SŁOWNIK ŁACIŃSKO - POLSKI SUMY TEOLOGICZNEJ TOMASZA Z AKWINU

W nawiasie podajemy numer tomu Sumy Teologicznej w którym dany termin został omówiony.

ABOLERE LEGEM - Znieść prawo (13)

ABSOLUTE - Bezwzględnie (3,6,7)

ABSOLUTE - Nieodnośnie (3)

ABSOLUTE - Niezależnie od czegokolwiek (6,7)

ABSOLUTUM - Bezwzględnik (3)

ABSOLUTUM - Nazwa bezwględna (3)

ABSOLUTUM - Nazwa nieodnośna (3)

ABSOLUTUS - Bezwględny (6,7)

ABSOLUTUS - Brany niezależnie od czegokolwiek (6,7)

ABSTACTUM - Oderwalnik (3)

ABSTARCTIO - Oderwanie (3)

ABSTARCTIO - Odrywanie (6,7)

ABSTRACTIO - Abstarkcja (6,7)

ABSTRACTUS - Oderwany (6,7)

ABSTRACTUS - Wyabstrahowany (6,7)

ABSTRAHO - Abstrahuję (6,7)

ABSTRAHO - Odrywam (6,7)

ACCASIONATUS - Niedoszły (6,7)

ACCASIONATUS - Niewydarzony (6,7)

ACCEPTIO - Pojmowanie (6,7)

ACCEPTIO - Przyjęcie poznawcze (6,7)

ACCEPTIO PERSONARUM - Stronniczość (13)

ACCEPTIO PERSONARUM - Wzgląd na osobę (13)

ACCEPTUS - Przyjęty poznawczo (6,7)

ACCIDENS - Przypadłość (3,6,7)

ACCIDENTALIS - Nieistotny (6,7)

ACCIDENTALIS - Przypadkowy (6,7)

ACCIDENTALIS - Przypadłościowy (3)

ACCIDENTALIS - Uboczny (6,7)

ACCIDENTALITER - Nieistotnie (6,7)

ACCIDENTALITER - Przez przypadłość (6,7)

ACCIDENTALITER - Ubocznie (6,7)

ACCIDIT - Jest przypadłością (6,7)

ACCIDIT - Przydarza się (6,7)

ACCIPERE - Pobrać (3)

ACCIPI - Pojmuję (6,7)

ACCIPI - Przyjmuję poznawczo (6,7)

ACCIPI - Ujmuję (6,7)

ACTIO - Czynność (3,6,7,13)

ACTIO - Działanie (3)

ACTIO - Postępowanie (13)

ACTIO IMMMANENS - Czynność wsobna (3)

ACTIO TRANSIENS - Czynność przechodnia (3)

ACTIVUM - Czynnik aktywny (6,7)

ACTIVUS - Aktywny (6,7)

ACTIVUS - Czynny (6,7)

ACTU - Rzeczywiście (6,7)

ACTU - Urzeczywistniony (6,7)

ACTU - W rzeczywistości (6,7)

ACTU - Zaktualizowany (6,7)

ACTUALITAS - Aktualizacja (6,7)

ACTUALITAS - Urzeczywistnianie (6,7)

ACTUALITAS - Ziszczanie (6,7)

ACTUS - Akt (3)

ACTUS - Aktualizacja (6,7)

ACTUS - Czynność (6,7)

ACTUS - Rzeczywistość (3,6,7)

ACTUS - Urzeczywistnienie (3,6,7)

ACTUS - Ziszczenie (6,7)

ACTUS - Ziścić (6,7)

ACTUS COMPLETUS - Urzeczywistnienie pełne (6,7)

ACTUS HUMANUS - Postępowanie ludzkie (13)

ACTUS IMPERFECTUS - Urzeczywistnienie niedoskonałe (6,7)

ACTUS INCOMPLETUS - Urzeczywistnienie niepełne (6,7)

ACTUS NATIONALIS - Czynność znamionująca (3)

ACTUS NOVUS - Nowy czyn (3)

ACTUS PERFECTUS - Urzeczywistnienie doskonałe (6,7)

ACTUS PRIMUS - Pierwsza rzeczywistość (6,7)

ACTUS PURUS - Czysta rzeczywistość (6,7)

ACTUS SECUNDUS - Druga rzeczywistość (6,7)

ADDISCENDO - Ucząc się od innych (6,7)

ADDITIO - Dodanie (6,7)

ADIUNGERE - Przyłączyć (3)

ADOPTIO - Przybranie (3,13)

ADOPTIVUS - Przybrany za syna (3)

ADORATIO LATRIAE - Oznaki najwyższej czci (3)

ADULTERA - Cudzołożnica (13)

ADULTERIUM - Cudzołóstwo (13)

ADVENA - Przybysz (13)

AENIGMA - Zagadka (6,7)

AEQUALITAS - Równość (3,6,7)

AEQUALITAS - Równowaga (6,7)

AEQUALITAS COMPLEXIO - Równowaga kompleksji (6,7)

AEQUALITAS COMPLEXIO - Równowaga krzyżowania się elementów (6,7)

AEQUALITAS COMPLEXIO - Zrównoważenie kompleksji (6,7)

AEQUALITAS MIXTIONIS - Równowaga psychofizyczna (6,7)

AEQUALITER - Na równi (6,7)

AEQUALITER - Równie (6,7)

AEQUALITER - Równo (6,7)

AEQUIVOCATIO - Równoznaczność (3)

AEQUIVOCE - Różnoznacznie (6,7)

AEQUIVOCE - Wieloznacznie (6,7)

AESTIMATIVA - Osąd (6,7)

AETERNITAS - Wieczność (3)

AFFECTIO - Odczucie (3)

AFFECTIONES - Afekty (6,7)

AFFECTIONES - Przywiązania uczuciowe (6,7)

AFFECTUS - Afekt (3)

AFFECTUS - Afekty (6,7)

AFFECTUS - Przywiązania uczuciowe (6,7)

AFFICIO - Działać na (6,7)

AFFICIO - Napawać (6,7)

AFFICIO - Odczuwać (6,7)

AFFICIO - Usposabiać (6,7)

AFFICIO - Wprawiać w stan (6,7)

AFFIXUS - Przyczepiony (3)

AGENS - Działacz (3)

AGENS NATURALIS - Działacz naturalny (3)

AGENS VOLUNTARIUS LIBER - Działacz dobrowolny (3)

ALBEDO - Białość (3)

ALBUM - Biel (3)

ALIENATIO A SENSIBUS - Odejście od zmysłów (6,7)

ALIENATIO A SENSIBUS - Zawieszenie czynności zmysłów (6,7)

ALIENIGENA - Cudzoziemiec (13)

ALIENIGENA - Obcokrajowiec (13)

ALIENUS - Obcy (3)

ALIENUS - Odmienny (3)

ALIQUALITER - Coś niecoś (6,7)

ALIQUIS - Jakiś (6,7)

ALIQUIS - Jakowyś (6,7)

ALIUD - Co innego (3)

ALIUS - Inny (3)

ALTARE HOLOCAUSTORUM - Ołtarz całopalenia (13)

ALTARE THYMIAMATIS - Ołtarz kadzenia (13)

ALTERATIO - Zmiana jakościowa (6,7)

AMANS - Miłośnik (3)

AMANS - Miłujący (3)

AMATUM - Przedmiot miłowany (3)

AMOR - Miłość (3)

ANALOGICE - Analogicznie (3)

ANCILLA - Niewolnica (13)

ANIMA - Dusza (6,7)

ANIMA (SUBSTANTIA, FORMA) SEPARATA - Dusza (substancja, forma) odłączona (6,7)

ANIMA CONIUNCTA - Dusza połączona z ciałem (6,7)

ANIMA INTELLECTIVA - Dusza myśląca (6,7)

ANIMA INTELLECTIVA - Dusza umysłowa (6,7)

ANIMA RATIONALIS - Dusza rozumna (6,7)

ANIMA SECUNDUM SE TOTAM - Dusza w całym swym jestestwie (6,7)

ANIMA SECUNDUM SEIPSAM - Dusza sama w sobie: w swej istocie (6,7)

ANIMA SENSIBILIS - Dusza zmysłowa (6,7)

ANIMA SENSITIVA - Dusza zmysłowa (6,7)

ANIMA SEPARATA - Dusza odłączona od ciała (6,7)

ANIMA VEGETABILIS - Dusza wegetatywna (6,7)

ANIMA VEGETATIVA - Dusza wegetatywna (6,7)

ANIMAL - Zwierzę (3,6,7)

ANIMAL DOMESTICUM - Zwierzę domowe (6,7)

ANIMAL FEROX - Zwierzę dzikie (6,7)

ANIMAL SILVER - Zwierzę dzikie (6,7)

ANIMAL SOCIALE - Istota społeczna (6,7)

ANIMALITAS - Zwierzęcość (6,7)

ANIMATUM - Ożywione (6,7)

ANNIHILATIO - Unicestwienie (6,7)

ANNUS REMISSIONIS - Rok darowania i wypuszczania (13)

ANOMOIOS - Niepodobny (3)

APPARITIO - Zjawa (3)

APPETENS - Pożądający (6,7)

APPETENS - Pożądawca (6,7)

APPETIBILE - Rzecz pożądana (6,7)

APPETIBILIS - Pożądalny (6,7)

APPETITIVUM - Dziedzina pożądania (6,7)

APPETITIVUM - Pożądanie (6,7)

APPETITIVUS - Pożądawczy (6,7)

APPETITUS - Pożądanie (6,7)

APPETITUS ANIMALIS - Pożądanie idące za poznaniem (6,7)

APPETITUS CONCUPISCIBILIS - Pożądanie pożądliwe (6,7)

APPETITUS INTELLECTIVUS - Pożądanie umysłowe (6,7)

APPETITUS IRASCIBILIS - Pożądanie gniewliwe (6,7)

APPETITUS NATURALIS - Pożądanie idące za formą naturalną (6,7)

APPETITUS NATURALIS - Pożądanie naturalne (6,7)

APPETITUS SENSITIVUS - Pożądanie zmysłowe (6,7)

APPETITUS SENSUALIS - Pożądanie zmysłowe (6,7)

APPETITUS SENSUALITAS - Pożądanie zmysłowe (6,7)

APPETO - Pożądam (6,7)

APPLICARE - Dotrzeć do (13)

APPLICARE - Przykładać (13)

APPLICARE - Stosować (13)

APPREHENDO - Chwytam myślą (6,7)

APPREHENDO - Kapuję (6,7)

APPREHENDO - Pojmuję (6,7)

APPREHENSIO - Pierwsze uchwycenie rzeczy (6,7)

APPREHENSIO - Pierwsze zetknięcie się umysłu z rzeczą (6,7)

APPREHENSIO - Pojęcie (6,7)

APPREHENSIO - Ujęcie (6,7)

APPREHENSIUM - Pojęcie (6,7)

APPROPRIARE - Przyzwalać (3)

APPROPRIATIO - Przyzwolenie (3)

APPROPRIATUM - Przedmiot przyzwolony (3)

APTITUDO - Podatność (6,7,13)

APTITUDO - Przystosowalność (6,7)

APYROKALIA - Rozrzutność (21)

AQUA LUSTRALIS - Woda oczyszczenia (13)

ARDUUM - Trudy (6,7)

ARGUMENTATIO - Argumentacja (6,7)

ARGUMENTATIO - Argumentowanie (6,7)

ARGUMENTATIO - Uzasadnianie (6,7)

ARMUS - Łopatka (13)

ARMUS - Ramię (13)

ARS - Artyzm (6,7)

ARS - Praktyka (13)

ARS - Sztuka (6,7,13)

ARS - Technika (13)

ARTIFEX - Artysta (3,6,7)

ARTIFEX - Rzemieślnik (3,6,7)

ARTIFICALIA - Dzieła artyzmu (6,7)

ARTIFICALIA - Dzieła sztuki (6,7)

ARTIFICIATUM - Dzieło (3)

ASSENSUS - Przekonanie (6,7)

ASSENSUS - Przeświadczenie (6,7)

ASSENSUS - Uznanie za prawdę (6,7)

ASSENTIO - Jestem przekonany (6,7)

ASSENTIO - Uznaję za prawdę (6,7)

ASSENTIO - Uznaję za słuszne (6,7)

ASSIMILATIO - Upodobnienie (3,6,7)

ASSISTENS - Towarzyszący (3)

ASSOTIATIO - Towarzystwo (3)

ASSOTIATIO - Towarzyszenie (3)

ASSUETUDO - Nawyk (13)

ASSUETUDO - Przyzwyczajenie (13)

ASSUETUDO - Wdrożenie (13)

ATRIBUTERE - Przymiotować (3)

ATRIBUTERE - Przypisać (3)

ATRIBUTERE - Przyznać (3)

ATRIBUTUM ESSENTIALE - Przymiot istotowy (3)

ATRIUM - Dziedziniec świątyni (13)

AUCTOR - Autor (3)

AUCTOR - Początkodawca (3)

AUCTOR - Sprawca (6,7)

AUCTOR - Twórca (6,7)

AUCTOR - Wydawca (3)

AUCTOR LEGIS - Twórca prawa (13)

AUCTOR SANCTITATIS - Sprawca uświęcenia (3)

AUCTORITAS - Autorstwo (3)

AUCTORITAS - Początkodawstwo (3)

AUCTORITAS - Powaga naukowa (3)

AUDACIA - Zuchwałość (13)

AUDITUS - Słuch (6,7)

AUGMENTUM - Rozrost (6,7)

AUGMENTUM - Wzrost (6,7)

AVES - Ptaki (13)

BANAUSIA - Rozrzutność (21)

BEATITUDO - Szczęście (6,7)

BENIGNITAS - Łaskawość (3)

BONITAS - Dobroć (3,6,7)

BONUM - Dobro (3,6,7)

BONUM COMMUNE - Dobro wspólne (6,7)

BONUM PARTICULARE - Dobro partykularne (6,7)

BONUS - Dobry (6,7)

BRUTUM - Zwierzę nierozumne (6,7)

BYSSUS RETORTUS - Bisior (len) kręcony (13)

CADERE SUB - Być przedmiotem (6,7)

CADERE SUB - Podpadać pod (6,7)

CAEREMONIAE - Obrzędy (13)

CAEREMONIALIA - Obrzędowość (13)

CAEREMONIALIA - Przepisy obrzędowe (13)

CALAMUS CANDELABRI - Odnoga świecznika (13)

CANDELABRUM - Świecznik (13)

CAPACITAS - Pojemność (6,7)

CAPAX - Pojemny (6,7)

CAPTIVA - Branka (13)

CARITAS - Miłość (3)

CAUSA - Przyczyna (3,6,7)

CAUSA AGENS - Przyczyna działająca (6,7)

CAUSA EFICIENS - Przyczyna sprawcza (6,7)

CAUSA FINALIS - Przyczyna celowa (6,7)

CAUSA FORMALIS - Przyczyna formalna (6,7)

CAUSA MATERIALIS - Przyczyna materialna (6,7)

CAUSA PARTICULARIS - Przyczyna partykularna (6,7)

CAUSA PER ACCIDENS - Przyczyna nieistotna (6,7)

CAUSA PER ACCIDENS - Przyczyna przypadłościowa(6,7)

CAUSA PER ACCIDENS - Przyczyna uboczna (6,7)

CAUSA PER SE - Przyczyna istotna (6,7)

CAUSA PER SE - Przyczyna zasadnicza (6,7)

CAUSA PROPRIA - Przyczyna własna (6,7)

CAUSA PROPRIA - Przyczyna właściwa (6,7)

CAUSA REMOTA - Przyczyna dalsza (6,7)

CAUSA UNIVERSALIS - Przyczyna powszechna (6,7)

CAUSALIS - Przyczynowy (6,7)

CAUSALITAS - Działanie przyczynowe (3)

CAUSALITAS - Przyczynowość (3,6,7)

CELEBRATIO - Święcenie (13)

