SŁOWNIK POLSKO-ŁACIŃSKI

W nawiasie podajemy numer tomu Sumy Teologicznej w którym dany termin został omówiony.

A

Abstrahuję (6,7) - abstraho

Abstrakcja (6,7) - abstractio

Afekty (6,7) - affectiones

Afekty (6,7) - affectus

Afekt (3) - affectus

Akt (3) - actus

Aktualizacja (6,7) - actualitas

Aktualizacja (6,7) - actus

Aktywny (6,7) - activus

Analogicznie (3) - analogice

Arcykapłan (13) - pontifex

Argument (6,7) - ratio

Argumentacja (6,7) - argumentatio

Argumentowanie (6,7) - argumentatio

Artysta (3,6,7) - artifex

Artyzm (6,7) - ars

Autor (3) - auctor

Autorstwo (3) - auctoritas

B

Badam (6,7) - inquiro Bałwochwalcy (13) - idolatrae

Bałwochwalstwo (13) - idolatria

Banicja (13) - exilium

Barwa (6,7) - color

Barwy (13) - colores

Bez różnicy (niezróżnicowany) (3) - indifferens

Bez wyodrębnień (6,7) - indistincte

Bez wyodrębnienia (3) - indistinctus

Bez wyszczególnień (6,7) - indistincte

Bezbierność (3) - impassibilitas

Bezbłędność (6,7) - infallibilitas

Bezwględny (6,7) - absolutus

Bezwzględnie (3,6,7) - absolute

Bezwzględnik (3) - absolutum

Białość (3) - albedo

Biczowanie (13) - flagellatio

Bieg czasu (6,7) - cursus

Bieg myśli (6,7) - discursus

Bieg zdarzeń (6,7) - cursus

Biegły w prawie (13) - iurisconsultus

Biegły w prawie (13) - iurisperitus

Biel (3) - album

Bierny (6,7) - passivus

Biorę nazwę (6,7) - denomino

Bisior (len) kręcony (13) - byssus retortus

Błąd (6,7) - falsitas

Blask (3) - ciaritas

Blask (3) - splendor

Bliskość (6,7) - propinquitas

Bliżej określać (13) - determinare

Bliższe określenia prawa (13) - determinationes legis

Błędne koło w rozumowaniu (3) - circulatio in ratione

Błędność (6,7) - falsitas

Błędny (6,7) - falsus

Bodzący (13) - cornupeta

Bogactwo (3) - perfectio

Bożek (13) - idolum

Bóg (3) - Deus

Bóstwo (3) - divinitas

Brać w znaczeniu (3) - supponere

Brak (3,6,7) - privatio

Brak (6,7) - defectus

Brak różnicy (3) - indifferentia

Branie w znaczeniu (3) - suppositio

Branka (13) - captiva

Brany niezależnie od czegokolwiek (6,7) - absolutus

Bunt (13) - rebellio

Być (3,6,7) - esse

Być biernym (6,7) - pati

Być odpowiednim (6,7) - convenio

Być pierwej myślowo (3) - praeintelligere

Być podmiotem (6,7) - subici

Być poruszanym (6,7) - moveri

Być przedmiotem (6,7) - cadere sub

Być przyporządkowanym (6,7) - ordinari

Być skierowanym (6,7) - ordinari

Być uczestnikiem (3) - partipem esse

Być ukierunkowanym (6,7) - ordinari

Być w czymś (6,7) - inesse

Byt (3) - esse

Byt (6,7) - ens

Byt konieczny (6,7) - necessarium

Byt, któremu udzielono istnienia, doskonałości (6,7) - ens per participationem

Byt niepodzielny (6,7) - indivisibile

Byt nieskończony (6,7) - infinitum

Byt odnośny (3) - relativum

Byt otrzymany (3) - esse receptum

Byt pobrany (3) - esse acceptum

Byt podzielny (6,7) - divisibile

Byt pozapodmiotowy (6,7) - intentio

Byt przygodny (6,7) - contingens

Byt przyjęty (3) - esse receptum

Byt stosunkowy (3) - relativum

Byt względny (3) - relativum

Byt złożony (6,7) - compositum

Bytować samoistnie (3) - subsistere

Bytowanie (3) - esse

Bytowość (6,7) - entitas

Bytujący samoistnie (6,7) - subsistens

Byty przygodne (6,7) - contingentia

Byty ulegające rozkładowi (6,7) - corruptibilia

C

Całe (6,7) - totum

Całkowicie (6,7) - totaliter

Całkowitość (3) - integritas

Całkowity (6,7) - integralis

Całopalenie (13) - holocaustum

Całość (6,7) - totum

Całość integralna będąca zespołem części (6,7) - totum integrale

Całość jaką jest powszechnik (6,7) - totum universale

Całość swych sił (6,7) - totum potentiale

Całość swych władz (6,7) - totum potentiale

Całościowość (6,7) - totalitas

Całościowy (6,7) - totalis

Cały (6,7) - totus Cecha (6,7) - conditio

Cechy jednostkowe (6,7) - conditiones individuales

Chaos (3) - confusio

Chętny (3) - volens

Chleby pokładne (13) - panes propositionis

Chleby przaśne (13) - panes azymi

Chłosta (13) - flagellatio

Chwila (3) - instans

Chwytam myślą (6,7) - apprehendo

Chyba (3) - videtur Ciało (6,7) - corpus

Ciało duchowe (6,7) - corpus spirituale

Ciało naturalne (6,7) - corpus animale

Ciało połączone z duszą (6,7) - corpus coniunctum

Ciało powstałe na skutek krzyżowania się (6,7) - mixtum

Ciało powstałe z zespolenia się elementów (6,7) - mixtum

Ciało psychiczne (6,7) - corpus animale

Ciąg (3,6,7) - continuum

Ciągły (3) - continuus

Ciążenie (3) - ordo

Ciążenie (6,7) - inclinatio

Ciąży (6,7) - inclinatur

Cielesność (6,7) - corporeitas

Cielesny (6,7) - corporalis

Cielesny (6,7) - corporeus

Cierpienie (6,7) - passio

Cnota (3,6,7) - virtus

Co innego (3) - aliud

Co może powstawać (6,7) - generabile

Co może poznawać umysłowo (6,7) - intellectivus

Co nie idzie po zwykłej linii natury (6,7) - praeter naturam

Co w nas budzi mniemanie (6,7) - opinativum

Co zdarza się zwykle, ale nie zawsze (6,7) - ut in pluribus

Coś niecoś (6,7) - aliqualiter

Cudzołożnica (13) - adultera

Cudzołóstwo (13) - adulterium

Cudzoziemcy (13) - extranei Cudzoziemiec (13) - alienigena

Czas (3,6,7) - tempus

Czasownik strony biernej (3) - verbum passivum

Czasownik strony czynnej (3) - verbum activum

Czciciel (13) - colens

Cześć (13) - reverentia

Członek (6,7) - membrum

Człowieczeństwo (3,6,7) - humanitas

Człowiek (3,6,7) - homo

Czuję (6,7) - percipio

Czuję (6,7) - sentio

Czynnik (3) - principium

Czynnik aktywny (6,7) - activum

Czynnik poruszający (6,7) - motivum

Czynnik stanowiący o jednostkowieniu (6,7) - principium individuationis

Czynnik stanowiący o rozdrobnieniu na jednostki (6,7) - principium individuationis

Czynnik stanowiący o rozdrobnieniu na poszczególne jednostki (6,7) - principium singularitatis

Czynniki ujednostkowienia (3) - principia individuantia

Czynność (3,6,7,13) - actio

Czynność (6,7) - actus

Czynność (6,7) - operatio

Czynność przechodnia (3) - actio transiens

Czynność przechodnia (6,7) - transiens actio

Czynność właściwa (6,7) - operatio propria

Czynność właściwa (6,7) - propria operatio

Czynność wsobna (3) - actio immanens

Czynność znamionująca (3) - actus notionalis

Czynny (6,7) - activus

Czysta rzeczywistość (6,7) - actus purus

Ćwiczenie się (6,7) - exercitium

D

Dane (3) - datio

Dany przez naturę (6,7) - inditus

Dar (3) - datum

Dar(3) - donum

Dar wieszczy (6,7) - vis sortis

Darmowa forma (6,7) - species gratuita

Darmowy (3,6,7) - gratuitus

Darowanie (13) - donatio

Darowizna (3) - donatio gratuita

Dawca (3) - dans

Dech (6,7) - spiritus

Deski ścienne namiotu (13) - tabula

Determinacja (6,7) - determinatio

Dlatego, że (6,7) - secundum quod

Dług (13) - debitum

Dłużnik (13) - debitor

Dobro (3,6,7) - bonum

Dobro partykularne (6,7) - bonum particulare

Dobro wspólne (6,7) - bonum commune

Dobroć (3,6,7) - bonitas

Dobrowolny (3,6,7) - voluntarius

Dobry (6,7) - bonus

Dobyć (3) - producere

Dobyć rzeczywistość z możności (6,7) - extrahere actum de potentia

Dobyć słowo (3) - proferre verbum

Dobyć z możności materii (6,7) - educere de potentia materiae

Dobycie (3) - prolatio

Dochodzenie do prawdy czy wiedzy drogą samodzielnego poszukiwania (6,7) - via inquisitionis

Dochodzenie do prawdy i wiedzy drogą osobistego odkrywania (6,7) - invenio

Dociekam (6,7) - inquiro

Dociekanie (3) - inquisitio

Dociekanie (6,7) - investigatio

Dodanie (6,7) - additio

Dokonywać refleksji (6,7) - reflecto

Dom (13) - domus

Doradca (3) - consilians

Doskonalę coś (6,7) - perficio

Doskonałość (3) - forma

Doskonałość (3) - perfectio

Doskonałość (6,7) - perfectio

Doskonały (6,7) - perfectus

Dosłowny (13) - literalis

Dostojeństwo (3) - dignitas

Doświadczenie (6,7) - experientia

Dotrzeć do (13) - applicare

Dotyk (6,7) - tactus

Dowód (3) - ratio

Dowód (6,7) - demonstratio

Dowodzenie (3) - demonstratio

Dowodzenie dedukcyjne (6,7) - demonstratio deductionis

Doznawać (6,7) - pati

Doznawanie (3,6,7) - passio

Drogą odłączania (6,7) - dividendo

Druga rzeczywistość (6,7) - actus secundus

Drugorzędnie (6,7) - secundario

Drugorzędny (3) - secundarius

Drugorzędowo (6,7) - secundario

Duch (3,6,7) - spiritus

Duch (6,7) - mens

Duchowość (6,7) - intellectualitas

Duchowy (3) - mentalis

Duchowy (6,7) - intellectualis

Dusza (6,7) - anima

Dusza (6,7) - mens

Dusza (substancja, forma) odłączona (6,7) - anima (substantia, forma) separata Dusza ciąży do połączenia z ciałem (6,7) - unibilis corporis

