesięciolecie jego urodzin, „Rocznik Tomistyczny” 6 (2017), s. 239-242.
   

 

ARTYKUŁY

 

 1. Człowiek jako dusza i ciało, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 1/2004 (6), s. 5.

 2. Człowiek czasu nie zatrzyma..., „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 2/2004 (7), s. 5.

 3. O osobliwości zwanej osobą, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 3/2004 (8), s. 3, 5.

 4. Duch Święty w Kościele, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 2/2005 (12), s. 2.

 5. Apetyt na wolność, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 3/2005 (13), s. 2.

 6. Fenomen słowa, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 4/2005 (14), s. 2.

 7. „On ma wzrastać, a ja stawać się małym” – z Prof. M. Gogaczem na temat ascezy, kryzysów wiary i ciemnej nocy miłości rozmawia M. Zembrzuski, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 1/2006 (15), s. 3, 8.

 8. „Trwajcie mocni w wierze” – pielgrzymka Benedykta XVI do Polski, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 2/2006 (16), s. 4-5.

 9. Mądry i odpowiedzialny, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 3/2006 (17), s. 5.

 10. „... w ciała zmartwychwstanie, „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 1/2007 (19), s. 3.

 11. Wielka i mała zarazem (św. Teresa z Lisieux), „Apostoł”, Informator Duszpasterski Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach, nr. 2/2007 (20), s. 2.

 12. Pamięć jako zmysłowa władza poznawcza w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Pro Fide Rege et Lege” 2 (2009) 63, s. 110-117.

 13. Wychowanie intelektu jako celowościowe uporządkowanie jego funkcji, „Horyzonty Wychowania” 8 (2009) 15, s. 53-75 (współautor M. Krasnodębski).

 14. Czy według Tomasza z Akwinu można korzystać z wyroków gwiazd?, w: (red.) J. Meller, A. Świeżyński, Przyrodoznawstwo-Filozofia-Teologia – obszary i perspektywy dialogu, Warszawa 2010, s. 29-46.

 15. Zagadnienie usprawnienia zmysłów wewnętrznych – wychowanie czy technika?, „Zeszyty Naukowe SWPR. Seria Pedagogiczna”, 3 (2011) nr. 2-3, s. 175-199.

 16. List o korzystaniu z wyroków gwiazd („De iudiciis astrorum”) św. Tomasza z Akwinu, w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Opuscula, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 1, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 79-81.

 17. Problematyka przypisywanego św. Tomaszowi z Akwinu traktatu „De propositionibus modalibus”, w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Opuscula, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 2, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 9-13.

 18. Apologia stosowności Wcielenia Słowa w „Summa contra gentiles” św. Tomasza z Akwinu, w: A. Slodička, M. Slodička (red.), Osoba a dielo Ježiša z Nazareta z aspektu teológie a religionistiky, Prešov 2011, s. 75-88.

 19. Głupota i jej formy według św. Tomasza z Akwinu, „Pro Fide Rege et Lege” 2 (2011) 68, s. 243-256.

 20. „Cienie bez jaskini” – spór M. Gogacza i J. Tischnera o charakter filozofii, w: I. Andrzejuk, T. Kilmski (red.), Mieczysław Gogacz. Filozofia i mistyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 99-114.

 21. Jak bronić się przed tyranem? Kilka filozoficznych uwag o politycznej trosce, „Człowiek, Świat, Polityka” 3 (2012), s. 3-10.

 22. Mieczysław Gogacz jako historyk filozofii, w: M. Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 10, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 13-24 (współautor A. Andrzejuk).

 23. Intelekt bierny a intelekt możnościowy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Rocznik Tomistyczny” 1 (2012), s. 65-84.

 24. Analiza problematyki filozoficznej zawartej w „Kwodlibecie” Tomasza z Akwinu: „Czy anioł jest substancjalnie złożony z istoty i istnienia?”, „Rocznik Tomistyczny” 1 (2012), s. 249-254.

 25. Mieczysław Gogacz jako twórca tomizmu konsekwentnego, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 13-24 (współautor A. Andrzejuk).

 26. Między faktycznością a ogólnością – obszar działania historyka filozofii na przykładzie interpretacji «De intellectu» Aleksandra z Afrodyzji, w: M. Woźniczka, M. Rembierz (red.), Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?, Częstochowa 2013, s. 139-146.

 27. Poznanie niewyraźne Boga (cognitio confusa) – Tomasz z Akwinu i Kartezjusz, „Rocznik Tomistyczny” 2 (2013), s. 137-153.