CEREBRUM - Mózg (6,7)

CERTITUDO - Pewność (6,7)

CERTUS - Pewny (6,7)

CETERIS PARIBUS - Przy tych samych okolicznościach (13)

CIARITAS - Blask (3)

CIRCULATIO IN RATIONE - Błędne koło w rozumowaniu (3)

CIRCUMLOCUTIO - Kołowanie (3)

CIRCUMLOCUTIO - Opisywanie (3)

CIVIS - Obywatel (13)

CIVITAS - Państwo (13)

COACTIO - Gwałt (6,7)

COACTIO - Przymus (6,7)

COACTIO - Zniewolenie (6,7)

COAEQUALIS - Współrówny (3)

COAEQUARI - Współrównać (3)

COAETERNITAS - Współwieczność (6,7)

COAETERNUS - Współwieczny (3)

COAEVUS - Równoczesny (3)

COAEVUS - Współczesny (3)

COCCUS BIS TINCTUS - Szkarłat (karmazyn) dwakroć barwiony (13)

COCREATUS - Stworzony razem z czymś (6,7)

COCREATUS - Współstworzony (6,7)

COESSENTIALIS - Współistotowy (3)

COETUS ATQUE COLLECTAE - Zbiórka (13)

COETUS ATQUE COLLECTAE - Zwołanie święte (13)

COEXISTERE - Współistnieć (3)

COGITATIO - Myślenie (6,7)

COGITATIO - Rozumowanie (3)

COGITATIO - Zastanawianie się (6,7)

COGITATIVA - Osąd rozumowy (6,7)

COGNITIO - Poznanie (3,6,7)

COGNITIO - Poznawanie (6,7)

COGNITIO CONFUSA - Poznanie ogólnikowe (6,7)

COGNITIO CONFUSA - Poznanie we mgle (6,7)

COGNITIO CONFUSA - Poznanie zacierające różnice (6,7)

COGNITIO CONFUSA - Poznanie zamazane (6,7)

COGNITIO CONFUSA - Poznanie zamglone (6,7)

COGNITIO DETERMINATA - Poznanie dokładne (6,7)

COGNITIO DETERMINATA - Poznanie określone (6,7)

COGNITIO DETERMINATA - Poznanie wyraźne (6,7)

COGNITIO DISTINCTA - Poznanie wyodrębniające (6,7)

COGNITIO DISTINCTA - Poznanie wyszczególniające (6,7)

COGNITIO EXPERIMENTALIS - Poznanie doświadczalne (6,7)

COGNITIO EXPERIMENTALIS - Poznanie eksperymentalne (6,7)

COGNITIO EXPERIMENTALIS - Poznanie z doświadczenia (3)

COGNITIO EXPERIMENTALIS - Wiemy z doświadczenia (6,7)

COGNITIO INDISTINCTA - Poznanie bez wyodrębnień (6,7)

COGNITIO INDISTINCTA - Poznanie bez wyszczególnień (6,7)

COGNITIO INDISTINCTA - Poznanie niesprecyzowane (6,7)

COGNITIO INTELLECTIVA - Poznanie umysłowe (6,7)

COGNITIO SENSITIVA - Poznanie zmysłowe (6,7)

COGNITIO SUB CONFUSIONE - Poznanie ogólnikowe (6,7)

COGNITIO SUB CONFUSIONE - Poznanie we mgle (6,7)

COGNITIO SUB CONFUSIONE - Poznanie zacierające różnice (6,7)

COGNITIO SUB CONFUSIONE - Poznanie zamazane (6,7)

COGNITIO SUB CONFUSIONE - Poznanie zamglone (6,7)

COGNOSCENS - Poznający (6,7)

COGNOSCENS - Poznawca (6,7)

COGNOSCIBILE - To, co poznawalne (6,7)

COGNOSCIBILIS - Poznawalny (6,7)

COGNOSCIBILITAS - Poznawalność (6,7)

COGNOSCITIVUS - Mający poznanie (6,7)

COGNOSCITIVUS - Poznawczy (6,7)

COGNOSCO - Poznaję (6,7)

COITUS - Spółkowanie (6,7)

COLENS - Czciciel (13)

COLLATIO RATIONIS - Zestawienie dokonywane przez rozum (6,7)

COLLATIO RATIONIS - Zestawienie rozumu (6,7)

COLONUS - Osadnik (13)

COLOR - Barwa (6,7)

COLORES - Barwy (13)

COMMINATIO - Groźba (13)

COMMUNE - Wspólne (6,7)

COMMUNICABILIS - Przekazywalny (3)

COMMUNICARE - Przekazywać (3)

COMMUNICATIO - Jedność (6,7)

COMMUNICATIO - Przekaz (3)

COMMUNICATIO - Przekazywanie (3)

COMMUNICATIO - Udział w (6,7)

COMMUNICATIO - Zgodność (6,7)

COMMUNICO - Dzielę coś wspólnie (6,7)

COMMUNICO - Należę z kimś do czegoś jednego (6,7)

COMMUNICO - Przekazuję (6,7)

COMMUNIS - Wspólny (3,6,7)

COMMUNITAS - Powszechność (6,7)

COMMUNITAS - Wspólność (3,6,7)

COMMUNITAS - Wspólnota (13)

COMMUNITAS POLITICA - Wspólnota państwowa (13)

COMMUNITER - Powszechnie (6,7)

COMMUNITER - Wspólnie (6,7)

COMPARATIO - Porównanie (3,6,7)

COMPARATIO - Przyrównanie (6,7)

COMPARATIO - Ustosunkowanie (6,7)

COMPARATIO - Zestawienie (3,6,7)

COMPEDIT - Przysługuje (6,7)

COMPETERE - Przysługiwać (3)

COMPLEMENTUM - Pełny kres (3)

COMPLEMENTUM - Zupełność (3,6,7)

COMPLETIO - Uzupełnienie (6,7)

COMPLETUS - Zupełny (6,7)

COMPLEXIO - Kompleksja (6,7)

COMPLEXIO - Złożenie z wielu naraz przeciwnych rzeczy (6,7)

COMPONO - Łączę (6,7)

COMPONO - Składam (6,7)

COMPOSITIO - Łączenie (6,7)

COMPOSITIO - Połączenie (6,7)

COMPOSITIO - Złożenie (3,6,7)

COMPOSITIO INTELLECTUS - Połączenie jakiego dokonuje myśl (6,7)

COMPOSITIO REI - Połączenie istniejące w rzeczach (6,7)

COMPOSITUM - Byt złożony (6,7)

COMPOSITUM - Scalenie (3,6,7)

COMPOSITUM - Skład (3)

COMPREHENDO - Obejmuję (6,7)

COMPREHENDO - Ogarniam (6,7)

COMPREHENDO - Pojmuję (6,7)

COMPREHENDO - Zgłębiam (6,7)

COMPREHENSIO - Objęcie (6,7)

COMPREHENSIO - Pojęcie (6,7)

COMPREHENSIO - Zgłębienie (6,7)

COMPREHENSIO - Zrozumienie (6,7)

CONCEPTIO - Poczęcie (3)

CONCEPTIO - Pojęcie (3)

CONCEPTIO - Pojęcie (6,7)

CONCEPTIO - Pomysł (6,7)

CONCEPTUS - Poczęcie (3)

CONCEPTUS - Pojęcie (3)

CONCLUSIO - Wniosek (6,7)

CONCLUSIONES DEMONSTRABILES - Wnioski ściśle udowadnialne (6,7)

CONCOMITANTIA - Harmonizowanie (3)

CONCRETUM - Konkret (3)

CONCUPISCENTIA - Pożądliwość (6,7)

CONCUPISCIBILE - Rzecz pożądalna (6,7)

CONCUPISCO - Pożądam (6,7)

CONDITIO - Cecha (6,7)

CONDITIO - Obarczenie (6,7)

CONDITIO - Obciążenie (6,7)

CONDITIO - Położenie (6,7)

CONDITIO - Przynależność (6,7)

CONDITIO - Sytuacja (6,7)

CONDITIO - Uwarunkowanie (6,7)

CONDITIO - Warunek (6,7)

CONDITIONES INDIVIDUALES - Cechy jednostkowe (6,7)

CONDITIONES INDIVIDUALES - Obarczenia jednostkowe (6,7)

CONDITIONES INDIVIDUALES - Obciążenia jednostkowe (6,7)

CONDITIONES INDIVIDUALES - Obciążenie jednostkowe (6,7)

CONDITIONES INDIVIDUALES - Przynależności jednostkowe (6,7)

CONDITIONES INDIVIDUALES - Przynależność jednostkowa (6,7)

CONDITIONES INDIVIDUALES - Uwarunkowania jednostkowe (6,7)

CONDITIONES INDIWIDUALES - Obarczenie jednostkowe (6,7)

CONDITIONES INDIWIDUALES - Uwarunkowanie jednostkowe (6,7)

CONDITIONES MATERIAE - Obarczenie materii (6,7)

CONDITIONES MATERIAE - Obciążenie materii (6,7)

CONDITIONES MATERIAE - Przynależność materii (6,7)

CONDITIONES MATERIAE - Uwarunkowanie materii (6,7)

CONDUCTIO - Wynajem (13)

CONFIRMATI - Utrwaleni (6,7)

CONFIRMATI - Utwierdzeni (6,7)

CONFIRMATIO - Utrwalenie (6,7)

CONFIRMATIO - Utwierdzenie (6,7)

CONFORMARE - Kształtować (3)

CONFORMATIO - Kształtowanie (3)

CONFUSIO - Chaos (3)

CONFUSIO - Mgliście (6,7)

CONFUSIO - Niedokładnie (6,7)

CONFUSIO - W sposób zagmatwany (6,7)

CONFUSIO - We mgle (6,7)

CONFUSIO - Zacierając różnice (6,7)

CONFUSIO - Zamieszanie (3)

CONFUSIO LEGUM - Gmatwanina prawna (13)

CONFUSUS - Zlany (3)

CONFUSUS - Zmieszany (3)

CONIECTURA - Przypuszczenie (6,7)

CONIUNCTUM - Istota złożona z duszy i ciała (6,7)

CONIUNCTUM - Istota złożona z formy i materii (6,7)

CONNATURALIS - Przysługujący z natury (6,7)

CONNATURALIS - Współnaturalny (3)

CONNATURALIS - Współrzędny z naturą (3)

CONNATURALITAS - To, co nieodłącznie towarzyszy naturze (6,7)

CONNEXIO - Związek (6,7)

CONNOTARE - Napomykać (3)

CONNOTARE - Wzmiankować (3)

CONSCIENTIA - Sumienie (6,7)

CONSECRATIO - Konsekracja (13)

CONSEQUITUR - Idzie za (6,7)

CONSEQUITUR - Towarzyszy (6,7)

CONSEQUITUR - Wiąże się (6,7)

CONSERVATIO - Przechowanie (6,7)

CONSERVATIO - Zachowanie (6,7)

CONSIDERATIO - Rozważenie (6,7)

CONSIDERATIO - Ujmowanie (6,7)

CONSIDERATIO - Zajmowanie się (6,7)

CONSIDERO - Poznawać (6,7)

CONSIDERO - Rozpatrywać (6,7)

CONSIDERO - Rozważyć (6,7)

CONSIDERO - Ujmować (6,7)

CONSIDERO - Zajmować się (6,7)

CONSIDERO - Zastanowić się (6,7)

CONSILIANS - Doradca (3)

CONSILIUM - Namysł (13)

CONSONANTIA - Jednomyślność (3)

CONSONANTIA - Zgodność (3)

CONSORTIUM - Zespół (3)

CONSTITUTIONES PRINCIPUM - Ustawy władców (13)

CONSUBSTANTIALIS - Współistotny (3)

CONSUETUDO - Zwyczaj (13)

CONSUMPTIO - Rozrzutność (21)

CONTACTUS - Styczność (6,7)

CONTACTUS QUANTITATIS - Styczność masy z masą (6,7)

CONTACTUS VIRTUTIS - Styczność siły z masą (6,7)

CONTIGENTIA - Rzeczy przygodne (13)

CONTINENS - Dzierźyciel (3)

CONTINGENS - Byt przygodny (6,7)

CONTINGENS - Przygodnik (6,7)

CONTINGENTIA - Byty przygodne (6,7)

CONTINGENTIA - Przygodność (6,7)

CONTINUUM - Ciąg (3,6,7)

CONTINUUS - Ciągły (3)

CONTRADICTIO - Sprzeczność (3,6,7)

CONTRADICTORIAE - Zdania sprzeczne (6,7)

CONTRARIA - Pojęcia (6,7)

CONTRARIA - Rzeczy przeciwne (6,7)

CONTRARIETAS - Przeciwieństwo (6,7)

CONTRARIUS - Przeciwny (6,7)

CONTUMACIA - Krnąbrność (13)

CONTUMAX - Krnąbrny (13)

CONVENIENS - Odpowiadający (6,7)

CONVENIENS - Odpowiedni (6,7)

CONVENIENTA - Łączność (6,7)

CONVENIENTA - Odpowiedniość (6,7)

CONVENIENTA - Powinowactwo (6,7)

CONVENIENTA - Zbieżność (6,7)

CONVENIENTA - Związek (6,7)

CONVENIO - Być odpowiednim (6,7)

CONVENIO - Łączyć (6,7)

CONVENIO - Odpowiadam (6,7)

CONVENIO - Pasować do (6,7)

CONVENIO - Przypadam (6,7)

CONVENIO - Przysługuję (6,7)

CONVENIO - Przystoi (6,7)

CONVENIRE - Odpowiadać (3)

CONVENIRE - Przysługiwać (3)

CONVENIRE - Przystawać (3)

CONVERSATIO - Obcowanie (13)

CONVERSIO - Posługiwanie się (6,7)

CONVERSIO - Zamiana (6,7)

CONVERSIO - Zwracanie się (6,7)

CONVERSIO - Zwrot (6,7)

CONVIVIUM PASCHALE - Uczta paschalna (13)

CORNUPETA - Bodzący (13)

CORPORALIA - Rzeczy cielesne (6,7)

CORPORALIS - Cielesny (6,7)

CORPOREITAS - Cielesność (6,7)

CORPOREUS - Cielesny (6,7)

CORPUS - Ciało (6,7)

CORPUS ANIMALE - Ciało naturalne (6,7)

CORPUS ANIMALE - Ciało psychiczne (6,7)

CORPUS CONIUNCTUM - Ciało połączone z duszą (6,7)

CORPUS SPIRITUALE - Ciało duchowe (6,7)

CORRELATIVA - Strony stosunku (3)

CORRELATIVUM - Odpowiednik (3)

CORRELATIVUM - Współrzędnik (3)

CORRUMPERE - Zanikać (3)

CORRUMPO - Niszczeję (6,7)

CORRUMPO - Psuję się (6,7)

CORRUMPO - Rozkładam (6,7)

CORRUMPO - Ulegam rozkładowi (6,7)

CORRUMPO - Zanikam (6,7)

CORRUMPRE - Rozkładać się (3)

CORRUPTIBILIA - Byty ulegające rozkładowi (6,7)

CORRUPTIBILIS - Zniszczalny (6,7)

CORRUPTIBILITAS - Zniszczalność (6,7)

CORRUPTIO - Rozkład (3,6,7)

CORRUPTIO - Skażenie (6,7)

CORRUPTIO - Zanik (3)

CORRUPTIO - Zniszczenie (6,7)

CORTINA - Zasłona ścienna (13)

CREATIO - Stwarzanie (3,6,7)

CREATURA - Stworzenie (3)

CREATURA - Stworzenie (6,7)

CREATURA VISIBILIS - Stworzenie widzialne (3)

CREATURA VISIBILIS - Stwór (3)

CREDITOR - Wierzyciel (13)

CREO - Stwarzam (6,7)

CURSUS - Bieg czasu (6,7)

CURSUS - Bieg zdarzeń (6,7)

DAEMONES - Złe duchy (6,7)

DANS - Dawca (3)