Dusza myśląca (6,7) - anima intellectiva

Dusza odłączona od ciała (6,7) - anima separata

Dusza połączona z ciałem (6,7) - anima coniuncta

Dusza rozumna (6,7) - anima rationalis

Dusza sama w sobie: w swej istocie (6,7) - anima secundum seipsam

Dusza umysłowa (6,7) - anima intellectiva

Dusza w całym swym jestestwie (6,7) - anima secundum se totam

Dusza wegetatywna (6,7) - anima vegetabilis

Dusza wegetatywna (6,7) - anima vegetativa

Dusza zmysłowa (6,7) - anima sensibilis

Dusza zmysłowa (6,7) - anima sensitiva

Dygnitarz (3) - persona

Dyspensować (13) - dispensare

Działać na (6,7) - afficio

Działać na zmysł i wywoływać w nim zmianę (6,7) - immutari

Działacz (3) - agens Działacz (3) - faciens

Działacz dobrowolny (3) - agens voluntarius liber

Działacz naturalny (3) - agens naturalis

Działanie (3) - actio

Działanie (6,7) - operatio

Działanie przyczynowe (3) - causalitas

Działy bytu (3) - genera

Działy bytu (3,6,7) - praedicamenda

Dziecko nieślubne (13) - spurius

Dziedzina pożądania (6,7) - appetitivum

Dziedziniec świątyni (13) - atrium

Dzielę (6,7) - divido

Dzielę coś wspólnie (6,7) - communico

Dzielić (3) - dividere

Dzieła artyzmu (6,7) - artificalia

Dzieła sztuki (6,7) - artificalia

Dzieło (3) - artificiatum

Dzieło (3) - factum

Dzieło oddzielania (6,7) - opus distinctionis

Dzieło stwarzania (6,7) - opus creationis

Dzieło wystroju (6,7) - opus ornatus

Dzierżawa (13) - locatio

Dzierźyciel (3) - continens

Dzięki (6,7) - per

E

Edykty senatu (13) - senatus consulta Efod (13) - supehumerale

F

Faktycznie (6,7) - secundum rem

Fałsz (6,7) - falsitas

Fałszywe świadectwo (13) - testimonium falsum

Fałszywy (6,7) - falsus

Fantazja (6,7) - phantasia

Figura (6,7) - figura

Filozofia przyrody (6,7) - philosophia naturalis

Filozofia przyrody (6,7) - scientia naturalis

Filozofowie przyrody (6,7) - naturales

Filozofowie przyrody (6,7) - philosophi naturales Forma (3) - forma

Forma materialna (6,7) - forma materialis

Forma myślowa (3,6,7) - species intelligibilis •

Forma oderwana (6,7) - species abstracta

Forma podstawowa (6,7) - forma substantialis

Forma poznawcza (3) - species intelligibilis

Forma poznawcza (6,7) - species

Forma przypadłościowa (6,7) - forma accidentalis

Forma substancjalna (6,7) - forma substantialis

Forma uzupełniająca (6,7) - forma accidentalis

Forma wlana (6,7) - species influxa

Forma wlana (6,7) - species infusa

Forma wrażona (6,7) - species impressa

Forma wrodzona (6,7) - species connaturalis

Forma wszczepiona przez naturę (6,7) - species indita

Forma wyrażająca (6,7) - species expressa

Forma zmysłowa (6,7) - species sensibilis

Formalnie (6,7) - formaliter

Formy poznawcze wrodzone (6,7) - species connaturales

G

Gatunek (3,6,7) - species

Gatunkować (3) - specificare

Głos (3,6,7) - vox

Głos rozumu (13) - dictamen rationis

Głowa (13) - princeps

Gmatwanina prawna (13) - confusio legum

Godność (3) - dignitas

Golenie włosów (13) - rasio pilorum

Gotowe oceny (6,7) - existimationes naturales

Gotowość (6,7) - promptitudo

Granica (6,7) - terminus

Groźba (13) - comminatio

Gwałt (6,7) - coactio

Gwałt (6,7) - violentum

H

Hańba (13) - ignominia

Harmonizowanie (3) - concomitantia

Hispostaza (3) - hypostasis

Historyczny (13) - literalis

I

Idea (6,7) - idea

Idea (6,7) - ratio

Idea oddzielona (6,7) - idea separata

Idea odłączona (6,7) - idea separata

Idzie za (6,7) - consequitur

Ilość (6,7) - quantitas

Ilość ciągła (3) - quantitas continua

Ilość ciągła wewnętrzna (3) - quantitas intrinseca

Ilość ciągła zewnętrzna (3) - quantitas extrinseca

Ilość liczebna (3) - quantitas discreta

Ilość siły wartości (3) - quantitas virtutis

Ilość wymierna (3) - quantitas dimensiva

Imię (3) - nomen

Imię własne (3) - nomem proprium

Imitacja (6,7) - imitatio

Indywidualny (6,7) - indmdualis

Indywidualny (6,7) - indmduus

Informuję (6,7) - informo

Inny (3) - alius

Instynkt (6,7) - instinctus

Integralny (6,7) - integralis

Inteligencja (6,7) - inteligentia

Intencja (13) - intentio

Interpretacja (13) - interpretatio

Intuicja (3) - intuitus

Intuicja pierwszych zasad (6,7) - intellectus principiorum

Intuicyjne pojęcie sedna (6,7) - simplex intelligentia

Intuicyjne uchwycenie myślą rzeczy (6,7) - simplex apprehensio

Istnieć (3,6,7) - esse

Istnieć (6,7) - existere

Istnienie (6,7) - esse

Istnienie (6,7) - existentia

Istnienie udzielone (6,7) - esse participatum

Istota (3) - usia

Istota (3,6,7) - essentia

Istota (13) - ratio

Istota społeczna (6,7) - animal sociale

Istota złożona z duszy i ciała (6,7) - coniunctum

Istota złożona z formy i materii (6,7) - coniunctum

Istotnie (3) - simpliciter

Istotnie (6,7) - essentialiter

Istotnie (6,7) - per se

Istotnie (6,7) - simpliciter

Istotny (3,6,7) - essentialis

Istotowo (6,7) - essentialiter

Istotowy (3,6,7) - essentialis

Istoty żyjące (6,7) - viventia

J

Jak jednostka (6,7) - individualiter

Jak widać (3) - videtur

Jakąś częścią swojego jestestwa (6,7) - secundum aliquid sui

Jakby (3) - quasi

Jakiś (6,7) - aliquis

Jako pierwsze (6,7) - primo

Jako przysposobienie (6,7) - habitualiter

Jako sprawność (6,7) - habitualiter

Jakość (3) - qualitas

Jakość cielesna (6,7) - qualitas corporea

Jakość elementarna (6,7) - qualitas elementaris

Jakość osłabiona (6,7) - qualitas remissa

Jakość postrzegalna (6,7) - qualitas sensibilis

Jakość skarlała (6,7) - qualitas remissa

Jakość wywołująca wrażenia w zmysłach (6,7) - qualitas passibilis

Jakowyś (6,7) - aliquis

Jałowica (13) - vitula

Jeden (3) - unus

Jedno (3,6,7) - unum

Jedno przez przypadłość (6,7) - unum accidentaliter

Jednoczyć (6,7) - unire

Jednomyślność (3) - consonantia

Jednorodzony (3) - unigenitus

Jednostkowy (6,7) - individualis

Jednostka (6,7) - individuum

Jednostka nieokreślona (3) - individuum vagum

Jednostkowienie (6,7) - individuatio

Jednostkowo (6,7) - individualiter

Jednostkowość (6,7) - individuari

Jednostkowy (3) - idividualis

Jednostkowy (3,6,7) - individuus

Jedność (3,6,7) - unitas

Jedność (6,7) - communicatio

Jedność istoty (3) - unitas essentiae

Jedność ładu (3) - unitas ordinis

Jednoznaczność (3) - univocatio

Jedyny (3) - unicus

Jest gotów (6,7) - natus est

Jest konieczne (6,7) - necesse est

Jest odległy (6,7) - distat

Jest poruszane (6,7) - movetur

Jest przypadłością (6,7) - accidit

Jest w błędzie (6,7) - est falsus

Jest w sprzeczności (6,7) - repugnat

Jestem przekonany (6,7) - assentio

Jestem świadom (6,7) - percipio

Jestestwo (6,7) - substantia

Jestestwo drugie (3) - substantia secunda

Jestestwo duchowe (3) - substantia intellectualis

Jestestwo pierwsze (3) - hypostasis

Jestestwo pierwsze (3) - substantia prima

Jestestwo poza materialne (3) - substantia separata

K

Kaleczenie się (13) - incisura

Kapuję (6,7) - apprehendo

Karność (13) - disciplina

Kadź z brązu (13) - labrum

Kazirodztwo (13) - incestum

Każdy (3) - omnis

Kierować (13) - ordinare

Kierunek (3) - ordo

Kilka (3) - plures

Kobieta (6,7) - mulier

Kolejność (3) - ordo

Kolejność (3) - prius-posterius

Kolejność (6,7) - vicissitudo

Kołowanie (3) - circumlocutio

Kompleksja (6,7) - complexio

Konieczne przez coś innego (3) - necessarium per aliud

Konieczne samo przez się (3) - necessarium per se

Koniecznik (6,7) - necessarium

Konieczność (6,7) - necessitas

Konieczność naturalna i bezwzględna (6,7) - necesse naturalis et absoluta Konieczność z celu (6,7) - necesse finis

Konieczność z przymusu (6,7) - necesse coactionis

Konieczny (6,7) - necessarius

Konkret (3) - concretum

Konsekracja (13) - consecratio

Korzeń (3) - radix

Kozioł (13) - hircus

Kres (3,6,7) - terminus

Krętackie myślenie (3) - sophisma

Krnąbrność (13) - contumacia

Krnąbrność (13) - protervia

Krnąbrny (13) - contumax

Królestwo (13) - regnum

Krwawa ofiara (13) - hostia

Krzyżowanie się (6,7) - mixtio

Kształt (3,6,7) - figura

Kształtować (3) - conformare

Kształtowanie (3) - conformatio

Kształtuję (6,7) - formo

Kto może cierpieć (6,7) - passibilis

Kto może doznawać (6,7) - passibilis

Kto może odbierać (6,7) - passibilis

Kupno (13) - emptio

Kuszenie (6,7) - tentatio

Kwintesencja (6,7) - quinta essentia

L

Laska (13) - virga

Lichwa (13) - usura

Liczba (3) - quantitas discreta

Liczba (6,7) - numerus

Liczba bezwględna (3) - numerus absolutus

Liczba niezłoźona (3) - numerus simplex

Liczba oderwana (3) - numerus abstractus

Liczebniki (3) - termini numerales

List rozwodowy (13) - libellus repudii

Logicy (3) - sophistae

Lubować (3) - frui

Lubowanie (3) - fruitio

Ludzki (6,7) - humanus

Ł

Łaska (6,7) - gratia

Łaska darmo dana (3) - gratia gratis data

Łaska uświęcająca (3) - gratia gratis data

Łaskawość (3) - benignitas

Łącząc (6,7) - componendo

Łączenie (6,7) - compositio

Łączę (6,7) - compono

Łącznik (6,7) - medium

Łączność (6,7) - convenientia

Łączyć (6,7) - convenio

Łopatka (13) - armus

Łopatka (13) - spatula

M

Ma to do siebie (6,7) - natus est

Mający poznanie (6,7) - cognoscitivus

Majątek (13) - possesio

Mały światek (6,7) - minor mundus

Mam udział (6,7) - participio

Mam udzielone (6,7) - participio

Masa (3) - mole

Masa (3) - quantitas molis

Masa (6,7) - quantitas

Maska (3) - prosopa

Materia (6,7) - materia

Materia ilościowo oznaczona (6,7) - materia quantitate signata

Materia ilościowo oznaczona (6,7) - materia signate quantitate

Materia jednostkowa (6,7) - materia individualis

Materia myślowa (6,7) - materia intelligibilis

Materia ogólnie brana (6,7) - materia communis

Materia oznaczona przez ilość (6,7) - materia signata quantitate

Materia postrzegalna (6,7) - materia sensibilis

Materia tylko myślą uchwytna (6,7) - materia intelligibilis

Materia w ogóle (6,7) - materia communis

Materia wspólna (6,7) - materia communis

Materialnie (6,7) - materialiter

Materialny (6,7) - materialis

Mądrość (3,6,7) - sapientia

Mądruję (6,7) - sapio

Mąż (6,7) - mas

Medium (6,7) - medium

Metodą rugowania (6,7) - per remotionem

Metodą rugowania (6,7) - remotio

Mężczyzna (6,7) - vir

Mgliście (6,7) - confusio

Mgliście (6,7) - sub confusione

Miano (3) - nomen

Miara (3,13) - mensura

Miasta ucieczki (13) - urbes refugii

Mieć (6,7) - habere

Mieć moc prawa (13) - habere vim legis

Mieć się (6,7) - se habere ad

Mieć udziałowe (13) - participare

Mieć w udziale (13) - participare

Miejsce (3) - locus

Miejsce Najświętsze (13) - sancta sanctorum

Miejsce Święte (13) - sancta

Mienie (13) - possesio

Mierzący (13) - mensurans

Mierzony (13) - mensuratus

Mieszanie się elementów (6,7) - mixtio

Mikrokosmos (6,7) - minor mundus

Miłość (3) - amor

Miłość (3) - caritas

Miłośnik (3) - amans

Miłowanie (3) - diiectio

Miłujący (3) - amans

Mniemanie (6,7) - opinio

Mnożenie (6,7) - multiplicatio

Moc (3) - potentia activa

Moc (6,7) - virtus

Moc do rodzenia (3) - potentia ad generandum

Moc do tchnienia (3) - potentia ad spirandum

Moc rodzenia (3) - potentia generandi

Moc tchnienia (3) - potentia spirandi

Model (3,6,7) - exemplar

Moment (3) - instans

Monarchia (13) - regnum

Morderstwo (13) - homicidium

Mostek (13) - pectusculum

Motor (6,7) - motor

Mowa (6,7) - locutio

Mowa (6,7) - oratio

Mowa wewnętrzna (6,7) - interior locutio

Mowa zewnętrzna (6,7) - exterior locutio

Możliwe (3) - possibile

Możliwość (6,7) - possibilitas

Można wnioskować (6,7) - haberi potest

Możność (3) - potentia

Możność (6,7) - facultas

Możność (6,7) - potentia

Możność bierna (3,6,7) - potentia passiva

Możność czynna (3,6,7) - potentia activa

Możnościowy (6,7) - possibilis

Móc (3) - posse

Mózg (6,7) - cerebrum

Mroczność (6,7) - obscuritas

Mroki (6,7) - obscuritas

Myli się (6,7) - est falsus

Myśl (3) - intellectum

Myśl (3,6,7) - intellectus

Myśl (6,7) - mens

Myśl bierna (6,7) - intellectus passmis

Myśl czynna (6,7) - intellectus agens

Myśl możnościowa (6,7) - intellectus possibilis

Myśl pracująca (6,7) - intellectus adeptus

Myśl praktyczna (6,7) - intellectus practicus

Myśl przechodzi z możności w rzeczywistość (6,7) - intellectus procedit de potentia in actum