 28. Koncepcja intelektu czynnego w „De spiritualibus creaturis” Tomasza z Akwinu, „Rocznik Tomistyczny” 2 (2013), s. 197-208.

 29. Wychowanie jako uprawa intelektu. Problematyka sprawności intelektu w ujęciu wybranych tomistów polskich (J. Woroniecki, S. Swieżawski, M. Gogacz), w: A. Murzyn, M. Krasnodębski (red.), Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, Warszawa 2014, s. 179-202.

 30. Profesora Tadeusza Klimskiego badanie problematyki prawdy w filozofii starożytnej i średniowiecznej, w: A. Andrzejuk (red.), Tadeusz Klimski. Filozofia i służba, Warszawa 2014, s. 59-66.

 31. O związku myślenia i działania – Wiesław Strzałkowski jako historyk filozofii, w: M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk (red.), Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, Warszawa 2014, s. 149-162.

 32. Autonomiczna teoria poznania Jana Stepy na tle europejskiej filozofii neotomistycznej, w: M. Woźniczka, Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, Częstochowa 2014, s. 533-547.

 33. Czy poznanie jest wyższe niż miłość? Uzasadnienie wyższości intelektu nad wolą w ujęciu Tomasza z Akwinu, „Rocznik Tomistyczny” 3 (2014), s. 75-97.

 34. Ostatnie słowo Tomasza z Akwinu – problematyka filozoficzna i teologiczna Listu do Bernarda, w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Listy, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 4, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 9-15.

 35. Problematyka filozoficzna i teologiczna w «Responsiones ad lectorem Venetum de 30 et 36 articulis», w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Listy, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 4, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 31-38.

 36. Problematyka filozoficzna i teologiczna w «Responsio de 42 articulis» Tomasza z Akwinu, w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Listy, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 4, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 67-71.

 37. Jan Stepa (1892-1959), w: B. Listkowska, A. Andrzejuk (red.), Tomizm Polski (1919-1945).Słownik filozofów, Wydawnictwo von Boroviecky, Radzymin 2014, s. 89-106.

 38. Pamięć i przypominanie jako sposoby odnoszenia się do przeszłości a historia filozofii, „Filo-Sofija”, 25 (2014) 2, s. 57-71.

 39. Struktura człowieka – elementy zmienne i niezmienne oraz konkluzje dla wychowania, „Nowa Paideia” 5/2015, s. 4-15.

 40. Czy niewierzący może mieć władzę nad człowiekiem wierzącym? Odpowiedź Tomasza z Akwinu problemem dla filozofii politycznej, „Człowiek, Świat, Polityka” 6-7/2015, s. 34-41.

 41. Historia filozofii sumieniem filozofii, w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Z metodologii historii filozofii, „Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et Studia”, t. 14, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 9-12 (współautor A. Andrzejuk).

 42. Ustalanie faktów, tworzenie uogólnień i badanie problemów filozoficznych w historii filozofii a realistyczna teoria poznania historycznego, w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Z metodologii historii filozofii, „Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et Studia”, t. 14, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s.47-68.

 43. Reguły analizy treści tekstu filozoficznego, w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Z metodologii historii filozofii, „Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et Studia”, t. 14, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 151-154.

 44. Realna różnica między intelektem czynnym i możnościowym w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Rocznik Tomistyczny” 4 (2015), s. 63-95.

 45. Wiedza Boga o momencie śmierci człowieka w «Epistola ad Bernardum» Tomasza z Akwinu a opatrzność w tomizmie analitycznym, „Scientia et Fides” 4 (2016) 1, s. 209-235.

 46. Sprawności intelektu wyrazem wewnętrznej kultury osoby w kontekście myśli Tomasza z Akwinu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 11 (2016) 3, s. 85-102.

 47. Prawda o intelekcie. Mieczysława Gogacza rozumienie intelektu możnościowego i czynnego, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2016), s. 75-89.

 48. Ab intus legere Scripturam. The Role of Understanding (intellectus) in the Biblical Exegesis of Thomas Aquinas, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 9 (2016) 3, s. 149-159.

 49. Usprawnianie pamięci i przypominania jako ćwiczenie duchowe. Mnemotechnika Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, w: K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy (red.), Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, „Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną”, t. VI, Warszawa 2017, s. 219-232.

 50. Tomaszowe naturalizowanie Augustyńskiej koncepcji umysłu, w: B. K. Krzych, K. M. Wieczorek, Wokół naturalizacji (w) filozofii, „Biblioteka Amor Fati: Seria Parerga Amora”, t. 11, Siemianowice Śląskie 2017, s. 119-158.