DATA NATURALIA - Naturalne dane (6,7)

DATIO - Dane (3)

DATUM - Dar (3)

DEBITUM - Dług (13)

DEBITUM - Powinność (13)

DEBITUS - Należny (13)

DEBITUS - Powinny (13)

DEBOTOR - Dłużnik (13)

DECEPTIO - Wprowadzenie w błąd (6,7)

DECEPTIO - Zwiedzenie (6,7)

DECREMENTUM - Ubytek (6,7)

DECREMENTUM - Ubywanie (6,7)

DECURSUS - Określenie (3)

DECURSUS - Przeniesienie (3)

DEFECTUS - Brak (6,7)

DEFECTUS - Niedociągnięcie (6,7)

DEFECTUS - Niedomoga (6,7)

DEFECTUS - Ułomność (6,7)

DEFECTUS LEGIS - Uchybienia prawa (13)

DEFECTUS LEGIS - Zawodność prawa (13)

DEFICERE - Uchybiać (13)

DEFICIENS - Niedociągający (6,7)

DEFICIENS - Niedomagający (6,7)

DEFICIENS - Niedoszły (6,7)

DEFICIENS - Pochybny (6,7)

DEFICIENS - Zawodny (6,7)

DEFINIO - Określam (6,7)

DEFINITIO - Określenie (3,6,7,13)

DEFINITUM - Rzecz określana (6,7)

DELECTABILITER - Z przyjemnością (6,7)

DEMONSTRABILIS - Udowadnialny (6,7)

DEMONSTRATIO - Dowodzenie (3)

DEMONSTRATIO - Dowód (6,7)

DEMONSTRATIO - Ścisłe dowodzenie (6,7)

DEMONSTRATIO DEDUCTIONIS - Dowodzenie dedukcyjne (6,7)

DENOMINO - Biorę nazwę (6,7)

DENOMINO - Nazywam (6,7)

DENOMINO - Określam (6,7)

DENOMINO - Wiążę swą nazwę (6,7)

DENOMINO - Wskazuję na (6,7)

DENUNTIARE - Wydać rozkaz (13)

DENUNTIARE - Zlecić (13)

DESIDERO - Pragnę (6,7)

DETERMINARA - Bliżej określać (13)

DETERMINARA - Uszczegółowiać (13)

DETERMINATE - W sposób określony (3)

DETERMINATIO - Determinacja (6,7)

DETERMINATIO - Ograniczenie (6,7)

DETERMINATIO - Określenie (6,7)

DETERMINATIO - Przykucie do jednego (6,7)

DETERMINATIO - Wyznaczenie granic (6,7)

DETERMINATIONES LEGIS - Bliższe określenia prawa (13)

DETERMINATIONES LEGIS - Uszczegółowienia prawne (13)

DETERMINATUS - Ograniczony (6,7)

DETERMINATUS - Określony (3,6,7)

DETERMINATUS - Przykuty do jednego (6,7)

DETERMINATUS - Skierowany ku jednemu (6,7)

DEUS - Bóg (3)

DICTAMEN RATIONIS - Głos rozumu (13)

DICTAMEN RATIONIS - Wytyczna (13)

DIFFERE - Różnić się (3)

DIFFERENS - Różniący (6,7)

DIFFERENTIA - Różnica (3,6,7)

DIFFERENTIA RATIONIS - Różnica myślna (6,7)

DIFFERENTIA RATIONIS - Różnica pojęciowa (6,7)

DIFFERENTIA REALIS - Różnica rzeczowa (6,7)

DIFFERENTIA SPECIFICA - Różnica gatunkowa (3)

DIFFERO - Różnię (6,7)

DIFFERO - Różnię się (6,7)

DIFFERUNT NUMERO - Różnią się liczbowo (6,7)

DIFFERUNT RATIONE - Różnią się myślnie (6,7)

DIFFERUNT RATIONE - Różnią się pojęciowo (6,7)

DIFFERUNT RE - Różnią się rzeczowo (6,7)

DIFFERUNT SPECIE GENERE - Różnią się co do gatunku (6,7)

DIFFERUNT SPECIE GENERE - Różnią się co do rodzaju (6,7)

DIGESTIO - Trawienie (6,7)

DIGNITAS - Dostojeństwo (3)

DIGNITAS - Godność (3)

DIGNITATES - Pewniki (13)

DIIECTIO - Miłowanie (3)

DIMENSIONES - Wymiary (6,7)

DIRECTE - Wprost (6,7)

DIRECTIONES - Polecenia (13)

DIRECTIONES - Skierowania (13)

DIRECTIONES - Wskazania (13)

DISCIPLINA - Karność (13)

DISCIPLINA - Wychowanie (13)

DISCREPANS - Rozbieżny (3)

DISCURSUS - Bieg myśli (6,7)

DISCURSUS - Wnioskowanie (3)

DISPARATAE - Rozbieżne (3)

DISPARITAS - Nierówność (3)

DISPENSARE - Dyspensować (13)

DISPENSARE - Zwolnić z praw (13)

DISPONERE - Przysposobić (3)

DISPONERE - Przystosować (3)

DISPONO - Przystosowuję (6,7)

DISPONO - Układam (6,7)

DISPONO - Urządzam (6,7)

DISPONO - Usposoabiam (6,7)

DISPONO - Zarządzam (6,7)

DISPOSITIO - Przystosowanie (3,6,7)

DISPOSITIO - Ułożenie (6,7)

DISPOSITIO - Urządzenie (6,7)

DISPOSITIO - Usposobienie (6,7)

DISPOSITIO - Zadanie (6,7)

DISPOSITIO - Zarządzenie (6,7)

DISPOSITIONES - Przystosowania (13)

DISPOSITIONES - Rozporządzenia (13)

DISPOSITIWE - Na sposób przystosowania (6,7)

DISPOSITIWE - W postaci przystosowania (6,7)

DISPOSITUS - Przystosowany (6,7)

DISPOSITUS - Sposobny (6,7)

DISSIMILITUDO - Niepodobieństwo (3)

DISSIMILITUDO - Odmienność (3)

DISTANTIA - Odległość (6,7)

DISTANTIA - Przepaść dzieląca (6,7)

DISTANTIA LOCALIS - Odległość co do miejsca (6,7)

DISTANTIA TEMPORALIS - Odległość co do czasu (6,7)

DISTAT - Jest odległy (6,7)

DISTINCTE - W sposó wyszczególniny (6,7)

DISTINCTE - W sposób wyodrębniony (6,7)

DISTINCTIO - Odrębność (3,6,7)

DISTINCTIO - Wyodrębnienie (6,7)

DISTINCTIO SECUNDUM RATIONEM - Odrębność myślowa (pojęciowa) (3)

DISTINCTIO SECUNDUM REM - Odrębność rzeczowa (3)

DISTINCTUS - Odrębny (3)

DISTINGUERE - Wyodrębniać (3)

DISTINGUO - Wyodrębniam (6,7)

DIUDICO - Rozsądzam (6,7)

DIVERSA PRINCIPIA OPERATIONUM - Różne ośrodki funkcji psychicznych (6,7)

DIVERSIFICARE - Różnicować (3)

DIVERSITAS - Różnorodność (3)

DIVERSITAS - Różność (3,6,7)

DIVERSIVICOR - Różnicować (6,7)

DIVERSUS - Różnorodny (3)

DIVERSUS - Różny (3,6,7)

DIVIDENDO - Drogą odłączania (6,7)

DIVIDERE - Dzielić (3)

DIVIDITUR CONTRA - W podziale przeciwstawia się (6,7)

DIVIDO - Dzielę (6,7)

DIVIDO - Odłączam (6,7)

DIVINITAS - Bóstwo (3)

DIVISIBILE - Byt podzielny (6,7)

DIVISIBILE - Podzielne (6,7)

DIVISIBILIS - Podzielny (3,6,7)

DIVISIO - Oddzielanie (6,7)

DIVISIO - Odłączanie (6,7)

DIVISIO - Podział (3,6,7)

DIVISUS - Podzielony (3,6,7)

DOMINIUM - Panowanie (3,6,7)

DOMINIUM - Władza (6,7)

DOMUS - Dom (13)

DOMUS - Wspólnota domowa (13)

DOMUS - Wspólnota rodzinna (13)

DONATIO - Darowanie (13)

DONATIO GRATUITA - Darowizna (3)

DONUM - Dar(3)

DORMIENTES - Śpiący (6,7)

DURARE - Trwać (3)

DURATIO - Trwanie (3)

EDUCERE DE POTENTIA MATERIAE - Dobyć z możności materii (6,7)

EFFECTUS - Skutek (6,7)

EFFICIENS - Przyczyna sprawcza (6,7)

EGESTIONES - Odchody (13)

ELATIO - Wyniesienie się nad (6,7)

ELECTIO - Wybór (6,7)

ELEMENTA - Składniki (3)

ELIGO - Wybieram (6,7)

EMANARE - Wyłaniać się (3)

EMANATIO - Wyłanianie (3,6,7)

EMANO - Wyłaniam się (6,7)

EMPTIO - Kupno (13)

ENS - Byt (6,7)

ENS PER PARTICIPATIONEM - Byt, któremu udzielono istnienia, doskonałości (6,7)

ENTITAS - Bytowość (6,7)

ENUNCIATIO - Przesłanka (13)

ENUNTIATIO - Wypowiedź (6,7,13)

ENUNTIATIO - Zdanie (6,7,13)

EODEM NUMERO - To samo liczbowo (6,7)

ESSE - Być (3,6,7)

ESSE - Byt (3)

ESSE - Bytowanie (3)

ESSE - Istnieć (3,6,7)

ESSE - Istnienie (6,7)

ESSE ACCEPTUM - Byt pobrany (3)

ESSE PARTICIPATUM - Istnienie udzielone (6,7)

ESSE RECEPTUM - Byt otrzymany (3)

ESSE RECEPTUM - Byt przyjęty (3)

ESSENTIA - Istota (3,6,7)

ESSENTIALIS - Istotny (3,6,7)

ESSENTIALIS - Istotowy (3,6,7)

ESSENTIALITER - Istotnie (6,7)

ESSENTIALITER - Istotowo (6,7)

EST COGNOSCITIVUM - Poznaje (3)

EST EXPRESIVUM - Wyraża (3)

EST FACTIVUM - Tworzy (3)

EST FALSUS - Jest w błędzie (6,7)

EST FALSUS - Myli się (6,7)

EST MANIFESTUM - Ujawnia (3)

EST MANIFESTUM - Wyraża (3)

ETYMOLOGIA - Znaczenie słowne (3)

ETYMOLOGIA - Znaczenie wyrazowe (3)

EUNUCHUS - Rzezaniec (13)

EX PRAEIACENTE - Z wpierw już istniejącej materii (6,7)

EXCESSUS - Wyższość (3)

EXCOGITATIO - Przemyślenie (6,7)

EXCOGITATIO - Wymyślenie (6,7)

EXEMPLAR - Model (3,6,7)

EXEMPLAR - Prawzór (6,7,13)

EXEMPLAR - Wzorzec (3,13)

EXEMPLAR - Wzór (3,6,7)

EXEMPLARIS - Wzorczy (6,7)

EXEMPLATUM - Rzecz odwzorowana (6,7)

EXEQUENS MOTUM - Wykonujący ruch (6,7)

EXERCITIUM - Ćwiczenie się (6,7)

EXERCITIUM - Wyprawa (6,7)

EXILIUM - Banicja (13)

EXILIUM - Wygnanie (13)

EXISTENTIA - Istnienie (6,7)

EXISTERE - Istnieć (6,7)

EXISTIMATIONES NATURALES - Gotowe oceny (6,7)

EXISTIMATIONES NATURALES - Naturalne oceny (6,7)

EXITUS - Wyjście (3)

EXITUS DE POTENTIA OD ACTUM - Przejście z możności do rzeczywistości (3)

EXPERIENTIA - Doświadczenie (6,7)

EXPIATIO - Przebłaganie (13)

EXPIATIO - Wynagrodzenie (13)

EXPIATIO - Zadośćuczynienie (13)

EXPOSITIVE - Wyjaśnienie (3)

EXPRESSUS - Odwzorowany (6,7)

EXTERIOR LOCUTIO - Mowa zewnętrzna (6,7)

EXTRAHERE ACTUM DE POTENTIA - Dobyć rzeczywistość z możności (6,7)

EXTRANEI - Cudzoziemcy (13)

EXTRANEI - Obcy (13)

EXTREMA - Strony przeciwstawne (6,7)

EXTREMA RELATIONIS - Strony stosunku (3)

EXTRISECUS - Zewnętrzny (3)

FACIENS - Działacz (3)

FACTIO - Robota (3)

FACTUM - Dzieło (3)

FACTUM - Robocizna (3)

FACULTAS - Możność (6,7)

FACULTAS - Władza (6,7)

FACULTAS - Zdolność (6,7)

FALSITAS - Błąd (6,7)

FALSITAS - Błędność (6,7)

FALSITAS - Fałsz (6,7)

FALSITAS - Omyłka (6,7)

FALSUS - Błędny (6,7)

FALSUS - Fałszywy (6,7)

FECUNDITAS - Płodność (3)

FELICITAS - Szczęśliwość (6,7)

FIERI - Stawać się (6,7)

FIGURA - Figura (6,7)

FIGURA - Kształt (3,6,7)

FIGURA - Obraz (13)

FIGURA - Symbol (13)

FIGURARE - Symbolizować (13)

FIGURATIVE - Obrazowo (3,13)

FIGURATIVE - Symbolicznie (13)

FILIATIO - Synostwo (3)

FILIUS - Syn (3)

FILIUS ADOPTIVUS - Syn przybrany (3)

FILIUS NATURALIS - Syn naturalny (3)

FILUM COCCINEUM - Nitka karmazynu (13)

FLAGELLATIO - Biczowanie (13)

FLAGELLATIO - Chłosta (13)

FLATUS - Podmuch (3)

FLATUS - Powiew (3)

FOMES - Zarzewie (13)

FORMA - Doskonałość (3)

FORMA - Postać (3)

FORMA - Stanowidło (3)

FORMA - Wartość (3)

FORMA ACCIDENTALIS - Forma przypadłościowa (6,7)

FORMA ACCIDENTALIS - Forma uzupełniająca (6,7)

FORMA MATERIALIS - Forma materialna (6,7)

FORMA SUBSTANTIALIS - Forma podstawowa (6,7)

FORMA SUBSTANTIALIS - Forma substancjalna (6,7)

FORMALITER - Formalnie (6,7)

FORMALITER - Zgodnie z formą (6,7)

FORMATIO - Tworzenie (6,7)

FORMO - Kształtuję (6,7)

FORMO - Tworzę (6,7)

FRUI - Lubować (3)

FRUI - Rozkoszować (3)

FRUITIO - Lubowanie (3)

FRUITIO - Rozkoszowanie (3)

FRUITIO DEI - Rozkoszowanie się Bogiem (6,7)

FUTURA - Przyszłe fakty (6,7)

GENERA - Działy bytu (3)

GENERA - Rodzaje (3)

GENERABILE - Co może powstawać (6,7)

GENERABILE - To, co może powstać (3)

GENERABILE - To, co może się urodzić (3)

GENERANS - Rodziciel (3)

GENERARE - Rodzić (3)

GENERARI - Powstawać (6,7)

GENERARI - Rodzić się (6,7)

GENERATIO - Powstawanie (3,6,7)

GENERATIO - Rodzenie (3,6,7)

GENERATIO ACTIVA - Rodzenie czynne (3)

GENERATIO PASSIVA - Rodzenie bierne (3)

GENERO - Rodzę (6,7)

GENITOR - Rodzić (3)

GENITUS - Rodzieniec (3)

GENITUS - Rodzony (3)

GENITUS - Zrodzony (3)

GENS - Naród (13)

GENTES - Poganie (13)

GENTIIES - Poganie (13)

GENUS - Rodzaj (6,7)

GENUS LOGICUM - Rodzaj logiczny (6,7)

