Dr hab. Tadeusz KLIMSKI, prof. nzw. UKSW

 

     ur. 17 stycznia 1948 r. w Lublinie

    zm. 1 sierpnia 2013 r. w Szczyrku

 

Prorektor

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2005 - 2012)

Kierownik

Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej (1993 - 2013)

 

 

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

 Studia

 

1965-1970 - studia filozoficzno-psychologiczne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 Magisterium

 

1970 - magister filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii na podstawie rozprawy: Koncepcja woli według Mieczysława Dybowskiego (promotor: prof. dr hab. Zenomena Płużek, recenzent: ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna)

 

 Doktorat


1978 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy: Człowiek jako relacja bytującego do bytu. Podstawowe kategorie antropologii filozoficznej K.Rahnera (promotor prof. M.Gogacz recenzenci: prof.dr hab. W.Stróżewski i prof.dr hab. A.Półtawski).

 Habilitacja

 

1992 – kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Jedno i byt (Warszawa 1992). Recenzenci: s.prof. dr hab. Zofia Zdybicka, prof.dr hab. Mieczysław Gogacz, prof.dr hab. Antoni B.Stępień)

1993 – zatwierdzenie przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii - metafizyki i historii filozofii
 

 Staże i stypendia zagraniczne

 

1975-1976 stypendysta fundacji Pax Christi, Wiedeń

 

1985-1985 stypendium Rządu Republiki Francuskiej w Instytucie Katolickim, Paryż

 

 KARIERA  ZAWODOWA

 

 

 Praca  zawodowa


Od 1970 – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej (1970 – 1972 starszy asystent wolontariusz. Ćwiczenia z historii filozofii filozofii

 

1972-1973 – zajęcia zlecone: wykłady z historii filozofii dla studentów Wydziału Teologii

 

1973 – asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

1976 – starszy asystent

 

1978 – adiunkt

 

1993 – kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

 

1997 – mianowanie na profesora  ATK

1981 – 1997 wykładowca filozofii Punktu Konsultacyjnego Wydziału Teologii ATK w Suwałkach

 

1993-1997 wykładowca filozofii Wyższej Szkoły Służby społecznej im. F.Blachnickiego w Suwałkach

 

1993- 1996 wykładowca filozofii Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. 

 

1995 - 2005  – wykładowca filozofii w Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. 

 

1991-1993 - wykładowca filozofii w Szkole Liderów Katolickich w Warszawie.

1993-2002 - profesor; 1997-2001 kierownik Katedry Filozofii i Etyki w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.Jańskiego w Warszawie.

2002 – Realizacja grantu doktorskiego (1 H01A 024 18)

2004/2005 - Wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w r.akad. 2004/05.


Promotor 12 rozpraw doktorskich oraz ponad 80 prac magisterskich.Pełnione funkcje1976-1984 – sekretarz Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK (obecnie UKSW)

1978-1996 i od 2002 – członek senatu ATK (obecnie UKSW)

1996-2005 - Kierownik Studiów Zaocznych i (od 2001) Podyplomowych Kierunku Filozofii ATK (obecnie UKSW)

1997 - 2012 - Kierownik Sekcji Historii Filozofii w Instytucie Filozofii ATK (obecnie UKSW)

 

2005 - 2012 - Prorektor UKSW do spraw rozwoju i stosunków międzynarodowych

 

 

 Działalność  społeczna


1972 - Societé Internationale de la Philosophie Médiévale

1981 - Członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

1980- 1981 -Założyciel i Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ATK

1986-1990 – członek Prymasowskiej Rady Społecznej (II kadencji)

1992 - Polskie Towarzystwo Filozoficzne (od 1992)..
1997-1999 – członek Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

2007 - Fedération des Universités Catholiques Europènnes - wiceprezydent (członek Prezydium)

 

 Nagrody i wyróżnienia

 

Nagrody rektorskie za pracę organizacyjną, dydaktyczną i naukową (1980, 1981, 1983, 1984, 2006, 2007, 2008, 2011)

 

2004 - Srebrny Krzyż Zasługi

 

 

dDOROBEK  NAUKOWY

 

 

Badania

 

Od czasów studiów interesował się przede wszystkim problematyką człowieka najpierw w ramach psychologii, badając filozoficzne uwarunkowania eksperymentalnych badań M. Dybowskiego w zakresie woli, a następnie poszerzając te problematykę o filozoficzne ujęcia, mające charakter odpowiedzi ostatecznych. Badania nad antropologią filozoficzną K. Rahnera ukazały współczesne, relacjonistyczne perspektywy rozumienia człowieka. W ramach historii filozofii i klasycznej metafizyki egzystencjalnej ukazuje poszczególne problemy antropologiczne w związku ze strukturą bytu, istnieniem i transcendentaliami.