Myśl spekulatywna (6,7) - intellectus speculativus

Myśl urzeczywistniona (6,7) - intellectus adeptus

Myśl urzeczywistniona (6,7) - intellectus in actu

Myśl usprawniona (6,7) - intellectus in habitu

Myśl w możności (do nabycia nowych form

poznawczych) (6,7) - intellectus in potentia

Myśl w rzeczywistości (6,7) - intellectus in actu

Myśl zaktualizowana (6,7) - intellectus in actu

Myślą poznawać (3) - intelligere

Myślą poznawalny (6,7) - intelligibilis

Myślący (3,6,7) - intelligens

Myślący (3,6,7) - intellectualis

Myśleć (3) - intelligere

Myślenie (3,6,7) - intelligentia

Myślenie (6,7) - cogitatio

Myślenie proste (6,7) - simplex intelligentia

Myślę (6,7) - intelligo

Myśliciel (3,6,7) - intelligens

Myślowy (6,7) - intellectualis

Myślowy (6,7) - intelligibilis

N

Na dalszym planie (3) - in obliquo

Na drugim planie (6,7) - secundario

Na pierwszym miejscu (6,7) - primo

Na pierwszym planie (3) - in recto

Na pierwszym planie (6,7) - primo

Na raz (6,7) - simul

Na równi (6,7) - aequaliter

Na sposób przystosowania (6,7) - dispositive

Nabyć mocy prawa (13) - obtinere vim legis

Nabyta forma poznawcza (6,7) - species acquisita

Nacinanie (13) - incisura

Naczelnik (13) - princeps

Naczynia świątyni (13) - vasa

Nadaję formę (6,7) - informo

Naddatek (6,7) - superadditio

Najemnicy (13) - mercenarii

Najpierw-potem (3,6,7) - prius-posterius

Nakaz (6,7) - imperium

Nakazuję ruch (6,7) - impero motum

Należę z kimś do czegoś jednego (6,7) - communico

Należny (13) - debitus

Należycie myślący (13) - rectus

Należycie postępujący (13) - rectus

Należycie sądzący (13) - rectus

Należycie ustawiony (6,7,13) - rectus

Należyte ustawienie (6,7) - rectitudo

Namiot spotkania (13) - tabernaculum

Namysł (13) - consilium

Napawać (6,7) - afficio

Napomykać (3) - connotare

Narodzenie (3) - nativitas

Narodzony (3) - natus

Naród (13) - gens

Narząd (6,7) - organum

Narzędny (3) - instrumentalis

Narzędzie (3,6,7) - instrumentum

Nasienie (6,7) - semen

Następowanie (6,7) - vicissitudo

Następstwo (3) - succesio

Naśladowanie (6,7) - imitatio

Naśladownictwo (6,7) - imitatio

Natężenie łaski (3) - intensio gratiae

Natura (6,7) - patrz Porządek

Natura wspólna (3) - natura communis

Naturalna forma poznawcza (6,7) - species naturalis

Naturalna samoocena (6,7) - iudicatorum naturale

Naturalna zdolność, sprawność pojmowania pierwszych zasad (6,7) - intellectus principiorum

Naturalne dane (6,7) - data naturalia

Naturalne oceny (6,7) - existimationes naturales

Naturalny trybunał (6,7) - iudicatorium naturale

Nauczanie (6,7) - instructio

Nauka o sprawach moralnych (6,7) - scientia moralis

Nauki przyrodnicze (6,7) - scientiae naturales

Nawyk (13) - assuetudo

Nazwa (3,6,7) - nomen

Nazwa bezwględna (3) - absolutum

Nazwa bezwględna (3) - nomen absolutum

Nazwa istotowa (3) - nomem essentiale

Nazwa nieodnośna (3) - absolutum

Nazwa nieodnośna (3) - nomen absolutum

Nazwa odnośna (3) - nomen relativum

Nazwa przymiotnikowa (3) - nomen adiectivum

Nazwa rzeczownikowa (3) - nomem substantivum

Nazwa stosunkowa (3) - nomen relativum

Nazwa względna (3) - nomen relativum

Nazwa zbiorowa (3) - nomen collectivum

Nazwy odnośne (3) - relativa

Nazwy stosunkowe (3) - relativa

Nazwy względne (3) - relativa

Nazywam (6,7) - denomino

Nic (6,7) - nihii

Nic nie przeszkadza (6,7) - nihii prohibet

Nic nie stoi na przeszkodzie (6,7) - nihii prohibet

Nic nie wadzi (6,7) - nihii prohibet

Nicość (6,7) - nihilum

Nie zakładając niczego wpierw istniejącego (6,7) - praesupposito nullo

Niecierpiętliwość (6,7) - impassibilitas

Niecierpiętliwy (6,7) - impassibilis

Niedociągający (6,7) - deficiens

Niedociągnięcie (6,7) - defectus

Niedokładnie (6,7) - confusio

Niedokładnie (6,7) - sub confusione

Niedola potępionych (13) - miseria

Niedomagający (6,7) - deficiens

Niedomoga (6,7) - defectus

Niedoszły (6,7) - accasionatus

Niedoszły (6,7) - deficiens

Niegodziwy (13) - iniquus

Nieistotnie (6,7) - accidentaliter

Nieistotny (6,7) - accidentalis

Niejako (3) - quasi

Niematerialność (3,6,7) - immaterialitas

Niematerialny (6,7) - immaterialis

Nienarodzoność (3) - innascibilitas

Nieoddzielny (6,7) - inseparabilis

Nieodnośnie (3) - absolute

Nieokreślony (3) - indeterminatus

Nieomal (3) - quasi

Nieomylność (6,7) - infallibilitas

Niepochodny (3) - improcessibilis

Niepodobieństwo (3) - dissimilitudo

Niepodobny (3) - anomoios

Niepodzielne (6,7) - indivisibile

Niepodzielność (6,7) - indivisibilitas

Niepodzielny (3) - indivisibilis

Niepodzielony (3) - indistinctus

Niepodzielony (3,6,7) - indivisus

Nieprawidłowość (13) - irregularitas

Nieprzekazywalny (3) - incommunicabilis

Nieprzytomni (6,7) - lethargici

Nierozumny (6,7) - irrationalis

Nierówność (3) - disparitas

Nierządnica (13) - meretrix

Nieskazitelność (6,7) - integritas

Nieskażoność (6,7) - integritas

Nieskończone (6,7) - infinitum

Nieskończoność (6,7) - infinitas

Nieskończony (6,7) - infinitus

Niesłuszny (13) - iniquus

Niesprawiedliwy (13) - iniquus

Niestworzony (3) - increatus

Nieśmiertelność (6,7) - immortalitas

Nieśmiertelny (6,7) - immortalis

Nieudowadnialny (6,7) - indemonstrabilis

Niewiedza (6,7) - nescientia

Niewłaściwe (6,7) - improprie

Niewola (13) - servitus

Niewolnica (13) - ancilla

Niewolnik (13) - servus

Niewprost (6,7) - indirecte

Niewydarzony (6,7) - accasionatus

Niewyodrębniony (3) - indistinctus

Niezależnie od czegokolwiek (6,7) - absolute

Niezawodność (6,7) - infallibilitas

Niezdolność do cierpienia (6,7) - impassibilitas

Niezdolność do odbierania (6,7) - impassibilitas

Niezdolność doznawania (6,7) - impassibilitas

Niezdolny do doznawania (6,7) - impassibilis

Niezdolny do odbierania (6,7) - impassibilis

Niezłożenie (6,7) - simpliciter Niezłożoność (3,6,7) - simplicitas

Niezłożony (3) - simplex

Niezłożony (6,7) - simplex

Niezmierzony (3) - immensus

Nieznajomość (6,7,13) - ignorantia

Niezniszczalność (6,7) - incorruptibilitas

Niezniszczalny (6,7) - incorruptibilis

Niezniszczoność (6,7) - incorruptio

Niezrodzony (3) - ingenitus Nikt (3) - nemo

Niszczeję (6,7) - corrumpo

Nitka karmazynu (13) - filum coccineum

Norma (13) - reguła

Nowatorstwo (3) - noyitas

Nowe stwarzanie (6,7) - recreatio

Nowość (3) - novitas

Nowy czyn (3) - actus novus

Nowy zakon (3) - lex nova

O

Obarczenia jednostkowe (6,7) - conditiones individuales

Obarczenie (6,7) - conditio

Obarczenie jednostkowe (6,7) - conditiones individuales

Obarczenie materii (6,7) - conditiones materiae

Obciążenia jednostkowe (6,7) - conditiones individuales

Obciążenie (6,7) - conditio

Obciążenie jednostkowe (6,7) - conditiones individuales

Obciążenie materii (6,7) - conditiones materiae

Obcokrajowiec (13) - alienigena

Obcowanie (13) - conversatio

Obcy (13) - extranei

Obcy (3) - alienus

Obejmuję (6,7) - comprehendo

Obiaty (13) - oblationes

Obietnica (13) - promissio

Objęcie (6,7) - comprehensio

Obłąkani (6,7) - phrenetici

Obowiązywanie prawa (13) - obligatio

Obraz (13) - figura

Obraz (3,6,7) - imago

Obraz (6,7) - idolum

Obrazowo (3,13) - figurative

Obrzędowość (13) - caeremonialia

Obrzędy (13) - caeremoniae

Obrzędy religijne (13) - ritus

Obsługa świątyni (13) - ministri

Oburzenie (13) - scandalum

Obyczaj (13) - mos

Obywatel (13) - civis

Oczyszczenia (13) - purificationes

Odchody (13) - egestiones

Odchodzi od cielesnych zmysłów (6,7) - retrahitura corporeis sensibus

Odcisk (3,6,7) - impressio

Odcisk (6,7) - impressio

Odczucie (3) - affectio

Odczucie (6,7) - passio

Odczuwać (6,7) - afficio

Odczuwam (6,7) - percipio

Oddziaływanie (6,7) - impressio

Oddzielać (3) - separare

Oddzielanie (6,7) - divisio

Oddzielenie (3) - separatio

Oddzielić się dający (3) - separatus

Oddzielony (3,6,7) - separatus

Odejście od zmysłów (6,7) - alienatio a sensibus

Oderwalnik (3) - abstractum

Oderwanie (3) - abstrarctio

Oderwany (6,7) - abstractus

Odkrywanie prawdy drogą osobistego dochodzenia (6,7) - inwenio

Odkrywanie prawdy drogą osobistego dochodzenia (6,7) - inveniendo

Odkrywanie prawdy drogą osobistego dochodzenia (6,7) - inventio

Odkrywanie prawdy drogą osobistego dochodzenia (6,7) - via inventionis

Odległość (6,7) - distantia

Odległość co do czasu (6,7) - distantia temporalis

Odległość co do miejsca (6,7) - distantia localis

Odłączać (3) - separare

Odłączam (6,7) - divido

Odłączanie (6,7) - divisio

Odłączenie (3) - separatio

Odłączony (6,7) - separatus

Odmienność (3) - dissimilitudo

Odmienny (3) - alienus

Odnoga świecznika (13) - calamus candelabri

Odnośność (3) - respectus

Odnowa (6,7) - renovatio

Odnowa przez łaskę (3) - innovatio per gratiam

Odosobnienie (3) - solitudo

Odosobniony (3) - solitarius

Odpowiadać (3) - convenire

Odpowiadający (6,7) - conveniens

Odpowiadam (6,7) - convenio

Odpowiedni (6,7) - conveniens

Odpowiednik (3) - correlativum

Odpowiednio do (6,7) - secundum

Odpowiedniość (6,7) - convenienta

Odrębność (3,6,7) - distinctio

Odrębność myślowa (pojęciowa) (3) - distinctio secundum rationem

Odrębność rzeczowa (3) - distinctio secundum rem

Odrębny (3) - distinctus

Odrodzenie duchowe (3) - regeneratio spiritualis

Odrywam (6,7) - abstraho

Odrywanie (6,7) - abstarctio

Odrzucenie żony (13) - repudium

Odsetki (13) - usura

Odwet (13) - talio

Odwzajemnienie (3) - retributio

Odwzorowany (6,7) - expressus

Odżywianie (6,7) - nutritio

Ofiara (13) - sacrificium

Ofiara biesiadna (13) - hostia pacifica

Ofiara krwawa (13) - hostia

Ofiara pojednania (13) - hostia reconciliationis

Ofiara za grzech (13) - hostia pro peccato

Ofiarnik (13) - offerens

Ofiarować (13) - sacrificare

Ofiarujący (13) - offerens

Ogarniam (6,7) - comprehendo

Ogląd (3) - intuitus

Ogłoszenie prawa (13) - promulgatio

Ogniwo pośrednie (6,7) - medium

Ogólnie (6,7) - in communi

Ogólność (6,7) - universalitas

Ograniczenie (6,7) - determinatio

Ograniczony (6,7) - determinatus

Ojciec (3) - pater

Ojcostwo (3) - paternalitas

Okaleczenie (13) - multiiatio

Określam (6,7) - definio

Określam (6,7) - denomino

Określenie (3,6,7,13) - definitio

Określenie (3) - decursus

Określenie (6,7) - determinatio

Określony (3,6,7) - determinatus

Okrycie z koziej sierści (13) - pełłeś ciiicina

Ołtarz całopalenia (13) - altare holocaustorum

Ołtarz kadzenia (13) - altare thymiamatis

Omyłka (6,7) - falsitas

Opatrzność (13) - providentia

Opinia (6,7) - opinio

Opisywanie (3) - circumlocutio

Orzeczenia nadrzędne (6,7) - transcendentia

102

Orzeczenia sędziów (13) - sententialia

Orzeczenia znawców prawa (13) - responsa prudentum

Orzeczenie (3) - praedicatum

Orzecznik logiczny (3) - intentio

Orzecznik! nadrzędne (3) - transcendentalia

Orzekam (6,7) - praedico

Orzekanie (6,7) - praedicatio

Orzekanie przypadłościowe (3) - praedicatio accidentalis

Orzekanie tożsamościowe (3) - praedicatio identitatis

Osadnik (13) - colonus

Osąd (6,7) - aestimativa

Osąd rozumowy (6,7) - cogitativa

Osiągnięcia umysłu w poznawaniu rzeczy materialnych (6,7) - intellecta speculata

Osiągnięcia umysłu w poznawaniu rzeczy materialnych (6,7) - intelligibilia speculata