 51. „O miłości! Cóż mogę o Tobie powiedzieć?” Hugona ze św. Wiktora pochwała miłości, „Studia Theologica Varsaviensia”, 55 (2017) 1, s. 159-180.

 52. Tomaszowy argument z „blokowania” za niematerialnością działań intelektu, „Rocznik Tomistyczny” 6 (2017), s. 77-98.

 53. «Donum intellectus» według Bonawentury i Tomasza z Akwinu - podporządkowywanie rozumienia czy wnikanie w głębię? „Przegląd Tomistyczny” 23 (2017), s. 339-357.

 54. Homo non est intellectus. Aquinas about relation between soul and intellect, „Studia Philosophiae Christianae”, 52 (2017) 4, s. 74-102.

 55. Kłopotliwy temat wolności. Problem granic, możliwości i podporządkowań, w: M. Butkiewicz, K. Flader-Rzeszowska, J.A. Sobkowiak (red.), Debaty UKSWordzkie cz. 2, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 185-201.

 56. Sympozjum Tomistyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 28 lutego 2018 roku, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018), s. 355-358.

 57. Sprawozdanie z Sympozjum Tomistycznego w Łomży - 7 marca 2018 roku, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018), s. 359-363.

 58. In Defense of Realism. The Metaphysical Thought of Mieczysław Gogacz, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018), s. 105-118.

 59. Problem „mind-body” w świetle Tomaszowej koncepcji hylemorfizmu, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018), s. 159-176.

 60. Rozumienie filozofii, w: A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz, „Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku”, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 31-42.

 61. Teoria osoby i relacji osobowych, w: A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz, „Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku”, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s.43-51.

 62. Dyskusje i polemiki Mieczysława Gogacza, w: A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz, „Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku”, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 109-122.

 63. Understanding of Philosophy, in: A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz, Ignatianum University Press, Krakow 2019, p. 35-47.

 64. Theory of the Person and Personal Relations, in: A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz, Ignatianum University Press, Krakow 2019, p. 49-57.

 65. Discussions and Polemics of Mieczysław Gogacz, in: A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz, Ignatianum University Press, Krakow 2019, p. 115-128.

 66. Poznanie Adama i wiedza Chrystusa a intelekt możnościowy i czynny, „Rocznik Tomistyczny” 8 (2019), s. 123-138.

 67. Al-Kindi, „O intelekcie”. Wprowadzenie do przekładu z języka łacińskiego, „Rocznik Tomistyczny” 8 (2019), s. 301-307.

 68. Mądrość, kontemplacja, syndereza i sumienie w etyce Tomasza z Akwinu, „Edukacja Filozoficzna” 67 (2019), s. 155-179.

   

TŁUMACZENIA

 

 1. Tomasz z Akwinu, O wyrokach gwiazd (De iudiciis astrorum) – opublikowane w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Opuscula, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 1, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 82-84.

 2. Tomasz z Akwinu, O zdaniach modalnych (De propositionibus modalibus) – opublikowane w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Opuscula, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 2, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 14-19.

 3. Tomasz z Akwinu, Czy nauczyciel w określaniu kwestii teologicznych bardziej powinien używać rozumu, czy autorytetu? (Quodlibet IV, q. 9 a. 3.) – opublikowane w: „Zeszyty Naukowe SWPR. Seria Pedagogiczna” 3 (2011) nr. 2-3, s. 246-250.

 4. Izydor z Sewilli, O tych, co dobrze nauczają, a źle żyją (Sententiae III, 37) – opublikowane w: „Zeszyty Naukowe SWPR. Seria Pedagogiczna” 3 (2011) nr. 2-3, s. 251-253.

 5. Étienne Gilson, Etyka Studiów Wyższych (The Ethics of Higher Studies) – opublikowane w: „Zeszyty Naukowe SWPR. Seria Pedagogiczna” 4 (2012) nr 8, s. 176-178.

 6. Étienne Gilson, Badania historyczne a przyszłość scholastyki (Historical Research and the Future of Scholasticism) – opublikowane w: „Rocznik Tomistyczny” 1 (2012), s. 219-226.

 7. Tomasz z Akwinu, Kwodlibet (Quaestiones quodlibetales II, q. 2, a. 1) – opublikowane w: „Rocznik Tomistyczny” 1 (2012), s. 255-258.