Samodzielne badania Tadeusza Klimskego (po habilitacji) dotyczyły następujących dziedzin: historia filozofii, filozofia bytu, antropologii filozoficznej.  Zgodnie z programem całej specjalności, jakim jest głównie badanie historii filozofii bytu, skupiał uwagę się na funkcjonującej w filozofii nowożytnej ujęciach tematów, które klasycznie nazywają się transcendentaliami. Poszukiwał w badanych tekstach wypowiedzi na temat jedności, prawdy, dobra. Prowadził też badania nad filozofią współczesną w zakresie personalizmu, filozofii bytu, filozofii człowieka i relacjonistycznymi perspektywami rozumienia człowieka. W ramach historii filozofii i klasycznej metafizyki egzystencjalnej ukazywał poszczególne problemy antropologiczne w związku ze strukturą bytu, istnieniem i transcendentaliami.

 

 Książki

1. Człowiek jako relacja bytującego do bytu. Podstawowe problemy antropologii filozoficznej Karla Rahnera, Warszawa 1986, ss. 102.

2. Jedno i byt, Warszawa 1992, ss. 115.

3. (red. książki) Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, Warszawa 2007, ss.117.
4. (red. książki wspólnie z Jerzym Niepsujem) Digitalizacja a rynek mediów w Polsce, Warszawa 2008, ss. 208.
5. (red. książki) Stefan Swieżawski. Filozofia i historia filozofii, Warszawa 2008, ss.116.
6. (red. książki wspólnie z Izabellą Andrzejuk) Mieczysław Gogacz. Filozofia i mistyka, Warszawa 2012, ss.262

 Artykuły

  

1968

 

Rec. Nowak E.,Tryc R., Pani profesor ulica, Warszawa 1968, „Studia Philosophiae Christianae” 4(1968)2, s. 182-184.

 

1969

 

[Sprawozdanie] Uniwersytet a ewangelizacja, „Zeszyty Naukowe KUL” XII(1969)1, s. 133-136.

 

1971

 

O badaniach woli w pracach M. Dybowskiego, „Studia Philosophiae Christianae”  7(1971)2, s. 97-130.

 

1972

 

Cenię studia filozoficzne, „Za i Przeciw” 41/1972, s. 6.

W stronę źródeł kultury europejskiej, „Za i Przeciw” 6 i 10/1972 (współautor M. Gogacz).

Eksperymentalne ustalenie przeżyć stanowiących wolę w badaniach M. Dybowskiego, „Studia Philosophiae Christianae”  8(1972)2, s. 5-35.

[Sprawozdanie] Sympozjum antropologii filozoficznej, „Studia Philosophiae Christianae”  8(1972)1, s. 290-292.

[Sprawozdanie] Sesja ku czci Romana Ingardena, „Studia Philosophiae Christianae”  8(1972)2, s. 277-282.

 

1973

 

[Sprawozdanie] Sesja Naukowego Koła Filozoficznego Studentów ATK na temat: 'Filozofia i kultura' 6-7 maja 1972, „Studia Philosophiae Christianae” 9(1973)2, s. 277-282; przedruk w: „Biuletyn Informacyjny ATK” 2-3/1973, s. 38-44.

 

1975

 

[Sprawozdanie] Międzywydziałowa Sesja Antropologiczna, „Studia Philosophiae Christianae” 11(1975)1, s. 253-257.

[Sprawozdanie] Sympozjum nt. 'Z wybranych zagadnień języka naukowego', „Biuletyn Informacyjny ATK” 3(1975), s. 21-24; przedruk: „Studia Philosophiae Christianae” 12(1976)1, s. 245-248 (współautor ks. J. M. Dołęga).

[Sprawozdanie] Studenci historii filozofii z ATK w Rzymie, „Biuletyn Informacyjny ATK” 5/1975, s. 38-39.

 

1976

 

Człowiek jako słuchacz Słowa Bożego w ujęciu Karla Rahnera, „Novum” 2, 1976, s. 60-73.

Światopogląd wobec nas, „Myśl Społeczna” 21, 1976, s. 6.

Rozmowa o problemie Boga, w: M. Gogacz, Poszukiwanie Boga, Warszawa 1976, s. 91-108 (współautor M. Gogacz).

