badania

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

 

 15 listopada 2008 r.

 

Prof. Mieczysław Gogacz

podczas uroczystości 15 listopada 2008


Sympozjum odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 15 listopada 2008r. w Auli im. Roberta Schumana Auditorium Maximum przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

Sympozjum składało się z 3 części:

 

1) uroczystego wręczenia dyplomów Nagrody im. Profesora Mieczysława Gogacza przyznawanych za najlepsze prace magisterskie dotyczące filozofii tomistycznej

 

2) części merytorycznej, składającej się z 12 referatów (przedzielonej przerwą) oraz

 

3)części towarzyskiej, stanowiącej spotkanie laureatów, referentów i gości z Prof. Mieczysławem Gogaczem.

 

   


1) Sympozjum otworzył Artur Andrzejuk witając prof. Mieczysława Gogacza, Ordynariusza Włocławskiego, ks. bpa dra Wiesława Alojzego Meringa, prorektora UKSW, prof. Tadeusza Klimskiego, dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ks. Jana Krokosa, członków kapituły Nagrody, laureatów, sponsorów i uczestników Sympozjum.

 

          

  

  

 

Merytoryczną część Sympozjum prowadził prof. Paweł Bromski – rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

 

   

 

Podczas sympozjum zabrali głos:

1)      Prof. dr hab. Tadeusz Klimski

2)      Ks. bp dr Wiesław Mering

3)      Ks. prof. Jan Krokos

 

Wygłoszono w niej następujące referaty:

5)      Mgr Anna Kozłowska, Tomaszowa koncepcja psychiki i uczuć ludzkich jako podstawa teorii  i terapii nerwic represyjnych w ujęciu A. Terruwe i C.Baarsa;

6)      Mgr Maciej Karczewski, Kontekst odkrycia i sposób uzasadniania prawdy jako transcendentalnej właściwości bytów w ujęciu św. Tomasza z Akwinu;

7)      Mgr Mariusz Krzyżanowski, Filozoficzne podstawy ateizmu według E. Gilsona;

8)     Mgr Dawid Lipski, Problematyka istnienia na tle sporu Tomasza z Sutton
z Godfrydem z Fontaines

9)    Prof. dr hab. Mieczysław Gogacz, Przemówienie podsumowujące.
 

Prof. M.Gogacz na wstępnie złożył serdeczne gratulacje laureatom tegorocznych nagród. Wyraził przy tym swoją radość, że tak wiele osób rozważało zagadnienia filozofii św. Tomasza. Podkreślił, że refleksja nad tomizmem jest wkładem w intelektualną kulturę naszego Uniwersytetu i szerzej w kulturę Polski.
Odnosząc się do problematyki Sympozjum, Profesor uznał, że pomysł na pojęcie „pogranicza” w historii filozofii i sam opis tych historycznych „sytuacji” jest bardzo interesujący, inspirujący i „dający do myślenia”. Na sympozjum przekonująco ukazano różne aspekty tego pojęcia. Całe sympozjum – zdaniem M.Gogacza – ukazało, jak wiele jeszcze niezbadanych źródeł ma nasza własna kultura filozoficzna.

 

     


 

3. Po części oficjalnej Sympozjum odbyło się na spotkanie jego uczestników z prof. Mieczysławem Gogaczem przy ciastkach, kawie i herbacie.