Osnowa w tkaninie (13) - stamen

Osoba (3,6,7) - persona

Osobistość (3) - persona

Osobnik (3) - suppositum

Osobno (3) - singulariter

Osobność (3) - singularitas

Osobowość (3) - personalitas

Oświecać (6,7) - ilumino

Oświecenie (3,6,7) - illuminatio

Otrzymać (3) - recipere

Owoc myśli (3) - intellectum

Oznaczać (3) - significare

Oznaczam (6,7) - significo

Oznaki najwyższej czci (3) - adoratio latriae

Oznaki najwyższej czci (3) - latria

Ożywione (6,7) - animatum

P

Pamięć (6,7) - memoria

Panowanie (3,6,7) - dominium

Państwo (13) - civitas

Parcie (6,7) - inclinatio

Partykularne uwarunkowania (6,7) - particulares conditiones

Pasować do (6,7) - convenio

Pektorał (13) - rationale

Pełny kres (3) - complementum

Per excessum (6,7) - metodą uznania nadwyźszości i przewodnictwa

Pewniki (13) - dignitates

Pewność (6,7) - certitudo

Pewny (6,7) - certus

Pięcioistny (3) - quinus

Pięć orzeczeń (6,7) - quinque universalia

Pięćdziesiątnica (13) - pentecostes

Piękno (3) - species

Pierwej (3) - per prius

Pierwiastek (3) - principium

Pierwiastek będący pierwszym wsobnym początkiem życia (6,7) - primum principium vitae

Pierwiastek umysłowy (6,7) - intellectivum

Pierwiastek umysłowy (6,7) - intellectuale

Pierwiastek umysłowy (6,7) - principium intellectivum

Pierwiastek wewnętrzny (6,7) - principium

Pierwiastek zmysłowy (6,7) - sensitivum

Pierwiastki jednostkowe (6,7) - principia individualia

Pierwiastki ujednostkowienia (3) - principia individuantia

Pierworodny (3,6,7) - primogenitus

Pierwotnie (3) - per prius

Pierwsza rzeczywistość (6,7) - actus primus

Pierwsze ożywione (6,7) - primum animatum

Pierwsze pojęcia myśli (6,7) - prima intelligibilia

Pierwsze poznawcze zetknięcie się myśli z rzeczą (6,7) - simplex intelligentia Pierwsze uchwycenie myślą rzeczy (6,7) - simplex apprehensio

Pierwsze uchwycenie przez myśl rzeczy (6,7) - simplex intelligentia

Pierwsze uchwycenie rzeczy (6,7) - apprehensio

Pierwsze zetknięcie się umysłu z rzeczą (6,7) - apprehensio

Pierwsze-wtóre (6,7) - prior-posterior

Pierwsze-wtóre (3) - prius-posterius

Pierwszeństwo (3,6,7) - prioritas

Pierwszorzędny (3) - primarius

Pierwszy w zamierzeniu (6,7) - prior intentione

Plebiscyt (13) - plebiscita

Płodność (3) - fecunditas

Płody rolne (13) - noscentia de terra

Płyta (13) - tabula

Po linii czego (6,7) - secundum

Po prostu (3) - simpliciter

Pobicie (13) - percussura

Pobrać (3) - accipere

Pochodzę (6,7) - procedo

Pochodzenie (3,6,7) - processio

Pochodzenie myślowe (3) - processio intelligibilis

Pochód (6,7) - processus

Pochybny (6,7) - deficiens

Początek (3,6,7,13) - principium

Początkobiorca (3,6,7) - principatum

Początkodawca (3) - auctor

Początkodawca (3,6,7) - principium

Początkodawstwo (3) - auctoritas

Poczęcie (3) - conceptio

Poczęcie (3) - conceptus

Pod jakimś względem (6,7) - secundum quid

Pod względem (6,7) - secundum

Podarunek (3) - munus

Podatność (6,7,13) - aptitudo

Podejrzenie żony o cudzołóstwo (13) - zelotypia

Podleganie (6,7) - subiectio

Podleganie domowe lub obywatelskie (6,7) - subiectio oeconomica vel civilis

Podleganie niewolnicze (6,7) - subiectio servuis

Podległość (3) - subiectio

Podłoże (3,6,7) - suppositum

Podmiot (6,7) - subiectum

Podmiot chcący (3) - volens

Podmuch (3) - flatus

Podmuch (3) - spiritus

Podobieństwo (6,7) - similitudo

Podobieństwo gatunkowe (3) - similitudo secundum speciem

Podobieństwo rodzajowe (3) - similitudo secundum genus

Podobizna (6,7) - idolum

Podobizna (6,7) - similitudo

Podobne (6,7) - simile

Podobny (3) - homoios

Podobny (3) - homoiusios

Podobny (6,7) - similis

Podpadać pod (6,7) - cadere sub

Podpadający pod myśl (6,7) - intelligibilis

Podstawa (6,7) - ratio

Podział (3,6,7) - divisio

Podzielne (6,7) - divisibile

Podzielny (3,6,7) - divisibilis

Podzielony (3,6,7) - divisus

Poganie (13) - gentes

Poganie (13) - gentiies

Pojedyncza substancjalna jednostka (6,7) - singulare

Pojedyńczość (3) - singularitas

Pojedynczy (3) - singularis

Pojemność (6,7) - capacitas

Pojemny (6,7) - capax

Pojęcia (6,7) - contraria

Pojęcie (3) - conceptio

Pojęcie (3) - conceptus

Pojęcie (3) - ratio

Pojęcie (6,7) - apprehensio

Pojęcie (6,7) - apprehensium

Pojęcie (6,7) - comprehensio

Pojęcie (6,7) - conceptio

Pojętność (6,7) - intellectus principiorum

Pojmowanie (6,7) - acceptio

Pojmowanie (6,7) - intellectus principiorum

Pojmuję (6,7) - accipi

Pojmuję (6,7) - apprehendo

Pojmuję (6,7) - comprehendo

Pojmuję (6,7) - intelligo

Pokrewieństwo (6,7) - propinquitas

Pokrycie z koziej sierści (13) - saga ciiicina

Pole działania (6,7) - operabile

Polecenia (13) - directiones

Polecenia (13) - mandata

Polowanie na zwierzynę (6,7) - venatio sylvestrium

Połączenie (6,7) - compositio

Połączenie (6,7) - unio

Połączenie istniejące w rzeczach (6,7) - compositio rei

Połączenie jakiego dokonuje myśl (6,7) - compositio intellectus

Położenie (3) - situs

Położenie (6,7) - conditio

Pomnożenie (6,7) - multiplicatio

Pomysł (6,7) - conceptio

Pomysł (6,7,13) - ratio

Pomysł w umyśle (3) - ratio idealis

Pomysły wieczne (6,7) - rationes aeternae

Poniekąd (3) - quasi

Poniekąd (6,7) - quodammodo

Poprawność (13) - rectitudo

Poprawny (13) - rectus

Poprzez (6,7) - per

Porównanie (3,6,7) - comparatio

Porusza się (6,7) - movetur

Poruszam (6,7) - moveo

Poruszenie (6,7) - motio

Poruszyciel (6,7) - motor

Porządek (3,6,7) - ordo

Porządek natury (6,7) - ordo naturae

Porządek natury według kolejności powstawania i następowania w czasie (6,7) - ordo naturae secundum viam generationis et temporis

Porządek rzeczy we wszechświecie (6,7) - ordo rerum

Porządek ustalony przez naturę (3) - ordo naturae

Porządek ustalony przez rozum (3) - ordo rationis

Porządek ustalony przez wywód (3) - ordo originis

Porządek według doskonałości czyli zamierzenia natury (6,7) - ordo naturae secundum viam perfectionis sive intentionis naturae

Porządkować (3) - ordinare

Porządkuję (6,7) - ordinor

Posiadłość (13) - possesio

Posłanie (3) - missio

Posłaniec (3) - missus

Posłannictwo (3) - missio

Posłannictwo niewidzialne (3) - missio invisibilis

Posłannictwo w czasie (3) - missio temporalis

Posłannictwo widzialne (3) - missio visibilis

Posłannictwo wieczne (3) - missio aeterna

Posłany (3) - missus

Posługa (6,7) - ministerium

Posługa aniołów (3) - ministerium angelorum

Posługiwać się (6,7) - utor

Posługiwać się czymś (3) - uti

Posługiwanie się (6,7) - conversio

Postać (3) - forma

Postać (3) - species

Postać poznawcza (3) - intentio

Postać poznawcza rzeczy (6,7) - intentio

Postęp (6,7) - profectus

Postępowanie (13) - actio

Postępowanie (6,7) - operatio

Postępowanie ludzkie (13) - actus humanus

Postępuję w czymś (6,7) - proficie

Postrzegalne przez przypadłość (6,7) - sensibilia per accidens

Postrzegalny (6,7) - sensibilis

Postrzegam (6,7) - sentio

Posyłacz (3) - mitens

Posyłający (3) - mitens

Poszczególnik (3) - particulare

Poszczególnik (3) - singulare

Poszczególny (3) - singularis

Poszczegół (3,6,7) - particulare

Poszczegół (6,7) - singulare

Poszczegółowość (6,7) - singularitas

Poszukiwanie (3) - inquisitio

Poszukuję (6,7) - inquiro

Pośledni (3) - posterior

Pośrednictwo (6,7) - medium

Potęga (3) - potentia activa

Potrójny (3) - triplex

Pouczenie (3) - instructio

Powaga naukowa (3) - auctoritas

Powielać (3) - multiplicare

Powielanie (6,7) - multiplicatio

Powiew (3) - flatus

Powinność (13) - debitum

Powinny (13) - debitus

Powinowactwo (6,7) - convenienta

Powołać do bytu (3) - producere

Powołać do bytu (6,7) - producere in esse

Powód (3,6,7,13) - ratio

Powstawać (6,7) - generari

Powstawanie (3,6,7) - generatio

Powszechnie (6,7) - communiter

Powszechnik (3,6,7) - universale

Powszechność (6,7) - communitas

Powszechność (6,7) - universalitas

Powzięcie (6,7) - intentio

Pozanaturalne (6,7) - praeternaturalia

Pozbawienie (3) - privatio

Poznający (6,7) - cognoscens

Poznaje (3) - est cognoscitivum

Poznaję (6,7) - cognosco

Poznaję myślowo (6,7) - intelligo

Poznaję umysłowo (6,7) - intelligo

Poznanie (3,6,7) - cognitio

Poznanie (3) - notitia

Poznanie bez wyodrębnień (6,7) - cognitio indistincta

Poznanie bez wyszczególnień (6,7) - cognitio indistincta

Poznanie dokładne (6,7) - cognitio determinata

Poznanie doświadczalne (6,7) - cognitio experimentalis

Poznanie eksperymentalne (6,7) - cognitio experimentalis

Poznanie niesprecyzowane (6,7) - cognitio indistincta

Poznanie ogólnikowe (6,7) - cognitio confusa

Poznanie ogólnikowe (6,7) - cognitio sub confusione

Poznanie określone (6,7) - cognitio determinata

Poznanie umysłowe (6,7) - cognitio intellectiva

Poznanie we mgle (6,7) - cognitio confusa

Poznanie we mgle (6,7) - cognitio sub confusione

Poznanie wyodrębniające (6,7) - cognitio distincta

Poznanie wyraźne (6,7) - cognitio determinata

Poznanie wyszczególniające (6,7) - cognitio distincta

Poznanie z doświadczenia (3) - cognitio experimentalis

Poznanie z przeżyciem (3) - perceptio

Poznanie zacierające różnice (6,7) - cognitio confusa

Poznanie zacierające różnice (6,7) - cognitio sub confusione

Poznanie zamazane (6,7) - cognitio confusa

Poznanie zamazane (6,7) - cognitio sub confusione

Poznanie zamglone (6,7) - cognitio confusa Poznanie zamglone (6,7) - cognitio sub confusione