[Sprawozdanie] Referat prof. dra hab. M. Gogacza w Krakowie pt. 'Apofatyka jako sposób opisu doświadczenia mistycznego w tekstach św. Bonawentury', „Biuletyn Informacyjny ATK” 4/1976, s. 37-39; wersja franc.: „Bulletin d'Information de l'Academie de Théologie Catholique” 4/1976, s. 39-41.

 

1977

 

Kim jest Bóg?, “WTK” 16/1977, s. 3.

'Reditio' – eine Identität der Wirklichkeit und der Erkenntnis, w: Sprache und Erkenntnis im Mittelalter, Bonn 1977, s. 113.

 

1979

 

Problematica del concepto del ser en el 'Liber de causis', w: Actas del V Congreso International de Filosofia Medieval, Madrid 1979, t. II, s. 857-861.

 

1980

 

[Sprawozdanie] Człowiek jako relacja bytującego do bytu, „Biuletyn Informacyjny ATK” 4/1980, s. 37-39.

 

1981

 

Małżeństwo i rodzina według książki Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”, w: Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych. Skąd wyszedłem, kim jestem, co przekazuję, Warszawa 1981, s. 326-334.

 

1982

 

Trzy etapy w historii definiowania osoby (Boecjusz, Tomasz, Kant), „Studia Philosophiae Christianae” 18(1982)2, s. 232-238; wersja franc.: „Journal Philosophique” 3/1985, s.170-180.

 

1984

 

Osoba i relacje, „Studia Philosophiae Christianae” 20(1984)1, s. 231-235.

 

1985

 

Poznanie ludzkie według św. Augustyna, „Studia Philosophiae Christianae” 21(1985)2, s. 244-248.

 

1986

 

Współczesne trudności w przyjęciu problematyki ‘esse’, „Studia Philosophiae Christianae”  22(1986)2, 225-229.

 

1987

 

Osoba i relacje, w: Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et Studia, 8(1987), 191-195.

La connaissance de l’homme d’apres saint Augustin, „Journal Philosophique” 12(1987), 26-34.

 

1988

 

O wychowaniu człowieka w społecznym nauczaniu Kościoła, rozmowa z dr Tadeuszem Klimskim, „Odpowiedzialność i Czyn” 2(1988), 87-98.

 

1991

 

Filozofowie – prekursorzy rewolucji, „Nowe Horyzonty” 30-31/1991 s. 4-5, 26-29.

 

1992

 

O filozoficznym poznaniu Boga dziś, „Przegląd Katolicki” LXXX(1992)2, s. 10-11.

Jedność jako modus essendi bytu według kwestii 1 “De veritate”, „Studia Philosophiae Christianae” 28(1992)2, s. 205-209.

[Sprawozdanie] Jak mówić o Bogu, „Przegląd Katolicki” LXXX(1992) 25, s. 15.

 

1993

 

[Polemika] Nie mieszać, lecz odróżniać, „Emaus” 2/1993, s. 38-39.

  

1994

 

Wskazania Encykliki Veritatis splendor jako zadania i program środowisk katolickich, „Martyria” IV(1994)10, 18-19.

 

1995

 

Problem prawdy w tekstach Jana Szkota Eriugeny, „Studia Philosophiae Christianae” 31(1995)1, s. 119-125.

Rec. Czesław Głąbik, Tomizm czasów nadziei, Słowiańskie kongresy tomistyczne Praga 1932 –Poznań 1934, Katowice 1994, „Studia Philosophiae Christianae” 31(1995)2, s. 272-273.

Intelektualne źródła rewolucji, „Przede Wszystkim” (1995)6, 11-12, 08.10-21.10.95.

 

1996

 

Popularyzator dorobku Soboru, „Słowo Dziennik Katolicki” 24(1996)4, wyd.2, z dn.2-4.02.

Filozofowie, którzy przygotowali rewolucję, „Konwent Polski” Biuletyn, 1(1996),18-20.

Wzmianki o prawdzie w tekstach Honoriusza z Autun, „Studia Philosophiae Christianae” 32(1996)1, s. 159-168.

Życie i działalność naukowa Profesora Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae” 32(1996)2, s. 7-10.

Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae” 32(1996)2, s. 11-50 (współautor A. Andrzejuk).

Hasła: APEIRON, ARCHE, FIDEIZM, GEOCENTRYZM, RACJE ZARODKOWE, w: Słownik pojęć filozoficznych, Warszawa 1996.

[Sprawozdanie] Toruński zjazd filozoficzny, „Studia Teologiczne” 14(1996) s. 363-364.

 

1997

 

Rec. M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, „Zarządzanie i Edukacja” 1(1997)2-3, s. 256-257.

