badania

Historia filozofii polskiej

(wykład monograficzny)

dr Magdalena Płotka

 

 

 

  Wykaz tematów:

1. Periodyzacja filozofii polskiej. Refleksja przeduniwersytecka. Wincenty Kadłubek i Witello Ślązak.

2. Powstanie Akademii Krakowskiej. Mateusz z Krakowa i Stanisław ze Skarbimierza.

3. Polska myśl polityczna i filozoficzna na Soborze w Konstancji. Paweł Włodkowic z Stanisław ze Skarbimierza

4. Etyka: Paweł z Worczyna jako przedstawiciel burydanizmu.Jan ze Stobnicy a etyka humanistyczna

5. Teoria poznania i logika na Akademii Krakowskiej.

6. Początki humanizmu w Polsce.

7. Filozofia przyrody. Krakowska filozofia przyrody a odkrycia Kopernika

8. Główne wątki filozofii XVII wieku: filozofia i religia arian. Problem tolerancji.

9.  Filozofia XVII wieku: wolność a swawola. Ideologia sarmatyzmu.

10. Polska myśl Oświecenia na tle Oświecenia europejskiego.  Oświecenie w Polsce: działalność S. Staszica, H. Kołłątaja, I. Krasickiego

11.Filozofia kultury i religii w dobie polskiego Oświecenia.

13. Filozofia państwa i wychowania

14. Polska filozofia narodowa epoki Romantyzmu. Zagadnienia wstępne.

15. Filozoficzna i społeczna myśl J. M. Hoene-Wrońskiego. Mesjanizm jako filozofia.

16. Filozofia Józefa Gołuchowskiego i Bolesława Trentowskiego jako polskie modyfikacje heglizmu.

17. Początek filozoficznej estetyki polskiej w myśli Karola Libelta. Wyobraźnia jako podstawa estetyki.

18. August Cieszkowski i jego filozoficzno-religijna wizja Królestwa Bożego. Filozofia jako praktyka społeczna.

19. Filozofia polskiego pozytywizmu i jego krytyka - początek neoscholastyki w Polsce.

20. Filozofia Młodej Polski - od neoromantyzmu do polskiej myśli socjalistycznej. Stanisław Brzozowski.

21. Szkoła Lwowsko-Warszawska - początki szkoły (Kazimierz Twardowski), największe dokonania szkoły (Alfred Tarski, Jan Łukasiewicz), etyka szkoły (Tadeusz Kotarbiński).

22. Fenomenologia polska - Roman Ingarden i jego uczniowie.

23. Józef Tischner - aksjologia, agatologia, filozofia dramatu i filozofia spotkania.

24. Filozofia Leszka Kołakowskiego.