Poznanie zmysłowe (6,7) - cognitio sensitiva

Poznawać (6,7) - considero

Poznawalność (6,7) - cognoscibilitas

Poznawalność umysłowa rzeczy (6,7) - intelligibilitas

Poznawalny (6,7) - cognoscibilis

Poznawanie (6,7) - cognitio

Poznawca (6,7) - cognoscens

Poznawczy (6,7) - cognoscitivus

Pozostawanie (3) - permanentia

Pożądający (6,7) - appetens

Pożądalny (6,7) - appetibilis

Pożądam (6,7) - appeto

Pożądam (6,7) - concupisco

Pożądanie (6,7) - appetitivum

Pożądanie (6,7) - appetitus

Pożądanie gniewliwe (6,7) - appetitus irascibilis

Pożądanie idące za formą naturalną (6,7) - appetitus naturalis

Pożądanie idące za poznaniem (6,7) - appetitus animalis

Pożądanie naturalne (6,7) - appetitus naturalis

Pożądanie pożądliwe (6,7) - appetitus concupiscibilis

Pożądanie umysłowe (6,7) - appetitus intellectivus

Pożądanie zmysłowe (6,7) - appetitus sensitivus

Pożądanie zmysłowe (6,7) - appetitus sensualis

Pożądanie zmysłowe (6,7) - appetitus sensualitas

Pożądawca (6,7) - appetens

Pożądawczy (6,7) - appetitivus

Pożądliwość (6,7) - concupiscentia

Pożyczka (13) - mutuum

Późniejszy (3) - posterior

Pragnę (6,7) - desidero

Praktyka (13) - ars

Prasumienie (6,7,13) - synderesis

Prawda (6,7) - veritas

Prawdziwe (6,7) - verum

Prawdziwość (6,7) - veritas

Prawidło (13) - reguła

Prawo (13) - ius

Prawo (13) - lex

Prawo narodów (13) - ius gentium

Prawo obywatelskie (13) - ius civile

Prawo oparte na edykcie senatu (13) - honorarium

Prawo pretorskie (13) - ius praetorium

Prawodawca (13) - legislator

Prawość (6,7) - rectitudo Prawy (6,7) - rectus

Prawzór (6,7,13) - exemplar

Proporcja nierówności (3) - proportio inaequalitatis

Prostość (13) - rectitudo

Prosty (6,7) - simplex

Prosty wzrost (6,7) - statura recta

Prowadzenie do celu (13) - ordo ad finem

Prze (6,7) - inclinatur

Przebieg (6,7) - processus

Przebłagalnia (13) - propitiatorium

Przebłaganie (13) - expiatio

Przebywanie (3) - inhabitatio

Przechodzień (13) - peregrinus

Przechowanie (6,7) - conservatio

Przecistawność względna (3) - oppositio relativa

Przeciwieństwo (6,7) - contrarietas

Przeciwny (6,7) - contrarius

Przeciwstawniki (3) - opposita

Przeciwstawność (3,6,7) - oppositio

Przeciwstawność odnośna (3) - oppositio relativa

Przeciwstawność stosunkowa (3) - oppositio relativa

Przeciwstawny (6,7) - oppositus

Przeczenie (3) - negatio

Przede wszystkim (3) - per prius

Przedistnieć (6,7) - praepraeexistere

Przedmiot (6,7) - obiectum

Przedmiot chcenia (3) - volitum

Przedmiot dostosowany (6,7) - obiectum adaequatum proportionatum

Przedmiot miłowany (3) - amatum

Przedmiot myśli (6,7) - intelligibile

Przedmiot proporcjonalny (6,7) - obiectum adaequatum proportionatum Przedmiot przypadłościowy (6,7) - obiectum sensus per accidens

Przedmiot przyzwolony (3) - appropriatum

Przedmiot uboczny (6,7) - obiectum sensus per accidens

Przedmiot wiedzy (6,7) - scibile

Przedmiot właściwy (6,7) - obiectum intellectus proprium

Przedmiot właściwy (6,7) - obiectum sensus proprium

Przedmiot wspólny (6,7) - obiectum sensus commune

Przedstawiać (3) - repraesentare

Przedstawiam (6,7) - repraesento

Przedstawienie (6,7) - repraesentatio

Przejście (3) - mutatio

Przejście (3) - transitus

Przejście z możności do rzeczywistości (3) - exitus de potentia od actum Przekabacenie (13) - seductio

Przekaz (3) - communicatio

Przekazuję (6,7) - communico

Przekazuję dziedzicznie (6,7) - traduco

Przekazywać (3) - communicare

Przekazywalny (3) - communicabilis

Przekazywanie (3) - communicatio

Przekonanie (6,7) - assensus

Przekupny głos (13) - venale suffragium

Przemiana (3,6,7) - transmutatio

Przemieniając (6,7) - transmutando

Przemyślenie (6,7) - excogitatio

Przeniesienie (3) - decursus

Przenoszę dziedzicznie (6,7) - traduco

Przenośnie (3) - metaforice

Przepaść dzieląca (6,7) - distantia

Przepisy obrzędowe (13) - caeremonialia

Przepisy obrzędowe i sądownicze starego prawa (13) - legalia

Przepisy porządkowe (13) - iudicialia

Przepisy sądownicze (13) - iudicialia

Przepisy starego prawa (13) - legalia

Przepisy ustrojowe (13) - iudicialia

Przesłanka (13) - enunciatio

Przesłanka (6,7,13) - propositio

Przestrzeganie określonych praktyk (13) - observantiae

Przestrzeganie określonych praktyk (13) - observationes

Przestrzeganie prawa (13) - observantia

Przestrzeganie przykazań (13) - observantia

Przeświadczenie (6,7) - assensus

Przetwarzając (6,7) - transmutando

Przewód (3) - processus

Przez (6,7) - per

Przez przypadłość (6,7) - accidentaliter

Przeznaczenie (3) - terminus

Przy tych samych okolicznościach (13) - ceteris paribus

Przybranie (3,13) - adoptio

Przybrany za syna (3) - adoptivus

Przybysz (13) - advena

Przybytek (13) - tabernaculum

Przyczepiony (3) - affixus

Przyczyna (3,6,7) - causa

Przyczyna celowa (6,7) - causa finalis

Przyczyna dalsza (6,7) - causa remota

Przyczyna działająca (6,7) - causa agens

Przyczyna formalna (6,7) - causa formalis

Przyczyna istotna (6,7) - causa per se

Przyczyna materialna (6,7) - causa materialis

Przyczyna nieistotna (6,7) - causa per accidens

Przyczyna partykularna (6,7) - causa particularis

Przyczyna powszechna (6,7) - causa universalis

Przyczyna przypadłościowa(6,7) - causa per accidens

Przyczyna sprawcza (6,7) - causa efficiens

Przyczyna sprawcza (6,7) - efficiens

Przyczyna uboczna (6,7) - causa per accidens

Przyczyna właściwa (6,7) - causa propria

Przyczyna własna (6,7) - causa propria

Przyczyna zasadnicza (6,7) - causa per se

Przyczynowość (3,6,7) - causalitas

Przyczynowy (6,7) - causalis

Przydany z natury (6,7) - inditus

Przydarza się (6,7) - accidit

Przygodnik (6,7) - contingens

Przygodność (6,7) - contingentia

Przyjąć (3) - recipere

Przyjęcie poznawcze (6,7) - acceptio

Przyjęty poznawczo (6,7) - acceptus

Przyjmuję (6,7) - recipio

Przyjmuję poznawczo (6,7) - accipi

Przykazać (13) - praecipere

Przykazania moralne (13) - praecceptia moralia

Przykazania nakazujące (13) - praecceptia affirmativa

Przykazania obrzędowe (13) - praeceptia caeremonialia

Przykazania porządkowe (13) - praeceptia iudicalia

Przykazania przeczące (13) - praeceptia negativa

Przykazania sądownicze (13) - praeceptia iudicalia

Przykazania twierdzące (13) - praeceptia affirmativa

Przykazania ustrojowe (13) - praeceptia iudicalia

Przykazania zakazujące (13) - praeceptia negativa

Przykazanie (13) - praeceptum

Przykładać (13) - applicare

Przykucie do jednego (6,7) - determinatio

Przykuty do jednego (6,7) - determinatus

Przyłączyć (3) - adiungere

Przymiot istotowy (3) - atributum essentiale

Przymiotować (3) - atributere

Przymus (6,7) - coactio

Przynależność (6,7) - conditio

Przynależność jednostkowa (6,7) - conditiones individuales

Przynależność materii (6,7) - conditiones materiae

Przynależności jednostkowe (6,7) - conditiones individuales

Przypadam (6,7) - convenio

Przypadkowy (6,7) - accidentalis

Przypadłościowy (3) - accidentalis

Przypadłość (3,6,7) - accidens

Przypisać (3) - atributere

Przypominanie (6,7) - reminiscentia

Przyporządkować (13) - ordinare

Przyporządkowanie celowi (13) - ordo ad finem

Przyporządkowuję (6,7) - ordinor

Przypuszczenie (6,7) - coniectura

Przyrównanie (6,7) - comparatio

Przysługiwać (3) - competere

Przysługiwać (3) - convenire

Przysługujący z natury (6,7) - connaturalis

Przysługuje (6,7) - compedit

Przysługuję (6,7) - convenio

Przysposobić (3) - disponere

Przysposobić (6,7) - reddere habilia

Przysposobienie (6,7) - habitus

Przystawać (3) - convenire

Przystoi (6,7) - convenio

Przystosować (3) - disponere

Przystosowalność (6,7) - aptitudo

Przystosowania (13) - dispositiones

Przystosowanie (3,6,7) - dispositio

Przystosowany (6,7) - dispositus

Przystosowuję (6,7) - dispono

Przyszłe fakty (6,7) - futura

Przytaczać dowody (3) - rationem inducere

Przywiązania uczuciowe (6,7) - affectiones

Przywiązania uczuciowe (6,7) - affectus

Przywilej (13) - priyilegium

Przyznać (3) - atributere

Przyzwalać (3) - appropriare

Przyzwolenie (3) - appropriatio

Przyzwyczajenie (13) - assuetudo

Psuję się (6,7) - corrumpo

Ptaki (13) - aves

Publiczne obwieszczenie (13) - promulgatio

Pyszałkowate zaufanie w sobie (6,7) - praesumptio superba

R

Raj (6,7) - paradisus

Ramię (13) - armus

Referendum (13) - plebiscita

Refleksja (6,7) - reflexio

Represje (13) - scandalum

Robocizna (3) - factum

Robota (3) - factio

Robotnicy (13) - mercenarii

Rodzaj (6,7) - genus

Rodzaj logiczny (6,7) - genus logicum

Rodzaj naturalny (6,7) - genus naturale

Rodzaje (3) - genera

Rodzaje (3) - praedicamenda

Rodzenie (3,6,7) - generatio

Rodzenie bierne (3) - generatio passiva

Rodzenie czynne (3) - generatio activa

Rodzenie się (3) - nativitas

Rodzę (6,7) - genero

Rodziciel (3) - generans

Rodzić (3) - generare

Rodzić (3) - genitor

Rodzić (3) - gignere

Rodzić się (6,7) - generari

Rodzieniec (3) - genitus

Rodzony (3) - genitus

Rodzony (3) - natus

Rok darowania i wypuszczania (13) - annus remissionis

Rosnąć lub maleć (6,7) - recipere magnis et minus

Rośliny (6,7) - plantae

Rozbieżne (3) - disparatae

Rozbieżny (3) - discrepans

Rozdrabniać na jednostki (6,7) - individuari

Rozdrobnienie na jednostki (6,7) - indmduatio

Rozkaz (6,7) - imperium

Rozkazywać (13) - imperare

Rozkład (3,6,7) - corruptio

Rozkładać się (3) - corrumpre

Rozkładam (6,7) - corrumpo

Rozkoszować (3) - frui

Rozkoszowanie (3) - fruitio

Rozkoszowanie się Bogiem (6,7) - fruitio Dei

Rozpatrywać (6,7) - considero

Rozporządzenia (13) - dispositiones

Rozrost (6,7) - augmentum

Rozrzedzanie (6,7) - rarefactio

Rozrzutność (21) - banausia

Rozrzutność (21) - consumptio

Rozrzutność (21) - apyrokalia

Rozsądzam (6,7) - iudico

Rozum (3,6,7,13) - rado

Rozum należycie ustawiony (13) - recta ratio

Rozum niższy (6,7) - ratio inferior

Rozum partykularny (6,7) - ratio particularis

Rozum powszechny (6,7) - ratio universalis

Rozum praktyczny (13) - ratio practica

Rozum praktyczny (6,7) - ratio particularis

Rozum spekulatywny (13) - ratio speculativa

Rozum wyższy (6,7) - ratio superior

Rozumienie rzeczy (6,7) - simplex apprehensio

Rozumny (6,7) - rationalis

Rozumować (6,7) - ratiocinari

Rozumowanie (3) - cogitatio

Rozumowanie (6,7) - ratiocinatio

Rozważenie (6,7) - consideratio

Rozważyć (6,7) - considero

Równie (6,7) - aequaliter

Równo (6,7) - aequaliter

Równoczesny (3) - coaevus

Równość (3,6,7) - aequalitas

Równowaga (6,7) - aequalitas

Równowaga kompleksji (6,7) - aequalitas complexio

Równowaga krzyżowania się elementów (6,7)