 8. Tomasz z Akwinu, O stworzeniach duchowych, a. 10 (Czy intelekt czynny jest jeden dla wszystkich ludzi?) – opublikowane w: „Rocznik Tomistyczny” 2 (2013), s. 209-233.

 9. Tomasz z Akwinu, List do Bernarda – opublikowane w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Listy, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 4, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 16-20.

 10. Tomasz z Akwinu, Odpowiedź na 30 artykułów – opublikowane w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Listy, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 4, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 39-48.

 11. Tomasz z Akwinu, Odpowiedź na 36 artykułów – opublikowane w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Listy, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 4, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 49-66.

 12. Tomasz z Akwinu, Odpowiedź na 42 artykuły – opublikowane w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski (red.), Tomasz z Akwinu – Listy, „Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia”, t. 9, fasc. 4, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 72-90.

 13. Al-Kindi, O intelekcie (i tym, co poznane intelektualnie), „Rocznik Tomistyczny” 8 (2019), s. 309-317.
   

 

KONFERENCJE – WYGŁOSZONE REFERATY

 

 1. 17.11.2007 – Sympozjum Naukowe: Polski Tomizm Egzystencjalny, UKSW, wygłoszony referat: Ars memorandi Tomasza z Akwinu.

 2. 06.06.2008 – Interdyscyplinarna Konferencja: Zdrowie jako wartość i jako wyzwanie, UKSW, wygłoszony referat: Zdrowie jako dyspozycja i jako jakość u św. Tomasza z Akwinu.

 3. 27.11.2008 – I Posiedzenie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, wygłoszony referat: Głupota i 23 głupców u Tomasza z Akwinu.

 4. 13-14.10.2009 – Konferencja: Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, UKSW, wygłoszony referat: Czy według Tomasza z Akwinu można korzystać z wyroków gwiazd?.

 5. 26.11.2009 – XI Posiedzenie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, wygłoszony referat: „Intelekt bierny a intelekt możnościowy w tekstach św. Tomasza z Akwinu”

 6. 18.03.2010 – XV Posiedzenie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, wygłoszony referat: „Dusza i jej władze w ujęciu Jana z la Rochelle”

 7. 30.05.2010 – Konferencja: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, WSSMiA, wygłoszony referat: Cienie bez jaskini? – spór J. Tischnera i M. Gogacza i charakter filozofii.

 8. 29.09-02.10.2010 – Konferencja Międzynarodowa: Colloquia Platonica XI Phaedo – Kudowa Zdrój, UWr, wygłoszony referat: Platońska anamneza i średniowieczne zagadnienie przypominania („anamnesis” – „reminiscentia”) – wokół problemu zmysłów wewnętrznych.

 9. 26.05.2011 – Konferencja Międzynarodowa: Philosophy within Theology and Mystics – Gnoseology and Mystics (Filozofia w teologii i mistyce – gnozeologia i mistyka), UKSW, wygłoszony referat: Poznanie niewyraźne Boga („cognitio confusa”) – Tomasz z Akwinu i Kartezjusz.

 10. 19-21.09.2011 – IV Kongres Mediewistów Polskich (Poznań UAM), wygłoszony referat: Ustalanie faktów historyczno-filozoficznych – Tomasza z Akwinu komentarz do „O pamięci i przypominaniu” Arystotelesa.

 11. 26.10.2011 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ježiš z Nazareta - teologické a religionistické súvislosti (Jesus of Nazareth in the theological and interreligious context) Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), wygłoszony referat: Generatio in divinis – teologiczno-filozoficzna problematyka Słowa (Generatio in divinis – theological and philosophical issues of the Word).

 12. 25.11.2011 – XXX Posiedzenie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, wygłoszony referat: Odróżnienie w duszy „quo est” i „id quod est” w „Summa de anima” Jana z La Rochelle

 13. 08.12.2011 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: W kręgu średniowiecznej antropologii, UKSW, wygłoszony referat: Odróżnienie „quo est et quod est” w stworzeniach duchowych według Jana z La Rochelle.

 14. 20.04.2012 – XXXV Posiedzenie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, wygłoszony referat: „An malum sit aliquid?” - brak odrębności jako racja uzasadniająca prywatywną koncepcję zła

 15. 13.05.2012 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Teoria polityki. Aspekt filozoficzny, teologiczny, religioznawczy i społeczny, WSSMiA – Warszawa, wygłoszony referat: Jak bronić się przed tyranem? Kilka filozoficznych uwag o politycznej trosce.

