85. urodziny Profesora Mieczysława Gogacza

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

oraz

odznaczenia Gratae Memoriae Signum Universitatis

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi

w 86 rocznicę urodzin

 

 17 listopada 2012 r.

 

 

Prof. Mieczysław Gogacz podczas uroczystości 17 listopada 2012 roku

 


 

Sympozjum odbyło się w dniu 17 listopada 2012 roku w auli budynku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie

1. Na początku dr Michał Zembrzuski przywitał prof. Mieczysława Gogacza oraz Gości Honorowych Sympozjum: ks. Prof. Stanisława Janeczka, Dziekana Wydziału Filozoficznego KUL oraz osoby jemu towarzyszące (w tym prodziekana w tym prodziekana o. dr hab Marcina Tkaczyka OFM). Następnie dr Michał Zembrzuski powitał przybyłego na uroczystość patronów honorowych Nagrody w osobach pana prof. dr hab. Tadeusza Klimskiego, pana dra Pawła Bromskiego, rektora Wyższej Szkoły Amerykanistyki i Stosunków Międzynarodowych. Wspomniał także nieobecnych patronów honorowych: ks. bpa dra Wiesława A. Meringa oraz prezesa Wojciecha Płazaka. Później przywitał członków Kapituły Nagrody, pana prof. dr hab. Artura Andrzejuka, ks. prof. Tomasza Stępnia, pana płk. dra Jerzego Niepsuja oraz panią dr Izabellę Andrzejuk. W dalszej kolejności dr Michał Zembrzuski przywitał obecne na uroczystości władze Uczelni i Wydziału: prorektora UKSW, ks. prof. dr hab. Macieja Bałę, Dziekana WFCh panią prof. Annę Latawiec, prorektora WFCh ks. prof. dr hab. Jana Krokosa oraz dyrektora Instytutu Filozofii, ks. prof. Ryszarda Monia. Na koniec powitani zostali laureaci Nagrody, ich goście, sponsorzy Nagrody oraz wszyscy uczestnicy Sympozjum.

 

Statuetka GRATAE MEMORIAE SIGNUM UNIVERSITATIS

- miniaturowy odlew pomnika papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego,

znajdującego się na dziedzińcu KUL w Lublinie

 2. Następnie ks. prof. Stanisław Janeczek, Dziekan Wydziału Filozoficznego KUL, wręczył Profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi wyróżnienie „GRATAE MEMORIAE SIGNUM UNIVERSITATIS” („ZNAK WDZIĘCZNEJ PAMIĘCI UNIWERSYTETU”) przyznany przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

 

Ks. prof. Stanisław Janeczek, dziekan Wydziału Filozoficznego KUL odczytuje decyzję rektora KUL

o uhonorowaniu prof. Mieczysława Gogacza wyróżnieniem

GRATAE MEMORIAE SIGNUM UNIVERSITATIS.

Obok stoi prodziekan Wydziału Filozoficznego KUL, ks. dr hab Marcin Tkaczyk z okolicznością statuetką3. Z kolei prof. Artur Andrzejuk wraz z ks. prof. Tomaszem Stępniem i płk. drem Jerzym Niepsujem wręczyli tegoroczne nagrody. Patrz: Sprawozdanie

4. Kapituła wręczyła dyplom honorowy za wsparcie nagrody pani mgr Urszuli Maliszewskiej oraz panu dr Dawidowi Pełce.
 

 

Prof. Artur Andrzejuk i tuby z dyplomami Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza

(dyplomy zaprojektował dr Janusz kapusta)

 


5. Następnie ks. prof. Stanisław Janeczek, Dziekan Wydziału Filozoficznego KUL, Gość Honorowy Sympozjum, wygłosił referat pt. „Rodowód współczesnych reform szkolnictwa wyższego”

6. Później tegoroczni laureaci Nagrody przedstawili następujące referaty:

Mgr Paula Belina-Prażmowska-Kryńska: "Sokratejska idea niewiedzy jako źródła zła moralnego a etyka św. Tomasza z Akwinu"
Mgr Agata Mazurek: "Rola poznania zdroworozsądkowego w wyodrębnianiu transcendentaliów"
Mgr Paulina Sulenta: "Problem istnienia idei jednostkowych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza III kwestii De veritate – De ideis
Mgr Marcin Trepczyński: "Nauka według św. Tomasza"
Mgr Stefan Kokosza: "Zawartość problemowa traktatu De unione verbi incarnati Tomasza z Akwinu"
Mgr Sławomir Kozerski: "Stosunek cnót do uczuć w filozofii św. Tomasza z Akwinu na przykładzie cnoty męstwa"

7. Po wszystkich referatach odbyła się interesująca dyskusja (która trwała potem jeszcze bardzo długo podczas części nieoficjalnej Sympozjum).

