85. urodziny Profesora Mieczysława Gogacza

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

w 87 rocznicę urodzin Profesora

 

 16 listopada 2013 r.

 

Prof. Mieczysław Gogacz podczas uroczystości 16 listopada 2013 roku

 

 

1. Na początku prof. A. Andrzejuk przywitał Prof. Mieczysława Gogacza oraz laureatów Nagrody i gości sympozjum. Przywitał obecne na uroczystości władze Wydziału: Panią Dziekan Wydziału Filozofii, prof. A. Latawiec, Prodziekana, ks. prof. J. Krokosa. Następnie przywitał Kapitułę Nagrody im. Profesora M. Gogacza. Wspomniał o osobie, która zawsze wspierała inicjatywę nagrody, a której w tym roku zabrakło na Uroczystości – o zmarłym Prorektorze, Panu Profesorze T. Klimskim. Przywitał Gościa Honorowego, pana dra Pawła Bromskiego, rektora Wyższej Szkoły Amerykanistyki i Stosunków Międzynarodowych, ks. prof. Tomasza Stępnia, pana płk. dra Jerzego Niepsuja, panią dr Izabellę Andrzejuk i sekretarza kapituły – dr Michał Zembrzuskiego. Prof. A. Andrzejuk wymienił następnie nieobecnych na uroczystości patronów honorowych Nagrody im. Profesora M. Gogacza – ks. bpa Wiesława A. Meringa oraz pana prezesa Fundacji „Veritas”, red. Wojciecha Płazaka. Odczytał jednocześnie krótki list wysłany od ks. bpa W. A. Meringa, który przesłał pozdrowienia i życzenia profesorowi Gogaczowi oraz gratulacje laureatom. Na koniec powitani zostali wszyscy goście, sponsorzy Nagrody oraz uczestnicy Sympozjum. Prof. A. Andrzejuk przedstawił również plan całej Uroczystości.

 

2. Dalej prof. A. Andrzejuk zaprezentował książkę jednego z jego zmarłych doktorantów, Pana Jana Zatorowskiego. Książka została zatytułowana: "Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu – jej źródła i kontynuacje". Jednocześnie prof. Andrzejuk wręczył tę książkę osobom, które wsparły jej wydanie, a została ona wydana inicjatywą jego przyjaciół i znajomych ze studiów.

 

3. Następnie dr Michał Zembrzuski poprowadził część Sympozjum związaną z wręczaniem tegorocznych nagród. Przypomniał najważniejsze zasady Regulaminu Nagrody i przedstawił laureatów. Nagrody wręczali Pan prof. Artur Andrzejuk, ks. prof. Tomasz Stępień i płk. dr Jerzy Niepsuj. Patrz: Sprawozdanie

 

4. Potem odbyło się Sympozjum zatytułowane „Tomizm konsekwentny”, które prowadziła Pani dr Magdalena Płotka. Jako pierwszy, referat wygłosił Gość Honorowy, Pan dr Paweł Bromski. Referat nosił tytuł: „Nauka i magia w „epoce rozumu”.

 

5. Później tegoroczni laureaci Nagrody przedstawili następujące referaty:

 

Paulina Biegaj: Koncepcja Prawa Bożego w klasycznej filozofii chrześcijańskiej. Analiza podstaw biblijnych, uwag świętego Tomasza, Mieczysława Alberta Krąpca, Tadeusza Ślipki oraz Józefa Tischnera

 

Andrzej Bułeczka: Dyskusja wokół zagadnienia istoty i istnienia. Tradycja scholastyczna i myśl współczesna wobec stanowiska św. Tomasza z Akwinu

 

Maciej Burkiewicz: Między „słowem” a „oglądem”. Racjonalność aktu wiary w świetle Sumy teologii (II-II, qq. 1-16) św. Tomasza z Akwinu

 

Andrzej T. Kubanowski: Elementy chrystianologii moralnej Listu do Kolosan w świetle „Super Epistolam B. Pauli ad Colossenses” lectura św. Tomasza z Akwinu

 

Po wszystkich referatach odbyła się interesująca dyskusja (która trwała potem jeszcze bardzo długo podczas części nieoficjalnej Sympozjum).

 

7. Prof. Artur Andrzejuk podsumował Sympozjum, zaprezentował najnowszą publikację profesora Mieczysława Gogacza - W kierunku tomizmu konsekwentnego, wydaną jako 11 tom w serii „Opera Philosophorum Medii Aevi”. Zaprezentował również publikację Pani dr M. Płotki, zatytułowaną: Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora, wydaną również w serii „Opera Philosophorum Medii Aevi”.

 

8. Później prof. Artur Andrzejuk zamknął część oficjalną Sympozjum i zaprosił uczestników na spotkanie z prof. Gogaczem przy ciastkach, kawie i herbacie.