GENUS NATURALE - Rodzaj naturalny (6,7)

GIGNERE - Rodzić (3)

GRATIA - Łaska (6,7)

GRATIA GRATIS DATA - Łaska darmo dana (3)

GRATIA GRATIS DATA - Łaska uświęcająca (3)

GRATUITUS - Darmowy (3,6,7)

GUBERNATIO - Rządy (13)

GUBERNATIO - Rządzenie (6,7,13)

GUBERNATIO - Zarządzanie (6,7)

GUSTUS - Smak (6,7)

HABERE - Mieć (6,7)

HABERE VIM LEGIS - Mieć moc prawa (13)

HABERI POTEST - Można wnioskować (6,7)

HABILIS - Sposobny (6,7)

HABILIS - Sprawny (6,7)

HABILITAS - Sprawność (6,7)

HABILITAS - Wyprawa (6,7)

HABITUALIS - Zachowujący się jak przysposobienie (6,7)

HABITUALIS - Zachowujący się jak sprawność (6,7)

HABITUALITER - Jako przysposobienie (6,7)

HABITUALITER - Jako sprawność (6,7)

HABITUALITER - W postaci przysposobienia (6,7)

HABITUALITER - W postaci sprawności (6,7)

HABITUDINES - Ustosunkowania (6,7)

HABITUDINES - Związki (6,7)

HABITUDO - Stosunek (3)

HABITUDO - Związek (3)

HABITUS - Przysposobienie (6,7)

HABITUS - Sprawność (6,7)

HIRCUS - Kozioł (13)

HOLOCAUSTUM - Całopalenie (13)

HOMICIDIUM - Morderstwo (13)

HOMICIDIUM - Zabójstwo (13)

HOMO - Człowiek (3,6,7)

HOMOIOS - Podobny (3)

HOMOIUSIOS - Podobny (3)

HOMOUSIOS - Współistotny (3)

HONORARIUM - Prawo oparte na edykcie senatu (13)

HOSTIA - Krwawa ofiara (13)

HOSTIA - Ofiara krwawa (13)

HOSTIA - Zertwa (13)

HOSTIA PACIFICA - Ofiara biesiadna (13)

HOSTIA PRO PECCATO - Ofiara za grzech (13)

HOSTIA RECONCILIATIONIS - Ofiara pojednania (13)

HUMANITAS - Człowieczeństwo (3,6,7)

HUMANUS - Ludzki (6,7)

HYPOSTASIS - Hispostaza (3)

HYPOSTASIS - Jestestwo pierwsze (3)

IDEA - Idea (6,7)

IDEA SEPARATA - Idea oddzielona (6,7)

IDEA SEPARATA - Idea odłączona (6,7)

IDEATIO - Tworzenie (3)

IDEATIO - Twórczość (3)

IDEATIO - Twórczość artystyczna (3)

IDEATIO - Twórczość rzemieślnicza (3)

IDEM - Ten sam (6,7)

IDEM NUMERO - Ten sam liczbowo (6,7)

IDEM SUBIECTO - Ten sam co do podmiotu (6,7)

IDENTITAS - Tożsamość (3,6,7)

IDITUS - Dany przez naturę (6,7)

IDIVIDUALIS - Jednostkowy (3)

IDOLATRAE - Bałwochwalcy (13)

IDOLATRIA - Bałwochwalstwo (13)

IDOLUM - Bożek (13)

IDOLUM - Obraz (6,7)

IDOLUM - Podobizna (6,7)

IDOLUM - Wyobrażenie (6,7)

IDONEITAS - Uzdatnienie (13)

IDONEUS - Zdatny (13)

IGNOMINIA - Hańba (13)

IGNORANTIA - Nieznajomość (6,7,13)

ILLUMINATIO - Oświecenie (3,6,7)

ILUMINO - Oświecać (6,7)

IMAGINATIO - Wyobraźnia (6,7)

IMAGINATIO - Wyobrażenie (3)

IMAGO - Obraz (3,6,7)

IMITATIO - Imitacja (6,7)

IMITATIO - Naśladowanie (6,7)

IMITATIO - Naśladownictwo (6,7)

IMMATERIALIS - Niematerialny (6,7)

IMMATERIALITAS - Niematerialność (3,6,7)

IMMENSUS - Niezmierzony (3)

IMMERSUS - Ugrzęzły (6,7)

IMMOBILITARE - Unieruchomić (3)

IMMOBILITARE - Wykluczyć zmianę (3)

IMMOLARE - Zabijać w ofierze (13)

IMMORTALIS - Nieśmiertelny (6,7)

IMMORTALITAS - Nieśmiertelność (6,7)

IMMUTARI - Działać na zmysł i wywoływać w nim zmianę (6,7)

IMMUTATIO - Zmiana (6,7)

IMMUTATIO CORPORIS - Zmiana wywołana w ciele (6,7)

IMMUTATIO NATURALIS - Zmiana naturalna (6,7)

IMMUTATIO SPIRITUALIS - Zmiana niematerialna (6,7)

IMPASSIBILIS - Niecierpiętliwy (6,7)

IMPASSIBILIS - Niezdolny do doznawania (6,7)

IMPASSIBILIS - Niezdolny do odbierania (6,7)

IMPASSIBILITAS - Bezbierność (3)

IMPASSIBILITAS - Niecierpiętliwość (6,7)

IMPASSIBILITAS - Niezdolność do cierpienia (6,7)

IMPASSIBILITAS - Niezdolność do odbierania (6,7)

IMPASSIBILITAS - Niezdolność doznawania (6,7)

IMPERARE - Rozkazywać (13)

IMPERIUM - Nakaz (6,7)

IMPERIUM - Rozkaz (6,7)

IMPERO MOTUM - Nakazuję ruch (6,7)

IMPRESSIO - Odcisk (3,6,7)

IMPRESSIO - Odcisk (6,7)

IMPRESSIO - Oddziaływanie (6,7)

IMPRESSIO - Wpływ (6,7)

IMPRESSIO - Wrażenie (3,13)

IMPRIMO - Wciskać swoją podobiznę (6,7)

IMPRIMO - Wyciskać (6,7)

IMPROCESSIBILIS - Niepochodny (3)

IMPROPRIE - Niewłaściwe (6,7)

IMPULSIE - Siła napędowa (3)

IN ACTU - Rzeczywiście (6,7)

IN ACTU - Urzeczywistniony (6,7)

IN ACTU - W rzeczywistości (6,7)

IN ACTU - Zaktualizowany (6,7)

IN COMMUNI - Ogólnie (6,7)

IN COMMUNI - W ogóle (6,7)

IN DIVIMS - W Bogu (3)

IN GENERALI - W ogóle (6,7)

IN GENERALI - W ogólności (6,7)

IN OBLIQUO - Na dalszym planie (3)

IN OBLIQUO - W dalszym przypadku (3)

IN OPERATIVUS - W dziedzinie postępowania (13)

IN PAUCIORIBUS - W mniejszości wypadków (13)

IN PLURIBUS - W większości wypadków (13)

IN RECTO - Na pierwszym planie (3)

IN RECTO - W pierwszym przypadku (3)

IN SE - Sam w sobie (6,7)

IN SE - Tak jak istnieje sam w sobie (6,7)

IN SPECULATMS - W dziedzinie spekulatywnej (13)

INCESTUM - Kazirodztwo (13)

INCISURA - Kaleczenie się (13)

INCISURA - Nacinanie (13)

INCLINATIO - Ciążenie (6,7)

INCLINATIO - Parcie (6,7)

INCLINATIO - Skłonność (6,7)

INCLINATUR - Ciąży (6,7)

INCLINATUR - Prze (6,7)

INCLINATUR - Skłania się (6,7)

INCOMMUNICABILIS - Nieprzekazywalny (3)

INCORRUPTIBILIS - Niezniszczalny (6,7)

INCORRUPTIBILITAS - Niezniszczalność (6,7)

INCORRUPTIO - Niezniszczoność (6,7)

INCREATUS - Niestworzony (3)

INDEMONSTRABILIS - Nieudowadnialny (6,7)

INDETERMINATE - W sposób nieokreślony (3)

INDETERMINATUS - Nieokreślony (3)

INDIFFERENS - Bez różnicy (niezróżnicowany) (3)

INDIFFERENTIA - Brak różnicy (3)

INDIGENA - Tubylec (13)

INDIRECTE - Niewprost (6,7)

INDISTINCTE - Bez wyodrębnień (6,7)

INDISTINCTE - Bez wyszczególnień (6,7)

INDISTINCTUS - Bez wyodrębnienia (3)

INDISTINCTUS - Niepodzielony (3)

INDISTINCTUS - Niewyodrębniony (3)

INDITIUM SACRIFICATIONIS - Znak uświęcenia (3)

INDITUS - Przydany z natury (6,7)

INDITUS - Tkwiący w naturze (6,7)

INDITUS - Wszczepiony (6,7)

INDIVIDUALIS - Jednoskowy (6,7)

INDIVIDUALITER - Jak jednostka (6,7)

INDIVIDUALITER - Jednostkowo (6,7)

INDIVIDUARI - Jednostkowość (6,7)

INDIVIDUARI - Rozdrabniać na jednostki (6,7)

INDIVIDUARI - Ujednostkawiać (6,7)

INDIVIDUARI - Ujednostkowić (3)

INDIVIDUARI - Wyosobnić (3)

INDIVIDUATIO - Jednostkowienie (6,7)

INDIVIDUATIO - Ujednostkowienie (3)

INDIVIDUATIO - Wyosobnienie (3)

INDIVIDUUM - Jednostka (6,7)

INDIVIDUUM VAGUM - Jednostka nieokreślona (3)

INDIVIDUUS - Jednostkowy (3,6,7)

INDIVISIBILE - Byt niepodzielny (6,7)

INDIVISIBILE - Niepodzielne (6,7)

INDIVISIBILIS - Niepodzielny (3)

INDIVISIBILITAS - Niepodzielność (6,7)

INDIVISUS - Niepodzielony (3,6,7)

INDMDUALIS - Indywidualny (6,7)

INDMDUATIO - Rozdrobnienie na jednostki (6,7)

INDMDUUS - Indywidualny (6,7)

INESSE - Być w czymś (6,7)

INESSE - Tkwić (6,7)

INFALLIBILITAS - Bezbłędność (6,7)

INFALLIBILITAS - Nieomylność (6,7)

INFALLIBILITAS - Niezawodność (6,7)

INFAMARE - Zniesławiać (13)

INFINITAS - Nieskończoność (6,7)

INFINITUM - Byt nieskończony (6,7)

INFINITUM - Nieskończone (6,7)

INFINITUS - Nieskończony (6,7)

INFLUO - Wlewam (6,7)

INFORMATIO INTELLECTUS - Zarysowanie rozumu (3)

INFORMO - Informuję (6,7)

INFORMO - Nadaję formę (6,7)

INFUSUS - Wlany (6,7)

INGENITUS - Niezrodzony (3)

INHABITARE - Zamieszkiwać (3)

INHABITATIO - Przebywanie (3)

INHABITATIO - Zamieszkiwanie (3)

INHAERERE - Tkwić (3,6,7)

INIQUUS - Niegodziwy (13)

INIQUUS - Niesłuszny (13)

INIQUUS - Niesprawiedliwy (13)

INITIUM - Wszczęcie (3)

INITIUM - Zaczątek (3)

INNASCIBILITAS - Nienarodzoność (3)

INNATUS - Wrodzony (6,7)

INNOCENTIA - Stan niewinności (6,7)

INNOVATIO PER GRATIAM - Odnowa przez łaskę (3)

INQUIRO - Badam (6,7)

INQUIRO - Dociekam (6,7)

INQUIRO - Poszukuję (6,7)

INQUISITIO - Dociekanie (3)

INQUISITIO - Poszukiwanie (3)

INSEPARABILIS - Nieoddzielny (6,7)

INSPIRO - Tchnę (6,7)

INSTANS - Chwila (3)

INSTANS - Moment (3)

INSTINCTUS - Instynkt (6,7)

INSTITUERE - Urządzić (6,7)

INSTITUERE - Ustanowić (6,7)

INSTITUTOR - Ustanowiciel (6,7)

INSTRUCTIO - Nauczanie (6,7)

INSTRUCTIO - Pouczenie (3)

INSTRUMENTALIS - Narzędny (3)

INSTRUMENTUM - Narzędzie (3,6,7)

INTEGRALIS - Całkowity (6,7)

INTEGRALIS - Integralny (6,7)

INTEGRALIS - Scalający (6,7)

INTEGRITAS - Całkowitość (3)

INTEGRITAS - Nieskazitelność (6,7)

INTEGRITAS - Nieskażoność (6,7)

INTELIGENTIA - Inteligencja (6,7)

INTELLECTA SPECULATA - Osiągnięcia umysłu w poznawaniu rzeczy materialnych (6,7)

INTELLECTIVUM - Pierwiastek umysłowy (6,7)

INTELLECTIVUM - Sfera poznania umysłowego (6,7)

INTELLECTIVUS - Co może poznawać umysłowo (6,7)

INTELLECTIVUS - Umysłowy (6,7)

INTELLECTUALE - Pierwiastek umysłowy (6,7)

INTELLECTUALE - Sfera poznania umysłowego (6,7)

INTELLECTUALIS - Duchowy (6,7)

INTELLECTUALIS - Myślący (3,6,7)

INTELLECTUALIS - Myślowy (6,7)

INTELLECTUALIS - Umysłowy (6,7)

INTELLECTUALITAS - Duchowość (6,7)

INTELLECTUALITAS - Umysłowość (6,7)

INTELLECTUM - Myśl (3)

INTELLECTUM - Owoc myśli (3)

INTELLECTUM - Rzecz poznana przez myśl (6,7)

INTELLECTUM - To, co myśl poznała (6,7)

INTELLECTUM - Zrozumienie (3,6,7)

INTELLECTUM IN POTENTIA - Rzecz poznana przez myśl w możności (6,7)

INTELLECTUM IN POTENTIA - Rzecz, którą myśl może poznać (6,7)

INTELLECTUS - Myśl (3,6,7)

INTELLECTUS - Władza, którą myślimy (6,7)

INTELLECTUS ADEPTUS - Myśl pracująca (6,7)

INTELLECTUS ADEPTUS - Myśl urzeczywistniona (6,7)

INTELLECTUS AGENS - Myśl czynna (6,7)

INTELLECTUS IN ACTU - Myśl urzeczywistniona (6,7)

INTELLECTUS IN ACTU - Myśl w rzeczywistości (6,7)

INTELLECTUS IN ACTU - Myśl zaktualizowana (6,7)

INTELLECTUS IN HABITU - Myśl usprawniona (6,7)

INTELLECTUS IN POTENTIA - poznawczych) (6,7)

INTELLECTUS PASSMIS - Myśl bierna (6,7)

INTELLECTUS POSSIBILIS - Myśl możnościowa (6,7)

INTELLECTUS PRACTICUS - Myśl praktyczna (6,7)

INTELLECTUS PRINCIPIORUM - Intuicja pierwszych zasad (6,7)

INTELLECTUS PRINCIPIORUM - Naturalna zdolność, sprawność pojmowania pierwszych zasad (6,7)

INTELLECTUS PRINCIPIORUM - Pojętność (6,7)

INTELLECTUS PRINCIPIORUM - Pojmowanie (6,7)

INTELLECTUS PROCEDIT DE POTENTIA IN ACTUM - Myśl przechodzi z możności w rzeczywistość (6,7)

INTELLECTUS SPECULATIVUS - Myśl spekulatywna (6,7)

INTELLIGENS - Myślący (3,6,7)

INTELLIGENS - Myśliciel (3,6,7)

INTELLIGENTIA - Myślenie (3,6,7)

INTELLIGERE - Myślą poznawać (3)

INTELLIGERE - Myśleć (3)

INTELLIGIBILE - Przedmiot myśli (6,7)

INTELLIGIBILE - To, co myślowo poznawalne (6,7)