8. Prof. Artur Andrzejuk podsumował Sympozjum, zaprezentował najnowszą publikację profesora Mieczysława Gogacza - „Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu” wydaną jako 10 tom w serii „Opera Philosophorum Medii Aevi”. Później prof. Artur Andrzejuk zamknął część oficjalną Sympozjum i zaprosił uczestników na spotkanie z prof. Gogaczem przy ciastkach, kawie i herbacie.

Przygotował: Dr Michał Zembrzuski

 

 

 

 

Profesor Mieczysław Gogacz ze statuetką Gratae Memoriae Signum Universitatis

Prof. Artur Andrzejuk

Dr Witold Płotka z dr Michałem Zembrzuskim, głównym organizatorem sympozjum i całej uroczystosci

Prof. Mieczysław Gogacz ze swoimi książkami, przygotowanymi na prezenty

Ks. prof. Stanisław Janeczek z prof. Mieczysławem Gogaczem

Prof. Mieczysław Gogacz z prof. Tadeuszem Klimskim

Prof. Mieczysław Gogacz z prof. Arturem Andrzejukiem

Dr Jakub Wójcik z prof. Mieczysławem Gogaczem

Prof. Mieczysław Gogacz, prof. Artur Andrzejuk, dr Jakub Wójcik

PDG: ks. prof. Stanisław Janeczek, dziekan Wydziału Filozofii KUL, ks. prof. Maciej Bała, prorektor UKSW, ks. prof. Ryszard Moń, dyr. Instytutu Filo

Mgr Dorota Zapisek, dr Michał Zembrzuski, ks. dr Adam Filipowicz

Prof. Artur Andrzejuk z ks. prof. Tomaszem Stępniem, wicerektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Promotorzy nagrodzonych prac: ks. prof. Tomasz Stępień, dr Adam Górniak, z tyłu (pomiedzy nimi) - prof. Artur Andrzejuk

Płk. dr Jerzy Niepsuj z prof. Tadeuszem Klimskim

Płk dr Jerzy Niepsuj, b. prezes Państwowej Agencji Radiokom., prof. Tadeusz Klimski b. prorektor UKSW, dr Paweł Bromski b. prezes ARPOLU

Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, prof. Anna Latawiec w rozmowie z dyrektorem Instytutu Filozofii, ks. prof. Ryszardem Moniem

Grupa Trzmająca Władzę: prof. Anna Latawiec, dziekan, ks. prof. Maciej Bała, prorektor, ks.prof. Ryszard Moń, dyrektor Instytutu Filozofii

Były dziekan Wydziału, ks. prof. Jan Krokos, Paulina Sulenta, ... aktualna dziekan, prof. Anna Latawiec

Kapituła Nagrody im prof. M. Gogacza: (stoją od lewej) ks. prof. Tomasz Stepień, płk. dr Jerzy Niepsuj, prof. Artur Andrzejuk, dr Izabella Andrzejuk

Dr Michał Zembruski prowadzi sympozjum

Dr Michał Zembrzuski

Przemawia ks. prof. Stanisław Janeczek, dziekan Wydziału Filozoficznego KUL

Przemawia ks. prof. Stanisław Janeczek

Dr Izabella Andrzejuk z mjr. dr. Dawidem Pełką. Powyżej nich - Mama i Dziadek mgr. Sławomira Kozerskiego, tegorocznego laureata nagrody

Dr Jakub Wójcik - na pierwszym planie; powyżej mgr Paula Belina Prażmowska-Kryńska, mgr Urszula Maliszewska, mgr Iwona Solecka-Karczewska

Dorota Zapisek na moment przed wręczeniem kwiatów prof. Mieczysławowi Gogaczowi

Powitanie gości specjalnych: ks. prof. Tomasz Stępień, wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Powitanie gości specjalnych: dr Izabella Andrzejuk, sekretarz Kapituły Nagrody, fundator ksiażek na prezenty

Powitanie gości specjalnych: ks. prof. Maciej Bała, prorektor UKSW

Powitanie gości specjalnych: prof. Anna Latawiec, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Redaktor naczelna Studia Philosophiae Christianae

Powitanie gości specjalnych: ks. prof. Jan Krokos, były wieloletni dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, aktualny prodziekan tego Wydziału