- aequalitas mixtionis Równowaga psychofizyczna (6,7) - aequalitas complexio

Równoznaczność (3) - aequivocatio

Różne ośrodki funkcji psychicznych (6,7) - diversa principia operationum

Różnią się co do gatunku (6,7) - differunt specie genere

Różnią się co do rodzaju (6,7) - differunt specie genere

Różnią się liczbowo (6,7) - differunt numero

Różnią się myślnie (6,7) - differunt ratione

Różnią się pojęciowo (6,7) - differunt ratione

Różnią się rzeczowo (6,7) - differunt re

Różniący (6,7) - differens

Różnica (3,6,7) - differentia

Różnica gatunkowa (3) - differentia specifica

Różnica myślna (6,7) - differentia rationis

Różnica pojęciowa (6,7) - differentia rationis

Różnica rzeczowa (6,7) - differentia realis

Różnicować (3) - diversificare

Różnicować (6,7) - diversivicor

Różnić się (3) - differe

Różnię (6,7) - differo

Różnię się (6,7) - differo

Różnorodność (3) - diversitas

Różnorodny (3) - diversus

Różność (3,6,7) - diversitas

Różnoznacznie (6,7) - aequivoce

Różny (3,6,7) - diversus

Ruch (3,6,7) - motus

Ruch miejscowy (3) - motus localis

Ruch na zewnątrz (3) - motus ad exstra

Ruch wewnątrz (3) - motus ad intra

Ruchadło (3,6,7) - mobile

Rugować (3) - removere

Rysy rozpoznawcze (6,7) - notio

Rząd (3) - ordo

Rządy (13) - gubernatio

Rządy anielskie (6,7) - ordines

Rządzący (13) - princeps

Rządzenie (6,7,13) - gubernatio

Rzecz (6,7) - res

Rzecz doskonalona (6,7) - perfectibile

Rzecz natury (3) - res naturae

Rzecz odwzorowana (6,7) - exemplatum

Rzecz określana (6,7) - definitum

Rzecz poruszająca się (6,7) - mobile

Rzecz poruszana (6,7) - mobile

Rzecz postrzegalna (6,7) - sensibile

Rzecz poznana przez myśl (6,7) - intellectum

Rzecz poznana przez myśl w możności (6,7) - intellectum in potentia

Rzecz poznana przez myśl w rzeczywistości (6,7) = intellectum in actu

Rzecz pożądalna (6,7) - concupiscibile

Rzecz pożądana (6,7) - appetibile

Rzecz święta (13) - sacrum

Rzecz umiejscowiona (3) - locatum

Rzecz, którą myśl może poznać (6,7) - intellectum in potentia

Rzeczowo (6,7) - secundum rem

Rzeczowość (6,7) - realitas

Rzeczowy (3,6,7) - realis

Rzeczy cielesne (6,7) - corporalia

Rzeczy materialne (6,7) - materialia

Rzeczy przeciwne (6,7) - contraria

Rzeczy przygodne (13) - contigentia

Rzeczy święte (13) - sacra

Rzeczywistość (3,6,7) - actus

Rzeczywiście (6,7) - actu

Rzeczywiście (6,7) - in actu

Rzemieślnik (3,6,7) - artifex

Rzezaniec (13) - eunuchus

S

Sam (3) - solus

Sam przez się (6,7) - per se

Sam przez się działający (6,7) - per se operans

Sam przez się istniejący (6,7) - per se subsistens

Sam w sobie (6,7) - in se

Samego przez się (6,7) - secundum se ipsum

Samiec (6,7) - mas

Samo dla siebie (6,7) - secundum se

Samo w sobie (6,7) - secundum se

Samodzielny (6,7) - per se operans

Samoistnieć (3) - subsistere

Samoistniejący (6,7) - subsistens

Samoistnik (3) - subsistens

Samoistnik (3) - usiosis

Samoistność (3) - subsistentia

Samoistność (3) - usiosis

Samoistny (6,7) - subsistens

Samostanowienie (6,7) - potestativum per se

Samotność (3) - solitudo

Samotność bezwzględna (3) - solitudo absoluta

Samotność względna (3) - solitudo relativa

Samotny (3) - solitarius

Sąd (13) - ratio

Sąd (6,7) - iuditium

Sądzić (6,7) - iudicare

Scalający (6,7) - integralis

Scalenie (3,6,7) - compositum

Sedno (3,6,7) - quidditas

Sedno rzeczy (3) - ratio

Seks (6,7) - venerea

Sen (6,7) - somnum

Serce (6,7) - mens

Sfera dociekań spekulatywnych (6,7) - speculativum

Sfera działania (6,7) - operabile

Sfera poznania umysłowego (6,7) - intellectivum

Sfera poznania umysłowego (6,7) - intellectuale

Sfera zmysłów (6,7) - sensitivum

Siła (3,6,7) - virtus

Siła bojowa (6,7) - vis irascibilis

Siła gniewliwa (6,7) - vis irascibilis

Siła napędowa (3) - impulsie

Siła pożądliwa (6,7) - vis concupiscibilis

Siła zmuszająca prawa (13) - vis coactiva

Siły (6,7) - vires

Siły (6,7) - vis

Skażenie (6,7) - corruptio

Skierowania (13) - directiones

Skierowany ku jednemu (6,7) - determinatus

Skład (3) - compositum

Skład wiary (3) - symbolum fidei

Składać ofiarę (13) - sacrificare

Składający ofiarę (13) - offerens

Składam (6,7) - compono

Składniki (3) - elementa

Skłania się (6,7) - inclinatur

Skłonność (6,7) - inclinatio

Skóry baranie barwione na czerwono (13) - pelles arietum rubricatae

Skóry z delfinów (13) - pelles hyacinthinae

Skutek (6,7) - effectus

Słowo (3) - verbum

Słowo (6,7) - vox

Słowo myślowe (3) - verbum intelligibile

Słowo serca (3) - verbum cordis

Słowo umysłowe (3) - verbum intelligibile

Słowo ustne (3) - verbum vocis

Słowo wewnętrzne (3) - verbum cordis

Słowo wewnętrzne (3) - verbum intelligibile

Słuch (6,7) - auditus

Słuszność (13) - rectitudo

Słuszny (13) - rectus

Służenie do celu (13) - ordo ad finem

Służyć do (13) - ordinare

Smak (6,7) - gustus

Somnia (6,7) - senne zjawy

Spoczynek (3) - quies

Społeczeństwo (6,7,13) - societas

Społeczność (6,7,13) - societas

Społeczny (6,7) - socialis

Sposobny (6,7) - dispositus

Sposobny (6,7) - habilis

Spód (3) - radix

Spółkowanie (6,7) - coitus

Sprawca (6,7) - auctor

Sprawca uświęcenia (3) - auctor sanctitatis

Sprawiedliwość (6,7) - iustitia

Sprawiedliwość obywatelska (6,7) - iustitia politica

Sprawiedliwość pierworodna (6,7) - iustitia originalis

Sprawiedliwość pierwotna (6,7) - iustitia originalis

Sprawiedliwości (13) - iustificationes

Sprawność (6,7) - habilitas

Sprawność (6,7) - habitus

Sprawny (6,7) - habilis

Sprzeczność (3,6,7) - contradictio

Sprzedaż (13) -venditio

Stan (6,7) - status

Stan niewinności (6,7) - innocentia

Stan niewinności (6,7) - status innocentiae

Stanowidło (3) - forma

Stary zakon (3) - lex vetus

Statut (13) - statutum

Stawać się (6,7) - fieri

Stosować (13) - applicare

Stosownie do (6,7) - secundum

Stosunek (3) - habitudo

Stosunek (3) - relatio

Stosunek (3) - respectus

Stosunek myślny (3) - relatio rationis

Stosunek osobowy (3) - relatio personalis

Stosunek przeciwstawny (3) - relatio opposita

Stosunek rzeczowy (3) - relatio realis

Stół chlebów pokładnych (13) - mensa propositionis

Stronniczość (13) - acceptio personarum

Strony przeciwstawne (6,7) - extrema

Strony stosunku (3) - correlativa

Strony stosunku (3) - extrema relationis

Strony stosunku (3) - ralativa

Strony stosunku (3) - relationis extrema

Stwarzam (6,7) - creo

Stwarzanie (3,6,7) - creatio

Stworzenie (3) - creatura

Stworzenie (6,7) - creatura

Stworzenie widzialne (3) - creatura visibilis

Stworzony razem z czymś (6,7) - cocreatus

Stworzyć (3) - producere

Stwór (3) - creatura visibilis

Styczność (6,7) - contactus

Styczność masy z masą (6,7) - contactus quantitatis

Styczność siły z masą (6,7) - contactus virtutis

Substancjalnie jedno (6,7) - unum substantialitęr

Sumienie (6,7) - conscientia

Swoistość (3) - proprium

Sylogizm dialektyczny (6,7) - syllogismus dialecticus

Symbol (13) - figura

Symbol (3) - symbolum fidei

Symbolicznie (13) - figurative

Symbolizować (13) - figurare

Syn (3) - filius

Syn naturalny (3) - filius naturalis

Syn przybrany (3) - filius adoptivus

Synostwo (3) - filiatio

Sytuacja (6,7) - conditio

Szafarze (13) - ministri

Szaty (13) - vestes

Szczęście (6,7) - beatitudo

Szczęśliwość (6,7) - felicitas

Szczytowe zdobycze myśli (6,7) - prima intelligibilia

Szkarłat (karmazyn) dwakroć barwiony (13) - coccus bis tinctus

Szkodliwe (6,7) - nocivum

Sztuka (6,7,13) - ars

Ś

Ścięgna (13) - nervi

Ścisłe dowodzenie (6,7) - demonstratio

Siad (3,6,7) - vestigium

Śpiący (6,7) - dormientes

Środek (6,7) - medium

Świadectwa (13) - testimonia

Świadkowie (13) - testes

Świat (6,7) - mundus

Światło (6,7) - lumen

Świątynia (13) - templum

Święcenie (13) - celebratio

Świecznik (13) - candelabrum

Święto kuczek (13) - scenopegiae festum

Święto namiotów (13) - tabernaculorum festum

Święto Nowiu Księżyca (13) - neomenia

Święto przebłagania (13) - propitiationis festum

Święto trąb (13) - tubarum festum

Świętości (13) - sacra

T

Tablica niezapisana (6,7) - tabula rasa

Tablice zawierające dekalog (13) - tabula

Tak jak istnieje (6,7) - secundum quod est

Tak jak istnieje sam w sobie (6,7) - in se

Tchnący (3) - spirans

Tchnąć (3) - spirare

Tchnę (6,7) - inspiro

Tchniciel (3) - spirator

Tchnienie (6,7) - spiraculum

Tchnienie bierne (3) - spiratio passiva

Tchnienie czynne (3) - spiratio activa

Tchnienie wspólne (3) - spiratio communis

Technika (13) - ars

Ten kto mierzy (13) - mensurans

Ten sam (6,7) - idem

Ten sam co do podmiotu (6,7) - idem subiecto

Ten sam liczbowo (6,7) - idem numero

Teraz(3) - nunc

Teraźniejszość (3) - praesentialitas

Tkwiący w naturze (6,7) - inditus

Tkwić (3,6,7) - inhaerere

Tkwić (6,7) - inesse

To, co całe (6,7) - totum

To, co może powstać (3) - generabile

To, co może się urodzić (3) - generabile

To, co myśl poznała (6,7) - intellectum

To, co myślowo poznawalne (6,7) - intelligibile

To, co nieodłącznie towarzyszy naturze (6,7) - connaturalitas

To, co podpada pod myśl (6,7) - intelligibile

To, co podpada pod zmysł (6,7) - sensibile

To, co poznawalne (6,7) - cognoscibile

To, co w nas rodzi wiedzę (6,7) - scientificum

To, co widzialne (6,7) - visibile

To, co właściwe (3) - proprium

To, co wyszczególnione (6,7) - particulare

To, co wzrok widzi (6,7) - visum

To samo liczbowo (6,7) - eodem numero

Tok (3) - processus

Towarzystwo (3) - assotiatio

Towarzyszący (3) - assistens

Towarzyszenie (3) - assotiatio

Towarzyszy (6,7) - consequitur

Tożsamość (3,6,7) - identitas

Trawienie (6,7) - digestio

Treść (3,6,7) - ratio

Troisty (3) - trinus

Trojaki (3) - triplex

Trójca (3) - Trinitas

Trudy (6,7) - arduum

Trwać (3) - durare

Trwanie (3) - duratio

Tubylec (13) - indigena

Tworzę (6,7) - formo

Tworzenie (3) - ideatio

Tworzenie (6,7) - formatio

Tworzenie (6,7) - productio

Tworzy (3) - est factivum

Tworzyć (3) - producere

Twór myśli (3) - ratio

Twórca (6,7) - auctor

Twórca prawa (13) - auctor legis

Twórczość (3) - ideatio

Twórczość artystyczna (3) - ideatio

Twórczość rzemieślnicza (3) - ideatio

Tylko (3) - tantum

U

Ubocznie (6,7) - accidentaliter

Uboczny (6,7) - accidentalis

Ubytek (6,7) - decrementum

Ubywanie (6,7) - decrementum

Uchybiać (13) - deficere

Uchybienia prawa (13) - defectus legis

Uchylić (3) - removere

Ucząc się od innych (6,7) - addiscendo

Uczciwość w myśleniu (13) - rectitudo

Uczciwość w postępowaniu (13) - rectitudo

Uczciwość w sądzeniu (13) - rectitudo

Uczciwy (13) - rectus

Uczestnictwo (6,7) - participatio

Uczestniczenie (6,7) - participatio

Uczestniczę (6,7) - participio

Uczestniczyć (13) - participare

Uczestniczyć (3) - participem esse

Uczestnik (3) - particeps

Uczta paschalna (13) - convivium paschale

Uczucie (6,7) - passio

Uderzenie (13) - percussura

Udowadnialny (6,7) - demonstrabilis

Udział (6,7) - participatio

Udział w (6,7) - communicatio

Udziałowe (13) - participative

Udzielenie (6,7) - participatio

Udzielony (6,7) - participatus

Ugrzęzły (6,7) - immersus

Ujawnia (3) - est manifestum

Ujawniać (3) - manifestare

Ujawnienie (3) - manifestatio

Ujęcie (6,7) - apprehensio

Ujęcie poznawcze (6,7) - notio

Ujęcie poznawcze rzeczy (o ile kieruje się ku dalszemu poznawaniu lub zdobyciu jej) (6,7) - intentio