INTELLIGIBILE - To, co podpada pod myśl (6,7)

INTELLIGIBILIA SPECULATA - Osiągnięcia umysłu w poznawaniu rzeczy materialnych (6,7)

INTELLIGIBILIS - Myślą poznawalny (6,7)

INTELLIGIBILIS - Myślowy (6,7)

INTELLIGIBILIS - Podpadający pod myśl (6,7)

INTELLIGIBILIS - Umysłowo poznawalny (6,7)

INTELLIGIBILIS - Umysłowy (6,7)

INTELLIGIBILIS ACTU - Umysłowo poznawalny w rzeczywistości (6,7)

INTELLIGIBILIS IN POTENTIA - Umysłowo poznawalny w możności (6,7)

INTELLIGIBILITAS - Poznawalność umysłowa rzeczy (6,7)

INTELLIGO - Myślę (6,7)

INTELLIGO - Pojmuję (6,7)

INTELLIGO - Poznaję myślowo (6,7)

INTELLIGO - Poznaję umysłowo (6,7)

INTENSIO GRATIAE - Natężenie łaski (3)

INTENSIO GRATIAE - Wzmożenie łaski (3)

INTENTIO - Byt pozapodmiotowy (6,7)

INTENTIO - Intencja (13)

INTENTIO - Orzecznik logiczny (3)

INTENTIO - Postać poznawcza (3)

INTENTIO - Postać poznawcza rzeczy (6,7)

INTENTIO - Powzięcie (6,7)

INTENTIO - Ujęcie poznawcze rzeczy (o ile kieruje się ku dalszemu poznawaniu lub zdobyciu jej) (6,7)

INTENTIO - Uogólnienie czyste (6,7)

INTENTIO - Zamiar (6,7,13)

INTENTIO - Zamysł (6,7)

INTERFECTOR - Zabójca (13)

INTERIOR LOCUTIO - Mowa wewnętrzna (6,7)

INTERPRETATIO - Interpretacja (13)

INTUITUS - Intuicja (3)

INTUITUS - Ogląd (3)

INTUITUS - Wejrzenie (3)

INVENIENDO - Odkrywanie prawdy drogą osobistego dochodzenia (6,7)

INVENIO - Dochodzenie do prawdy i wiedzy drogą osobistego odkrywania (6,7)

INVENTIO - Odkrywanie prawdy drogą osobistego dochodzenia (6,7)

INVESTIGATIO - Dociekanie (6,7)

INWENIO - Odkrywanie prawdy drogą osobistego dochodzenia (6,7)

IRRATIONALIS - Nierozumny (6,7)

IRREGULARITAS - Nieprawidłowość (13)

IUDICARE - Sądzić (6,7)

IUDICATORIUM NATURALE - Naturalny trybunał (6,7)

IUDICATORUM NATURALE - Naturalna samoocena (6,7)

IUDICIALIA - Przepisy porządkowe (13)

IUDICIALIA - Przepisy sądownicze (13)

IUDICIALIA - Przepisy ustrojowe (13)

IUDITIUM - Sąd (6,7)

IURISCONSULTUS - Biegły w prawie (13)

IURISCONSULTUS - Znawca prawa (13)

IURISPERITUS - Biegły w prawie (13)

IURISPERITUS - Znawca prawa (13)

IUS - Prawo (13)

IUS CIVILE - Prawo obywatelskie (13)

IUS GENTIUM - Prawo narodów (13)

IUS PRAETORIUM - Prawo pretorskie (13)

IUSTIFICATIO - Usprawiedliwienie (6,7)

IUSTIFICATIONES - Sprawiedliwości (13)

IUSTITIA - Sprawiedliwość (6,7)

IUSTITIA ORIGINALIS - Sprawiedliwość pierworodna (6,7)

IUSTITIA ORIGINALIS - Sprawiedliwość pierwotna (6,7)

IUSTITIA POLITICA - Sprawiedliwość obywatelska (6,7)

KOMPONENDO - Łącząc (6,7)

LABRUM - Kadź z brązu (13)

LAESIO - Uszkodzenie ciała (13)

LAPIDATIO - Ukamienowanie (13)

LATRIA - Oznaki najwyższej czci (3)

LATRIA - Wielbienie Boga (13)

LEGALIA - Przepisy obrzędowe i sądownicze starego prawa (13)

LEGALIA - Przepisy starego prawa (13)

LEGISLATOR - Prawodawca (13)

LETHARGICI - Nieprzytomni (6,7)

LEX - Prawo (13)

LEX NOVA - Nowy zakon (3)

LEX VETUS - Stary zakon (3)

LIBELLUS REPUDII - List rozwodowy (13)

LIBER - Wolny (3,6,7)

LIBERTAS - Wolność (6,7)

LIBERUM ARBITRIUM - Wolność woli (6,7)

LIGAMENTUM SENSUS - Zawieszenie czynności zmysłów (6,7)

LITERALIS - Dosłowny (13)

LITERALIS - Historyczny (13)

LOCATIO - Dzierżawa (13)

LOCATUM - Rzecz umiejscowiona (3)

LOCATUM - Umiejscowione (3)

LOCUS - Miejsce (3)

LOCUTIO - Mowa (6,7)

LUMEN - Światło (6,7)

MACULOSA ANIMALIA - Ułomne zwierzęta (13)

MAGNITUDO - Wielkość (3)

MANDATA - Polecenia (13)

MANIFESTARE - Ujawniać (3)

MANIFESTARE - Uprzystępnić (3)

MANIFESTATIO - Ujawnienie (3)

MAS - Mąż (6,7)

MAS - Samiec (6,7)

materia

MATERIA - Materia (6,7)

MATERIA COMMUNIS - Materia ogólnie brana (6,7)

MATERIA COMMUNIS - Materia w ogóle (6,7)

MATERIA COMMUNIS - Materia wspólna (6,7)

MATERIA INDIVIDUALIS - Materia jednostkowa (6,7)

MATERIA INTELLIGIBILIS - Materia myślowa (6,7)

MATERIA INTELLIGIBILIS - Materia tylko myślą uchwytna (6,7)

MATERIA QUANTITATE SIGNATA - Materia ilościowo oznaczona (6,7)

MATERIA SENSIBILIS - Materia postrzegalna (6,7)

MATERIA SIGNATA QUANTITATE - Materia oznaczona przez ilość (6,7)

MATERIA SIGNATE QUANTITATE - Materia ilościowo oznaczona (6,7)

MATERIALIA - Rzeczy materialne (6,7)

MATERIALIS - Materialny (6,7)

MATERIALITER - Materialnie (6,7)

MEDIUM - Łącznik (6,7)

MEDIUM - Medium (6,7)

MEDIUM - Ogniwo pośrednie (6,7)

MEDIUM - Pośrednictwo (6,7)

MEDIUM - Środek (6,7)

MEDIUM DEMONSTRATIO - Wyraz styczny (6,7)

MEDIUM DEMONSTRATIO - Wyraz środkowy w dowodzie (6,7)

MEMBRUM - Członek (6,7)

MEMORIA - Pamięć (6,7)

MENS - Duch (6,7)

MENS - Dusza (6,7)

MENS - Myśl (6,7)

MENS - Serce (6,7)

MENS - Umysł (3,6,7)

MENSA PROPOSITIONIS - Stół chlebów pokładnych (13)

MENSURA - Miara (3,13)

MENSURANS - Mierzący (13)

MENSURANS - Ten kto mierzy (13)

MENSURATUS - Mierzony (13)

MENTALIS - Duchowy (3)

MENTALIS - Umysłowy (3)

MERCENARII - Najemnicy (13)

MERCENARII - Robotnicy (13)

MERETRIX - Nierządnica (13)

METAFORICE - Przenośnie (3)

METODĄ UZNANIA NADWYŹSZOŚCI I PRZEWODNICTWA - Per excessum (6,7)

MINISTERIUM - Posługa (6,7)

MINISTRI - Obsługa świątyni (13)

MINISTRI - Szafarze (13)

MINOR MUNDUS - Mały światek (6,7)

MINOR MUNDUS - Mikrokosmos (6,7)

MINORATIO - Umniejszenie (3)

MISERIA - Niedola potępionych (13)

MISSIO - Posłanie (3)

MISSIO - Posłannictwo (3)

MISSIO AETERNA - Posłannictwo wieczne (3)

MISSIO INVISIBILIS - Posłannictwo niewidzialne (3)

MISSIO TEMPORALIS - Posłannictwo w czasie (3)

MISSIO VISIBILIS - Posłannictwo widzialne (3)

MISSUS - Posłaniec (3)

MISSUS - Posłany (3)

MISTERIUM ANGELORUM - Posługa aniołów (3)

MITENS - Posyłacz (3)

MITENS - Posyłający (3)

MIXTIO - Krzyżowanie się (6,7)

MIXTIO - Mieszanie się elementów (6,7)

MIXTIO - Zespalanie się (6,7)

MIXTUM - Ciało powstałe na skutek krzyżowania się (6,7)

MIXTUM - Ciało powstałe z zespolenia się elementów (6,7)

MIXTUM - Związek elementów (6,7)

MOBILE - Ruchadło (3,6,7)

MOBILE - Rzecz poruszająca się (6,7)

MOBILE - Rzecz poruszana (6,7)

MOLE - Masa (3)

MOS - Obyczaj (13)

MOTIO - Poruszenie (6,7)

MOTIVUM - Czynnik poruszający (6,7)

MOTOR - Motor (6,7)

MOTOR - Poruszyciel (6,7)

MOTUS - Ruch (3,6,7)

MOTUS AD EXSTRA - Ruch na zewnątrz (3)

MOTUS AD INTRA - Ruch wewnątrz (3)

MOTUS LOCALIS - Ruch miejscowy (3)

MOVEO - Poruszam (6,7)

MOVERI - Być poruszanym (6,7)

MOVETUR - Jest poruszane (6,7)

MOVETUR - Porusza się (6,7)

MULIER - Kobieta (6,7)

MULTIIATIO - Okaleczenie (13)

MULTIPLICARE - Powielać (3)

MULTIPLICATIO - Mnożenie (6,7)

MULTIPLICATIO - Pomnożenie (6,7)

MULTIPLICATIO - Powielanie (6,7)

MULTITUDO - Wielość (6,7)

MULTITUDO - Wielość ludzi (13)

MUNDUS - Świat (6,7)

MUNUS - Podarunek (3)

MUTATIO - Przejście (3)

MUTATIO - Zmiana (3)

MUTUUM - Pożyczka (13)

Myśl w możności (do nabycia nowych form

NATIVITAS - Narodzenie (3)

NATIVITAS - Rodzenie się (3)

NATURA COMMUNIS - Natura wspólna (3)

NATURALES - Filozofowie przyrody (6,7)

NATUS - Narodzony (3)

NATUS - Rodzony (3)

NATUS EST - Jest gotów (6,7)

NATUS EST - Ma to do siebie (6,7)

NECESSARIUM - Byt konieczny (6,7)

NECESSARIUM - Koniecznik (6,7)

NECESSARIUM PER ALIUD - Konieczne przez coś innego (3)

NECESSARIUM PER SE - Konieczne samo przez się (3)

NECESSARIUS - Konieczny (6,7)

NECESSE COACTIONIS - Konieczność z przymusu (6,7)

NECESSE EST - Jest konieczne (6,7)

NECESSE FINIS - Konieczność z celu (6,7)

NECESSE NATURALIS ET ABSOLUTA - Konieczność naturalna i bezwzględna (6,7)

NECESSITAS - Konieczność (6,7)

NEGATIO - Przeczenie (3)

NEMO - Nikt (3)

NEOMENIA - Święto Nowiu Księżyca (13)

NERVI - Ścięgna (13)

NESCIENTIA - Niewiedza (6,7)

NEXUS - Więź (3)

NIHII - Nic (6,7)

NIHII PROBIBET - Nic nie przeszkadza (6,7)

NIHII PROBIBET - Nic nie stoi na przeszkodzie (6,7)

NIHII PROBIBET - Nic nie wadzi (6,7)

NIHILUM - Nicość (6,7)

NOCIVUM - Szkodliwe (6,7)

NOMEM ESSENTIALE - Nazwa istotowa (3)

NOMEM PROPRIUM - Imię własne (3)

NOMEM SUBSTANTIVUM - Nazwa rzeczownikowa (3)

NOMEN - Imię (3)

NOMEN - Miano (3)

NOMEN - Nazwa (3,6,7)

NOMEN ABSOLUTUM - Nazwa bezwględna (3)

NOMEN ABSOLUTUM - Nazwa nieodnośna (3)

NOMEN ADIECTIVUM - Nazwa przymiotnikowa (3)

NOMEN COLLECTIVUM - Nazwa zbiorowa (3)

NOMEN RELATIVUM - Nazwa odnośna (3)

NOMEN RELATIVUM - Nazwa stosunkowa (3)

NOMEN RELATIVUM - Nazwa względna (3)

NOSCENTIA DE TERRA - Płody rolne (13)

NOTIO - Rysy rozpoznawcze (6,7)

NOTIO - Ujęcie poznawcze (6,7)

NOTIO - Ujęcie znamienne (6,7)

NOTIO - Znamię (3)

NOTIO PERSONAE - Znamię osoby (3)

NOTIO PERSONALIS - Znamię osobowe (3)

NOTITIA - Poznanie (3)

NOTITIA - Znajomość (13)

NOTITIA - Znajomość czegoś (6,7)

NOTITIA - Znajomość rzeczy (3)

NOVITAS - Nowość (3)

NOVUS STATUS GRATIAE - Wyższy szczebel łaski (3)

NOYITAS - Nowatorstwo (3)

NULLUS - Żaden (3)

NUMERUS - Liczba (6,7)

NUMERUS ABSOLUTUS - Liczba bezwględna (3)

NUMERUS ABSTRACTUS - Liczba oderwana (3)

NUMERUS SIMPLEX - Liczba niezłoźona (3)

NUNC - Teraz(3)

NUTRITIO - Odżywianie (6,7)

NUTRIVA VIS - Władza odżywiania (6,7)

OBIECTUM - Przedmiot (6,7)

OBIECTUM ADAEQUATUM PROPORTIONATUM - Przedmiot dostosowany (6,7)

OBIECTUM ADAEQUATUM PROPORTIONATUM - Przedmiot proporcjonalny (6,7)

OBIECTUM INTELLECTUS PROPRIUM - Przedmiot właściwy (6,7)

OBIECTUM SENSUS COMMUNE - Przedmiot wspólny (6,7)

OBIECTUM SENSUS PER ACCIDENS - Przedmiot przypadłościowy (6,7)

OBIECTUM SENSUS PER ACCIDENS - Przedmiot uboczny (6,7)

OBIECTUM SENSUS PROPRIUM - Przedmiot właściwy (6,7)

OBLATIONES - Obiaty (13)

OBLIGATIO - Obowiązywanie prawa (13)

OBLIVIO - Zapomnienie (6,7)

OBSCURITAS - Mroczność (6,7)

OBSCURITAS - Mroki (6,7)

OBSERVANTIA - Przestrzeganie prawa (13)

OBSERVANTIA - Przestrzeganie przykazań (13)

OBSERVANTIA - Zachowywanie prawa (13)

OBSERVANTIAE - Przestrzeganie określonych praktyk (13)

OBSERVATIONES - Przestrzeganie określonych praktyk (13)

OBTINERE VIM LEGIS - Nabyć mocy prawa (13)

OCCISIO - Zabijanie (13)

OCCISIO - Zabójstwo (13)

OFFERENS - Ofiarnik (13)

OFFERENS - Ofiarujący (13)

OFFERENS - Składający ofiarę (13)

OLFACTUS - Węch (6,7)

OMNIS - Każdy (3)

OPERABILE - Pole działania (6,7)

OPERABILE - Sfera działania (6,7)

OPERATIO - Czynność (6,7)

OPERATIO - Działanie (6,7)

OPERATIO - Postępowanie (6,7)

OPERATIO PROPRIA - Czynność właściwa (6,7)