Powitanie gości specjalnych: ks. prof. Ryszard Moń, dyrektor Instytutu Filozofii UKSW

Od prawej: mgr Agnieszka Gondek i mgr Jarosław Gałuszka, doktoranci, powyżej ks. prof. Tomasz Stępień i ks. dr Adam Filipowicz

Uczestnicy Sympozjum. W pierwszym rzędzie (od lewej): dr Magdalena Płotka, dr Witold Płotka, mgr Karolina Ćwik

Uroczystość wręczenia wyróżnienia KUL: ks. prof. Stanisław Janeczek, ks. dr , prodzekan Wydziału Filozofii KUL, prof. Mieczysław Gogacz

Ks. prof. Stanisław Janeczek pokazuje zebranym dyplom Rektora KUL, przyznający prof. Gogaczowi Gratae Memoriae Signum Universitatis

Kulowsko-atekowski znak pokoju

Gratulacje od prodzekana Wydziału Filozofii KUL, ks. dra hab. Marcina Tkaczyka.

Uczestnicy Sympozjum (od lewej): mgr Joanna Skurzak, mgr Michał Krajski, ks. dr Adam Filipowicz, ks. prof. Tomasz Stępień

Mjr dr Dawid Pełka otrzymuje dyplom honorowy Nagrody im prof. Mieczysława Gogacza

Mgr Urszula Maliszewska odbiera dyplom honorowy Nagrody im prof. Mieczysława Gogacza

Nagrodę otrzymuje mgr Paula Belina Prażmowska-Kryńska (UKSW), magistrantka ks. prof. Tomasza Stępnia - laureatka z 2011 roku

Nagrodę otrzymuje mgr Agata Mazurek (KUL), magistrantka ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

Nagrodę otrzymuje mgr Paulina Sulenta (KUL), magistrantka ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

Nagrodę otrzymuje mgr Marcin Trepczyński (UW), magistrant dr Adama Górniaka

Nagrodę otrzymuje mgr Stefan Kokosza (UW), magistrant dra Adama Górniaka

Nagrodę otrzymuje mgr Sławomir Kozerski (UKSW), magistrant prof. Artura Andrzejuka

Ks. prof. Stanisław Janeczek przedstawia swój wykład pt. Rodowód współczesnych reform szkolnictwa wyższego

Mgr Paula Belina Prażmowska-Kryńska przedstawia referat pt. Sokratejska idea niewiedzy jako źródło zła moralnego a etyka św. Tomasza z Akwinu

Mgr Agata Mazurek wygłasza referat pt. Rola poznania zdroworozsądkowego w wyodręnianiu transcendentaliów

Mgr Paulina Sulenta przedstawia refetat pt. Problem istnienia idei jednostkowych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.

Mgr Marcin Trepczyński przedstawia referat pt. Nauka według św. Tomasza

Mgr Stefan Kokosza przedstawia referat pt. Zawartość problemowa traktatu "De unione verbi incarnati" Tomasza z Akwinu

Mgr Sławomir Kozerski przedstawia referat pt. Stosunek cnót do uczuć w filozofii św. Tomasza z Akwinu na przykładzie cnoty męstwa

Paula Belina Prażmowska-Kryńska z najbliższymi oraz promotorem, ks. prof. Tomaszem Stępniem

Prof. Mieczysław Gogacz wpisuje dedykację mgrowi Marcinowi Markowskiemu (laureatowi nagrodyu z 2010 roku). Na swoją kolej czeka mgr Marcin Trepczyński

Proesor Miczysław Gogacz niestrudzenie wpisuje dedykacje

Mgr Palina Sulenta i mgr Agata Mazurek - tegoroczne lauretki nagrody, magistrantki ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka czekaja na autograf Profesora

Profesor Mieczysław Gogacz ze statuetką Gratae Memoriae Signum Universitatis i swoimi książkami

Agata Mazurek z Pauliną Sulentą, nieco z tyłu ks. prof. Tomasz Stępień w rozmowie z prof. Tadeuszem Klimskim

Prof. Gogacz wpisuje dedylkację mgr Agacie Mazurek

Prof. Mieczysław Gogacz z mgr. Maciejem Słęckim

Samotność fenomenologa... (wśród tomistów) - dr Witold Płotka z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego - prywatnie: mąż dr Magdaleny Płotki z UKSW

 

Fotografowały: Mgr Anna Starościc, dr Anna Kazimierczak-Kucharska, dr Izabella Andrzejuk