Ujęcie znamienne (6,7) - notio

Ujednostkawiać (6,7) - individuari

Ujednostkowić (3) - individuari

Ujednostkowienie (3) - individuatio

Ujmować (6,7) - considero

Ujmowanie (6,7) - consideratio

Ujmuję (6,7) - accipi

Ukamienowanie (13) - lapidatio

Układam (6,7) - dispono

Ulegam rozkładowi (6,7) - corrumpo

Ułomne zwierzęta (13) - maculosa animalia

Ułomność (6,7) - defectus

Ułożenie (6,7) - dispositio

Umiejscowione (3) - locatum

Umieszczać (3) - ponere in

Umniejszenie (3) - minoratio

Umysł (3,6,7) - mens

Umysłowo poznawalny (6,7) - intelligibilis

Umysłowo poznawalny w możności (6,7) - intelligibilis in potentia

Umysłowo poznawalny w rzeczywistości (6,7) - intelligibilis actu

Umysłowość (6,7) - intellectualitas

Umysłowy (3) - mentalis

Umysłowy (6,7) - intellectivus

Umysłowy (6,7) - intellectualis

Umysłowy (6,7) - intelligibilis

Unicestwienie (6,7) - annihilatio

Unieruchomić (3) - immobilitare

Uogólnienie czyste (6,7) - intentio

Upodobnienie (3,6,7) - assimilatio

Upór (13) - pertinacia

Uporządkowany (6,7) - ordinatus

Uposażenie (3) - perfectio

Uprzednio istnieć (6,7) - praepraeexistere

Uprzednio zakładać (3) - praesupponere

Uprzystępnić (3) - manifestare

Uroczystość (13) - sollemnitas

Urządzam (6,7) - dispono

Urządzenie (6,7) - dispositio

Urządzić (6,7) - instituere

Urzeczywistnianie (6,7) - actualitas

Urzeczywistnienie (3,6,7) - actus

Urzeczywistnienie doskonałe (6,7) - actus perfectus

Urzeczywistnienie niedoskonałe (6,7) - actus imperfectus

Urzeczywistnienie niepełne (6,7) - actus incompletus

Urzeczywistnienie pełne (6,7) - actus completus

Urzeczywistniony (6,7) - actu

Urzeczywistniony (6,7) - in actu

Usposabiać (6,7) - afficio

Usposabiam (6,7) - dispono

Usposobienie (6,7) - dispositio

Usprawiedliwienie (6,7) - iustificatio

Ustalam (6,7) - stabilio

Ustanowić (6,7) - instituere

Ustanowiciel (6,7) - institutor

Ustawy władców (13) - constitutiones principum

Ustosunkowania (6,7) - habitudines

Ustosunkowanie (6,7) - comparatio

Usunąć (3) - removere

Uszanowanie (13) - reverentia

Uszczegółowiać (13) - determinara

Uszczegółowienia prawne (13) - determinationes legis

Uszkodzenie ciała (13) - laesio

Uświadamiam sobie (6,7) - percipio

Utrata (3,6,7) - privatio

Utrwaleni (6,7) - confirmati

Utrwalenie (6,7) - confirmatio

Utwierdzeni (6,7) - confirmati

Utwierdzenie (6,7) - confirmatio

Utworzenie (6,7) - productio

Uwarunkowania jednostkowe (6,7) - conditiones individuales

Uwarunkowanie (6,7) - conditio

Uwarunkowanie jednostkowe (6,7) - conditiones indiwiduales

Uwarunkowanie materii (6,7) - conditiones materiae

Uzasadnianie (6,7) - argumentatio

Uzasadnienie (6,7,13) - ratio

Uzdatnienie (13) - idoneitas

Uznaję za prawdę (6,7) - assentio

Uznaję za słuszne (6,7) - assentio

Uznanie za prawdę (6,7) - assensus

Uzupełnienie (6,7) - completio

Użyteczność (6,7) - utiiitas

Używać (6,7) - utor

Używanie (3) - usus

Używanie rozumu (6,7) - usus rationis

W

W Bogu (3) - in divims

W czasie (3) - temporalis

W dalszym przypadku (3) - in obliquo

W dziedzinie postępowania (13) - in operativus

W dziedzinie spekulatywnej (13) - in speculatms

W jakiś sposób (6,7) - quodammodo

W liczbie pojedynczej (3) - singułariter

W miarę tego, jak (6,7) - secundum quod

W mniejszości przypadków (6,7) - ut in pautioribus

W mniejszości wypadków (13) - in paucioribus

W mocy przyczyny (6,7) - virtualiter

W mocy władzy (6,7) - virtualiter

W myśl (6,7) - secundum

W ofierze (13) - sacrificare

W ogóle (6,7) - in communi

W ogóle (6,7) - in generali

W ogólności (6,7) - in generali

W pierwszym przypadku (3) - in recto

W pierwszym rzędzie (6,7) - primo

W podziale przeciwstawia się (6,7) - dividitur contra

W postaci przysposobienia (6,7) - habitualiter

W postaci przystosowania (6,7) - dispositiwe

W postaci sprawności (6,7) - habitualiter

W rzeczywistości (6,7) - actu

W rzeczywistości (6,7) - in actu

W społeczności (6,7) - socialiter

W sposó wyszczególniony (6,7) - distincte

W sposób nieokreślony (3) - indeterminate

W sposób niezłożony (6,7) - simpliciter

W sposób ogólny (6,7) - universaliter

W sposób określony (3) - determinate

W sposób powszechny (6,7) - universaliter

W sposób właściwy (3) - proprie

W sposób wyodrębniony (6,7) - distincte

W sposób zagmatwany (6,7) - confusio

W sposób zagmatwany (6,7) - sub confusione

W tym sensie, że (6,7) - secundum quod

W większości przypadków (6,7) - ut in pluribus

W większości wypadków (13) - in pluribus

W zakresie (6,7) - secundum

Wartość (3) - forma

Wartość (3) - perfectio

Warunek (6,7) - conditio

Wątek w tkaninie (13) - subtegmen

Wciskać swoją podobiznę (6,7) - imprimo

Wdrożenie (13) - assuetudo

We mgle (6,7) - confusio

We mgle (6,7) - sub confusione

Według (6,7) - secundum

Wejrzenie (3) - intuitus

Wewnętrzna mowa (6,7) - sermo interior

Węch (6,7) - olfactus

Wiatr (3) - spiritus

Wiąże się (6,7) - consequitur

Wiążę swą nazwę (6,7) - denomino

Widzenie (6,7) - visio

Widzenie cielesne (6,7) - visio corporalis

Widzenie niematerialne (6,7) - visio spiritualis

Widzenie umysłowe (6,7) - visio intellectualis

Widzenie wyobraźniowe (6,7) - visio spiritualis

Wieczność (3) - aeternitas

Wiedza (6,7) - scientia

Wiedza darmowa (6,7) - scientia gratuita

Wiedza naturalna (6,7) - scientia gratuita

Wiedza naturalna (6,7) - scientia naturalis

Wiedza niepełna (6,7) - scientia incompleta

Wiedza pełna (6,7) - scientia completa

Wiedza spekulatywna (6,7) - scientia speculativa

Wielbienie Boga (13) - latria

Wiele (3) - plures

Wielkość (3) - magnitudo

Wielość (3) - pluralitas

Wielość (6,7) - multitudo

Wielość ludzi (13) - multitudo

Wieloznacznie (6,7) - aequivoce

Wiem (6,7) - scio

Wiemy z doświadczenia (6,7) - cognitio experimentalis

Wierzyciel (13) - creditor

Więź (3) - nexus

Wlany (6,7) - infusus

Wlewam (6,7) - influo

Władca (13) - princeps

Władza (13) - potestas

Władza (6,7) - dominium

Władza (6,7) - facultas

Władza (6,7) - principatus

Władza odżywiania (6,7) - nutriva vis

Władza odżywiania (6,7) - potentia nutritiva

Władza osądu (6,7) - vis aestimativa

Władza poznawcza (6,7) - virtus cognoscitiva

Władza przypominania (6,7) - vis reminiscitiva

Władza psychiczna (6,7) - potentia

Władza psychiczna (6,7) - virtus

Władza rodzenia (6,7) - potentia generativa

Władza rozrastania się (6,7) - potentia augmentativa

Władza ruchu lokalnego (6,7) - potentia motiva secundum locum

Władza wzrostu (6,7) - potentia augmentatiwa

Władza wzrostu (6,7) - vis augmentativa

Władza, którą myślimy (6,7) - intellectus

Władze (6,7) - vires

Władze (6,7) - vis

Władze poźądawcze (6,7) - potentiae appetitivae

Władze poznawcze (6,7) - vires potentiae cognoscitivae

Władze umysłowe (6,7) - potentiae intellectivae

Władze wegetatywne (6,7) - potentiae vegetativae

Władze zmysłowe (6,7) - potentiae sensitivae

Własność (13) - possesio

Właściwe (6,7) - proprium

Właściwie (3,6,7) - proprie

Właściwie mówiąc (6,7) - proprie loquendo

Właściwie postrzegalne (6,7) - sensibilia propria

Właściwość (6,7) - proprietas

Właściwość bezwzględna (3) - proprietas absoluta

Właściwość odnośna (3) - proprietas relativa

Właściwość osobowa (3) - proprietas personalis

Właściwość stosunkowa (3) - proprietas relativa

Właściwość względna (3) - proprietas relativa

Właściwy (6,7) - proprius

Wnieść (3) - ponere in

Wniosek (6,7) - conclusio

Wnioski ściśle udowadnialne (6,7) - conclusiones demonstrabiles

Wnioskowanie (3) - discursus

Woda oczyszczenia (13) - aqua lustralis

Wola (6,7) - voluntas

Wolność (6,7) - libertas

Wolność woli (6,7) - liberum arbitrium

Wolny (3,6,7) - liber

Wpierw (6,7) - primo

Wpływ (6,7) - impressio

Wprawiać w stan (6,7) - afficio

Wprost (6,7) - directe

Wprowadzenie w błąd (6,7) - deceptio

Wrażenie (3,13) - impressio

Wrażenie (6,7) - passio

Wrażenie (6,7) - species sensibilis

Wrażenie umysłowe (6,7) - species intelligibilis

Wrodzony (6,7) - innatus

Wróżenie z łopatek (13) - spatulamantia

Wskazania (13) - directiones

Wskazuję na (6,7) - denomino

Wspólne (6,7) - commune

Wspólnie (6,7) - communiter

Wspólnie postrzegalne (6,7) - sensibilia communia

Wspólność (3,6,7) - communitas

Wspólnota (13) - communitas

Wspólnota domowa (13) - domus

Wspólnota państwowa (13) - communitas politica

Wspólnota rodzinna (13) - domus

Wspólny (3,6,7) - communis

Współczesny (3) - coaevus

Współistnieć (3) - coexistere

Współistotny (3) - consubstantialis

Współistotny (3) - homousios

Współistotowy (3) - coessentialis

Współnaturalny (3) - connaturalis

Współrównać (3) - coaequari

Współrówny (3) - coaequalis

Współrzędnik (3) - correlativum

Współrzędny z naturą (3) - connaturalis

Współstworzony (6,7) - cocreatus

Współwieczność (6,7) - coaeternitas

Współwieczny (3) - coaeternus

Wszczęcie (3) - initium

Wszczepiony (6,7) - inditus

Wszechświat (6,7) - universum

Wtóry (3) - posterior

Wyabstrahowany (6,7) - abstractus

Wybieram (6,7) - eligo

Wybór (6,7) - electio

Wychowanie (13) - disciplina

Wychowawca (13) - pedagogus