OPINATIVUM - Co w nas budzi mniemanie (6,7)

OPINIO - Mniemanie (6,7)

OPINIO - Opinia (6,7)

OPINIO - Zapatrywanie (6,7)

OPPOSITA - Przeciwstawniki (3)

OPPOSITIO - Przeciwstawność (3,6,7)

OPPOSITIO RELATIVA - Przecistawność względna (3)

OPPOSITIO RELATIVA - Przeciwstawność odnośna (3)

OPPOSITIO RELATIVA - Przeciwstawność stosunkowa (3)

OPPOSITUS - Przeciwstawny (6,7)

OPUS CREATIONIS - Dzieło stwarzania (6,7)

OPUS DISTINCTIONIS - Dzieło oddzielania (6,7)

OPUS ORNATUS - Dzieło wystroju (6,7)

ORATIO - Mowa (6,7)

ORATIO - Wypowiedź (6,7)

ORDINARE - Kierować (13)

ORDINARE - Porządkować (3)

ORDINARE - Przyporządkować (13)

ORDINARE - Służyć do (13)

ORDINARE - Zmierzać do (13)

ORDINARI - Być przyporządkowanym (6,7)

ORDINARI - Być skierowanym (6,7)

ORDINARI - Być ukierunkowanym (6,7)

ORDINATIO - Zarządenie (6,7)

ORDINATUS - Uporządkowany (6,7)

ORDINES - Rządy anielskie (6,7)

ORDINOR - Porządkuję (6,7)

ORDINOR - Przyporządkowuję (6,7)

ORDO - Ciążenie (3)

ORDO - Kierunek (3)

ORDO - Kolejność (3)

ORDO - Porządek (3,6,7)

ORDO - Rząd (3)

ORDO - Zamiar (6,7)

ORDO - Zwrot ku (3)

ORDO AD FINEM - Prowadzenie do celu (13)

ORDO AD FINEM - Przyporządkowanie celowi (13)

ORDO AD FINEM - Służenie do celu (13)

ORDO AD FINEM - Zważanie na cel (13)

ORDO NATURAE - Porządek natury (6,7)

ORDO NATURAE - Porządek ustalony przez naturę (3)

ORDO NATURAE SECUNDUM VIAM GENERATIONIS ET TEMPORIS - Porządek natury według kolejności powstawania i następowania w czasie (6,7)

ORDO NATURAE SECUNDUM VIAM PERFECTIONIS SIVE INTENTIONIS NATURAE - Porządek według doskonałości czyli zamierzenia natury (6,7)

ORDO ORIGINIS - Porządek ustalony przez wywód (3)

ORDO RATIONIS - Porządek ustalony przez rozum (3)

ORDO RERUM - Porządek rzeczy we wszechświecie (6,7)

ORGANUM - Narząd (6,7)

ORIGO - Wywodzenie (3)

ORIGO - Wywodzenie się (6,7)

ORIGO - Wywód (3)

ORIOR - Wywodzą się (6,7)

ORNATUS - Wystrój (6,7)

PANES AZYMI - Chleby przaśne (13)

PANES PROPOSITIONIS - Chleby pokładne (13)

PARADISUS - Raj (6,7)

PARTICEPS - Uczestnik (3)

PARTICIPARE - Mieć udziałowe (13)

PARTICIPARE - Mieć w udziale (13)

PARTICIPARE - Uczestniczyć (13)

PARTICIPATIO - Uczestnictwo (6,7)

PARTICIPATIO - Uczestniczenie (6,7)

PARTICIPATIO - Udział (6,7)

PARTICIPATIO - Udzielenie (6,7)

PARTICIPATIVE - Udziałowe (13)

PARTICIPATUS - Udzielony (6,7)

PARTICIPEM ESSE - Uczestniczyć (3)

PARTICIPIO - Mam udział (6,7)

PARTICIPIO - Mam udzielone (6,7)

PARTICIPIO - Uczestniczę (6,7)

PARTICULARE - Poszczególnik (3)

PARTICULARE - Poszczegół (3,6,7)

PARTICULARE - To, co wyszczególnione (6,7)

PARTICULARES CONDITIONES - Partykularne uwarunkowania (6,7)

PARTIPEM ESSE - Być uczestnikiem (3)

PARTUS - Zrodzenie (3)

PASSIBILIS - Kto może cierpieć (6,7)

PASSIBILIS - Kto może doznawać (6,7)

PASSIBILIS - Kto może odbierać (6,7)

PASSIO - Cierpienie (6,7)

PASSIO - Doznawanie (3,6,7)

PASSIO - Odczucie (6,7)

PASSIO - Uczucie (6,7)

PASSIO - Wrażenie (6,7)

PASSIVUS - Bierny (6,7)

PATER - Ojciec (3)

PATERNALITAS - Ojcostwo (3)

PATI - Być biernym (6,7)

PATI - Doznawać (6,7)

PATRZ PORZĄDEK - Natura (6,7)

PECTUSCULUM - Mostek (13)

PEDAGOGUS - Wychowawca (13)

PELLES ARIETUM RUBRICATAE - Skóry baranie barwione na czerwono (13)

PELLES HYACINTHINAE - Skóry z delfinów (13)

PEŁŁEŚ CIIICINA - Okrycie z koziej sierści (13)

PENTECOSTES - Pięćdziesiątnica (13)

PER - Dzięki (6,7)

PER - Poprzez (6,7)

PER - Przez (6,7)

PER - Za pośrednictwem (6,7)

PER PRIUS - Pierwej (3)

PER PRIUS - Pierwotnie (3)

PER PRIUS - Przede wszystkim (3)

PER REMOTIONEM - Metodą rugowania (6,7)

PER SE - Istotnie (6,7)

PER SE - Sam przez się (6,7)

PER SE - Zasadniczo (6,7)

PER SE OPERANS - Sam przez się działający (6,7)

PER SE OPERANS - Samodzielny (6,7)

PER SE SUBSISTENS - Sam przez się istniejący (6,7)

PERCEPTIO - Poznanie z przeżyciem (3)

PERCIPIO - Czuję (6,7)

PERCIPIO - Jestem świadom (6,7)

PERCIPIO - Odczuwam (6,7)

PERCIPIO - Uświadamiam sobie (6,7)

PERCUSSURA - Pobicie (13)

PERCUSSURA - Uderzenie (13)

PEREGRINUS - Przechodzień (13)

PERFECTIBILE - Rzecz doskonalona (6,7)

PERFECTIO - Bogactwo (3)

PERFECTIO - Doskonałość (3)

PERFECTIO - Doskonałość (6,7)

PERFECTIO - Uposażenie (3)

PERFECTIO - Wartość (3)

PERFECTUS - Doskonały (6,7)

PERFICIO - Doskonalę coś (6,7)

PERMANENTIA - Pozostawanie (3)

PERMISSIO - Zezwolenie (13)

PERSONA - Dygnitarz (3)

PERSONA - Osoba (3,6,7)

PERSONA - Osobistość (3)

PERSONALITAS - Osobowość (3)

PERSUASIONES RETHORICAE - Wywody retoryczne (6,7)

PERTINACIA - Upór (13)

PHANTASIA - Fantazja (6,7)

PHANTASIA - Wyobraźnia (6,7)

PHANTASMA - Wyobrażenie (6,7)

PHILOSOPHI NATURALES - Filozofowie przyrody (6,7)

PHILOSOPHIA NATURALIS - Filozofia przyrody (6,7)

PHRENETICI - Obłąkani (6,7)

PIGNUS - Zastaw (13)

PLANTAE - Rośliny (6,7)

PLEBISCITA - Plebiscyt (13)

PLEBISCITA - Referendum (13)

PLURALITAS - Wielość (3)

PLURES - Kilka (3)

PLURES - Wiele (3)

PONERE IN - Umieszczać (3)

PONERE IN - Wnieść (3)

PONERE IN - Zakładać (3)

PONTIFEX - Arcykapłan (13)

POSSE - Móc (3)

POSSESIO - Majątek (13)

POSSESIO - Mienie (13)

POSSESIO - Posiadłość (13)

POSSESIO - Własność (13)

POSSIBILE - Możliwe (3)

POSSIBILIS - Możnościowy (6,7)

POSSIBILITAS - Możliwość (6,7)

POSTERIOR - Pośledni (3)

POSTERIOR - Późniejszy (3)

POSTERIOR - Wtóry (3)

POTENTIA - Możność (3)

POTENTIA - Możność (6,7)

POTENTIA - Władza psychiczna (6,7)

POTENTIA ACTIVA - Moc (3)

POTENTIA ACTIVA - Możność czynna (3,6,7)

POTENTIA ACTIVA - Potęga (3)

POTENTIA AD GENERANDUM - Moc do rodzenia (3)

POTENTIA AD SPIRANDUM - Moc do tchnienia (3)

POTENTIA AUGMENTATIVA - Władza rozrastania się (6,7)

POTENTIA AUGMENTATIWA - Władza wzrostu (6,7)

POTENTIA GENERANDI - Moc rodzenia (3)

POTENTIA GENERATIVA - Władza rodzenia (6,7)

POTENTIA MOTIVA SECUNDUM LOCUM - Władza ruchu lokalnego (6,7)

POTENTIA NUTRITIVA - Władza odżywiania (6,7)

POTENTIA PASSIVA - Możność bierna (3,6,7)

POTENTIA SPIRANDI - Moc tchnienia (3)

POTENTIAE APPETITIVAE - Władze poźądawcze (6,7)

POTENTIAE INTELLECTIVAE - Władze umysłowe (6,7)

POTENTIAE SENSITIVAE - Władze zmysłowe (6,7)

POTENTIAE VEGETATIVAE - Władze wegetatywne (6,7)

POTESTAS - Władza (13)

POTESTATIVUM PER SE - Samostanowienie (6,7)

PRAECCEPTIA AFFIRMATIVA - Przykazania nakazujące (13)

PRAECCEPTIA AFFIRMATIVA - Przykazania twierdzące (13)

PRAECCEPTIA CAEREMONIALIA - Przykazania obrzędowe (13)

PRAECCEPTIA IUDICALIA - Przykazania porządkowe (13)

PRAECCEPTIA IUDICALIA - Przykazania sądownicze (13)

PRAECCEPTIA IUDICALIA - Przykazania ustrojowe (13)

PRAECCEPTIA MORALIA - Przykazania moralne (13)

PRAECCEPTIA NEGATIVA - Przykazania przeczące (13)

PRAECCEPTIA NEGATIVA - Przykazania zakazujące (13)

PRAECCEPTUM - Przykazanie (13)

PRAECIPERE - Przykazać (13)

PRAEDICAMENDA - Działy bytu (3,6,7)

PRAEDICAMENDA - Rodzaje (3)

PRAEDICATIO - Orzekanie (6,7)

PRAEDICATIO ACCIDENTALIS - Orzekanie przypadłościowe (3)

PRAEDICATIO IDENTITATIS - Orzekanie tożsamościowe (3)

PRAEDICATUM - Orzeczenie (3)

PRAEDICO - Orzekam (6,7)

PRAEINTELLIGERE - Być pierwej myślowo (3)

PRAEPRAEEXISTERE - Przedistnieć (6,7)

PRAEPRAEEXISTERE - Uprzednio istnieć (6,7)

PRAESENTIALITAS - Teraźniejszość (3)

PRAESUMPTIO SUPERBA - Pyszałkowate zaufanie w sobie (6,7)

PRAESUPPONERE - Uprzednio zakładać (3)

PRAESUPPOSITO - Zakładając coś już wpierw istniejącego (6,7)

PRAESUPPOSITO NULLO - Nie zakładając niczego wpierw istniejącego (6,7)

PRAETER NATURAM - Co nie idzie po zwykłej linii natury (6,7)

PRAETERNATURALIA - Pozanaturalne (6,7)

PRIMA INTELLIGIBILIA - Pierwsze pojęcia myśli (6,7)

PRIMA INTELLIGIBILIA - Szczytowe zdobycze myśli (6,7)

PRIMARIUS - Pierwszorzędny (3)

PRIMO - Jako pierwsze (6,7)

PRIMO - Na pierwszym miejscu (6,7)

PRIMO - Na pierwszym planie (6,7)

PRIMO - W pierwszym rzędzie (6,7)

PRIMO - Wpierw (6,7)

PRIMOGENITUS - Pierworodny (3,6,7)

PRIMUM ANIMATUM - Pierwsze ożywione (6,7)

PRIMUM PRINCIPIUM VITAE - Pierwiastek będący pierwszym wsobnym początkiem życia (6,7)

PRINCEPS - Głowa (13)

PRINCEPS - Naczelnik (13)

PRINCEPS - Rządzący (13)

PRINCEPS - Władca (13)

PRINCIPATUM - Początkobiorca (3,6,7)

PRINCIPATUS - Władza (6,7)

PRINCIPIA INDIVIDUALIA - Pierwiastki jednostkowe (6,7)

PRINCIPIA INDIVIDUANTIA - Czynniki ujednostkowienia (3)

PRINCIPIA INDIVIDUANTIA - Pierwiastki ujednostkowienia (3)

PRINCIPIA PER SE NOTA - Zasady znane same przez się (6,7)

PRINCIPIUM - Czynnik (3)

PRINCIPIUM - Pierwiastek (3)

PRINCIPIUM - Pierwiastek wewnętrzny (6,7)

PRINCIPIUM - Początek (3,6,7,13)

PRINCIPIUM - Początkodawca (3,6,7)

PRINCIPIUM - Zasada (3,6,7,13)

PRINCIPIUM - Źródło (3,6,7,13)

PRINCIPIUM INDIVIDUATIONIS - Czynnik stanowiący o jednostkowieniu (6,7)

PRINCIPIUM INDIVIDUATIONIS - Czynnik stanowiący o rozdrobnieniu na jednostki (6,7)

PRINCIPIUM INTELLECTIVUM - Pierwiastek umysłowy (6,7)

PRINCIPIUM SINGULARITATIS - Czynnik stanowiący o rozdrobnieniu na poszczególne jednostki (6,7)

PRIOR INTENTIONE - Pierwszy w zamierzeniu (6,7)

PRIOR POSTERIOR - Pierwsze wtóre (6,7)

PRIORITAS - Pierwszeństwo (3,6,7)

PRIUS - Kolejność (3)

PRIUS POSTERIUS - Najpierw potem (3,6,7)

PRIUS POSTERIUS - Pierwsze wtóre (3)

PRIVATIO - Brak (3,6,7)

PRIVATIO - Pozbawienie (3)

PRIVATIO - Utrata (3,6,7)

PRIYILEGIUM - Przywilej (13)

PROCEDO - Pochodzę (6,7)

PROCESSIO - Pochodzenie (3,6,7)

PROCESSIO INTELLIGIBILIS - Pochodzenie myślowe (3)

PROCESSUS - Pochód (6,7)

PROCESSUS - Przebieg (6,7)

PROCESSUS - Przewód (3)

PROCESSUS - Tok (3)

PRODUCERE - Dobyć (3)

PRODUCERE - Powołać do bytu (3)

PRODUCERE - Stworzyć (3)

PRODUCERE - Tworzyć (3)

PRODUCERE - Wydać (3)

PRODUCERE IN ESSE - Powołać do bytu (6,7)

PRODUCO - Tworzenie (6,7)

PRODUCTIO - Utworzenie (6,7)

PROFECTUS - Postęp (6,7)

PROFECTUS VIRTUTIS - Wzrost w cnocie (3)

PROFERRE VERBUM - Dobyć słowo (3)

PROFERRE VERBUM - Wypowiedzieć słowo (3)

PROFICIE - Postępuję w czymś (6,7)

PROFICIE - Wzrastam (6,7)

PROFLUERE - Wypłynąć (3)

PROFLUERE - Wytrysnąć (3)

PROHIBERE - Zakazać (13)

PROHIBITIO - Zakaz (13)

PROLATIO - Dobycie (3)

PROLATIO - Wydanie (3)

