badania

Sprawozdanie z uroczystego wręczenia

Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza

oraz

sympozjum naukowego pt. „Tomizm konsekwentny”

dedykowanego profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi

w 83 rocznicę urodzin

 

 14 listopada 2009 r.

 

Prof. Mieczysław Gogacz podczas uroczystości 14 listopada 2009 r.

z najmłodszym uczestnikiem sympozjum

- Anią Andrzejuk, bratanicą prof. Andrzejuka


 

Sympozjum odbyło się w dniu 14 listopada 2009 roku o godzinie 15:00 w auli im. Roberta Schumana Auditorium Maximum UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

 

 

 

Na początku zgodnie z tradycją złożono najserdeczniejsze życzenia urodzinowe profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi i wręczono mu wiązankę kwiatów.

 

Część I – Powitanie uczestników i otwarcie sympozjum

 

Profesor Artur Andrzejuk dokonał oficjalnego powitania profesora Mieczysława Gogacza, profesora Tadeusza Klimskiego, prorektora UKSW i patrona honorowego Nagrody, ks. prof. Jana Krokosa, dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, członków Kapituły, laureatów i wszystkich obecnych na sali.

      

Po powitaniu profesor A. Andrzejuk odczytał dwa listy od patronów honorowych: pierwszy -  od biskupa Wiesława Alojzego Meringa, który pisze o tym, że osoba ludzka charakteryzuje się tym, że daje siebie innym i jest dla innych podając jednocześnie profesora Gogacza jako wzór takiej osoby ludzkiej, jako moralny wzorzec dla studentów i wzorzec niezachwianej wiary wspartej rozumem i wiedzą.

Drugi list -  od prezesa Fundacji Veritas z Londynu Wojciecha Płazaka, który przesyła wyrazy szacunku i życzenia urodzinowe dla profesora Gogacza i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników sympozjum wspominając działalność i zasługi ks. Bełcha z podkreśleniem wydania w Londynie 34 tomów polskiej edycji Sumy Teologicznej św. Tomasza.

Profesor Tadeusz Klimski uroczyście otworzył sympozjum i w krótkiej wypowiedzi podkreślił jak ważne jest kontynuowanie pięknej tradycji krzewienia tomizmu konsekwentnego, który pomaga nam zrozumieć siebie i rzeczywistość oraz jak ważna jest obecność, żywe, rozumne i mądre spotkania, które ośmielają nas do realizacji nowych zadań. Powołując się na rozmowę J. Wróblewskiego i P. Manelskiego z profesorem Gogaczem w „Być sobą”/I’98/ powtórzył za profesorem Gogaczem, że młodzi poszukują prawdziwych  wychowawców, którzy staną się ich autorytetami, by oni mogli im w pełni zaufać i zapytać jak żyć, by mogli być wbrew wszystkiemu prowadzeni ku prawdzie, dobru   i nabierać smaku ku duchowej elegancji.

     

 

Część II – Uroczyste wręczanie nagród imienia profesora Mieczysława Gogacza

i wygłoszenie referatów przez laureatów

 

Rektor Tadeusz Klimski wręczył  3 złote i 3 srebrne nagrody:

Złotą nagrodę mgr Konradowi Szocikowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę Nowoczesny ateizm humanistyczny a realizm tomistyczny napisana pod kierunkiem pana profesora Marcina Karasa.

Złotą nagrodę ks.mgr Tomaszowi Mamełce z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za pracę Rola uczuć w życiu osobowym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza. Analiza porównawcza napisana pod kierunkiem księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka.

Złotą nagrodę mgr Joannie Szpiler z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za pracę Współczesne koncepcje upośledzenia umysłowego w świetle antropologii świętego Tomasza z Akwinu napisaną pod kierunkiem  księdza profesora Tomasza Stępnia.

Srebrną nagrodę siostrze mgr Annie Wrzesińskiej z UKSW za pracę Koncepcja radości na podstawie wybranych tekstów św. Tomasza z Akwinu napisaną pod kierunkiem księdza profesora Tomasza Stępnia.

Srebrną nagrodę bratu mgr Tomaszowi Mice OP z Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów za pracę Identyfikacja osobowej relacji miłości właściwej wspólnocie nauczyciel – wychowankowie: rozważania w perspektywie ujęć św. Tomasza z Akwinu napisana pod kierunkiem pana doktora Krzysztofa Wojcieszka.

Srebrną nagrodę mgr Iwonie Soleckiej – Karczewskiej z UKSW za pracę Filozofia zła w ujęciu Tomasza z Akwinu na podstawie Summa Theologiae napisaną pod kierunkiem pana profesora Artura Andrzejuka.

     

Wręczono przyznane wyróżnienia - dyplomy honorowe dla wspierających nagrody.

Laureaci po kolei wygłosili przygotowane referaty na temat nagrodzonych prac.

 

Część III – Wygłoszenie przemówienia podsumowującego przez

profesora dr hab. Mieczysława Gogacza i zakończenie sympozjum

 

Bardzo wzruszony profesor Gogacz serdecznie wszystkich obecnych pozdrowił, podziękował za życzenia, dowody szacunku, w krótkim i bardzo pięknym przemówieniu, w którym podkreślił, że najważniejsza w życiu jest wierność prawdzie i dobru,  co stanowi istotę szlachetności człowieka, którą profesor określa mianem duchowej elegancji. Tej duchowej elegancji, życia szlachetnego i godnego życzył na końcu wszystkim obecnym – młodym i starszym.

     

Zakończenia seminarium dokonał ks. Prof. Jak Krokos, dziekan WFCH, zaczynając od podziękowań  - za co?- za to, że obecni chcą podejmować trud poszukiwania mądrości i być mądrymi filozofami i podziękowań – komu? – wielkim nauczycielom – św. Tomaszowi z Akwinu i profesorowi Gogaczowi jako przyczynie sprawczej tego seminarium.

Po podziękowaniach nastąpiło ogłoszenie zakończenia seminarium.

Po oficjalnej części seminarium laureaci i goście udali się na miłą rozmowę z profesorem Gogaczem przy kawie i ciasteczkach. 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Sprawozdanie przygotowała Urszula Wolska

Fotografowała Izabella Andrzejuk