[Sprawozdanie] Sprawozdanie z sympozjum naukowego ku czci Prof. Mieczysława Gogacza, zorganizowanego przez Specjalizację Historii Filozofii w ramach cyklu „Filozofia w tekstach św. Tomasza z Akwinu” w dniu 20 listopada 1996 r., „Studia Philosophiae Christianae” 33(1997)1, s. 177-192 (współautor A. Andrzejuk).

[Sprawozdanie] Wzrastamy w mądrości, „Głos z Wyżyn” 7-8/1997, s. 4-5.

 

1998

 

Pokój i bezpieczeństwo jako wyzwanie społeczne, W: NATO a Europa Wschodnia, Wyd. ELIPSA, Warszawa 1998, s.303-305.

Etyka chronienia osób jako podstawa działań gospodarczych, W: Zagadnienie etyki zawodowej, Wyd. NAVO, Warszawa 1998, s. 103-108.

[Sprawozdanie] Sprawozdanie z udziału Akademii Teologii Katolickiej w Festiwalu Nauki, „Studia Philosophiae Christianae”, 34 (1998) 1, s.135 -136 (współautor Izabella Andrzejuk).

 

1999

 

Pedagogika realistyczna, „Christianitas”  1(1999)1-2, 273-274.

 

2000

 

Rola kultury w Europie Ojczyzn, w: Europa Ojczyzn, praca zbior. pod red. Pawła Bromskiego, Warszawa 2000, s. 27-32.

 

2001

 

Historia Filozofii, w: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej, pr. zbior, red. J. Bielecki i J. Krokos, Warszawa 2001, s. 19 - 45. (Współautor: Artur Andrzejuk).

Zaoczne Studium Filozofii, w: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej, pr. zbior, red. J. Bielecki i J. Krokos, Warszawa 2001, s. 311 - 312. (Współautor: Artur Andrzejuk).

 

2002

 

Prof. dr hab. Mieczysław Gogacz, filozof, w: Ocalić od zapomnienia, red. Ks. J. M. Dołęga, ks. J. Mandziuk, Warszawa 2002, 48-52.

Uczyć i dociekać prawdy, „V.I.P.”, 21(2002)3, 34-35.

Dziękując za trwanie pontyfikatu Jana Pawła II, „Wierzyć Życiem” (2002)10, 7.

 

2004

 

(hasło) Cierpienie, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, red. Krystyna Ostrowska, Kraków 2004, 11-12.

(hasło) Człowiek, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, red. Krystyna Ostrowska, Kraków 2004, 12-13.

(hasło) Godność osoby ludzkiej, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, red. Krystyna Ostrowska, Kraków 2004, 16.

(hasło) Pytania egzystencjalne, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, red. Krystyna Ostrowska, Kraków 2004, 24-25.

(hasło) Wartości, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, red. Krystyna Ostrowska, Kraków 2004, 31.

(hasło) Życie i jego wartość, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, red. Krystyna Ostrowska, Kraków 2004, 38-39.

 

2005

 

(rec.) Świdnickie Studia Teologiczne, „Studia Philosophiae Christianae” 41(2005)2, 197-199

Nadzieja, „Wierzyć Życiem”, 4(2005)2, 28

  

2006

 

Miłość do Boga i ludzi podstawą działalności społecznej i politycznej, „Episteme” 59(2006), 7-9

Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji filozoficznej pt. Stefan Swieżawski – osoba i dzieło z dnia 11 kwietnia 2005, „Studia Philosophiae Christianae” 42(2006)1, 223-251

Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza z lat 1996-2006, „Studia Philosophiae Christianae” 42(2006)2, 13-21 (współautor: Artur Andrzejuk)

Osoba, „Wierzyć Życiem” 5(2006)1, 27

Tożsamość, „Wierzyć Życiem” 5(2006)2, 28

Kultura  (I cz.), „Wierzyć Życiem” 5(2006)3, 24

Relatywizm moralny, „Wierzyć Życiem” 5(2006)11, 27

Korupcja (1 cz.), „Wierzyć Życiem” 6(2006)2, 27

Korupcja (2 cz.), „Wierzyć Życiem” 6(2006)5, 21

Korupcja (3 cz.), „Wierzyć Życiem” 6(2006)6/7, 24

Ważniejsze zagadnienia filozofii nowożytnej i współczesnej, w: Étienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, red. Tadeusz Klimski, Warszawa 2006, s. 57-69.

Wstęp, w: Étienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, red. Tadeusz Klimski, Warszawa 2006, s. 7-10.