PROMISSIO - Obietnica (13)

PROMPTITUDO - Gotowość (6,7)

PROMULGATIO - Ogłoszenie prawa (13)

PROMULGATIO - Publiczne obwieszczenie (13)

PROPINQUITAS - Bliskość (6,7)

PROPINQUITAS - Pokrewieństwo (6,7)

PROPITIATIONIS FESTUM - Święto przebłagania (13)

PROPITIATORIUM - Przebłagalnia (13)

PROPORTIO INAEQUALITATIS - Proporcja nierówności (3)

PROPOSITIO - Przesłanka (6,7,13)

PROPOSITIO - Zasada (13)

PROPOSITIO - Zdanie (6,7)

PROPRIA OPERATIO - Czynność właściwa (6,7)

PROPRIE - W sposób właściwy (3)

PROPRIE - Właściwie (3,6,7)

PROPRIE LOQUENDO - Właściwie mówiąc (6,7)

PROPRIETAS - Właściwość (6,7)

PROPRIETAS ABSOLUTA - Właściwość bezwzględna (3)

PROPRIETAS PERSONALIS - Właściwość osobowa (3)

PROPRIETAS RELATIVA - Właściwość odnośna (3)

PROPRIETAS RELATIVA - Właściwość stosunkowa (3)

PROPRIETAS RELATIVA - Właściwość względna (3)

PROPRIUM - Swoistość (3)

PROPRIUM - To, co właściwe (3)

PROPRIUM - Właściwe (6,7)

PROPRIUS - Właściwy (6,7)

PROSOPA - Maska (3)

PROTERVIA - Krnąbrność (13)

PROVIDENTIA - Opatrzność (13)

PURIFICATIONES - Oczyszczenia (13)

QUALITAS - Jakość (3)

QUALITAS CORPOREA - Jakość cielesna (6,7)

QUALITAS ELEMENTARIS - Jakość elementarna (6,7)

QUALITAS PASSIBILIS - Jakość wywołująca wrażenia w zmysłach (6,7)

QUALITAS REMISSA - Jakość osłabiona (6,7)

QUALITAS REMISSA - Jakość skarlała (6,7)

QUALITAS SENSIBILIS - Jakość postrzegalna (6,7)

QUANTITAS - Ilość (6,7)

QUANTITAS - Masa (6,7)

QUANTITAS CONTINUA - Ilość ciągła (3)

QUANTITAS DIMENSIVA - Ilość wymierna (3)

QUANTITAS DISCRETA - Ilość liczebna (3)

QUANTITAS DISCRETA - Liczba (3)

QUANTITAS EXTRINSECA - Ilość ciągła zewnętrzna (3)

QUANTITAS INTRINSECA - Ilość ciągła wewnętrzna (3)

QUANTITAS MOLIS - Masa (3)

QUANTITAS VIRTUTIS - Ilość siły wartości (3)

QUASI - Jakby (3)

QUASI - Niejako (3)

QUASI - Nieomal (3)

QUASI - Poniekąd (3)

QUIDDITAS - Sedno (3,6,7)

QUIES - Spoczynek (3)

QUINQUE UNIVERSALIA - Pięć orzeczeń (6,7)

QUINTA ESSENTIA - Kwintesencja (6,7)

QUINUS - Pięcioistny (3)

QUODAMMODO - Poniekąd (6,7)

QUODAMMODO - W jakiś sposób (6,7)

RADIX - Korzeń (3)

RADIX - Spód (3)

RADO - Rozum (3,6,7,13)

RALATIVA - Nazwy odnośne (3)

RALATIVA - Nazwy stosunkowe (3)

RALATIVA - Nazwy względne (3)

RALATIVA - Strony stosunku (3)

RALATIVA - Względniki (3)

RAPTUS - Zachwyt (6,7)

RAREFACTIO - Rozrzedzanie (6,7)

RASIO PILORUM - Golenie włosów (13)

RATIO - Argument (6,7)

RATIO - Dowód (3)

RATIO - Idea (6,7)

RATIO - Istota (13)

RATIO - Podstawa (6,7)

RATIO - Pojęcie (3)

RATIO - Pomysł (6,7,13)

RATIO - Powód (3,6,7,13)

RATIO - Sąd (13)

RATIO - Sedno rzeczy (3)

RATIO - Treść (3,6,7)

RATIO - Twór myśli (3)

RATIO - Uzasadnienie (6,7,13)

RATIO - Znaczenie (6,7)

RATIO IDEALIS - Pomysł w umyśle (3)

RATIO INFERIOR - Rozum niższy (6,7)

RATIO PARTICULARIS - Rozum partykularny (6,7)

RATIO PARTICULARIS - Rozum praktyczny (6,7)

RATIO PRACTICA - Rozum praktyczny (13)

RATIO SPECULATIVA - Rozum spekulatywny (13)

RATIO SUPERIOR - Rozum wyższy (6,7)

RATIO UNIVERSALIS - Rozum powszechny (6,7)

RATIOCINARI - Rozumować (6,7)

RATIOCINATIO - Rozumowanie (6,7)

RATIONALE - Pektorał (13)

RATIONALIS - Rozumny (6,7)

RATIONEM INDUCERE - Przytaczać dowody (3)

RATIONES AETERNAE - Pomysły wieczne (6,7)

RATIONES CAUSALES - Zakodowane prawzory (6,7)

REALIS - Rzeczowy (3,6,7)

REALITAS - Rzeczowość (6,7)

REBELLIO - Bunt (13)

RECIPERE - Otrzymać (3)

RECIPERE - Przyjąć (3)

RECIPERE MAGNIS ET MINUS - Rosnąć lub maleć (6,7)

RECIPIO - Przyjmuję (6,7)

RECREATIO - Nowe stwarzanie (6,7)

RECTA RATIO - Rozum należycie ustawiony (13)

RECTA RATIO - Zdrowy rozsądek (13)

RECTITUDO - Należyte ustawienie (6,7)

RECTITUDO - Poprawność (13)

RECTITUDO - Prawość (6,7)

RECTITUDO - Prostość (13)

RECTITUDO - Słuszność (13)

RECTITUDO - Uczciwość w myśleniu (13)

RECTITUDO - Uczciwość w postępowaniu (13)

RECTITUDO - Uczciwość w sądzeniu (13)

RECTUS - Należycie myślący (13)

RECTUS - Należycie postępujący (13)

RECTUS - Należycie sądzący (13)

RECTUS - Należycie ustawiony (6,7,13)

RECTUS - Poprawny (13)

RECTUS - Prawy (6,7)

RECTUS - Słuszny (13)

RECTUS - Uczciwy (13)

REDDERE HABILIA - Przysposobić (6,7)

REFLECTO - Dokonywać refleksji (6,7)

REFLEXIO - Refleksja (6,7)

REGENERATIO SPIRITUALIS - Odrodzenie duchowe (3)

REGNUM - Królestwo (13)

REGNUM - Monarchia (13)

REGUŁA - Norma (13)

REGUŁA - Prawidło (13)

RELATIO - Stosunek (3)

RELATIO OPPOSITA - Stosunek przeciwstawny (3)

RELATIO PERSONALIS - Stosunek osobowy (3)

RELATIO RATIONIS - Stosunek myślny (3)

RELATIO REALIS - Stosunek rzeczowy (3)

RELATIONIS EXTREMA - Strony stosunku (3)

RELATIVUM - Byt odnośny (3)

RELATIVUM - Byt stosunkowy (3)

RELATIVUM - Byt względny (3)

RELATIVUM - Względnik (3)

REMINISCENTIA - Przypominanie (6,7)

REMOTIO - Metodą rugowania (6,7)

REMOVERE - Rugować (3)

REMOVERE - Uchylić (3)

REMOVERE - Usunąć (3)

RENOVATIO - Odnowa (6,7)

REPRAESENTARE - Przedstawiać (3)

REPRAESENTATIO - Przedstawienie (6,7)

REPRAESENTO - Przedstawiam (6,7)

REPUDIUM - Odrzucenie żony (13)

REPUGNAT - Jest w sprzeczności (6,7)

RES - Rzecz (6,7)

RES NATURAE - Rzecz natury (3)

RESPECTUS - Odnośność (3)

RESPECTUS - Stosunek (3)

RESPECTUS - Wzgląd na (3)

RESPONSA PRUDENTUM - Orzeczenia znawców prawa (13)

RESTRINGERE - Zacieśnić (3)

RESTRINGERE - Zwężyć (3)

RETRAHITURA CORPOREIS SENSIBUS - Odchodzi od cielesnych zmysłów (6,7)

RETRIBUTIO - Odwzajemnienie (3)

REVERENTIA - Cześć (13)

REVERENTIA - Uszanowanie (13)

RITUS - Obrzędy religijne (13)

Rzecz poznana przez myśl w rzeczywistości (6,7) = intellectum in actu

SACRA - Rzeczy święte (13)

SACRA - Świętości (13)

SACRIFICARE - Ofiarować (13)

SACRIFICARE - Składać ofiarę (13)

SACRIFICARE - W ofierze (13)

SACRIFICIUM - Ofiara (13)

SACRUM - Rzecz święta (13)

SAGA CIIICINA - Pokrycie z koziej sierści (13)

SANCTA - Miejsce Święte (13)

SANCTA SANCTORUM - Miejsce Najświętsze (13)

SAPIENTIA - Mądrość (3,6,7)

SAPIO - Mądruję (6,7)

SATISFACTIO - Zadośćuczynienie (6,7)

SATISFACTORIUS - Zadośćuczynny (6,7)

SCANDALUM - Oburzenie (13)

SCANDALUM - Represje (13)

SCENOPEGIAE FESTUM - Święto kuczek (13)

SCIBILE - Przedmiot wiedzy (6,7)

SCIENTIA - Wiedza (6,7)

SCIENTIA COMPLETA - Wiedza pełna (6,7)

SCIENTIA GRATUITA - Wiedza darmowa (6,7)

SCIENTIA GRATUITA - Wiedza naturalna (6,7)

SCIENTIA INCOMPLETA - Wiedza niepełna (6,7)

SCIENTIA MORALIS - Nauka o sprawach moralnych (6,7)

SCIENTIA NATURALIS - Filozofia przyrody (6,7)

SCIENTIA NATURALIS - Wiedza naturalna (6,7)

SCIENTIA SPECULATIVA - Wiedza spekulatywna (6,7)

SCIENTIAE NATURALES - Nauki przyrodnicze (6,7)

SCIENTIFICUM - To, co w nas rodzi wiedzę (6,7)

SCIO - Wiem (6,7)

SE HABERE AD - Mieć się (6,7)

SECUNDARIO - Drugorzędnie (6,7)

SECUNDARIO - Drugorzędowo (6,7)

SECUNDARIO - Na drugim planie (6,7)

SECUNDARIUS - Drugorzędny (3)

SECUNDUM - Odpowiednio do (6,7)

SECUNDUM - Po linii czego (6,7)

SECUNDUM - Pod względem (6,7)

SECUNDUM - Stosownie do (6,7)

SECUNDUM - W myśl (6,7)

SECUNDUM - W zakresie (6,7)

SECUNDUM - Według (6,7)

SECUNDUM - Z punktu widzenia (6,7)

SECUNDUM - Zależnie od (6,7)

SECUNDUM - Ze względu (6,7)

SECUNDUM ALIQUID SUI - Jakąś częścią swojego jestestwa (6,7)

SECUNDUM ORDINATIONEM - Z rozkazu (6,7)

SECUNDUM QUID - Pod jakimś względem (6,7)

SECUNDUM QUOD - Dlatego, że (6,7)

SECUNDUM QUOD - W miarę tego, jak (6,7)

SECUNDUM QUOD - W tym sensie, że (6,7)

SECUNDUM QUOD - Z racji tego (6,7)

SECUNDUM QUOD - Ze w tej mierze, w jakiej (6,7)

SECUNDUM QUOD EST - Tak jak istnieje (6,7)

SECUNDUM REM - Faktycznie (6,7)

SECUNDUM REM - Rzeczowo (6,7)

SECUNDUM SE - Samo dla siebie (6,7)

SECUNDUM SE - Samo w sobie (6,7)

SECUNDUM SE IPSUM - Samego przez się (6,7)

SEDUCTIO - Przekabacenie (13)

SEMEN - Nasienie (6,7)

SENATUS CONSULTA - Edykty senatu (13)

SENNE ZJAWY - Somnia (6,7)

SENSIBILE - Rzecz postrzegalna (6,7)

SENSIBILE - To, co podpada pod zmysł (6,7)

SENSIBILIA COMMUNIA - Wspólnie postrzegalne (6,7)

SENSIBILIA PER ACCIDENS - Postrzegalne przez przypadłość (6,7)

SENSIBILIA PROPRIA - Właściwie postrzegalne (6,7)

SENSIBILIS - Postrzegalny (6,7)

SENSIBILIS - Zmysłami uchwytny (6,7)

SENSIBILIS - Zmysłowy (6,7)

SENSITIVUM - Pierwiastek zmysłowy (6,7)

SENSITIVUM - Sfera zmysłów (6,7)

SENSITIVUM - Zmysły (6,7)

SENSITIVUS - Zmysłowy (6,7)

SENSUALITAS - Zmysłowość (6,7,13)

SENSUS - Zmysł jako władza poznająca (6,7)

SENSUS COMMUNIS - Zmysł wspólny (6,7)

'SENSUS EXTERIORES - Zmysły zewnętrzne (6,7)

SENSUS INTERIORES - Zmysły wewnętrzne (6,7)

SENSUS PROPRIUS - Zmysł właściwy (6,7)

SENTENTIALIA - Orzeczenia sędziów (13)

SENTENTIALIA - Wyroki sędziów (13)

SENTIO - Czuję (6,7)

SENTIO - Postrzegam (6,7)

SEPARARE - Oddzielać (3)

SEPARARE - Odłączać (3)

SEPARATIO - Oddzielenie (3)

SEPARATIO - Odłączenie (3)

SEPARATUS - Oddzielić się dający (3)

SEPARATUS - Oddzielony (3,6,7)

SEPARATUS - Odłączony (6,7)

SERMO INTERIOR - Wewnętrzna mowa (6,7)

SERVITUS - Niewola (13)

SERVUS - Niewolnik (13)

SIGNIFICARE - Oznaczać (3)

SIGNIFICARE - Znaczyć (3)

SIGNIFICATIO - Znaczenie (3,6,7)

SIGNIFICO - Oznaczam (6,7)

SIGNUM - Znak (3)

SIMILE - Podobne (6,7)

SIMILIS - Podobny (6,7)

SIMILITUDO - Podobieństwo (6,7)

SIMILITUDO - Podobizna (6,7)

SIMILITUDO SECUNDUM GENUS - Podobieństwo rodzajowe (3)

SIMILITUDO SECUNDUM SPECIEM - Podobieństwo gatunkowe (3)

SIMPLEX - Niezłożony (3)

SIMPLEX - Niezłożony (6,7)

SIMPLEX - Prosty (6,7)

SIMPLEX APPREHENSIO - Intuicyjne uchwycenie myślą rzeczy (6,7)

SIMPLEX APPREHENSIO - Pierwsze uchwycenie myślą rzeczy (6,7)

SIMPLEX APPREHENSIO - Rozumienie rzeczy (6,7)

SIMPLEX INTELLIGENTIA - Intuicyjne pojęcie sedna (6,7)

SIMPLEX INTELLIGENTIA - Myślenie proste (6,7)

SIMPLEX INTELLIGENTIA - Pierwsze poznawcze zetknięcie się myśli z rzeczą (6,7)

SIMPLEX INTELLIGENTIA - Pierwsze uchwycenie przez myśl rzeczy (6,7)

SIMPLICITAS - Niezłożoność (3,6,7)

SIMPLICITER - Istotnie (3)

SIMPLICITER - Istotnie (6,7)

SIMPLICITER - Niezłożenie (6,7)

SIMPLICITER - Po prostu (3)

SIMPLICITER - W sposób niezłożony (6,7)