Wyciskać (6,7) - imprimo

Wydać (3) - producere

Wydać rozkaz (13) - denuntiare

Wydaje się (3) - videtur

Wydaliny (6,7) - superfluitates

Wydanie (3) - prolatio

Wydawca (3) - auctor

Wygnanie (13) - exilium

Wyjaśnienie (3) - expositive

Wyjście (3) - exitus

Wykluczyć zmianę (3) - immobilitare

Wykonujący ruch (6,7) - exequens motum

Wyłaniać się (3) - emanare

Wyłaniam się (6,7) - emano

Wyłanianie (3,6,7) - emanatio

Wymiary (6,7) - dimensiones

Wymyślenie (6,7) - excogitatio

Wynagrodzenie (13) - expiatio

Wynajem (13) - conductio

Wyniesienie się nad (6,7) - elatio

Wyobrażenie (3) - imaginatio

Wyobrażenie (6,7) - idolum

Wyobrażenie (6,7) - phantasma

Wyobraźnia (6,7) - imaginatio

Wyobraźnia (6,7) - phantasia

Wyobraźnia (6,7) - vis imaginativa

Wyodrębniać (3) - distinguere

Wyodrębniam (6,7) - distinguo

Wyodrębnienie (6,7) - distinctio

Wyosobnić (3) - individuari

Wyosobnienie (3) - individuatio

Wypłynąć (3) - profluere

Wypowiedzieć słowo (3) - proferre verbum

Wypowiedź (6,7,13) - enuntiatio

Wypowiedź (6,7) - oratio

Wyprawa (6,7) - exercitium

Wprawa (6,7) - habilitas

Wyraz (3) - terminus

Wyraz istotowy (3) - terminus essentialis

Wyraz oddający pojedynczą rzecz (3) - terminus singularis

Wyraz osobowy (3) - terminus personalis

Wyraz środkowy w dowodzie (6,7) - medium demonstratio

Wyraz styczny (6,7) - medium demonstratio

Wyraz wspólny (3) - terminus communis

Wyrazy w zdaniu (6,7) - termini

Wyraża (3) - est expresivum

Wyraża (3) - est manifestum

Wyroki sędziów (13) - sententialia

Występki (13) - vitia

Występować na oznaczenie (3) - supponere .

Występowanie na oznaczenie (3) - suppositio

Wystrój (6,7) - ornatus

Wytrysnąć (3) - profluere

Wytyczna (13) - dictamen rationis

Wywody retoryczne (6,7) - persuasiones rethoricae

Wywodzą się (6,7) - orior

Wywodzenie (3) - origo

Wywodzenie się (6,7) - origo

Wywód (3) - origo

Wyznaczenie granic (6,7) - determinatio

Wyższość (3) - excessus

Wyższy szczebel łaski (3) - novus status gratiae

Wzgląd na (3) - respectus

Wzgląd na osobę (13) - acceptio personarum

Względnik (3) - relativum

Względniki (3) - relativa

Wzmiankować (3) - connotare

Wzmożenie łaski (3) - intensio gratiae

Wzorczy (6,7) - exemplaris

Wzorzec (3,13) - exemplar

Wzór (3,6,7) - exemplar

Wzrastam (6,7) - proficie

Wzrok (6,7) - visus

Wzrost (6,7) - augmentum

Wzrost w cnocie (3) - profectus virtutis

Z

Z miejsca (3) - statim

Z przyjemnością (6,7) - delectabiliter

Z punktu widzenia (6,7) - secundum

Z racji tego (6,7) - secundum quod

Z rozkazu (6,7) - secundum ordinationem

Z wpierw już istniejącej materii (6,7) - ex praeiacente

materia

Za pośrednictwem (6,7) - per

Za życia doczesnego (6,7) - status praesentis vitae

Zabijać w ofierze (13) - immolare

Zabijanie (13) - occisio

Zabójca (13) - interfector

Zabójstwo (13) - homicidium

Zabójstwo (13) - occisio

Zachowanie (6,7) - conservatio

Zachowujący się jak przysposobienie (6,7) - habitualis

Zachowujący się jak sprawność (6,7) - habitualis

Zachowywanie prawa (13) - observantia

Zachwyt (6,7) - raptus

Zacierając różnice (6,7) - confusio

Zacierając różnice (6,7) - sub confusione

Zacieśnić (3) - restringere

Zaczątek (3) - initium

Zadanie (6,7) - dispositio

Zadośćuczynienie (13) - expiatio

Zadośćuczynienie (6,7) - satisfactio

Zadośćuczynny (6,7) - satisfactorius

Zagadka (6,7) - aenigma

Zajmować się (6,7) - considero

Zajmowanie się (6,7) - consideratio

Zakaz (13) - prohibitio

Zakazać (13) - prohibere

Zakładać (3) - ponere in

Zakładając coś już wpierw istniejącego (6,7) - praesupposito

Zakodowane prawzory (6,7) - rationes causales

Zaktualizowany (6,7) - actu

Zaktualizowany (6,7) - in actu

Zależnie od (6,7) - secundum

Założywszy (6,7) - supposito

Zamiana (6,7) - conversio

Zamiar (6,7,13) - intentio

Zamiar (6,7) - ordo

Zamieszanie (3) - confusio

Zamieszkiwać (3) - inhabitare

Zamieszkiwanie (3) - inhabitatio

Zamysł (6,7) - intentio Zanik (3) - corruptio

Zanikać (3) - corrumpere

Zanikam (6,7) - corrumpo

Zaopatrzenie na drogę (13) -viaticum

Zapatrywanie (6,7) - opinio

Zapomnienie (6,7) - oblivio

Zaraz (3) - statim

Zarysowanie rozumu (3) - informatio intellectus

Zarządenie (6,7) - ordinatio

Zarządzam (6,7) - dispono

Zarządzanie (6,7) - gubernatio

Zarządzenie (6,7) - dispositio

Zarzewie (13) - fomes

Zasada (3,6,7,13) - principium

Zasada (13) - propositio

Zasadniczo (3,6,7) - simpliciter

Zasadniczo (6,7) - per se

Zasadniczo jeden, byt (6,7) - simpliciter unum, ens

Zasadniczo jedno (6,7) - simpliciter unum

Zasady znane same przez się (6,7) - principia per se nota

Zasłona (13) - velum

Zasłona ścienna (13) - cortina

Zastanawianie się (6,7) - cogitatio

Zastanowić się (6,7) - considero

Zastaw (13) - pignus

Zawieszenie czynności zmysłów (6,7) - alienatio a sensibus

Zawieszenie czynności zmysłów (6,7) - ligamentum sensus

Zawodność prawa (13) - defectus legis

Zawodny (6,7) - deficiens

Zbieżność (6,7) - convenienta

Zbiórka (13) - coetus atque collectae

Zdaje się (3) - videtur

Zdania sprzeczne (6,7) - contradictoriae

Zdanie (6,7,13) - enuntiatio

Zdanie (6,7) - propositio

Zdatny (13) - idoneus

Zdolność (6,7) - facultas

Zdrowy rozsądek (13) - recta ratio

Ze względu (6,7) - secundum

Zespalanie się (6,7) - mixtio

Zespół (3) - consortium

Zespół rozporządzeń (13) - statutum

Zespół ustaleń (13) - statutum

Zestawienie (3,6,7) - comparatio

Zestawienie dokonywane przez rozum (6,7) - collatio rationis

Zestawienie rozumu (6,7) - collatio rationis

Zewnętrzny (3) - extrisecus

Zezwolenie (13) - permissio

Zgięty ku ziemi (6,7) - statura prona

Zgłębiam (6,7) - comprehendo

Zgłębienie (6,7) - comprehensio

Zgodnie z formą (6,7) - formaliter

Zgodność (3) - consonantia

Zgodność (6,7) - communicatio

Ziszczanie (6,7) - actualitas

Ziszczenie (6,7) - actus

Ziścić (6,7) - actus

Zjawa (3) - apparitio

Zjawa wyobraźni (3) - visio imaginaria

Zlany (3) - confusus

Zlecić (13) - denuntiare

Złe duchy (6,7) - daemones

Złożenie (3,6,7) - compositio

Złożenie z wielu naraz przeciwnych rzeczy (6,7) - complexio

Zmiana (3) - mutatio

Zmiana (6,7) - immutatio

Zmiana jakościowa (6,7) - alteratio

Zmiana kształtu (3) - transfiguratio

Zmiana naturalna (6,7) - immutatio naturalis

Zmiana niematerialna (6,7) - immutatio spiritualis

Zmiana wywołana w ciele (6,7) - immutatio corporis

Zmierzać do (13) - ordinare

Zmieszany (3) - confusus

Zmysł jako władza poznająca (6,7) - sensus

Zmysł właściwy (6,7) - sensus proprius

Zmysł wspólny (6,7) - sensus communis

Zmysłami uchwytny (6,7) - sensibilis

Zmysłowa forma poznawcza (6,7) - species sensibilis

Zmysłowość (6,7,13) - sensualitas

Zmysłowy (6,7) - sensibilis

Zmysłowy (6,7) - sensitivus

Zmysły (6,7) - sensitivum

Zmysły wewnętrzne (6,7) - sensus interiores

Zmysły zewnętrzne (6,7) - 'sensus exteriores

Znaczenie (3,6,7) - significatio

Znaczenie (6,7) - ratio

Znaczenie słowne (3) - etymologia

Znaczenie wyrazowe (3) - etymologia

Znaczyć (3) - significare

Znajomość (13) - notitia

Znajomość czegoś (6,7) - notitia

Znajomość rzeczy (3) - notitia

Znak (3) - signum

Znak uświęcenia (3) - inditium sacrificationis

Znamię (3) - notio

Znamię osobowe (3) - notio personalis

Znamię osoby (3) - notio personae

Znawca prawa (13) - iurisconsultus

Znawca prawa (13) - iurisperitus

Zniesławiać (13) - infamare

Znieść prawo (13) - abolere legem

Zniewolenie (6,7) - coactio

Zniewolenie (6,7) - yiolentum

Zniszczalność (6,7) - corruptibilitas

Zniszczalny (6,7) - corruptibilis

Zniszczenie (6,7) - corruptio

Zrodzenie (3) - partus

Zrodzony (3) - genitus

Zrozumienie (3,6,7) - intellectum

Zrozumienie (6,7) - comprehensio

Zrównoważenie kompleksji (6,7) - aequalitas complexio

Zuchwałość (13) - audacia

Zupełność (3,6,7) - complementum

Zupełny (6,7) - completus

Zważanie na cel (13) - ordo ad finem

Zwężyć (3) - restringere Związek (3) - habitudo

Związek (6,7) - connexio

Związek (6,7) - convenienta

Związek elementów (6,7) - mixtum

Związki (6,7) - habitudines

Zwiedzenie (6,7) - deceptio

Zwierzę (3,6,7) - animal

Zwierzę domowe (6,7) - animal domesticum

Zwierzę dzikie (6,7) - animal ferox

Zwierzę dzikie (6,7) - animal silver

Zwierzę nierozumne (6,7) - brutum

Zwierzęcość (6,7) - animalitas

Zwolnić z praw (13) - dispensare

Zwołanie święte (13) - coetus atque collectae

Zwracanie się (6,7) - conversio

Zwrot (6,7) - conversio

Zwrot ku (3) - ordo

Zwyczaj (13) - consuetudo

Ź

Źródło (3,6,7,13) - principium

Żaden (3) - nullus

Ze w tej mierze, w jakiej (6,7) - secundum quod

Zertwa (13) - hostia

Żertwa (13) - victima

Życie (6,7) - vita

Życie domowe (6,7) - vita domestica

Życie duchowe (6,7) - vita spiritualis

Życie nadprzyrodzone (6,7) - vita spiritualis

Życie naturalne (6,7) - vita animalis

Życie psychiczne (6,7) - vita animalis

Życie rodzinne (6,7) - vita domestica

Życie społeczne (6,7) - vita socialis

Życie wegetatywno-zwierzęce (6,7) - vita animalis

Żyjący (3) - vivens

Żywotnik (3) - vivum

ZOBACZ SŁOWNIK ŁACIŃSKO POLSKI