 16. 17-21.09.2012 – IX Polski Zjazd Filozoficzny - Gliwice-Katowice-Wisła (Politechnika Śląska, KNF PAN, PTF, UŚ), wygłoszony referat: Jana z La Rochelle koncepcja duszy i jej władz.

 17. 27-28.09.2012 – Konferencja Naukowa: Jak uprawiać i pisać historię filozofii? Jak jej nauczać?, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, wygłoszony referat: Między faktycznością a ogólnością – obszar działania historyka filozofii na przykładzie interpretacji „De intellectu” Aleksandra z Afrodyzji.

 18. 16.11.2012 - XXXIX Posiedzenie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, wygłoszony referat: Komentarz Tomasza z Akwinu do traktatu Arystotelesa „O pamięci i przypominaniu” – próba zastosowania proponowanych przez Prof. M. Gogacza metod analizy tekstu filozoficznego.

 19. 23.11.2012 – Otwarte Seminaria z Filozofii Mistyki, Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie, wygłoszony referat: Prezent wywołujący rozumieniedonum intellectum u Bonawentury i Tomasza z Akwinu.

 20. 30.11.2012 – Konferencja Naukowa: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, UKSW – Warszawa, wygłoszony referat: O związku myślenia i działania – Wiesław Strzałkowski jako historyk filozofii.

 21. 22.02.2013 – XLII Posiedzenie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, wygłoszony referat: Problematyczność ujęcia historii filozofii jako historii problemów filozoficznych u N. Hartmanna.

 22. 18.04.2013 – Sesja Naukowa: Historia filozofii jako problem filozoficzny, Uniwersytet Gdański, wygłoszony referat: Pamięć i przypominanie jako sposoby odnoszenia się do przeszłości a historia filozofii.

 23. 13.06.2013 – Konferencja Naukowa: Kościół a współczesne wyzwania ochrony środowiska, WSD w Łomży, wygłoszony referat: Próba obrony przed tyranią. Filozoficzne uwagi o polityce

 24. 16.05.2013 – Konferencja Międzynarodowa: Stan badań nad filozofią polską, z okazji 50-tej rocznicy śmierci Profesora Wiktora Wąsika, UKSW – Warszawa, wygłoszony referat: Recepcja arystotelizmu w Polsce oczami Wiktora Wąsika.

 25. 17.05.2013 – Konferencja Międzynarodowa: Sacrum i profanum w polityce, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, wygłoszony referat: Czy niewierzący może mieć władzę nad człowiekiem wierzącym? Odpowiedź Tomasza z Akwinu problemem dla filozofii politycznej.

 26. 26. 25.10.2013 – Konferencja Naukowa: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w., Akademia Jana Długosza w Częstochowie, wygłoszony referat: Jana Stepy neotomistyczne budowanie autonomicznej teorii poznania.

 27. 27. 28.10.2013 – Konferencja Naukowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Klimskiemu: Filozofia i służba, UKSW – Warszawa, wygłoszony referat: Profesora Tadeusza Klimskiego badanie problematyki prawdy w filozofii starożytnej i średniowiecznej.

 28. 28. 7.12.2013 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa, UKSW – Warszawa, wygłoszony referat: „Paraphrasis”, „ad litteram” i „quaestiones” – Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu i Piotra z Owernii komentarze do „De memoria et reminiscentia”.

 29. 12.12.2013 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wokół średniowiecznej metafizyki, UKSW – Warszawa, wygłoszony referat: Interpretacje problematyki „esse” w komentarzu Akwinaty do „De hebdomadibus” Boecjusza.

 30. 20.12.2013 – XLIX Posiedzenie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, wygłoszony referat: Czy poznanie jest ważniejsze niż miłość? – uwagi o relacji intelektu i woli w Tomaszowym „Komentarzu do Sentencji” (Super Sent. III, d. 27, q. 1, a. 4).

 31. 1.03.2014 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Therapeia, askesis, meditatio – praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu”, UW – Warszawa, wygłoszony referat: Usprawnianie pamięci i przypominania jako ćwiczenie duchowe. Mnemotechnika Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu.

 32. 23.04.2014 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Etyka i polityka”, WSKPiSM – Warszawa, wygłoszony referat: Dobry człowiek w złym państwie – relacje między cnotami indywidualnymi i politycznymi.

 33. 24.04.2014 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „W kręgu średniowiecznej etyki”, UKSW – Warszawa, wygłoszony referat: Imperium jako akt rozumu – wydawanie i słuchanie rozkazów według Tomasza z Akwinu.