 

Płk dr Jerzy Niepsuj dr Izabella Andrzejuk i ks. prof. Tomasz Stępień - członkowie Kapituły Nagrody

Mgr Urszula Wolska i prof. Mieczysław Knut

Dr Michał Zembrzuski i mgr Anna Krajska

Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej prof. Anna Latawiec wita się z prof. Mieczysławem Gogaczem

Z prof. Mieczysławem Gogaczem wita się ks. prof. Jan Krokos

Ks. prof. Jan Krokos i prof. Artur Andrzejuk

Dr Paweł Bromski, patron honorowy Nagrody oraz płk dr Jerzy Niepsuj i ks. prof. Tomasz Stępień - członkowie Kapituły Nagrody

Anna Maria Szczepaniak wręcza na powitanie kwiaty prof. Mieczysławowi Gogaczowi

Dr Magdalena Płotka z prof. Mieczysłąwem Gogaczem

Bartosz Owczarek wręcza kwiaty pani dziekan prof. Annie Latawiec

Dr Paweł Bromski, rektor Wyższej Szkoły Amerykanistyki i Stosunków Międzynarodowych, patron honorowy Nagrodu i gość honorowy uroczystości 16 XI 2013

Prof. Artur Andrzejuk

Prof. Artur Andrzejuk wręcza książkę Jana Zatorowskiego Łukaszowi Mażewskiemu

Prof. Mieczysłąw Gogacz z książką Jana Zatorowskiego pt. "Synderresis et conscientia"

Prof. Artur Andrzejuk prezentuje XI tom serii Opera philosophorum medii aevi, stanowiący książkę prof. Gogacza pt. "W kierunku tomizmu konsekwentnego"

Dr Michał Zembrzuski, kierownik Niestacjonarnych i Studiów Podyplomowych z Filozofii i Etyki UKSW, sekretarz Kapituły Nagrody

Prof. Artur Andrzejuk, płk dr Jerzy Niepsuj i ks. prof. Tomasz Stępień, członkowie Kapituły Nagrody, na moment przed wręczeniem nagród

Płk dr Jerzy Niepsuj i ks. prof. Tomasz Stępień, członkowie Kapituły Nagrody, na moment przed wręczeniem nagród za rok akademicki 2013/2013

Mgr Paulina Biegaj odbiera nagrodę

Nagrodę otrzymuje mgr Andrzej Bułeczka

Nagrodę otrzymuje mgr Maciej Burkiewicz

Nagrodę odbiera mgr Andrzej Kubanowski

Dr Paweł Bromski wygłasza referta honorowy

Dr Paweł Bromski (przy pulpicie) oraz dr Magdalena Płotka i prof. Artur Andrzejuk

Dr Paweł Bromski

Dr Michał Zembrzuki - sekretarz Kapituły Nagrody

Dr Michał Zembrzuski

Mgr Jarosław Gałuszka (w górnym rogu) oraz mgr Karolina Ćwik i dr Izabella Andrzejuk

Mgr Paulina Biegaj wygłasza referat

Prof. Mieczysław Kunt i prof. Artur Andrzejuk - w górnym rogu mgr Łukasz Mażewski

Mgr Andrzej Bułeczka wygłasza referat

Mgr Maciej Burkiewicz wygłasza referat

Mgr Maciej Burkiewicz

Mgr Andrzej Kubanowski wygłasza referat

Mgr Urszula Wolska, wyżej dr Paweł Bromski i płk dr Jerzy Niepsuj, jeszcze wyżej - mgr Karolina Ćwik i dr Izabella Andrzejuk

Dr Magdalena Płotka i prof. Artur Andrzejuk

Mgr Dawid Lipski

Prof. Artur Andrzejuk prezentuje pierwszy numer Rocznika Tomistycznego

Prof. Artur Andrzejuk prezentuje pierwszy numer Rocznika Tomistycznego

Fotografia pamiątkowa

Spotkanie towarzyskie z prof. Gogaczem po cześci i oficjalnej. Za prof. Gogaczem Dawid Liski w rozmowie z Maciejem Słęckim, z tyłu - Maciej Burkiewicz

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska z prof. Gogaczem

Dr Izabella Andrzejuk

Bartosz Owczarek

Płk dr Jerzy Niepsuj z drem Pawłem Bromskim

Dawid Lipski, Artur Andrzejuk i Jerzy niepsuj - stoją; prof. Gogacz i Eryk Łażewski - siedzą

Prof. Andrzejuk z prof. Gogaczem

Płk Niepsuj i prof. Andrzejuk z prof. Gogaczem

Izabella Andrzejuk w rozmowie z Maciejem Słęckim

Karolina Ćwik, Jarosław Gałuszka i Ewa Cichosz

Maciej Burkiewicz z państwem Kubanowskimi

Urszulla Wolska z mężem, prof. Mieczysławem Knutem

Prof. Gogacz żegna się z Urszulą Wolską

Artur Andrzejuk w rozmowie z Jerzym Niepsujem i Pawłem Bromskim

Magdalena Płotka i Artur Andrzejuk

Izabella Andrzejuk i Anna Kazimierczak-Kucharska

Artur Andrzejuk w rozmowie z Andrzejem Bułeczką

 


Przygotował: Dr Michał Zembrzuski

 

Fotografowała: Dr Anna Kazimierczak-Kucharska