Zakończenie, w: Étienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, red. Tadeusz Klimski, Warszawa 2006, s. 117.

Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza, „Episteme” 59 (2006), s. 127-190 (wspólnie z Arturem Andrzejukiem).

Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza za lata 1996-2006, „Studia Philosophiae Christianae” 2(2006 ), s. 13 – 21 (wspólnie z Arturem Andrzejukiem).

 

2007

 

Profesor Mieczysław Gogacz, „Pro Fide Rege et Lege” 58(2007)1, 20-23.

 

2008

 

Profesor Mieczysław Gogacz – Filozof z Ziemi Dobrzyńskiej, „Rocznik Dobrzyński” 1(2008)1, 315-318

Człowiek w filozofii Stefana Swieżawskiego, w: Stefan Swieżawski. Filozofia i historia filozofii, red. Tadeusz Klimski, Warszawa 2008, s. 83-96.

Wstęp, w: Stefan Swieżawski. Filozofia i historia filozofii, red. Tadeusz Klimski, Warszawa 2008, s. 7-10

Zakończenie, w: Stefan Swieżawski. Filozofia i historia filozofii, red. Tadeusz Klimski, Warszawa 2008, s.115-116

Wprowadzenie, w: Digitalizacja a rynek mediów w Polsce, red. Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj, Warszawa 2008,  11-16.

 

2009

 

Bioetyka, „Wierzyć Życiem” 7/8(2008/2009)12/1, 13-14.

 

2010

 

Humanistyczne elementy komunikacji, w: Nauki humanistyczne i sozologia, red. Jacek Czartoszewski, Warszawa 2010, s.202-206.

 

2013

 

Przedmowa, w: M. Krasnodębski, Integralna antropologia wychowania. Filozofia wychowująca tomizmu konsekwentnego, Białystok 2013, s. 11-12.

 

 

 Konferencje

 

Udział w zjazdach zagranicznych

1972 – Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej w Madrycie
1977 -  Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej w Bonn
1983 - Międzynarodowe Kolokwium Filozoficzne w Uniwersytecie Paris XII
1984 – Międzynarodowe Kolokwium Filozoficzne w Chantilly
1985 – Międzynarodowe Kolokwium Filozoficzne w Uniwersytecie w Bari

Kongresy, sympozja, konferencje krajowe

1996.09.5-9 -  VI Polski Zjazd Filozoficzny w Toruniu
1977.06.27-28 - Systemy polityczno-militarne Polski i państw NATO (Wojskowa Akademia Techniczna - Instytut Nauk Humanistycznych).
2002.01.19 - Stan i perspektywy mediów publicznych (Warszawa - Sejm RP, Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość” oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW)
2004.09.14-18 - VII Polski Zjazd Filozoficzny w Szczecinie

Organizacja konferencji


Etienne Gilson jako filozof i historyk filozofii - organizacja sympozjum naukowego w UKSW z dotacją KBN: 2005.01.11

Profesor Stefan Swieżawski – człowiek i dzieło - organizacja ogólnopolskiego sympozjum naukowego z dotacją KBN: 2005.04.11

Polski tomizm egzystencjalny, UKSW 17.11.2007

Problem pogranicza w historii filozofii, Warszawa/UKSW, 15.11.2008

Tomizm konsekwentny 17.11.2008

Elementy filozoficzne encykliki Fides et ratio, Warszawa/UKSW, 9.12.2008

Od autorytaryzmu do demokracji. Wojsko Polskie 1989-2009, UKSW, 10.06.2009

Komunikacja międzyludzka i relacje osobowe (ujęcia w naukach filozoficznych, teologicznych i społecznych), UKSW/Wyższa

Szkoła Amerykanistyki i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, 24.06.2009

Tomizm konsekwentny, UKSW, 14.11.2009

FILOZOFIA I MISTYKA. Wokół myśli Mieczysława Gogacza UKSW/Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, 30.05.2010

Tomizm Konsekwentny, UKSW, 20.11.2010

Człowiek i kultura. Filozofia w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku, UKSW, 24.11.2010

Tomizm konsekwentny, UKSW, 19.11.2011

Międzynarodowa Konferencja, W kręgu średniowiecznej antropologii UKSW/Preszov, 8.12.2011

Teoria polityki. Aspekt filozoficzny, teologiczny, religioznawczy i społeczny UKSW/Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki/Preszov, 13.05.2012

Tomizm konsekwentny,UKSW 17.11.2012
 

 

dINNE

 

Hobby

 

Turystyka górska i narciarstwo zjazdowe

 

 Ulubione miejsca - podróże

 

Paryż