 34. 25.04.2014 – LIII Posiedzenie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, wygłoszony referat: Tomasza z Akwinu filozofia umysłu.

 35. 23.09.2014 – VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, UW, wygłoszony referat: Ferdynanda Ohm Januszowskiego koncepcja duszy i poznania intelektualnego.

 36. 22.10.2014 - Otwarte Seminaria z Filozofii Mistyki III, Parafia Matki Bożej Królowej Polski, Warszawa, wygłoszony referat: Miłość Boga życiem serca – problematyka miłości w tekstach Hugona ze św. Wiktora.

 37. 13.11.2014 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Św. Tomasz i św. Bonawentura. Dziedzictwo – aktualność – inspiracje, PWT we Wrocławiu, wygłoszony referat: «Donum intellectus» według Bonawentury i Tomasza z Akwinu - podporządkowanie rozumienia czy wnikanie w głębię?.

 38. 22.11.2014 – Konferencja Naukowa: Co wychowujemy: sumienie czy ego?, UKSW- Warszawa, wygłoszony referat: Działanie łaski na władze duszy w ujęciu św. Tomasza.

 39. 14-16.01.2015 – Międzynarodowe seminarium filozoficzno-teologiczne: Jak działa Bóg? Opatrzność Boża w teologii analitycznej, UMK, Toruń, wygłoszony referat: Wiedza Boga o momencie śmierci człowieka w „Ad Bernardum” Tomasza z Akwinu i w tomizmie analitycznym.

 40. 10.04.2015 – Konferencja Naukowa: Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego, WSSMiA w Warszawie, wygłoszony referat: Jak według Akwinaty i MacIntyre’a realizować sprawiedliwość względem osób (łagodnie i miłosiernie czy racjonalnie)?

 41. 18.04.2015 – Konferencja Naukowa o życiu i nauczaniu św. Tomasza z Akwinu: Idźcie do Tomasza!, UKSW –Warszawa, wygłoszony referat: Człowiek jako osoba.

 42. 20-22.04. 2015 – Międzynarodowa Konferencja: Towards Biblical Thomism. The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and It Contemporary Relevance, UMK Toruń, wygłoszony referat: «Ab intus legere Scripturam». The Role of Understanding (intellectus) in Biblical Exegesis of Thomas Aquinas.

 43. 02-04.09.2015 – Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu „Co i jak poznajemy przez obrazy?”: Rzeczywistość i jej reprezentacje – od mimetyzmu do konstruktywizmu, Kazimierz Dolny (organizator: UMCS), wygłoszony referat: Co jest przedmiotem pamięci – obraz czy to, co przedstawia? Komentarz autorów średniowiecznych (Albert Wielki, Akwinata i Piotr z Owernii) do rozwiązania Arystotelesa.

 44. 15-19.09.2015 – X Polski Zjazd Filozoficzny – Poznań (UAM), wygłoszony referat: „O miłości! Cóż mogę o Tobie powiedzieć?” Hugona ze św. Wiktora pochwała miłości.

 45. 18.11.2015 – LVII Posiedzenie Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, wygłoszony referat: Różnica między intelektem czynnym i możnościowym u Akwinaty - realna czy myślna?

 46. 20-21.11.2015 – Ogólnopolska konferencja naukowa: Konferencja Tomistyczna, UKSW Warszawa, wygłoszony referat: „Homo non est intellectus - intelekt a dusza i ciało człowieka u Akwinaty”.

 47. 02.12.2015 – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: W kręgu pytań o człowieka: Natura ludzka w świetle kultury, Akademia Ignatianum w Krakowie, wygłoszony referat: Sprawności intelektu wyrazem wewnętrznej kultury osoby.

 48. 09.12.2015 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowożytny paradygmat naukowy – źródła, przemiany i konsekwencje, UKSW Warszawa, wygłoszony referat: Przyczyny niepowodzeń arystotelizmu w „Dialogu” Galileusza.

 49. 26.02.2016 – Sympozjum naukowe: Krnąbrne dzieci filozofii. Naturalizować czy neutralizować?, Rzeszów (URz), wygłoszony referat: Akwinata o zmysłach wewnętrznych – średniowieczne naturalizowanie augustyńskiej koncepcji umysłu?.

 50. 09.03.2016 – Sympozjum naukowe ku czci św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego śmierci, Warszawa UKSW, wygłoszony referat: „Wszystko to słoma” – co było ostatnim słowem Tomasza z Akwinu.

