Magistrowie Tadeusza Klimskiego

 

1. Albrecht Małgorzata: Negacja prawdy i filozofii w myśli Richarda Rorty'ego , 1997
2. Bąk Dariusz Aleksander: Zagadnienie przedmiotu i metody w filozofii Henri Bergsona, 1998
3. Bieńkowska Aleksandra: Fantastyka jako źródło sensu metafizycznego w ujęciu Rogera Caillois
4. Błaszczyk Karolina: Personalizm Jacquesa Maritaina jako podstawa koncepcji cywilizacji chrześcijańskiej
5. Brzostowska Maria Luiza: Wzorzec mędrca u stoików, 2008
6. Burek Dorota: Analiza porównawcza koncepcji „nadczłowieka” Fryderyka Nietzschego i „człowieka-nikt” Edwarda Stachury
7. Butkiewicz- Hartz Beata: Zagadnienie pamięci w filozofii Henri Bergsona, 1998
8. Celiński Tomasz: Koncepcja piękna w estetyce Henryka Elzenberga, 1999
9. Chmielewska Magdalena: Prawo do wolności warunkiem społeczeństwa otwartego w ujęciu Karla R.Poppera
10. Chodarcewicz Kamila: Rola ironii w filozofii egzystencji Sokratesa i Sørena Kierkegaarda, 2004
11. Ciarcińska Agnieszka: Zagadnienie prawdy w filozoficznej hermeneutyce Hansa Georga Gadamera na podstawie "Prawdy i metody" , 1996
12. Dawid Dąbrowski: Analiza porównawcza koncepcji „rycerza wiary” Sorena Kierkegaarda oraz „nadczłowieka” Friedricha Nietzschego
13. Dłutek- Malinowska Dominika: Problematyka wyboru dobra lub zła według Anthony'ego Ashley'a Coopera III hrabiego Shaftesbury, 2006
14. Dłużniewska Dorota: Film filozoficzny jako dzieło otwarte
15. Drapała Tomasz: Radykalizm filozoficzny Sørena Kierkegaarda, 2004
16. Fąfara Anna: Problem prawdy w wybranych tekstach Martina Heideggera , 2006
17. Gajda Olga Zuzanna: Problematyka Boga i wolnej woli w filozofii Kartezjusza, 1997
18. Germańska Marta: Związek biografii z głoszonymi poglądami na przykładzie filozofii wychowania Johna Locke'a, 2005
19. Gniazdowski Krzysztof: Zasady zdroworozsądkowego realizmu George'a Edwarda Moore'a, 2008
20. Gosk Dorota, Zagadnienie praw człowieka w encyklikach Jana Pawła II, 2001
21. Jesiotr Katarzyna: Teoria bytu w filozofii J.P.Sartre`a
22. Kasprzyk Marcin: Idea wolności jako warunek wolności według Immanuela Kanta, 2000
23. Kawalec Kamil: Koncepcja człowieka jako fundament koncepcji kultury i cywilizacji w filozofii Jacqesa Martina, 2008
24. Kędzierski Łukasz: Pojęcie władzy i rządu sprawiedliwego w filozofii Thomasa Hobbes'a, 2003
25. Kin Agata: Koncepcja człowieka w filozofii Jose Ortegi y Gasseta, 2001
26. Kobus Alicja Magdalena: Koncepcja świata i człowieka w mistyce chasydzkiej, 2004
27. Kołpak Jarosław: Poznanie Boga w traktacie "Droga duszy do Boga" św. Bonawentury , 2002
28. Komorowski Daniel: Pojęcie trwania w filozofii Bergsona
29. Kosmala Marta: Życie i światopogląd w filozofii ducha Wilhelma Diltheya, 2007
30. Kośmiński Paweł: Filozoficzne źródła i konsekwencje Wolności według J.P. Sartre`a
31. Kromplas Tomasz: Koncepcja końca historii i ostatniego człowieka Francisa Fukuyamy
32. Krzyszkowska Aneta: Koncepcja filozofii kultury w poglądach Leszka Kołakowskiego, 2005
33. Kucharski Przemysław: Próba przezwyciężenia psychologizmu Franciszka Brentana w filozofii Kazimierza Twardowskiego
34. Maj Filip: Zagadnienie twórczości w filozofii Henryka Bergsona, 2005
35. Marzoch Kacper: Estetyzacja rzeczywistości według wybranych filozofów XX wieku, 2005
36. Mikołajczyk Anna: Koncepcja człowieka na tle wizji wszechświata według filozofii Piotra Teilharda de Chardin, 2005
37. Pachulski Mirosław: Teorie człowieka w XV wieku według Stefana Swieżawskiego, 1998
38. Panek Karolina: Koncepcja relacji międzyludzkich w kontekście ontologii Jean Paul Sartre'a
39. Panek Krzysztof Andrzej: Pojęcie wolności w filozofii Henryka Bergsona, 1998
40. Radomska Wioletta: Filozofia Jacquesa Maritaina w ujęciu ks. Stanisława Kowalczyka, 1998
41. Rakk Joanna Maria: Mądrość jako metanoia we wczesnych pismach filozoficznych św. Augustyna z Hippony, 2002
42. Rehan Dominik: Koncepcja "Wielkiej Teorii Piękna" według Władysława Tatarkiewicza, 2004
43. Rurka Anna: Zagadnienie zła w filozofii dramatu Józefa Tischnera , 2006
44. Sałyga Maria: Wybrane koncepcje substancji oddzielonych w filozofii średniowiecznej
45. Sandecka Aleksandra: Filozoficzne konsekwencje wykorzenienia w myśli Emila Ciorana, 2008
46. Sawicka Jolanta : Hannah Arendt koncepcja politycznej egzystencji ludzkiej
47. Siennicka Marta: Koncepcja człowieka jako istoty dramatycznej w filozofii księdza Józefa Tischnera, 2007
48. Skalska Justyna: Augustyńskie ujęcie Boga i człowieka w polskiej filozofii współczesnej, 2001
49. Skocka Iwona: Metafizyczne źródła personalizmu Kardynała Karola Wojtyły, 1998
50. Skolimowski Maciej: Antropologiczne podstawy prawa naturalnego w ujęciu ojca Jacka Woronieckiego, 1998
51. Słupska Marlena: Koncepcja bytu ludzkiego w filozofii Karla Jaspersa, 2005
52. Słuszniak Łukasz: Koncepcja duszy, sztuki i jednostki twórczej u Stanisława Przybyszewskiego
53. Starzyński Wojciech: "Universum" w filozofii Dunsa Szkota, 1995
54. Szary Stefan: Antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera, 2004
55. Tuszyńska Katarzyna Anna: Sartreowska kategoria Innego w ujęciu Simone de Beauvoir , 2006
56. Włodarczyk Katarzyna: Poglądy filozoficzne w tekstach José Ortegi y Gasseta, 1999
57. Wnuk Jacek: Filozoficzne zasady wychowania w naturalizmie J.J. Rousseau, instrumentalizmie J. Dewey i tomizmie konsekwentnym M. Gogacza, 2005
58. Wysocki Andrzej: Dwie drogi filozofii: Edith Stein i Jiddu Krishnamurti
59. Zabieglińska Sylwia: Koncepcja myślenia i działania w filozofii Hannah Arendt, 1997
60. Zaniewicz Dorota: Zagadnienie powtórzenia w antropologii filozoficznej Sørena Kierkegaarda, 1998
61. Żuczek Maciej: Koncepcja natury ludzkiej w filozofii Davida Hume'a, 2008