SIMPLICITER - Zasadniczo (3,6,7)

SIMPLICITER UNUM - Zasadniczo jedno (6,7)

SIMPLICITER UNUM, ENS - Zasadniczo jeden, byt (6,7)

SIMUL - Na raz (6,7)

SINGULARE - Pojedyncza substancjalna jednostka (6,7)

SINGULARE - Poszczególnik (3)

SINGULARE - Poszczegół (6,7)

SINGULARIS - Pojedynczy (3)

SINGULARIS - Poszczególny (3)

SINGULARITAS - Osobność (3)

SINGULARITAS - Pojedyńczość (3)

SINGULARITAS - Poszczegółowość (6,7)

SINGULARITER - Osobno (3)

SINGUŁARITER - W liczbie pojedynczej (3)

SITUS - Położenie (3)

SŁOWNIK ŁACINSKO-POLSKI -

SOCIALIS - Społeczny (6,7)

SOCIALITER - W społeczności (6,7)

SOCIETAS - Społeczeństwo (6,7,13)

SOCIETAS - Społeczność (6,7,13)

SOLITARIUS - Odosobniony (3)

SOLITARIUS - Samotny (3)

SOLITUDO - Odosobnienie (3)

SOLITUDO - Samotność (3)

SOLITUDO ABSOLUTA - Samotność bezwzględna (3)

SOLITUDO RELATIVA - Samotność względna (3)

SOLLEMNITAS - Uroczystość (13)

SOLUS - Sam (3)

SOMNUM - Sen (6,7)

SOPHISMA - Krętackie myślenie (3)

SOPHISTAE - Logicy (3)

SPATULA - Łopatka (13)

SPATULAMANTIA - Wróżenie z łopatek (13)

SPECIES - Forma poznawcza (6,7)

SPECIES - Gatunek (3,6,7)

SPECIES - Piękno (3)

SPECIES - Postać (3)

SPECIES ABSTRACTA - Forma oderwana (6,7)

SPECIES ACQUISITA - Nabyta forma poznawcza (6,7)

SPECIES CONNATURALES - Formy poznawcze wrodzone (6,7)

SPECIES CONNATURALIS - Forma wrodzona (6,7)

SPECIES EXPRESSA - Forma wyrażająca (6,7)

SPECIES GRATUITA - Darmowa forma (6,7)

SPECIES IMPRESSA - Forma wrażona (6,7)

SPECIES INDITA - Forma wszczepiona przez naturę (6,7)

SPECIES INFLUXA - Forma wlana (6,7)

SPECIES INFUSA - Forma wlana (6,7)

SPECIES INTELLIGIBILIS - Forma poznawcza (3)

SPECIES INTELLIGIBILIS - Wrażenie umysłowe (6,7)

SPECIES INTELLIGIBILIS • - Forma myślowa (3,6,7)

SPECIES NATURALIS - Naturalna forma poznawcza (6,7)

SPECIES SENSIBILIS - Forma zmysłowa (6,7)

SPECIES SENSIBILIS - Wrażenie (6,7)

SPECIES SENSIBILIS - Zmysłowa forma poznawcza (6,7)

SPECIFICARE - Gatunkować (3)

SPECULATIVUM - Sfera dociekań spekulatywnych (6,7)

SPIRACULUM - Tchnienie (6,7)

SPIRANS - Tchnący (3)

SPIRARE - Tchnąć (3)

SPIRATIO ACTIVA - Tchnienie czynne (3)

SPIRATIO COMMUNIS - Tchnienie wspólne (3)

SPIRATIO PASSIVA - Tchnienie bierne (3)

SPIRATOR - Tchniciel (3)

SPIRITUS - Dech (6,7)

SPIRITUS - Duch (3,6,7)

SPIRITUS - Podmuch (3)

SPIRITUS - Wiatr (3)

SPLENDOR - Blask (3)

SPURIUS - Dziecko nieślubne (13)

STABILIO - Ustalam (6,7)

STAMEN - Osnowa w tkaninie (13)

STATIM - Z miejsca (3)

STATIM - Zaraz (3)

STATURA PRONA - Zgięty ku ziemi (6,7)

STATURA RECTA - Prosty wzrost (6,7)

STATUS - Stan (6,7)

STATUS INNOCENTIAE - Stan niewinności (6,7)

STATUS PRAESENTIS VITAE - Za życia doczesnego (6,7)

STATUTUM - Statut (13)

STATUTUM - Zespół rozporządzeń (13)

STATUTUM - Zespół ustaleń (13)

SUB CONFUSIONE - Mgliście (6,7)

SUB CONFUSIONE - Niedokładnie (6,7)

SUB CONFUSIONE - W sposób zagmatwany (6,7)

SUB CONFUSIONE - We mgle (6,7)

SUB CONFUSIONE - Zacierając różnice (6,7)

SUBICI - Być podmiotem (6,7)

SUBIECTIO - Podleganie (6,7)

SUBIECTIO - Podległość (3)

SUBIECTIO OECONOMICA VEL CIVILIS - Podleganie domowe lub obywatelskie (6,7)

SUBIECTIO SERVUIS - Podleganie niewolnicze (6,7)

SUBIECTUM - Podmiot (6,7)

SUBSISTENS - Bytujący samoistnie (6,7)

SUBSISTENS - Samoistniejący (6,7)

SUBSISTENS - Samoistnik (3)

SUBSISTENS - Samoistny (6,7)

SUBSISTENTIA - Samoistność (3)

SUBSISTERE - Bytować samoistnie (3)

SUBSISTERE - Samoistnieć (3)

SUBSTANTIA - Jestestwo (6,7)

SUBSTANTIA INTELLECTUALIS - Jestestwo duchowe (3)

SUBSTANTIA PRIMA - Jestestwo pierwsze (3)

SUBSTANTIA SECUNDA - Jestestwo drugie (3)

SUBSTANTIA SEPARATA - Jestestwo poza materialne (3)

SUBTEGMEN - Wątek w tkaninie (13)

SUCCESIO - Następstwo (3)

SUPEHUMERALE - Efod (13)

SUPERADDITIO - Naddatek (6,7)

SUPERFLUITATES - Wydaliny (6,7)

SUPPONERE - Brać w znaczeniu (3)

SUPPONERE . - Występować na oznaczenie (3)

SUPPOSITIO - Branie w znaczeniu (3)

SUPPOSITIO - Występowanie na oznaczenie (3)

SUPPOSITO - Założywszy (6,7)

SUPPOSITUM - Osobnik (3)

SUPPOSITUM - Podłoże (3,6,7)

SYLLOGISMUS DIALECTICUS - Sylogizm dialektyczny (6,7)

SYMBOLUM FIDEI - Skład wiary (3)

SYMBOLUM FIDEI - Symbol (3)

SYNDERESIS - Prasumienie (6,7,13)

TABERNACULORUM FESTUM - Święto namiotów (13)

TABERNACULUM - Namiot spotkania (13)

TABERNACULUM - Przybytek (13)

TABULA - Deski ścienne namiotu (13)

TABULA - Płyta (13)

TABULA - Tablice zawierające dekalog (13)

TABULA RASA - Tablica niezapisana (6,7)

TACTUS - Dotyk (6,7)

TALIO - Odwet (13)

TANTUM - Tylko (3)

TEMPLUM - Świątynia (13)

TEMPORALIS - W czasie (3)

TEMPUS - Czas (3,6,7)

TENTATIO - Kuszenie (6,7)

TERMINI - Wyrazy w zdaniu (6,7)

TERMINI NUMERALES - Liczebniki (3)

TERMINUS - Granica (6,7)

TERMINUS - Kres (3,6,7)

TERMINUS - Przeznaczenie (3)

TERMINUS - Wyraz (3)

TERMINUS COMMUNIS - Wyraz wspólny (3)

TERMINUS ESSENTIALIS - Wyraz istotowy (3)

TERMINUS PERSONALIS - Wyraz osobowy (3)

TERMINUS SINGULARIS - Wyraz oddający pojedynczą rzecz (3)

TESTES - Świadkowie (13)

TESTIMONIA - Świadectwa (13)

TESTIMONIUM FALSUM - Fałszywe świadectwo (13)

TOTALIS - Całościowy (6,7)

TOTALITAS - Całościowość (6,7)

TOTALITER - Całkowicie (6,7)

TOTUM - Całe (6,7)

TOTUM - Całość (6,7)

TOTUM - To, co całe (6,7)

TOTUM INTEGRALE - Całość integralna będąca zespołem części (6,7)

TOTUM POTENTIALE - Całość swych sił (6,7)

TOTUM POTENTIALE - Całość swych władz (6,7)

TOTUM UNIVERSALE - Całość jaką jest powszechnik (6,7)

TOTUS - Cały (6,7)

TRADUCO - Przekazuję dziedzicznie (6,7)

TRADUCO - Przenoszę dziedzicznie (6,7)

TRANSCENDENTALIA - Orzecznik! nadrzędne (3)

TRANSCENDENTIA - Orzeczenia nadrzędne (6,7)

TRANSFIGURATIO - Zmiana kształtu (3)

TRANSIENS ACTIO - Czynność przechodnia (6,7)

TRANSITUS - Przejście (3)

TRANSMUTANDO - Przemieniając (6,7)

TRANSMUTANDO - Przetwarzając (6,7)

TRANSMUTATIO - Przemiana (3,6,7)

TRINITAS - Trójca (3)

TRINUS - Troisty (3)

TRIPLEX - Potrójny (3)

TRIPLEX - Trojaki (3)

TUBARUM FESTUM - Święto trąb (13)

UNIBILIS CORPORIS - Dusza ciąży do połączenia z ciałem (6,7)

UNICUS - Jedyny (3)

UNIGENITUS - Jednorodzony (3)

UNIO - Połączenie (6,7)

UNIRE - Jednoczyć (6,7)

UNITAS - Jedność (3,6,7)

UNITAS ESSENTIAE - Jedność istoty (3)

UNITAS ORDINIS - Jedność ładu (3)

UNIVERSALE - Powszechnik (3,6,7)

UNIVERSALITAS - Ogólność (6,7)

UNIVERSALITAS - Powszechność (6,7)

UNIVERSALITER - W sposób ogólny (6,7)

UNIVERSALITER - W sposób powszechny (6,7)

UNIVERSUM - Wszechświat (6,7)

UNIVOCATIO - ednoznaczność (3)

UNUM - Jedno (3,6,7)

UNUM ACCIDENTALITER - Jedno przez przypadłość (6,7)

UNUM SUBSTANTIALITĘR - Substancjalnie jedno (6,7)

UNUS - Jeden (3)

URBES REFUGII - Miasta ucieczki (13)

USIA - Istota (3)

USIOSIS - Samoistnik (3)

USIOSIS - Samoistność (3)

USURA - Lichwa (13)

USURA - Odsetki (13)

USUS - Używanie (3)

USUS RATIONIS - Używanie rozumu (6,7)

UT IN PAUTIORIBUS - W mniejszości przypadków (6,7)

UT IN PLURIBUS - Co zdarza się zwykle, ale nie zawsze (6,7)

UT IN PLURIBUS - W większości przypadków (6,7)

UTI - Posługiwać się czymś (3)

UTIIITAS - Użyteczność (6,7)

UTOR - Posługiwać się (6,7)

UTOR - Używać (6,7)

VASA - Naczynia świątyni (13)

VELUM - Zasłona (13)

VENALE SUFFRAGIUM - Przekupny głos (13)

VENATIO SYLVESTRIUM - Polowanie na zwierzynę (6,7)

VENDITIO - Sprzedaż (13)

VENEREA - Seks (6,7)

VERBUM - Słowo (3)

VERBUM ACTIVUM - Czasownik strony czynnej (3)

VERBUM CORDIS - Słowo serca (3)

VERBUM CORDIS - Słowo wewnętrzne (3)

VERBUM INTELLIGIBILE - Słowo myślowe (3)

VERBUM INTELLIGIBILE - Słowo umysłowe (3)

VERBUM INTELLIGIBILE - Słowo wewnętrzne (3)

VERBUM PASSIVUM - Czasownik strony biernej (3)

VERBUM VOCIS - Słowo ustne (3)

VERITAS - Prawda (6,7)

VERITAS - Prawdziwość (6,7)

VERUM - Prawdziwe (6,7)

VESTES - Szaty (13)

VESTIGIUM - Siad (3,6,7)

VIA INQUISITIONIS - Dochodzenie do prawdy czy wiedzy drogą samodzielnego poszukiwania (6,7)

VIA INVENTIONIS - Odkrywanie prawdy drogą osobistego dochodzenia (6,7)

VIATICUM - Zaopatrzenie na drogę (13)

VICISSITUDO - Kolejność (6,7)

VICISSITUDO - Następowanie (6,7)

VICTIMA - Żertwa (13)

VIDETUR - Chyba (3)

VIDETUR - Jak widać (3)

VIDETUR - Wydaje się (3)

VIDETUR - Zdaje się (3)

VIOLENTUM - Gwałt (6,7)

VIR - Mężczyzna (6,7)

VIRES - Siły (6,7)

VIRES - Władze (6,7)

VIRES POTENTIAE COGNOSCITIVAE - Władze poznawcze (6,7)

VIRGA - Laska (13)

VIRTUALITER - W mocy przyczyny (6,7)

VIRTUALITER - W mocy władzy (6,7)

VIRTUS - Cnota (3,6,7)

VIRTUS - Moc (6,7)

VIRTUS - Siła (3,6,7)

VIRTUS - Władza psychiczna (6,7)

VIRTUS COGNOSCITIVA - Władza poznawcza (6,7)

VIS - Siły (6,7)

VIS - Władze (6,7)

VIS AESTIMATIVA - Władza osądu (6,7)

VIS AUGMENTATIVA - Władza wzrostu (6,7)

VIS COACTIVA - Siła zmuszająca prawa (13)

VIS CONCUPISCIBILIS - Siła pożądliwa (6,7)

VIS IMAGINATIVA - Wyobraźnia (6,7)

VIS IRASCIBILIS - Siła bojowa (6,7)

VIS IRASCIBILIS - Siła gniewliwa (6,7)

VIS REMINISCITIVA - Władza przypominania (6,7)

VIS SORTIS - Dar wieszczy (6,7)

VISIBILE - To, co widzialne (6,7)

VISIO - Widzenie (6,7)

VISIO CORPORALIS - Widzenie cielesne (6,7)

VISIO IMAGINARIA - Zjawa wyobraźni (3)

VISIO INTELLECTUALIS - Widzenie umysłowe (6,7)

VISIO SPIRITUALIS - Widzenie niematerialne (6,7)

VISIO SPIRITUALIS - Widzenie wyobraźniowe (6,7)

VISUM - To, co wzrok widzi (6,7)

VISUS - Wzrok (6,7)

VITA - Życie (6,7)

VITA ANIMALIS - Życie naturalne (6,7)

VITA ANIMALIS - Życie psychiczne (6,7)

VITA DOMESTICA - Życie domowe (6,7)

VITA DOMESTICA - Życie rodzinne (6,7)

VITA SOCIALIS - Życie społeczne (6,7)

VITA SPIRITUALIS - Życie duchowe (6,7)

VITA SPIRITUALIS - Życie nadprzyrodzone (6,7)

VITIA - Występki (13)

VITULA - Jałowica (13)

VIVENS - Żyjący (3)

VIVENTIA - Istoty żyjące (6,7)

VIVUM - Żywotnik (3)

VOLENS - Chętny (3)

VOLENS - Podmiot chcący (3)

VOLITUM - Przedmiot chcenia (3)

VOLUNTARIUS - Dobrowolny (3,6,7)

VOLUNTAS - Wola (6,7)

VOX - Głos (3,6,7)

VOX - Słowo (6,7)

YIOLENTUM - Zniewolenie (6,7)

ZELOTYPIA - Podejrzenie żony o cudzołóstwo (13)

ZWIERZĘCE (6,7)  VITA ANIMALIS - Życie wegetatywno