 51. 15.04.2016 – Konferencja Naukowa: Filozoficzne aspekty mistyki, Warszawa WSKPiSM, wygłoszony referat: Intelekt czynny i kontemplacja. Współczesna dyskusja o uczestniczeniu intelektu czynnego w świetle Bożym.

 52. 19-21.10.2016 – Interdisciplinary Workshop: Soul or brain: what makes us human?, Toruń UMK, wygłoszony referat: «Homo non est intellectus». Aquinas about relation between soul and intellect.

 53. 16.11.2016 - Cluster 2: Primary and secondary nature of God.Process vs classical theology on personal life of God, Toruń UMK, wygłoszony referat (w ramach spotkania pt. Klasyczne argumenty za istnieniem Boga w interpretacji Alvina Plantingi): Drogi i bezdroża „dróg” Tomasza z Akwinu. Na marginesie dowodzenia Alvina Plantingi.

 54. 54. 08.03.2017 – Sympozjum naukowe ku czci św. Tomasza z Akwinu w 743 rocznicę jego śmierci: „Tomasz z Akwinu: wczoraj - dziś - jutro”, Warszawa UKSW, wygłoszony referat: Tomizm biblijny – konfrontacja Aten i Jerozolimy w Paryżu.

 55. 05-06.05.2017 – Sympozjum: Filozofia dla teologów, Lwów Instytut Teologiczny Seminarium Polskiego, wygłoszony referat: Czy mózg jest organem intelektu? Tomasza z Akwinu argument «ex impedimentia» za niematerialnością działań intelektualnych.

 56. 02.06.2017 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Postprawda, postpolityka, postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii, Warszawa WSKPiSM, wygłoszony referat: Czy można nienawidzić prawdy? Tomasza z Akwinu odpowiedź na pytanie „dlaczego x nie lubi metafizyki”?

 57. 18-20.09.2017 – Konferencja Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków pt. Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami, Lublin, KUL, wygłoszony referat: Problem „mind-body” w świetle Tomaszowej koncepcji hylemorfizmu.

 58. 28.02.2018 – Sympozjum Tomistyczne, UKSW, wygłoszony referat: Poznanie samego siebie a intelekt możnościowy i czynny

 59. 07.03.2018 – Sympozjum Tomistyczne, WSD im. Św. Jana Pawła II w Łomży, wygłoszony referat: Tomasz z Akwinu jako teolog

 60. 07.06.2018 – Konferencja Naukowa: Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia, WT Uniwersytet Szczeciński, wygłoszony referat: Ascetyka życia małżeńskiego i rodzinnego

 61. 08.06.2018 – XVII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość Cywilizacji Zachodu” – w rocznicę śmierci Étienne’a Gilsona i Mieczysława Krąpca, UKSW, wygłoszony referat: In defence of realism. The metaphysical thought of Mieczysław Gogacz.

 62. 23-24.10.2018 – „100-lecie Niepodległości – Wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce”, UPJPII, Kraków, wygłoszony referat: Oddziaływanie myśli E. Gilsona na filozofię powojenną w Polsce.

 63. 28.11.2018 – „Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej”, KUL, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL, Lublin, wygłoszony referat: Teoria osoby i relacji osobowych w tomizmie konsekwentnym Mieczysława Gogacza.

 64. 06.02.2019 – Trzecie posiedzenie Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, UKSW w Warszawie, wygłoszony referat: Poznanie Adama i wiedza Chrystusa a intelekt możnościowy i czynny.

 65. 12.04.2019 – „Uniwersytet - wczoraj, dziś i jutro”, UKSW w Warszawie, wygłoszony referat: „Fides et ratio na uniwersytecie – Newmann, Jaspers i Readings”.

 66. 13.09.2019 – „XI Zjazd Filozoficzny”, KUL Jana Pawła II, Lublin, wygłoszony referat: „Nieśmiertelność duszy ludzkiej u Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota”.

 

POPULARYZACJA FILOZOFII

 

 1. 12.12.2011 – „Dzień Uniwersytecki” w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi w Tczewie, w ramach projektu unijnego „Wspólnie mamy szansę” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), wygłoszony referat: Obrona intelektu – przed czym i jak się bronić?

 2. 27.01.2013 – wystąpienie w audycji „Znaki Zapytania” w „Programie Trzecim” Polskiego Radia.

 3. 20.04.2013 – udział w pracach komisji XXV Olimpiady Filozoficznej (etap trzeci - finałowy).

 4. 02.06.2013 – udział w audycji „Znaki Zapytania” w „Programie Trzecim” Polskiego Radia

 5. 27.10.2013 – udział w audycji „Znaki Zapytania” w „Programie Trzecim” Polskiego Radia (Pytanie: jak żyć?)

 6. 21.11.2013 – wystąpienie z wykładem w ramach szkoleń zatytułowanych „Wiedza o człowieku”, dla nauczycieli i dyrektorów Województwa Podlaskiego – Białystok, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, temat: Struktura człowieka; elementy niezmienne i zmienne i konkluzje pedagogiczne.

 7. 05.04.2014 – udział w pracach komisji XXVI Olimpiady Filozoficznej (etap trzeci - finałowy).

 8. 20.08.2014 – wystąpienie w audycji „Off- Czarek” w „Radio TokFm” – rozmowa „O metafizyce”.

 9. 16.06.2015 – Honorowe 9. Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza 2015; udział w dyskusji panelowej w ramach Seminarium Filozoficznego prowadzonego przez dr G. Kurylewicz; tytuł: Kwestia piękna.

 10. 28.06.2015 - udział w audycji „Znaki Zapytania” w „Programie Trzecim” Polskiego Radia (Pytanie: jakie pytania można zadać wyjeżdżając na wakacje?)

 11. 03.01.2016 – udział w audycji „Znaki Zapytania” w „Programie Trzecim” Polskiego Radia (Pytanie: czym jest czas?).

 12. 07.10.2016 – warsztat dla Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie” (Raszyn): „Mądrość przedszkolaka, sprawa nie byle jaka”.

 13. 10.01.2017 – Debaty UKSWordzkie: Natura, rozum, wolność, Warszawa UKSW, wystąpienie w ramach dyskusji panelowej pt. Wolność.

 14. 07.04.2017 – udział w audycji telewizyjnej „Dzień Dobry Polsko” (TVP1): Czym jest chciwość?

 15. 22.04.2017 - udział w pracach komisji XXIX Olimpiady Filozoficznej (etap trzeci - finałowy).

 16. 08.04.2018 – udział w programie popularno-naukowym TVP – Sonda 2 (odc. 77 – „Symetria”)

 17. 14.04.2018 – udział w pracach komisji XXX Olimpiady Filozoficznej (etap trzeci - finałowy).

 18. 10.05.2018 – udział w panelu dyskusyjnym w debacie pt. „Życie: Instrukcja obsługi. O co chodzi?” organizowanej przez Sekcję Psychologii Egzystencjalnej „OMEGA” w Instytucie Psychologii UKSW.

 19. 30.09.2018 – udział w programie popularno-naukowym TVP – Sonda 2 (odc. 90 – „Ogień”)

 20. 25.10.2018 – wygłoszenie referatu pt. „O tym, co jest” w ramach „Parafialnej Szkoły Wiary. Fides et ratio” – parafia pw. Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Natolinie.

 21. 28.10.2018 – udział w programie popularno-naukowym TVP – Sonda 2 (odc. 93 – „Szyfrowanie”).

 22. 21. 30.09.2018 – udział w programie popularno-naukowym TVP – Sonda 2 (odc. 90 – „Ogień”).

 23. 05.10.2018 – udział w audycji „Pytam, więc żyję” Radia Warszawa („Pustka”).

 24. 25.10.2018 – wygłoszenie referatu pt. „O tym, co jest” w ramach „Parafialnej Szkoły Wiary. Fides et ratio” – parafia pw. Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Natolinie.

 25. 28.10.2018 – udział w programie popularno-naukowym TVP – Sonda 2 (odc. 93 – „Szyfrowanie”).

 26. 03.11.2018 – udział w audycji „Pytam, więc żyję” Radia Warszawa („Narcyzm”).

 27. 06.04.2019 – udział w audycji „Pytam, więc żyję” Radia Warszawa („Wojna płci”).

 28. 04.05.2019 – udział w audycji „Pytam, więc żyję” Radia Warszawa („Starość”).

 29. 01.06.2019 – udział w audycji „Pytam, więc żyję” Radia Warszawa („Ojciec”).

 

I N N E

 

Hobby

 

Turystyka górska i rowerowa

Polskie skanseny i zamki

Miód

 

Ulubione lektury - pisarze

 

G. K. Chesterton

J. Czapski

S. I. Witkiewicz

 

Ulubione miejsca - podróże

 

Zakopane

Dwór i Skansen w Suchej